Άρθρο 4 Ετήσιες εκθέσεις

Οι περιφερειακές Διευθύνσεις Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος συντάσσουν ετησίως έκθεση για τα θέματα αρμοδιότητας τους, την οποία υποβάλλουν στην Γενική Διεύθυνση του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος. Η Γενική Διεύθυνση του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος συγκεντρώνει τις εκθέσεις αυτές, επεξεργάζεται τα συμπεράσματα και τις επισημάνσεις αυτών και υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την Ετήσια Έκθεση του Παρατηρητηρίου η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υποβάλλεται στη Βούλη.

  • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 13:22 | Bob

    Ας προστεθεί ότι η Γενική Διεύθυνση Παρατηρητηρίου είναι αρμόδια να αποστέλει κάθε χρόνο κατευθηντήριες οδηγίες στα Περιφερειακά Τμήματα για το ακριβές περιεχόμενο που θα αφορούν οι αναφορές του επόμενου έτους(όσο αφορά το είδος και τη μορφή των αναγκαίων στοιχείων) προκειμένου να υπάρχει μια οργάνωση στα ζητήματα του χωροταξικού σχεδιασμού που θα προκύπτουν ως μείζονα ή αναγκαία να αντιμετωπιστούν σε ενα συνολικό πολιτικό προγραμματισμό.