Άρθρο 44 Αρμόδια όργανα χορήγησης

1. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας και της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας καθώς και για την παραλαβή της έγγραφης προ 48 ωρών ενημέρωσης είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των Δήμων, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά.

2. α. Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας ακινήτων των νομικών προσώπων του ν. 590/1977 (Α` 146) εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

β. Ειδικώς για κάθε οικοδομική εργασία που αφορά σε Ιερούς Ναούς, Μητροπολιτικά Μέγαρα (ένα (1) σε κάθε Μητρόπολη), που ανήκουν αποκλειστικά και μόνο σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα του ν. 590/1977 (Α` 146) και σε Ιερές Μονές ειδικά όσον αφορά τον περίβολο και ό,τι περικλείεται εντός αυτού και εξυπηρετεί την κοινοβιακή ζωή, η προέγκριση της οικοδομικής άδειας είναι υποχρεωτική και εκδίδεται από την οικεία ΥΔΟΜ.

γ. Για τα ως άνω έργα η γνωμοδότηση επί των αρχιτεκτονικών μελετών εκδίδεται πριν την προέγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Ε.Α.) της παραγράφου 2Δ του άρθρου 2 του ν.4030/11 κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.
δ. Συστήνεται στην Εκκλησία της Ελλάδος Κεντρικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Ε.Α.), που αποτελείται από:
i) κληρικό ή Καθηγητή Αρχιτεκτονικής σε Πολυτεχνική Σχολή, ως Πρόεδρο,
ii) έναν Αρχιτέκτονα, υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ορίζεται από τον Υπουργό με τον αναπληρωτή του,
iii) έναν Αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε.,
iv) έναν Αρχιτέκτονα Μηχανικό, μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.,
v) έναν Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. αναλόγως προς το θέμα της συνεδρίας,
vi) έναν αγιογράφο ή ξυλόγλυπτη ή μαρμαρογλύπτη αναλόγως προς το θέμα της συνεδρίας.
Ο Πρόεδρος, τα μέλη, με τους αναπληρωτές τους (πλην της περίπτωσης β`) και ο γραμματέας του Συμβουλίου διορίζονται από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος με διετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται.
ε. Μετά την προέγκριση δόμησης, η άδεια δόμησης και η άδεια καθιερώσεως ή χρήσης εκδίδεται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου από την Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος της περίπτωσης ΣΤ` της παρούσας παραγράφου. Για την έναρξη εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών, πέραν όσων προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, η άδεια δόμησης αποστέλλεται στην οικεία ΥΔΟΜ και αποτελεί αρχείο της οικείας ΥΔΟΜ για την εκκίνηση της διαδικασίας ελέγχου των κατασκευών κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
στ. Συστήνεται στην Εκκλησία της Ελλάδος Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Δόμησης και εκδίδει την οικοδομική άδεια χωρικής δικαιοδοσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος αποκλειστικά και μόνο για τα:
i) Μητροπολιτικά μέγαρα (ένα (1) σε κάθε Μητρόπολη),
ii) Τους Ιερούς Ναούς εφόσον ανήκουν αποκλειστικά και μόνο σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα του ν. 590/ 1977 (Α` 146), και τα προσκτίσματά τους. Η ανέγερση προσκτίσματος επιτρέπεται μόνο σε Ιερούς Ναούς, που ανήκουν σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα του ν. 590/ 1977 (Α` 146) και εφόσον αποτελούν ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο με τον Ιερό Ναό και εξυπηρετούν τον Ιερό Ναό.
iii) Τις Ιερές Μονές ειδικά όσον αφορά τον περίβολο και ό,τι περικλείεται εντός αυτού και εξυπηρετεί την κοινοβιακή ζωή.
iv) Η έγκριση δόμησης και η έκδοση άδειας δόμησης για ιδιωτικούς ιερούς ναούς και παρεκκλήσια εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των δήμων.
ζ. Η ανωτέρω Υ.ΔΟΜ. είναι επίσης αρμόδια για την έκδοση αφενός της άδειας καθιερώσεως για όλους τους χώρους λατρείας των ανωτέρω κτιρίων και αφετέρου της άδειας χρήσης για τους μη λατρευτικούς χώρους των ανωτέρω κτιρίων. Η άδεια καθιερώσεως και η άδεια χρήσης αποτελούν νόμιμη προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών ή χρήσεων, που αδειοδοτούνται με την άδεια δόμησης και είναι δυνατόν να ενσωματώνονται στο ίδιο στέλεχος.
η. Η ανωτέρω Υπηρεσία Δόμησης υπάγεται στην εποπτεία και έλεγχο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το προσωπικό της υπηρεσίας προσλαμβάνεται και μισθοδοτείται από την Εκκλησία της Ελλάδος. Η Υπηρεσία Δόμησης είναι ενταγμένη στο εκάστοτε ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο είναι συνδεδεμένες και οι λοιπές Υ.ΔΟΜ.
θ. Ο ενδιαφερόμενος, για την υποβολή αίτησης για έκδοση της προέγκρισης υποβάλλει αίτηση και φάκελο στην οικεία ΥΔΟΜ, μέσω της κατά τόπον αρμόδιας Ιεράς Μητροπόλεως, εφόσον διατυπώνεται και σύμφωνη γνώμη του επιχωρίου Μητροπολίτου. Η παραπάνω διαδικασία τηρείται για κάθε Ιερή Μονή ή Ιερό Ναό, που ακολουθεί το δόγμα της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού είτε ανήκει σε εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο είτε σε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
ι. Για τον αγιογραφικό και λοιπό διάκοσμο όλων των Ιερών Μονών και Ιερών Ναών, που αποτελεί καλλιτεχνική εργασία, απαιτείται επίσης άδεια από την Υ.ΔΟΜ. της Εκκλησίας της Ελλάδος και σύμφωνη γνώμη του ΚΕ.Σ.ΕΑ.
ια. Κανονισμός της Δ.Ι.Σ. εξειδικεύει τη συγκρότηση, οργάνωση, αρμοδιότητες, τη διοικητική υποστήριξη, τη λειτουργία και το υπηρεσιακό καθεστώς των παραπάνω υπηρεσιών και οργάνων, τη δημιουργία και τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου τους. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο τρόπος ενημέρωσης, διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων του αρχείου της Υπηρεσίας Δόμησης με τις αρχές, που είναι υπεύθυνες για την τήρηση των διατάξεων 1-4 του ν. 3843/2010 (Α` 62) και των εκτελεστικών του κανονιστικών πράξεων, όπως εκάστοτε ισχύουν.
ιβ. Τα κτίρια της περίπτωσης Β` είναι ειδικά κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος και επιτρέπονται παρεκκλίσεις με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατά το άρθρο 27 του ν. 4067/2012, όπως εκάστοτε ισχύει, μετά από γνώμη και του ΚΕ.Σ.ΕΑ.
ιγ. Για την κατασκευή ή επισκευή των οικοδομών της περίπτωσης Β`, αντί του τίτλου ιδιοκτησίας, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν, προκειμένης της έκδοσης έγκρισης και άδειας δόμησης, στην αρμόδια Υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:
Πιστοποιητικό από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο περί μη διεκδικήσεως του ακινήτου από το Δημόσιο ή Ο.Τ.Α..
Συμβολαιογραφική πράξη συναινέσεως, που συντάσσεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 7 του ν. 3800/1957 (Α` 256) ή 88 του α.ν. 2200/1940 (Α` 42) ή 62 του ν. 590/1977 (Α` 146), υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του εκκλησιαστικού νομικού προσώπου και συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα. Πράξη συναίνεσης κατά τις ανωτέρω διατάξεις συντάσσεται και για ακίνητα Ιερών Μονών.
Προκειμένου για υφιστάμενα κτίρια υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται ο χρόνος ανέγερσης τους.

3. Για την κατασκευή μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων, έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας ή/και έργων που άπτονται ειδικού ελέγχου ως προς τους όρους δόμησης, όπως και στις περιπτώσεις κτιρίων επιφάνειας άνω των 3.000 τ.μ., η προέγκριση είναι υποχρεωτική.
Η ως άνω προέγκριση χορηγείται από την αρμόδια ΥΔΟΜ, εκτός εάν με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας παραπεμφθεί η χορήγηση της προέγκρισης στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η οικεία ΥΔΟΜ υποχρεούται να γνωστοποιήσει στη ΔΑΟΚΑ τους υφιστάμενους όρους δόμησης.
Η οικοδομική άδεια χορηγείται από την οικεία ΥΔΟΜ σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
4. Για τα ως άνω έργα, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 6 του παρόντος, εφόσον παραπέμπεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την ανωτέρω παράγραφο 3 η χορήγηση της προέγκρισης στη ΔΑΟΚΑ παρέχεται η γνωμοδότηση επί των Αρχιτεκτονικών μελετών από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ).
5. Εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών της διοίκησης οι οποίες χορηγήθηκαν και λήφθηκαν υπόψη στα πλαίσια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων κατ` εξουσιοδότηση των διατάξεων των νόμων 1650/1986 και 4014/2011 υποβάλλονται και λαμβάνονται υπόψη ως δικαιολογητικά κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του παρόντος και δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοση τους για την χορήγηση της έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης.
6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον έλεγχο των στοιχείων και τις απαιτούμενες εγκρίσεις για την εφαρμογή του παρόντος.
7. Όπου από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η έκδοση οικοδομικής αδείας από άλλες υπηρεσίες πλην της ΥΔΟΜ η προέγκριση δόμησης είναι υποχρεωτική και χορηγείται από τις εν λόγω υπηρεσίες. Η οικοδομική άδεια στις ως άνω περιπτώσεις θα χορηγείται από την οικεία ΥΔΟΜ σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 14:45 | FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α & Β Α.Ε.

  Η αδειοδότηση κατασκευαστικών έργων στα Αεροδρόμια πρέπει να παραμείνει αποκλειστική αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), καθώς η τελευταία αποτελεί τη μοναδική δημόσια αρχή που είναι επιφορτισμένη και εξοικειωμένη με την τήρηση των ειδικών κανονισμών ασφάλειας και εξυπηρέτησης του αεροπορικού έργου (με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές ICAO και ΕΑSA). Στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο 44 θα πρέπει να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί αναλόγως ώστε να προβλέπει ότι οι προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών, οι οικοδομικές άδειες, οι εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και οι έγγραφες προ 48 ωρών ενημερώσεις για την εκτέλεση έργων ή εγκαταστάσεων στους χώρους των πολιτικών αεροδρομίων και των εγκαταστάσεων ραδιοβοηθημάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ως και οι αναθεωρήσεις, παρατάσεις και ενημερώσεις αυτών, θα πρέπει να εξακολουθούν να εκδίδονται από την ΥΠΑ.

 • §1 Πρέπει να γίνει σαφές σε όλες τις Υ.ΔΟΜ. ότι στην έγγραφη προ 48 ωρών ενημέρωση δεν πραγματοποιείται έλεγχος προσκομιζόμενων στοιχείων, όπως έχει καταλήξει να γίνεται σε ορισμένες ΥΔΟΜ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ξεκινήσει τις εργασίες 48 ώρες μετά την υποβολή της έγγραφης ενημέρωσης. Παρατηρείται διαφορετική αντιμετώπιση ανά Υ.ΔΟΜ.

  Να ληφθεί μέριμνα για την αδειοδότηση χώρων λατρείας άλλων θρησκειών πέραν της Ορθόδοξης Χριστιανικής.

  §2ιβ και §2ιγ Δεν είναι σαφές ποια είναι η περίπτωση Β΄.

  §5 Γίνεται αναφορά για έγκριση δόμησης και άδεια δόμησης ενώ το ν/σ αναφέρεται σε οικοδομική άδεια και προέγκριση οικοδομικής άδειας

 • Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο παρ. 1 του άρθρου 44 αναφέρεται:
  «Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας και της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας καθώς και για την παραλαβή της έγγραφης προ 48 ωρών ενημέρωσης είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟ.Μ) των Δήμων, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά».
  Ενώ στην παρ. 7 του άρθρου 44 αναφέρεται:
  « Όπου από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας από άλλες υπηρεσίες πλην της ΥΔΟΜ η προέγκριση χωροθέτησης είναι υποχρεωτική και χορηγείται από τις εν λόγω υπηρεσίες. Η οικοδομική άδεια στις ως άνω περιπτώσεις θα χορηγείται από την οικεία ΥΔΟΜ σύμφωνα με τους όρους του παρόντος».

  Οι δύο αυτές παράγραφοι έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους γιατί ενώ σύμφωνα με την παρ.1 η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) θα χορηγεί την οικοδομική άδεια ως υπαγόμενη σε ειδικές διατάξεις (Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ2/Β/26970/1469/10-8-1988), σύμφωνα με την παρ. 7 θα εκδίδει μόνο προεγκρίσεις χωροθέτησης ενώ τις οικοδομικές άδειες θα εκδίδουν οι οικείες ΥΔΟΜ.
  Όμως, η έκδοση οικοδομικών αδειών για τα έργα της ΥΠΑ από τις οικείες ΥΔΟΜ είναι αντίθετη με τη νομοθεσία και την πάγια πρακτική της ΥΠΑ, ήτοι:
  α) Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ2/Β/26970/1469/10-8-1988 «Όροι και διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών για εκτέλεση έργων και εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».
  β) Παρ. 8 άρθρου 4 Ν. 4067/2012, όπου αναφέρεται» Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης για την εκτέλεση έργων ή εγκαταστάσεων στους χώρους των πολιτικών αεροδρομίων ….»
  γ) Ν.4389/2016, με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση Παραχώρησης Α: «Αναβάθμιση, Συντήρηση, Διαχείριση και Λειτουργία περιφερειακών αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου» και Β: «Αναβάθμιση, Συντήρηση, Διαχείριση και Λειτουργία περιφερειακών αεροδρομίων Αιγαίου», και ειδικότερα στο άρθρο 17.7.6 των Συμβάσεων Παραχώρησης Α και Β αναφέρεται: «Προς αποφυγή αμφιβολίας η ΥΠΑ θα συνεχίσει να είναι η Αρμόδια Αρχή για την έκδοση των Αδειών που απαιτούνται για την κατασκευή και εκτέλεση Έργων εντός των Περιοχών Παραχώρησης σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αρ. Γ2/Β/26970/1469/10-8-1988».
  δ) Νόμος ψηφισθείς την 6/10/2016 περί «Σύστασης Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλων διατάξεων» (δεν έχει πάρει αριθμό ΦΕΚ), ο οποίος στο εδάφιο Βη του άρθρου 23 αναφέρει στις αρμοδιότητες του Τμήματος Μελετών και Επιβλέψεων της Διεύθυνσης Κανονισμών και Εποπτείας Υποδομών «την έκδοση οικοδομικών αδειών και πολεοδομικών εγκρίσεων για κτίρια, κεραίες κινητής τηλεφωνίας και κατασκευών εντός των χώρων των αεροδρομίων κλπ χώρων».

  Η νομοθεσία αυτή και η ασκούμενη πρακτική είναι συναφής με το εξειδικευμένο έργο που ασκεί η ΥΠΑ στον τομέα των αερομεταφορών και συγκεκριμένα:
  1. Τα έργα αεροδρομίων τα ευρισκόμενα τόσο εντός αυτών (κτίρια αεροσταθμών, πυροσβεστικοί σταθμοί, υδατόπυργοι, πύργοι ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, συνεργεία, φυλάκια, δεξαμενές καυσίμων και νερού κοκ) όσο και εκτός αυτών σε χώρους της ΥΠΑ (ραδιοβοηθήματα, πυλώνες φωτισμού κοκ) διέπονται από ειδικές διατάξεις και διεθνείς κανονισμούς (ICAO, EASA κλπ) που σχετίζονται με την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του αεροπορικού έργου, είναι δε ενταγμένα σε ίδια εγκεκριμένα γενικά σχέδια ανάπτυξης (Master Plan). Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν να ισχύσουν για τα έργα αυτά οι διατάξεις που διέπουν τα συνήθη οικοδομικά έργα.
  2. Η ΥΠΑ είναι στελεχωμένη με όλες τις ειδικότητες μηχανικών ειδικά εκπαιδευμένων και εξειδικευμένων στις ειδικές διατάξεις και διεθνείς κανονισμούς που αφορούν στη μελέτη, επίβλεψη και λειτουργία έργων πολιτικής αεροπορίας, έχουν δε και πολύχρονη σχετική εμπειρία.

  Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στο άρθρο 44 Προσθήκη με νέα παράγραφο αριθμός 8α ως εξής:
  8. α. Οι προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών, οι οικοδομικές άδειες, οι εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας και οι έγγραφες προ 48 ωρών ενημερώσεις για την εκτέλεση έργων και εγκαταστάσεων στους χώρους των πολιτικών αεροδρομίων και των εγκαταστάσεων ραδιοβοηθημάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) εκδίδονται από την ΥΠΑ. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης των ανωτέρω διοικητικών πράξεων.
  Επί πλέον και προκειμένου να ρυθμισθούν επί μέρους θέματα οικοδομικών αδειών σε έργα αρμοδιότητας ΥΠΑ εισηγούμεθα να περιληφθούν στην εν λόγω Προσθήκη οι παράγραφοι 8β, 8γ, 8δ και 8ε ως εξής :
  8.β Κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του Ν. 4030/2011 περί αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής τα έργα και οι εγκαταστάσεις στους χώρους των πολιτικών αεροδρομίων και των ραδιοβοηθημάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής.
  Η εν λόγω διάταξη προτείνεται διότι:
  1. τα κτίρια των αεροδρομίων γενικά δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο του Ν. 4030/2011
  2. ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των κτιρίων αεροδρομίων (αεροσταθμοί, πύργοι ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, πυροσβεστικοί σταθμοί, συνεργεία κλπ) επιβάλλεται από την ανάγκη τήρησης εθνικών και διεθνών κανονισμών ως προς τη θέση, την έκταση, το ύψος, τον περιβάλλοντα χώρο τους κλπ καθώς και από την ιδιαιτερότητα του αεροπορικού έργου. Κατά συνέπεια είναι συνήθως αναγκαίο να διαφοροποιούνται οι αντίστοιχες αρχιτεκτονικές μελέτες ως προς τα μορφολογικά στοιχεία και την τυπολογία που επιβάλλεται με ειδικές διατάξεις που έχουν θεσπισθεί ανά περιοχή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 του Ν.4030/2011.
  3. η ΥΠΑ είναι στελεχωμένη με Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, οι οποίοι εκπονούν, ελέγχουν και εγκρίνουν τις αντίστοιχες αρχιτεκτονικές μελέτες βάσει αεροπορικών κριτηρίων και λαμβάνοντας υπόψη κατά το δυνατόν μορφολογικά στοιχεία της εκάστοτε περιοχής.
  8.γ Κατά παρέκκλιση του άρθρου 23 του Ν. 4067/2012 περί νομίμως υφισταμένων κτιρίων, ένα υφιστάμενο κτίριο ή εγκατάσταση της ΥΠΑ θεωρείται ως νομίμως υφιστάμενο εφόσον έχει κατασκευασθεί προ της 10/10/1988, ημερομηνίας έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Γ2/Β/26970/1469/1988 «Όροι και διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών για εκτέλεση έργων και εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».
  Η εν λόγω διάταξη προτείνεται διότι η κατασκευή των προ της 10/10/1988 ανεγερθέντων κτιρίων γινόταν αποκλειστικά μετά από έγκριση της μελέτης και της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.
  8.δ Κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 του Ν. 4067/2012 περί ειδικών ρυθμίσεων για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων, σε χώρους ειδικής χρήσης, όπου δεν διακινείται το επιβατικό κοινό, (π.χ. Πύργοι Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, Πυροσβεστικοί Σταθμοί, Ραδιοβοηθήματα κλπ), και που περιλαμβάνονται στα έργα και στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ, μετά από απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ, δεν απαιτείται η εξασφάλιση οριζόντιας και κατακόρυφης αυτόνομης προσπέλασης από ΑΜΕΑ, ούτε λοιπών χώρων εξυπηρέτησής τους (WC κλπ).
  Η εν λόγω διάταξη προτείνεται διότι στους χώρους ειδικής χρήσης (π.χ. Πύργοι Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, Πυροσβεστικοί Σταθμοί, Ραδιοβοηθήματα κλπ), που περιλαμβάνονται στα έργα και στις εγκαταστάσεις των αεροδρομίων και θα καθορίζονται μετά από απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ, δεν απαιτείται η εξασφάλιση οριζόντιας και κατακόρυφης αυτόνομης προσπέλασης από ΑΜΕΑ, ούτε λοιπών χώρων εξυπηρέτησής τους (WC κλπ), είτε για λειτουργικούς λόγους είτε διότι στους χώρους αυτούς δεν διακινείται το κοινό και δεν εργάζονται ΑΜΕΑ σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς λειτουργίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για λειτουργικούς λόγους δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ανελκυστήρας και χώροι υγιεινής (κανονικοί ή ΑΜΕΑ) στο τελευταίο επίπεδο του Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ), ώστε να μην παρεμποδίζεται η πλήρης ορατότητα στον εκτός ΠΕΑ χώρο.

  8.ε Κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 του Ν. 4030/2011 ο έλεγχος όλων των κατασκευών για τις οποίες εκδίδεται οικοδομική άδεια από την ΥΠΑ γίνεται από Εντεταλμένους Ελεγκτές Μηχανικούς της ΥΠΑ. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης των ελέγχων των κατασκευών.
  Η εν λόγω διάταξη προτείνεται διότι:
  1. Οι έλεγχοι που απαιτούνται για τα έργα των αεροδρομίων δεν αποσκοπούν στην τήρηση πολεοδομικών διατάξεων, που αποτελούν τον κύριο σκοπό των ελέγχων των διενεργούμενων από τους Ελεγκτές Δόμησης του άρθρου 11 του Ν. 4030/2011, οι οποίοι (έλεγχοι) περιγράφονται στην ΚΥΑ 299/ΦΕΚ 57Β/16-1-2014 και που δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα αεροπορικά έργα.
  2. Οι Έλεγχοι των Εντεταλμένων Ελεγκτών Μηχανικών της ΥΠΑ αποσκοπούν στην τήρηση κανονισμών και ειδικών διατάξεων και διεθνών κανονισμών (ICAO, EASA κλπ) και συγχρόνως στην τήρηση των διατάξεων των Συμβάσεων Παραχώρησης άρθρου 18.12.3, όπου προβλέπεται επιθεώρηση των έργων από ΥΠΑ.
  3. ΥΠΑ είναι στελεχωμένη με Μηχανικούς, οι οποίοι έχουν εμπειρία στις ειδικές διατάξεις και στους διεθνείς κανονισμούς που διέπουν τα αεροπορικά έργα.
  4. ΟΙ χρονικές προθεσμίες που καθορίζονται στις Συμβάσεις Παραχώρησης είναι ιδιαίτερα σύντομες και δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με την διαδικασία του Ελέγχου Δόμησης, όπως περιγράφεται στον Ν. 4030/2011 και στην ΚΥΑ 299/ΦΕΚ 57Β/16-1-2014.

  Τα ανωτέρω αποτελούν πρόταση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΥΠΑ και θα διαβιβασθούν εγγράφως αρμοδίως

 • Παρακαλόύμε να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:
  Άρθρο 44:
  Στην παράγραφο 7 αναφέρεται ότι «Όπου από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η έκδοση οικοδομικής αδείας από άλλες υπηρεσίες πλην της ΥΔΟΜ η προέγκριση δόμησης είναι υποχρεωτική και χορηγείται από τις εν λόγω υπηρεσίες. Η οικοδομική άδεια στις ως άνω περιπτώσεις θα χορηγείται από την οικεία ΥΔΟΜ σύμφωνα με τους όρους του παρόντος»
  Επίσης στην παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου αναφέρεται ότι «Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ….. είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων (Υ.Δ.Ο.Μ.) εκτός εάν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά».
  Οι δύο ανωτέρω παράγραφοι θεωρούμε ότι είναι σε αντίθεση μεταξύ τους.
  Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι αρμόδια για την έκδοση οικοδομικών αδειών σε χώρους πολιτικών αεροδρομίων βάσει της Κ.Υ.Α. Γ2/Β/26970/1469/1988 (ΦΕΚ 597Δ/16.8.1988) «Όροι και διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών για εκτέλεση έργων και εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».
  Στο Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ν. 4067/2012) και ειδικότερα στο άρθρο 4 παρ. 8, υπάρχει πρόβλεψη για την έκδοση Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό των όρων και της διαδικασίας έκδοσης
  αδειών δόμησης για την εκτέλεση έργων ή εγκαταστάσεων στους χώρους των πολιτικών αεροδρομίων και των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
  Επιπλέον βάσει του πρόσφατου Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-5-2016) με τον οποίο κυρώθηκε η σύμβαση παραχώρησης των περιφερειακών αεροδρομίων, η οποία έχει συμπεριληφθεί στο ΦΕΚ, και ειδικότερα την παράγραφο 17.7.6 της σύμβασης, «η ΥΠΑ θα συνεχίσει να είναι Αρμόδια Αρχή για την έκδοση των Αδειών που απαιτούνται για την κατασκευή και την εκτέλεση Έργων εντός των περιοχών Παραχώρησης σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αρ. Γ2/Β/26970/1469/1988».

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 12:49 | ΕΕΤΕΜ

  Στη σύνθεση του Κεντρικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής υπάρχει υπερεκπροσώπηση των Μηχανικών του Πανεπιστημιακού Τομέα, καθώς αποκλείονται τόσο οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι όσο και το εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Ι στο σύνολο του.
  Η προσπάθεια υποβάθμισης του Τεχνολογικού Τομέα των Α.Ε.Ι γίνεται εμφανής από το εξής γεγονός:
  Αποκλείονται οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί των Τ.Ε.Ι (πολλοί εκ των οποίων είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών ή διδακτορικών διπλωμάτων), αποκλείονται Αρχιτέκτονες Μηχανικοί που ανήκουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Ι, την ίδια στιγμή που οι συντάκτες του νομοσχεδίου προβλέπουν την εκπροσώπηση των ξυλογλυπτών ή των μαρμαρογλυπτών!

  Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 2 ως εξής:
  «2. δ. Συστήνεται στην Εκκλησία της Ελλάδος Κεντρικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Ε.Α.), που αποτελείται από:

  ii) έναν Αρχιτέκτονα ή Μηχανικό Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ορίζεται από τον Υπουργό με τον αναπληρωτή του,

  iv) έναν Αρχιτέκτονα Μηχανικό, μέλος Δ.Ε.Π. ή Επ.Π. Α.Ε.Ι.,
  v) έναν Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. Α.Ε.Ι. αναλόγως προς το θέμα της συνεδρίας,

  vii) έναν Μηχανικό Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, εκπρόσωπο της ΕΕΤΕΜ, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο της ΕΕΤΕΜ.»

 • 17 Σεπτεμβρίου 2016, 12:06 | WWF Ελλάς

  Η διατήρηση των ειδικών ΥΔΟΜ, όπως η ΥΔΟΜ της παραγράφου 2, είναι ιδιαίτερα δυσεξήγητη, όταν οι κοινές ΥΔΟΜ αντιμετωπίζουν τόσα προβλήματα, και ουσιώδεις δημόσιες υπηρεσίες καταργούνται, ή εκτελούν τα καθήκοντά τους με μειωμένο προσωπικό και ελάχιστους πόρους. Σε τελική ανάλυση, ας εξηγήσει κάποιος ποια ακριβώς είναι η προστιθέμενη αξία της υπηρεσίας αυτής.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2016, 12:56 | Γιάννης Γκούμας

  Πότε θα γίνει ο περιβόητος διαχωρισμός κράτους Εκκλησίας; Στο μεταξύ θα γίνουν ΥΔΟΜ για κάθε γνωστή, αναγνωρισμένη θρησκεία;
  Η Εκκλησία είναι ο ιδιώτης – πελάτης. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να δίνει και τις άδειες.
  Αν θέλουν ας φτιάξουν άλλη μία επιτροπή όπως ΣΑ, Εφορείες μνημείων κλπ, για μία επιπλέον έγκριση, και τίποτα άλλο.
  Αν και το ορθότερο είναι κάθε φορέας να αποστέλει έκτακτο μέλος στις συνεδριάσεις των ΣΑ, είτε αυτοί οι φορείς είναι του ΥΠΠΟ, του αθλητισμού, της Εκκλησίας και οτιδήποτε άλλο, πέραν της σύνθεσης του ΣΑ.

  ΓΙΑΤΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΑΟΣ Κε Υπουργέ;

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 20:43 | Θεόδωρος Κάντζος

  Σχόλιο στην παρ.1 :
  Εκτός από την ορθή διατύπωση «για την παραλαβή της έγγραφης προ 48 ωρών ενημέρωσης», επιπλέον να αποσαφηνιστεί ότι η 48ωρη ενημέρωση είναι μια απλή «ενημέρωση» και όχι κάποια διοικητική πράξη έγκρισης ή άδειας. Δεν έχει ανάθεση – ανάληψη ευθύνης, επιβλέποντα, διάρκεια ή οποιοδήποτε άλλο έλεγχο. Ελέγχεται μόνον η πληρότητά της και οφείλει μόνο να γίνεται 48 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών με συνέπειες αυτές της υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη.

  Σχόλιο στην παρ.2.ιγ :
  Στο πρώτο εδάφιο, η λέξη «υποχρεούνται» να αντικατασταθεί με το ορθό «δύνανται».
  Μετά το τρίτο εδάφιο περί «συμβολαιογραφικής πράξης συναινέσεως» να προστεθεί ότι, πλέον, μετά τη θέσπιση της έκθεσης απογραφής εκκλησιαστικής περιουσίας ως τρόπου απόδειξης της κυριότητας, επιτρέπεται αντί τίτλου να προσκομίζονται στην ΥΔΟΜ και εκθέσεις απογραφής του άρθρου 47 παρ.3.β. του ν.590/1977, εφ’ όσον πληρούνται οι τασσόμενες νόμιμες προϋποθέσεις (άρθρου 47 παρ.3.β ν.590/1977, 25 παρ.1 ν.4301/2014).

 • 13 Σεπτεμβρίου 2016, 16:18 | ΝΙΚΟΣ

  Στην παράγραφο 2 δ και προς το τέλος (πριν την παράγραφο 2ε, θα πρέπει μάλλον να έγινε λάθος και αναφέρει ….Ο Πρόεδρος, τα μέλη, με τους αναπληρωτές τους (πλην της περίπτωσης β)??? και ο γραμματέας….

 • 13 Σεπτεμβρίου 2016, 12:10 | Γιώργος Παπας

  Με τον νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Πρόγραμμα Καλλικράτης», προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία ΥΔΟΜ, σε κάθε Δήμο.
  Μετά από 6 χρόνια ελάχιστοι Δήμοι προχώρησαν σε δημιουργία ΥΔΟΜ, αλλά εξυπηρετούνται από υφιστάμενες ΥΔΟΜ άλλων Δήμων.
  Υπάρχει παράδειγμα Δήμου στον οποίο υπηρετούν 7 μηχανικοί και δεν φτιάχνει ΥΔΟΜ αλλά εξυπηρετείται από ΥΔΟΜ άλλου Δήμου( σε απόσταση 100 χλμ) στον οποίο υπηρετούν 2 μηχανικοί.
  Τα αποτελέσματα μπορεί να τα φανταστεί ο καθένας τόσο στην εξυπηρέτηση των πολιτών όσο και στον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης.
  Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την άμεση λειτουργία των ΥΔΟΜ σε κάθε Δήμο.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2016, 11:41 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

  Αφού στον υπό διαβούλευση νόμο ενσωματώνεται και το άρθρο 12 του Ν. 4258/14 γιατί δεν γίνεται καμμία αναφορά για την Εκκλησία της Κρήτης και την ήδη συσταθείσα υπηρεσία της Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ(Υπηρεσία Δόμησης Κρήτης Δωδεκανήσου) καθώς και του Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής Κρήτης Δωδεκανήσου ?

 • 11 Σεπτεμβρίου 2016, 01:54 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ

  Οι άδειες πρέπει να εκδίδονται ηλεκτρονικά από τον ιδιώτη Μηχανικό μετα την ηλεκτρονική υποβολή των σχεδίων και μελετών και όχι από τις ΥΔΟΜ. Είναι γνωστό σε όλυς μας τι γίνεται στις Πολεοδομίες.Οι ΥΔΟΜ θα κάνουν ένα δειγματοληπτικό έλεγχο με ηλεκτρονική κλήρωση σε ένα 5% των αδειών.Είναι γνωστό σε όλους ότι πρεπει να εκλείψει η συναλλαγή ιδιωτών με υπηρεσίες η οποία δημιουργεί και διαφθορά. Μόνο έτσι θα ξεμπλοκάρει το σύστημα και θα πάρει μπροστά η οικονομία.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2016, 15:49 | Μοσχάκη Ευδοκία

  παρ. 2.β. Ποια είναι η οικεία ΥΔΟΜ στην περίπτωση αυτή; H ΥΔΟΜ της παρ. 2στ.;
  παρ. 2.ε. «της περίπτωσης στ», αντί «ΣΤ»
  παρ. 2.ε. και 2.θ. Ομοίως, να αποσαφηνιστεί καλύτερα ποια είναι η οικεία ΥΔΟΜ.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2016, 15:19 | Μοσχάκη Ευδοκία

  2.γ.Γιατί αναφέρεται στην παρ. 2Δ του άρθρου 2 του ν.4030/11, αφού παρακάτω περιγράφεται ξανά η σύσταση του ΚΕ.Σ.Ε.Α. και αφού στο άρθρο 59 αναφέρει ότι καταργείται το άρθρο 2 του ν.4030;

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 00:39 | Θεόδωρος Κάντζος

  κα Λεμπέση,
  αναφέρει «περίπτωσης Β'» και εννοεί τα ακίνητα της παρ. 2.β του ίδιου άρθρου.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 17:09 | ΠΜ

  Αυτή είναι η περίπτωση β κ. Λεμπέση (αναφέρεται δηλαδή στα κτίρια της περ.β της ίδιας παραγράφου 2). Εσφαλμένα το «β» αναγράφεται με κεφαλαίο αντί για μικρό χαρακτήρα.

  β. Ειδικώς για κάθε οικοδομική εργασία που αφορά σε Ιερούς Ναούς, Μητροπολιτικά Μέγαρα (ένα (1) σε κάθε Μητρόπολη), που ανήκουν αποκλειστικά και μόνο σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα του ν. 590/1977 (Α` 146) και σε Ιερές Μονές ειδικά όσον αφορά τον περίβολο και ό,τι περικλείεται εντός αυτού και εξυπηρετεί την κοινοβιακή ζωή, η προέγκριση της οικοδομικής άδειας είναι υποχρεωτική και εκδίδεται από την οικεία ΥΔΟΜ.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 16:14 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ ΛΕΜΠΕΣΗ

  Άρθρο 44 παρ.2.ιβ και 2.ιγ: Ποια είναι τα κτίρια της κατηγορίας Β΄ που αναφέρονται????