Άρθρο 84 Διατάξεις υπολογισμού ενιαίου ειδικού προστίμου

1. Για την υπαγωγή αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης στην παρούσα ρύθμιση καταβάλλεται ενιαίο ειδικό πρόστιμο, το οποίο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της επί την τιμή ζώνης στην περιοχή του ακινήτου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών της 20.01.2016, επί το συντελεστή 15% και επί τους συντελεστές τετραγωνιδίων, που ορίζονται στον πίνακα του Παραρτήματος Α του παρόντος, όπου απαιτούνται, ανάλογα με την κατηγορία και το είδος του αυθαιρέτου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 80 του παρόντος (τετραγωνικά μέτρα Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστές τετραγωνιδίων).

2. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω συντελεστών τετραγωνιδίων, τα μεγέθη των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων συγκρίνονται με τους επιτρεπόμενους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου και σε περίπτωση συγκυριότητας ακινήτου με το μέρος των επιτρεπομένων μεγεθών που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας εκάστου συγκυρίου.

3. Για τον υπολογισμό του προστίμου ομαδοποιούνται οι αυθαιρεσίες της ίδιας κατηγορίας και είδους κατασκευής ή χρήσης που ορίζεται στον πίνακα του παραρτήματος Α του παρόντος οι οποίες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και προστίθενται τα εμβαδά όλων των δηλούμενων εμβαδών της αυτής κατηγορίας και είδους ανά φύλλο καταγραφής.

4. Για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, που αποδεδειγμένα προϋφίστανται της 01.1.1983, καταβάλλεται ποσοστό 15 % του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από 01.1.1983 έως 01.1.1993, καταβάλλεται ποσοστό 60% του ενιαίου ειδικού προστίμου, ενώ για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από 01.1.1993 έως 31.12.2003, καταβάλλεται ποσοστό 80 % του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

5. α. Για τις παραβάσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1 έως και 12 του πίνακα του Παραρτήματος Α του παρόντος και δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου (τ.μ.), καθώς και για εγκαταστάσεις όπως ορίζονται στη παρ. 19 του άρθρου 2 του ν.4067/2012 (Α’ 79) που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της κατηγορίας 3 του άρθρου 80 καταβάλλεται παράβολο πεντακοσίων (500) ευρώ και το ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται με προϋπολογισμό κατά το Παράρτημα Β. Προϋπολογισμός έως και δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ θεωρείται μία (1) παράβαση για την οποία καταβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ.
Ο αριθμός των παραβάσεων προκύπτει από το πηλίκον του συνολικού προϋπολογισμού δια του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, στρογγυλοποιούμενο προς τα άνω. Ο συνολικός αριθμός των παραβάσεων του ακινήτου σημειώνεται στο τετραγωνίδιο 13 του πίνακα του Παραρτήματος Α.
Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις που υποβάλλονται παραβάσεις αποκλειστικά αυτής της κατηγορίας δεν υποβάλλονται τα δικαιολογητικά iii, iv και v, της παρ. 6 του άρθρου 83. Για αυθαίρετες κατασκευές των παρ.26 και 57 του άρθρου 2 του Ν.4067/2012 (Α’ 79) καταβάλλεται παράβολο κατά την παρ.10 του άρθρου 83 και το ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό κατά το Παράρτημα Β. Σε περίπτωση που στο Παράρτημα Β του νόμου δεν περιλαμβάνεται τιμή μονάδος της αυθαίρετης κατασκευής, λαμβάνεται η τιμή μονάδος τιμολογίων αγοράς.

Στον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού της παρ.5α του ενιαίου ειδικού προστίμου υπάγονται επίσης αυθαίρετοι ημιυπαίθριοι χώροι, στέγαστρα, κιόσκια καθώς και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις από βοηθητική χρήση σε βοηθητική και από κύρια χρήση σε κύρια που έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς την έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας, εντός νομίμου περιγράμματος κτιρίου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται υπέρβαση δόμησης λόγω της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης κατά την παράγραφο 7.

6. Για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου για όλους τους χώρους σε

α. υπόγειες στάθμες, δεν αποτελούν αυτοτελή χώρο, αλλά συνδέονται λειτουργικά με τον υπερκείμενο όροφο
β. εσωτερικούς εξώστες (πατάρια), και
γ. σοφίτες,

όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.4067/2012 (Α’ 79), εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 70%.

7. Σε περίπτωση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης από βοηθητική χρήση σε βοηθητική και από κύρια σε κύρια, χωρίς όμως να έχουν εκτελεστεί οικοδομικές εργασίες για τις οποίες να μπορεί να συνταχθεί αναλυτικός προϋπολογισμός, καταβάλλεται παράβολο πεντακοσίων (500) ευρώ και δεν καταβάλλεται ειδικό πρόστιμο.
Για αυθαίρετες αλλαγές χρήσης από κύρια χρήση σε κύρια, εντός νομίμου περιγράμματος κτιρίου, στις περιπτώσεις όπου επέρχεται αύξηση του συντελεστή δόμησης, (αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε κατοικία σε εκτός σχεδίου περιοχή, αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από βιομηχανία για την οποία εκδόθηκε άδεια κατά παρέκκλιση σε εκτός σχεδίου περιοχή σε κατοικία κ.α) εκτός των τυχών υπολοίπων συντελεστών (εκτός σχεδίου, παλαιότητας κ.α) υπολογίζεται ο συντελεστής αλλαγής χρήσης κατά το Παράρτημα Α για την επιπλέον της επιτρεπόμενης για τη νέα χρήση επιφάνεια. Για αυθαίρετες αλλαγές χρήσης από βοηθητική χρήση σε κύρια, χωρίς την έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας, εντός νομίμου περιγράμματος κτιρίου υπολογίζεται η υπέρβαση συντελεστή δόμησης που προέκυψε λόγω της αυθαίρετης αλλαγής και δεν υπολογίζεται ο ειδικός συντελεστής αλλαγής χρήσης κατά το Παράρτημα Α του παρόντος.

8. Για την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών / χρήσεων οι οποίες ευρίσκονται μέσα σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, ήτοι:
α) προστατευόμενη περιοχή του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 5 του ν. 3937/2011 (Α’ 60), στην οποία δεν απαγορευόταν η εκτέλεση κάθε οικοδομικής εργασίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή η χρήση κατά την εγκατάσταση της αυθαίρετης χρήσης.
β) παραδοσιακούς οικισμούς ή τμήματα πόλης,
γ) 2 οικοδομικά τετράγωνα από τη θάλασσα

το υπολογιζόμενο ενιαίο ειδικό πρόστιμο προσαυξάνεται με συντελεστή περιβαλλοντικής επιβάρυνσης είκοσι τοις εκατό (20%).

9. Η διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου, από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, αν έχει επιφέρει τροποποίηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και υποβάλλεται κάτοψη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του ορόφου. Ως ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ το ποσό των 500 ευρώ ανά όροφο και δεν καταβάλλεται παράβολο, μετά από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη διαμερίσματος.

10. Για τη διαφορετική χωροθέτηση των υποχρεωτικά προβλεπόμενων από την οικοδομική άδεια θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων από αυτήν που προβλέπεται στα σχέδια της συμβολαιογραφικής δήλωσης του ν. 1221/81, υποβάλλεται κάτοψη αποτύπωσης των υφισταμένων θέσεων στάθμευσης. Ως ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ, εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ και δεν καταβάλλεται παράβολο.

11. Σε περιπτώσεις υπέρβασης ύψους νομίμως υφιστάμενων κτιρίων ή τμημάτων τους, στις οποίες δεν συντρέχει υπέρβαση δόμησης, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται χωρίς να πολλαπλασιάζεται ο συντελεστής δόμησης του Παραρτήματος Α αλλά ο συντελεστής 0,20 για υπερβάσεις αυτών έως 20% του επιτρεπόμενου ύψους και συντελεστής 0,40 για υπερβάσεις μεγαλύτερες του 20% του επιτρεπόμενου ύψους. Ως επιτρεπόμενο ύψος θεωρείται το επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο και όχι το ύψος της οικοδομικής άδειας. Στην περίπτωση υπέρβασης ύψους οικοδομικής άδειας χωρίς την υπέρβαση του ύψους της περιοχής, η υπέρβαση ύψους υπολογίζεται με αναλυτικό Προϋπολογισμό.

12. Για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου που αφορά στην υπέρβαση ύψους, στην περίπτωση οικοδομής με οικοδομική άδεια, δεν προσμετράται το πρόσθετο ύψος αυτής, που έχει προκύψει από τη μη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από εκχωματώσεις που έχουν εκτελεστεί σε αυτόν. Το ειδικό πρόστιμο για το ύψος, που έχει προκύψει από τη μη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από εκχωματώσεις, υπολογίζεται αναλυτικά σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

13. Για κύρια και μοναδική κατοικία, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού δεν έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή σε ιδανικό μερίδιο αυτής που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό μερίδιο οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες και βρίσκονται σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000), καταβάλλεται ποσοστό 40% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Θεωρείται ότι πληρούνται οι στεγαστικές ανάγκες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί δεν υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά τριάντα (30) τ.μ. για μέχρι δύο τέκνα και κατά είκοσι (20) τ.μ. για πάνω από δύο τέκνα, τα οποία βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. Η προϋπόθεση της κύριας κατοικίας για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου πληρούται εφόσον για τις στεγαστικές ανάγκες των ανωτέρω προσώπων το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί δεν υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε (15) τ.μ. για κάθε τέκνο.

14. Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου, στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση, οι συντελεστές μειώσεως του προστίμου και του παραρτήματος λαμβάνονται υπόψη για όποιον από τους συγκυρίους πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις υποβάλλοντας διαφορετικά φύλλα καταγραφής για την επιφάνεια που αντιστοιχεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας.

15. Σε περίπτωση διαφορετικής διαρρύθμισης διακεκριμένης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας υφίσταται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου και ενιαίου ειδικού προστίμου, αλλά υποχρεούται να ενημερώσει το σχετικό φακέλου της άδειας για την συντελεσθείσα αλλαγή διαρρύθμισης κατά τη σύνταξη της ταυτότητας κτιρίου.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 08:15 | Γεωργια

  Άρθρο 84
  Με αναλυτικό πρεπει να υπολογιζεται και η υπερβαση υψους της απόληξης του κλιμακοστασιου.
  Αν θυμούμαι καλά υπήρχε σε διευκρινιστική στον προηγούμενο νομο.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 08:54 | ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΡΚΩΝΑ

  Άρθρο 84
  Παρ.5α
  Στις εγκαταστάσεις όπως ορίζονται στη παρ. 19 του άρθρου 2 του ν.4067/2012 (Α’ 79) περιλαμβάνεται και η κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρα. Αν η κατασκευή ανελκυστήρα έχει γίνει καθ΄ υπέρβαση της δόμησης και εκτός νόμιμου περιγράμματος κτιρίου αντιμετωπίζεται ως παράβαση?
  Παρ.6α
  Για αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε υπόγειες στάθμες εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 70% μόνον όταν δεν αποτελούν αυτοτελή χώρο, αλλά συνδέονται λειτουργικά με τον υπερκείμενο όροφο? Στο παράρτημα ορίζεται διαφορετικά (μειωτικός συντελεστής 70% σε υπόγειες στάθμες γενικώς)
  Η παράγραφος χρήζει επαναδιατύπωσης, ο μειωτικός συντελεστής θα πρέπει να προβλέπεται γενικώς για τα υπόγεια.
  Παρ.8
  Tο υπολογιζόμενο ενιαίο ειδικό πρόστιμο προσαυξάνεται με συντελεστή περιβαλλοντικής επιβάρυνσης είκοσι τοις εκατό (20%) και για αυθαίρετα που βρίσκονται σε παραδοσιακό οικισμό/τμήμα πόλης (άρθρο 99- χωρίς διαδικασία Επιτροπής)? (Π.χ. Αθήνα Κηφισιά)
  Παρ.9
  Θα μπορούσε να συμπληρωθεί:
  Σε περίπτωση διαφορετικής διαμερισμάτωσης ορόφου, η οποία δεν έχει επιφέρει τροποποίηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων υφίσταται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου και ενιαίου ειδικού προστίμου, αλλά ενημέρωση του σχετικού φακέλου της άδειας κατά τη σύνταξη της ταυτότητας κτιρίου.( όπως προβλέπεται για τη διαφορετική διαρρύθμιση διακεκριμένη αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας στην παρ. 15)
  Παρ.11
  ‘’Ως επιτρεπόμενο ύψος θεωρείται το επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο και όχι το ύψος της οικοδομικής άδειας. Στην περίπτωση υπέρβασης ύψους οικοδομικής άδειας χωρίς την υπέρβαση του ύψους της περιοχής, η υπέρβαση ύψους υπολογίζεται με αναλυτικό Προϋπολογισμό.’’
  Ο παραπάνω ορισμός ισχύει μόνο όταν δεν υπάρχει υπέρβαση δόμησης? Αν ισχύει γενικά, υπάρχει αντίφαση με τις διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α για τους συντελεστές τετραγωνιδίων 6(1), 6α, εκτός αν το πληροφοριακό σύστημα δέχεται συμπλήρωση του συντελεστή 6(1) (εκ. υπέρβασης από οικ. άδεια, με ΟΧΙ στην υπέρβαση ύψους, συγκρίνοντας με το επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής). Ομοίως και για το συντελεστή κάλυψης και δόμησης Στην περίπτωση υπέρβασης δόμησης & κάλυψης οικοδομικής άδειας χωρίς υπέρβαση των αντίστοιχων επιτρεπόμενων μεγεθών της περιοχής δεν προβλέπεται κάποια ευνοϊκότερη αντιμετώπιση.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 07:31 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Παράγραφος 3 και 4 : Να διαγραφούν στο σύνολο τους οι παράγραφοι 3 και 4 . Να σταματήσουν οι τιμωριτικές τακτικές των πολιτών με αυξήσεις προστίμων
  Παράγραφος 6 : Αν δεν καταργηθεί να επαναδιατυπωθεί ως εξής :

  Σε περίπτωση προαιρετικής επιλογής για εκπόνηση Μελέτης στατικής επάρκειας
  το ειδικό πρόστιμο όπως υπολογίζεται με το Παράρτημα Α του παρόντος μειώνεται κατά (20%)

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 07:48 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Παράγραφος 4

  Nα υπάρχουν συντελεστές μείωσης του προστίμου λόγο παλαιότητας ανά πενταετία και όχι δεκαετία από το 1983. Έτσι, προτείνεται η διαμόρφωση των συντελεστών ως εξής:
  α) Για προϋφιστάμενα της 01-01-1983, 15%
  β) Από 01-01-1983 έως 01-01-1988, 40 %
  γ) Από 01-01-1988 έως 01-01-1993, 50%
  δ) Από 01-01-1993 έως 01-01-1998, 60%
  ε) Από 01-01-1998 έως 01-01-2004, 70%
  στ) Από 01-012-2004 έως 31-12-2008, 80%

  Παράγραφος 6
  Προτείνεται η επαναδιατύπωση της παραγράφου 6 ως εξής :
  6.αα)Για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου για όλους τους χώρους σε :
  α. υπόγειες στάθμες
  β. εσωτερικούς εξώστες (πατάρια), και
  γ. σοφίτες,
  σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 70%.
  ββ)Για τον υπολογισμό των συντελεστών των τετραγωνιδίων που ορίζονται στον πίνακα του Παραρτήματος Α του παρόντος, στα μεγέθη των χώρων αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων σε :
  α. υπόγειες στάθμες εφόσον, στην πραγματική κατάσταση τους, συνδέονται λειτουργικά με τον υπερκείμενο όροφο, προσμετρείται το 50% της επιφανείας τους.
  β. εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) εφόσον, στην πραγματική κατάσταση τους, έχουν συνολικό εμβαδόν μικρότερο του 70% της επιφάνειας του υποκείμενου χώρου με τον οποίο συνδέονται λειτουργικά , προσμετρείται μόνο η επιφάνεια που είναι μεγαλύτερη από το του 40% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί στο οικόπεδο.
  γ. Σοφίτες εφόσον, στην πραγματική κατάσταση τους, συνδέονται λειτουργικά με τον με τον υποκείμενο όροφο , προσμετρείται μόνο η επιφάνεια που είναι μεγαλύτερη από το ( 1/2) της επιφανείας της υποκείμενης κάτοψης με την οποία συνδέονται.
  Αιτιολόγηση :
  1. Οι χώροι αυτοί είχαν , έχουν και θα έχουν μειονεκτήματα. Δηλαδή μια υπόγεια στάθμη ήταν και θα είναι υπόγεια …. δεν είναι όροφος. Οι σοφίτες και τα πατάρια επίσης έχουν περιορισμένα ύψη , κεκλιμένα τμήματα οροφής , και δεν θεωρούνται όροφοι.
  Τα υπόγεια πρέπει να έχουν μειωτικό συντελεστή, είτε είναι αυτοτελείς χώροι, είτε δεν είναι αυτοτελείς χώροι, είτε είναι ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, διότι εκ των πραγμάτων έχουν μειωμένη αξία σε σχέση με τις υπερκείμενες ιδιοκτησίες.
  2. Εφόσον στην πραγματική κατάσταση τους, οι στάθμες των χώρων αυτών συνδέονται λειτουργικά με τις υπερκείμενες η υποκείμενες (αναλόγως) στάθμες του κτιρίου πρέπει να έχουν μικρότερη συμμετοχή στο ποσοστό υπέρβασης δόμησης και κατ’ επέκταση μικρότερη επιβάρυνση
  3. Αν υπάρξει διαφοροποίηση σε σχέση με τους προγενέστερους νόμους ,θα δημιουργηθούν προβλήματα

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 07:09 | Δημ. Φλάσκος

  Αναφορικά με την παρ. 8:

  «8. Για την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών / χρήσεων οι οποίες ευρίσκονται μέσα σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, ήτοι:
  α) προστατευόμενη περιοχή του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 5 του ν. 3937/2011 (Α’ 60), στην οποία δεν απαγορευόταν η εκτέλεση κάθε οικοδομικής εργασίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή η χρήση κατά την εγκατάσταση της αυθαίρετης χρήσης.
  β) παραδοσιακούς οικισμούς ή τμήματα πόλης,
  γ) 2 οικοδομικά τετράγωνα από τη θάλασσα

  το υπολογιζόμενο ενιαίο ειδικό πρόστιμο προσαυξάνεται με συντελεστή περιβαλλοντικής επιβάρυνσης είκοσι τοις εκατό (20%).»

  Πιστεύω ότι θα έπρεπε να εξαιρεθούν οι αυθαιρεσίες που αφορούν υπερβάσεις εντος εγκεκριμμένου όγκου η περιγράμματος (Η.Χ. που «έκλεισε», υπόγειο που άλλαξε χρήση κ.λ.π).

  Ενα παράδειγμα που αφορά υπόγειο, σύμφωνο με την οικοδομική άδεια και με «μόνη» παράβαση την αυθαίρετη μετατροπή απο βοηθητική χρήση σε κύρια (εντός οικισμού, μετά το 2004…).

  Η παραπάνω αυθαίρετη χρήση «έχει την ατυχία» να αφορά κτίσμα εντός παραδοσιακού οικισμού και επιπρόσθετα ο ιδιοκτήτης του να προβαίνει στην υπαγωγή μετά τις 09/02/2018.
  Η Τιμή Ζώνης βάσει ν.4178/13 είναι 900, και η νέα είναι 850.

  Αν θεωρήσουμε ως Α το γινόμενο της επιφάνειας της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης(που υπολογίζεται με συντελ. υπέρβασης…) επι τους διάφορους συντελεστές που υπεισέρχονται στον υπολογισμό και παραμένουν κοινοί και για τον ν.4178/2013 και για τον παρόντα,
  Τότε το πρόστιμο κατά τον ν.4178/13 και κατά τον παρόντα είναι:

  1) Με τον ν.4178/13: 900(ΤΖ) χ Α χ 0,50=450χΑ

  Με τον παρόντα:
  2α) 850(TZ) x A x 0,70 χ 1,20 χ 1,20= 856,8χΑ δηλαδή +190,4% προσαύξηση
  ενώ αν δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις για το συντελ. 0,70, γίνεται:

  2β) 850(TZ) x A x 1,0 χ 1,20 χ 1,20= 1224χΑ δηλαδή +272% προσαύξηση.

  Σημειώνεται ότι εκ των δύο όμοιων συντελεστών της 2α) και της 2β), ο μεν ένας (1,20) αφορά την παρ. 8. β) του παρόντος
  και ο άλλος (1,20) την παρ. 3. β) του άρθρου 86.

  Νομίζω ότι οι παραπάνω προσαυξήσεις είναι υπερβολικές και «περισσότερο» άδικες αν αφορούν αυθαιρεσία εντός του εγκεκριμμένου όγκου, οπότε θα πρότεινα να εξαιρεθούν οι περιπτώσεις αυτές απο την παρ. 8

  Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 05:22 | Δημ. Φλάσκος

  Για την παρ. 2:

  «2. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω συντελεστών τετραγωνιδίων, τα μεγέθη των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων συγκρίνονται με τους επιτρεπόμενους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου και σε περίπτωση συγκυριότητας ακινήτου με το μέρος των επιτρεπομένων μεγεθών που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας εκάστου συγκυρίου.»

  Eχω να παρατηρήσω:
  Η παράγραφος αυτή είναι πανομοιότυπη με την αντίστοιχη παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4178/13, για την οποία δόθηκαν οι παρακάτω διευκρινήσεις σύμφωνα με την εγκύκλιο 4/03.12.2013:

  «α) Κατά τη διατύπωση της παραγράφου αυτής για τον υπολογισμό των σχετικών συντελεστών τετραγωνιδίων «τα μεγέθη των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων συγκρίνονται με τους επιτρεπόμενους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου».
  Σκοπός της διάταξης είναι, ανεξαρτήτως εάν το οικόπεδο/γήπεδο όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, να συγκρίνονται τα πολεοδομικά μεγέθη του αθροίσματος των επιφανειών των αυθαιρέτων κατασκευών ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης με τους όρους δόμησης που ισχύουν σήμερα στη θέση του ακινήτου προκειμένου να υπολογιστούν οι συντελεστές τετραγωνιδίων και στη συνέχεια το ενιαίο ειδικό πρόστιμο.»

  Ίσως λοιπόν να είναι σκόπιμο (για τη περίπτωση που έχετε τη πρόθεση να διατηρήσετε τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού, όπως αυτός περιγράφεται στο πιο πάνω απόσπασμα της εγκυκλίου) να προβλέψετε ότι οι συντελεστές υπέρβασης κάλυψης και δόμησης, έχοντας μια μοναδική τιμή για κάθε περίπτωση υπαγωγής, εισάγοννται ως σταθερές, όπως π.χ. η ΤΖ και όχι «κατ’ επιλογή» ανά φύλλο καταγραφής. Προυπόθεση για το παραπάνω είναι:

  1) στη περίπτωση που έχομε ΜΟΝΟ Υπέρβαση ύψους να δηλώνεται αυτό στο αντίστοιχο φύλλο καταγραφής, ώστε να μην εφαρμόζονται άλλοι συντελεστές κατά τον υπολογισμό.
  2) η τυχόν υπέρβαση κάλυψης σε κάποιο φύλλο καταγραφής να δηλώνεται απλά με ένα «ναι» η με ένα «όχι»

  Τα παραπάνω, εφ’ όσον δεν δημιουργούν ιδιαίτερες δυσκολίες στη μετατροπή του λογισμικού του ΤΕΕ, η οποία ούτως η άλλως θα γίνει, θα «προστατεύσουν» μηχανικούς και ιδιοκτήτες έναντι του προβλεπόμενου ελέγχου των Δηλώσεων υπαγωγής.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 03:53 | Ε.Β.

  Παρ.6 Ο μειωτικός συντελεστής να εφαρμοστεί σε όλες τις υπόγειες στάθμες για όλες τις χρήσεις ανεξαρτήτως εάν είναι αυτοτελείς χώροι ή όχι. Παρ.11 Η περίπτωση Υ.Υ της αδείας χωρίς την Υ.Υ. της περιοχής να ισχύει και ανά όροφο αν αυτή κατανέμεται στους ορόφους της οικοδομής.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 02:02 | Ε.Β.

  Από την στιγμή που το ελάχιστο παράβολο έχει γίνει 250€ δεν μπορεί να υπάρχουν ελάχιστα πρόστιμα 500€ γιατί θα εμφανιστεί τι φαινόμενο κυρίως σε παλαιά αυθαίρετα το πρόστιμο των κλειστών χώρων να είναι μικρότερο από το πρόστιμο των μικροπαραβάσεων. Έτσι το πρόστιμο για τις λοιπές παραβάσεις θα μπορούσε να διαμορφωθεί σε 250€ ανά 7500€ προϋπολογισμό, η αλλαγή χρήσης από Κ.Χ. σε Κ.Χ. ή Β.Χ σε Β.Χ. χωρίς εργασίες να πληρώνει 250€, αυθαίρετες μικρές παραβάσεις κατηγορίας 3 κ.α. Την διαφορετική διαμερισμάτωση όταν αυτή είχε εκτελεστεί από την κατασκευή του κτιρίου, πριν την ψήφιση των νόμων περί αυθαιρέτων, την αντιμετωπίζαμε είτε με ενημέρωση του φακέλου είτε με την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας χωρίς πρόστιμα. Εάν επιμένετε να την θεωρείτε αυθαιρεσία τουλάχιστον εντάξτε την στην κατηγορία 3 όπως επίσης και η διαφορετική χωροθέτηση των θέσεων στάθμευσης με άμεση εξαίρεση από κατεδάφιση και πρόστιμο 250€. Όταν η διαφορετική διαμερισμάτωση καλύπτεται από την σύσταση αυτοτελών ιδιοκτησιών να θεωρείται διαφορετική διαρρύθμιση και απλά να ενημερώνεται ο φάκελος της πολεοδομίας από οποιονδήποτε ιδιοκτήτη χωρίς την συναίνεση των υπολοίπων αφού αυτή τεκμαίρετε από την σύσταση.