Άρθρο 54 Εκτέλεση οικοδομικών αδειών

1. Η έναρξη οικοδομικών εργασιών για τις οποίες απαιτείται οικοδομική άδεια είναι δυνατή με τη λήψη του αριθμού αδείας. Κατ’ εξαίρεση, οι άδειες κατεδάφισης των κτιρίων δεν εκτελούνται πριν να συμπληρωθούν είκοσι ημέρες από την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο που συνοδεύεται από φωτογραφίες του προς κατεδάφιση κτιρίου και συνοπτική περιγραφή αυτού.

2. Για την έναρξη οικοδομικών εργασιών επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα:
α. θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου από την αρμόδια Επιθεώρησης Εργασίας,
β. θεώρηση της οικοδομικής άδειας από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα.

Με την έκδοση της οικοδομικής άδειας τοποθετείται σε πλαίσιο, πινακίδα του έργου από κατάλληλο σταθερό υλικό, στην οποία αναγράφεται με ευκρίνεια ο αριθμός και η χρονολογία έκδοσης της άδειας, η εκδούσα Αρχή, τα στοιχεία των μελετητών και των επιβλεπόντων μηχανικών, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας τους. Η πινακίδα ελάχιστων διαστάσεων 0.50Χ0.70 μ. τοποθετείται σε εμφανές σημείο του ακινήτου, σε ύψος άνω του 1.20 μ. από το έδαφος.
Στο εργοτάξιο επιβάλλεται η διατήρηση αντιγράφων της οικοδομικής άδειας και των μελετών, σύμφωνα με τις οποίες εκτελούνται οι εργασίες. Η μη τήρηση των παραπάνω αποτελεί λόγο άμεσης διακοπής οικοδομικών εργασιών από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η οποία ενημερώνει άμεσα και την αρμόδια αστυνομική αρχή.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 14:22 | FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α & Β Α.Ε.

  Κατά παρέκκλιση του άρθρου αυτού, το οποίο ορίζει ότι η έναρξη οικοδομικών εργασιών προϋποθέτει – με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα – θεώρηση της οικοδομικής άδειας από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα, η έκδοση της οικοδομικής άδειας από την αρμόδια αρχή δεν μπορεί να αναστέλλει την έναρξη των εργασιών στα υπό παραχώρηση Αεροδρόμια, η οποία πραγματοποιείται κατά τους ισχύοντες όρους της εκάστοτε Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται δια Νόμου.

 • §1 Σύμφωνα με το ν/σ, οι άδειες κατεδάφισης μπορούν να υλοποιηθούν 38 ημέρες (18 ημέρες για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να αναρτηθούν στο διαδίκτυο + 20 ημέρες από την ανάρτηση στο διαδίκτυο) μετά τη λήψη αριθμού αδείας. Αντίθετα, οι άδειες ανέγερσης μπορούν να ξεκινήσουν να υλοποιούνται άμεσα με τη λήψη αριθμού αδείας, δηλαδή προτού ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την Υ.ΔΟΜ. Θεωρώντας ότι οι οικοδομικές εργασίες πρέπει να ξεκινούν μόνο μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τις Υ.ΔΟΜ. προτείνουμε την κατάργηση της δυνατότητας έναρξης εργασιών πριν από την ολοκλήρωση του ελέγχου από τις Υ.ΔΟΜ. και για τις άδειες κατεδάφισης την κατάργηση της απαίτησης για συμπλήρωση 20 ημερών από την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες.

  Το προτελευταίο εδάφιο της §2 προτείνουμε να αντικατασταθεί ως εξής: «Στο εργοτάξιο επιβάλλεται η διατήρηση αντιγράφων της οικοδομικής άδειας και των απαραίτητων σχεδίων των μελετών, σύμφωνα με τα οποία εκτελούνται οι εργασίες, με ευθύνη του κατασκευαστή του έργου ο οποίος θα πρέπει να εγγεγραμμένος στο στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (Μη.Κ.Ι.Ε.) του άρθρου 52».

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 12:42 | ΕΕΤΕΜ

  Με την παράγραφο 2 απαιτείται η θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου από την αρμόδια Επιθεώρησης Εργασίας.

  Δεδομένου ότι τόσο το σχέδιο όσο και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου δεν ελέγχονται ως προς το περιεχόμενο τους, θεωρούμε ότι δεν είναι αναγκαία η θεώρηση τους από την Επιθεώρησης Εργασίας.

  Για αυτό το λόγο προτείνουμε τη διαγραφή της παραγράφου 2α.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 16:58 | ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

  Η διαδικασία η οποία εισάγεται με συνδυασμό του άρθρου 45 παρ.3,
  με το άρθρο 54 παρ.1,
  αλλά και τη διάταξη του άρθρου 49 παρ.1.β.ii),
  δηλαδή η δυνατότητα να ξεκινήσουν οικοδομικές εργασίες απλά και μόνον με την λήψη του αριθμού αδείας, κρίνεται

  ά κ ρ ω ς ε π ι κ ί ν δ υ ν η,

  τουλάχιστον για τα δεδομένα της σημερινής πραγματικότητας.

  Είναι πολύ πιθανόν να πραγματοποιηθούν κοστοβόρες για τον ιδιοκτήτη εργασίες εκσκαφών/καλουπώματος θεμελίων και κατόπιν να διαπιστωθεί λάθος ή παράλειψη ακόμα και σε λεπτομέρεια, η οποία όμως να κρίνει την θέση του κτιρίου ή ακόμα χειρότερα, ολόκληρη την οικοδομήσιμοτητα του γεωτεμαχίου.

  Είναι κατανοητή η πρόθεση δυνατότητας ανά πάσα στιγμή για τους ιδιώτες μηχανικούς να γνωρίζουν, να χρησιμοποιήσουν αλλά και να ελέγξουν, ως ελεγκτές δόμησης, πλήρως τα πολεοδομικά δεδομένα τα οποία θα οδηγούν σε οικοδομήσιμοτητα κάθε γεωτεμαχίου με συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς δόμησης.

  Υπό τις παρούσες όμως συνθήκες, αυτό δεν είναι εφικτό.
  Θα ήταν λογικό να υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο, κατά το οποίο θα προετοιμαστεί το έδαφος ώστε να υλοποιηθεί αυτή η δυνατότητα σε επόμενη φάση.

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

  Να εισαχθεί πρόσθετη διάταξη στα άρθρα 45 και 47, σύμφωνα με την οποία για την πρωτοκόλληση φακέλου οικοδομικής άδειας να απαιτείται η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος με ενδεικτική θέση και είδος του προς οικοδόμηση έργου, θεωρημένου και εγκεκριμένου από την ΥΔΟΜ ως προς τους όρους δόμησης, την αρτιότητα-οικοδομησιμότητα, χρήση γης, για το προτεινόμενο έργο.

  Εναλλακτικά:
  πριν τον Αρχικό Έλεγχο το οποίο προβλέπει το άρθρο 55 παρ.2 και πριν την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, να πραγματοποιείται προέλεγχος από Ελεγκτή Δόμησης (ο οποίος θα μπορούσε να είναι και ο ίδιος που θα κάνει τον αρχικό έλεγχο κατόπιν) ως προς τους όρους δόμησης, την αρτιότητα-οικοδομησιμότητα, χρήση γης για το προς οικοδόμηση έργο.

  Τηρείται έτσι μια ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ στις διαδικασίες, η οποία πρεσβεύει την προτίμηση του προληπτικού ελέγχου έναντι του κατασταλτικού.

  Με εκτίμηση

 • 17 Σεπτεμβρίου 2016, 12:47 | WWF Ελλάς

  Η πρόβλεψη ότι η έναρξη οικοδομικών εργασιών είναι δυνατή με τη λήψη του αριθμού αδείας (παράγραφος 1) δεν διασφαλίζει την διαφάνεια και το δικαίωμα έννομης προστασίας κάθε θιγόμενου, και δεν είναι συμβατή με το άρθρο 4 παρ. 2 ν. 3861/2010 (σύμφωνα με το οποίο οι αναρτητέες πράξεις ισχύουν από την ανάρτησή τους).

 • 13 Σεπτεμβρίου 2016, 16:10 | ΝΙΚΟΣ

  Παράγραφο 2 στο τέλος αναφέρει … από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου,…
  Να διευκρινιστεί ποιά είναι αυτή η Υπηρεσία με σαφήνια!!!

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 13:38 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ ΛΕΜΠΕΣΗ

  ΑΑΑ!!!!! Από το άρθ.54 παρ.1 σε συνδυασμό με το άρθ.45 παρ.3 προκύπτει ότι οι εργασίες ξεκινούν πριν τον έλεγχο της άδειας. Είναι πρωτότυπο!!!

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 14:19 | Μαρια

  Δεν εφτανε ο ενας ελεκτης?δηλαδη θα πληρωνει ο ιδιοκτητης 250 +250 ευρω σε καθε ελεγχο?και καλα να συμφωνησουν διαφορετικα θα πληρωσει ο ιδιοκτητης αλλα 250?
  Μηπως απο τα τριωροφα και τετραωροφα αυθαιετα φτασαμε στο αλλο ακρο_???να παρακαλαμε τωρα πια οχι εναν αλλα δυο ελεκτες καθε φορα γιατι ξεφυγε το κσαλουπι και εχουμε αποκλιση κατι ποντους?