Άρθρο 81 Ρύθμιση αναστολής και εξαίρεσης από την κατεδάφιση

Από την ισχύ του παρόντος νόμου αναστέλλεται η είσπραξη και η επιβολή κάθε κύρωσης, για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον παρόντα νόμο ή και επέρχεται οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση, αναλόγως της κατηγορίας της αυθαίρετης κατασκευής, μετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου ή και του σχετικού παραβόλου εφόσον προβλέπεται στον παρόντα νόμο, το ύψος και ο τρόπος καταβολής του οποίου καθορίζεται στον παρόντα νόμο.

Η αναστολή ή και η εξαίρεση από την κατεδάφιση, κατά τις διατάξεις του παρόντος, ισχύει για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο οργανισμός πλήρωσης και για χρήσεις που έχουν εγκατασταθεί μέχρι 28.7.2011 καθ’ υπέρβαση είτε των διατάξεων του ν.1577/1985 (Α’210), είτε της οικοδομικής άδειας, είτε των όρων ή περιορισμών δόμησης του ακινήτου είτε χωρίς οικοδομική άδεια και εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου κατά την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.4030/2011 (Α’249) ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά τον χρόνο εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης.

Θεωρείται ότι η χρήση δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας εφόσον κατά τις κείμενες διατάξεις νομίμως χορηγήθηκε άδεια.

Η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβολή των χρήσεων γης σε χρόνο μεταγενέστερο της υπαγωγής κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν επιδρά στο κύρος της υπαγωγής και δεν αποτελεί λόγο ανάκλησης και ακύρωσης αυτής.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 08:49 | ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΡΚΩΝΑ

  Άρθρο 81
  Εδάφιο 2
  Δεν υπάρχει πρόβλεψη για αυθαίρετα των οποίων έχει ολοκληρωθεί μόνον ο φέρων οργανισμός προ 28/07/2011. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο οργανισμός πλήρωσης θεωρούνται αυθαίρετα και δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος?

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 03:48 | Ε.Β.

  Να αντικατασταθεί ο οργανισμός πλήρωσης με φέρων οργανισμός όπως ίσχυε και στους προηγούμενους νόμους.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 17:52 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΛΩΡΟΣ

  Δεν είναι δυνατόν να απαιτείται για την δυνατότητα ένταξης η απόδειξη κατασκευής (τοίχοι πλήρωσης) που δεν είναι ορατή από αεροφωτογραφία όταν μάλιστα ακόμα και οι αεροφωτογραφίες πολλές φορές απλά δεν υπάρχουν. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ν.4178/2013 προέβλεπε καταληκτική ημερομηνία 6 μηνών (δηλαδή έως 8/2/2014) για την εισαγωγή στο σύστημα των αεροφωτογραφιών της 28/7/2011. 2,5 χρόνια μετά ακόμα περιμένουμε ……
  Έτσι και αλλιώς τι σχέση έχουν υπερβάσεις κάλυψης (και με την αντίστοιχη υπέρβαση δόμησης που προκύπτει) και ύψους που έχουν να κάνουν μόνο με υπερβάσεις του οικοδομικού σκελετού με τους τοίχους πλήρωσης;
  Δεν μπορεί να εξαρτάται η δυνατότητα ρύθμισης μιας αυθαιρεσίας που αποδεδειγμένα έχει γίνει πριν την 28/7/2011 από κάτι άσχετο με αυτή.

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 13:35 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ

  ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΠΡΟ 2011 ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΙΣΧΥΕΙ Ως ΠΡΟς ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΟΤΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 2011 ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 78 ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΣΕ ΑΥΤΟ

 • 2 Οκτωβρίου 2016, 06:29 | Βασίλειος Παπαθανασίου

  Άρθρο 81 Ρύθμιση αναστολής

  Νά προστεθεί: …..καθ΄υπέρβαση είτε των διατάξεων του Ν.1577/1985(Α’21Ο), του Ν.Δ.8/1973(Α’124),όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ.205(Α’336),είτε της οικοδομικής άδειας….κ.λ.π.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2016, 18:37 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

  Τι θα γίνει με τα αυθαίρετα στα «μπετά» που έχουν υπαχθεί στους προηγούμενους νόμους και δεν έχουν εξοφληση τις δόσεις, ή καταθέσει τα σχέδια, ή εκδόσει οικ. άδεια ;;;;

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 17:56 | Νέστωρ Ζύγρας

  • Ρύθμιση αναστολής … (αρ. 81)
  Προβλέπεται ότι η μελλοντική αλλαγή χρήσης του αυθαιρέτου δεν επιδρά στο κύρος της υπαγωγής και δεν αποτελεί λόγο ανάκλησης και ακύρωσης αυτής.
  Αυτό συνιστά έμμεση προτροπή για επανάληψη παρά μέτρο αποτροπής παραβάσεων.
  Να προβλεφθεί πενταπλασιασμός του προστίμου για την παράβαση της αλλαγής χρήσης

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 09:03 | Γιάννης Γκούμας (Αρχιτέκτων)

  Σε περίπτωση που τα στοιχεία πλήρωσης διακόπτονται από τον οργανισμό πλήρωσης και δεν αποτελούν ενιαίο οργανισμό δεν υπάρχει έννοια οργανισμού πλήρωσης. Θα πρέπει να αλλάξει είτε όπως προτείνουν οι υπόλοιποι, είτε να γίνεται αναφορά σε στοιχεία πλήρωσης που είναι ορατά από πάνω – δορυφόρο.

  Παντώς είδους κατακόρυφα δομικά στοιχεία θα πρέπει να εξαιρούνται από την απαίτηση απόδειξης χρονολογίας κατασκευής.

  Βρείτε άλλο τρόπο να αναζητήσετε χρόνο κλεισίματος ημιυπαιθρίων.

  Προτείνω την απαίτηση εντός δύο μηνών από την ψήφιση του νόμου, να έχει πραγματοποιηθεί φωτογραφική αυτοψία σε αυθαίρετα με κλειστούς ημιυπαίθριους, χωρίς άλλη εργασία, για να αποκτίσουν δικαίωμα να τους ρυθμίσουν ελλείψη άλλου αποδεικτικού.

  Ειδικά οι κλειστοί ημιυπαίθριοι από μόνοι τους, δεν είναι ιδιαίτερο πρόβλημα υποβάθμισης του δομημένου περιβάλλοντος.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 19:28 | Αδάμ

  Στο νόμο 4178/2013 στο άρθρο 8 («Ρύθμιση αναστολής και εξαίρεσης από κατεδάφιση») αναφέρεται ότι «Η αναστολή ή και η εξαίρεση από την κατεδάφιση, κατά τις διατάξεις του παρόντος, ισχύει για κτίρια ………. και εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ………. ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης.» . Στο παρόν σχέδιο νόμου παραλείπεται ( εκ παραδρομής? ) το «κατά το χρόνο κατασκευής» ,γεγονός που θα οδηγήσει σε αποκλεισμό από την υπαγωγή στο νόμο πολλές περιπτώσεις κτιρίων. Και στο νόμο 4014/2011 στο άρθρο 24 περιλαμβανόταν το «κατά το χρόνο κατασκευής». Γι’ αυτό σκόπιμο είναι να συμπεριληφθεί και στο νέο νόμο.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 10:46 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ

  Το σχέδιο νόμου εισάγει τον όρο «οργανισμός πλήρωσης» και όχι τον φέροντα οργανισμού που ίσχυε στον 4178 και προηγουμένους νόμους. Κάτι τέτοιο αποτελεί τεράστιο πρόβλημα, ειδικά στην περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης όπου δραστηριοποιούμαι, όπου τα περισσότερα αυθαίρετα ημιτελή κτίσματα είναι στη φάση του φέροντα οργανισμού και περιμένουν τον νέο νόμο ώστε να τα τακτοποιησουν και να αποπερατώσουν το κτίσμα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει ο ορισμός «οργανισμός πλήρωσης» σε «φέρων οργανισμό».

  Λάμπρος Ανδριανάκης – Πολιτικός Μηχανικος ΤΕ

 • 18 Σεπτεμβρίου 2016, 13:59 | Τάκης Ρουσογιαννάκης

  Τι προβλέπεται για τις (πολλές) περιπτώσεις που έχει γίνει ό φέρων οργανισμός και όχι ο οργανισμός πληρώσεως;
  Αφού δεν θα μπορούν να τακτοποιηθούν θα κατεδαφίζονται;
  Με τους προηγούμενους νόμους μπορούσαν να τακτοποιηθούν.
  Τι άλλαξε;
  Ποιο είναι το σκεπτικό των φωστήρων που γράφουν τον νέο νόμο;

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 10:15 | Στέλιος Δισλής πολιτ. μηχανικός

  Εδώ συμβαίνει το εξής παράδοξο: από την μία η περαίωση του οργανισμού πλήρωσης καθορίζει το περίγραμμα του κτηρίου και την δόμιση, το άν οι Η/Χ έκλεισαν ή όχι, και επομένως την αυθαιρεσία, όμως δεν φαίνεται στην αεροφωτο παρά μόνο στην Υπ. Δήλωση που δεν είναι? αποδεκτή για καθορισμό παλαιότητας! Από την άλλη στην αεροφωτο θα διακρίνεται ο φέρον οργανισμός ή η στέγη που επικάθεται επί αυτού, χωρίς να φαίνονται οι τοιχοποι’ί’ες, επιχρίσματα, κουφώματα κλπ. Συμπέρασμα να γραφούν και τα δύο και να γίνεται δεκτή και εδώ και για την παλαιότητα η Υπ. Δήλωση με την ευθύνη του ενδιαφερομένου, για να προχωράει η διαδικασία γενικώς κι αν συλληφθεί να υπάρξουν κυρώσεις της ψευδούς δήλωσής του.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 08:21 | ΚΙΑΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Οι προηγουμενοι νομοι ρυθμισης αυθαιρετων (Ν.4014 και Ν.4178), προεβλεπαν για την ενταξη στον νομο να εχει ολοκληρωθει ο φερων οργανισμος.Πειτε μου πως θα αποδυκνειει ο ατοιντας τη ρυθμιση τη χρονολογια αποπερατωσης της συγκεκριμενης φασης εργασιων. Εαν καποιος εχει ολοκληρωσει τον φεροντα οργανισμο θα μπορει να το δηλωσει ή οχι? Για ποιο λογο να αλλαξετε αυτη τη παραμετρο, δε βλεπω κανενα λογο, περισσοτερα μπερδεματα σε ενα ηδη μπερδεμενο και πολυπαραμετρικο νομο.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 23:52 | Γιαννης Μ.

  Ακομα εστω οτι προσθετω ενα ημιυπαιθριο χωρο στο σπιτι μου, ο οποιος δεν εχει οργανισμο πληρωσης. Αυτον θα μπορω να τον δηλωσω ή οχι? Νομιζω οτι η διαταξη αυτη θα προκαλεσει τεραστια προβληματα.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 22:38 | Γιαννης Μ.

  Πρεπει να αντικατασταθει το «οργανισμος πληρωσης» με το σωστο «φερων οργανισμος». Πρεπει να υπαρχει μια συμφωνια με τους προηγουμενους νομους.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 23:06 | ΟΛΓΑ ΣΙΟΓΚΑ

  Η επαναφορά στους όρους των προηγουμενων νομων ( κατασκευή φέροντα οργανισμού μέχρι 28/7/11) είναι επιβεβλημενη .Ο νομος αυτος αποτελεί συνέχεια 2 προηγουμενων με το ίδιο περιεχόμενο και τον ίδιο σκοπό και μόνο έτσι πρέπει να αντιμετωπιστει από τους συντακτες του για να διαφυλαχθεί το κύρος και η συνέχεια της πολιτείας. Επομένως δεν χρειαζεται να δημιουργουνται θεματα άνισης μεταχειρησης των πολιτών χωρίς κανένα μα κανενα λόγο. Όλες οι ρυθμίσεις πρεπει να εχουν στοχευση στο να τελειωνουμε πια με τα αυθαίρετα . Επίσης σε ότι αφορά τις χρήσεις θα πρεπει να συμπεριληφθουν ολες οι σχετικές διατάξεις του ν.4178/13 που προέκυψαν ελλειπουσες μετα την εφαρμογή του 4014/11 και είναι ουσιώδεις και αναγκαίες για την ολοκλήρωση της διάταξης.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 20:51 | ΡΗΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

  δεν ειναι εφικτο να αποδειχτει ο χρονος πληρωσεις

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 20:35 | ΡΗΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

  δεν ειναι δυνατον να αποδειχτει η αποπερατωση πληρωσεων

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 12:15 | Βασιλικη

  οι προηγουμενοι νομοι(Ν.4014 και Ν.4178), προεβλεπαν για την ενταξη στον νομο να εχει ολοκληρωθει ο φερων οργανισμος ενω ο τωρινος ο οργανισμος πληρωσης. αυτο δεν ειναι καθολου δικαιο. επισης πως θα αποδεικνυεται οτι εχει ολοκληρωθει ο οργανισμος πληρωσης? εαν καποιος εχει ολοκληρωσει τον φεροντα οργανισμο θα μπορει να το δηλωσει ή οχι. και αν οχι σας φαινεται αυτο σωστο? νομιζω αμεσα πρεπει να αντικατασταθει το «οργανισμος πληρωσης» με το σωστο και δικαιο «φερων οργανισμος»

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 02:47 | Γιωργος Κουρνιδακης

  αυτο με τον οργανισμο πληρωσης ειναι εντελως παραλογο. κατ’ αρχας δεν φαινεται στην αεροφωτογραφιες ο οργανισμος πληρωσης, οποτε θα προκυπτει σοβαρο θεμα θεμα ως προς την υπαγωγη και ο καθε μηχανικος θα φοβαται να την εντάξει και αφετερου εγειρονται σοβαρα θεματα ισονομιας και ισοπολιτειας αφου με τους μεχρι τωρα νομους(Ν.4014 και Ν.4178), επρεπε να ειχε ολοκληρωθει ο φερων οργανισμος. Περαν των παραπανω μια οικοδομη στα μπετα ειναι και αυτη μια αυθαιρετη κατασκευη, οποτε θα πρεπει ο ιδιοκτητης να εχει το δικαιωμα να την εντάξει στον νομο και να μην φοβαται οτι αυριο-μεθαυριο θα πληρωσει καποιο προστιμο ανεγερσης ή διατηρησης.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 10:58 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Η οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση επέρχεται αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση της δήλωσης υπαγωγής και την καταβολή των προστίμων και παραβόλων ή θα απαιτηθεί μετά, όπως προέβλεπε ο ν. 1337/1983 και άλλοι παλαιότεροι περί αυθαιρέτων νόμοι, απόφαση της διοίκησης (Περιφερειάρχη αιρετής ή αποκεντρωμένης Περιφέρειας) και έκδοση οριστικού τίτλου εξαίρεσης από κατεδάφιση ονομαστικά για κάθε αυθαίρετο;

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 09:23 | ΜΕΝΔΩΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

  «Η αναστολη ¨η και η εξαίρεση από την κατεδάφιση , κατά τον παρόντα νόμο, ισχύει για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο οργανισμός ΠΛΗΡΩΣΗΣ …….μέχρι 28/07/2011″
  Μήπως πρέπει να διορθωθεί σε » ο ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ», κατ¨αναλογία με τον 4014/11 και τον 4178/13;