Άρθρο 45 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

1. Η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και χορήγησης οικοδομικών αδειών και εγκρίσεων εργασιών δόμησης διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται σε διάστημα έξι μηνών από την ισχύ του παρόντος νόμου, καθορίζονται:

α) η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών και στοιχείων της παραγράφου 1 του άρθρου 47 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 50 καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών αρχείων,
β) το πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα προσφέρονται προς τους ενδιαφερόμενους και τους πολίτες,
γ) το πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα προσφέρονται προς τις δημόσιες αρχές για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων για την έκδοση της προέγκρισης και των οικοδομικών αδειών,
δ) οι διαδικασίες και τεχνικές προδιαγραφές της ψηφιοποίησης του αρχείου των Υ.ΔΟΜ.,
ε) οι όροι πρόσβασης και διάθεσης στα πληροφοριακά συστήματα, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο,
στ) κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και των μηχανικών με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

2. Με τη δημοσίευση της απόφασης της ανωτέρω παραγράφου κάθε είδους επικοινωνία, συναλλαγή ή υποβολή στοιχείων μεταξύ δημοσίων αρχών και πολιτών για την έκδοση, ενημέρωση, αναθεώρηση, ανάκληση, ακύρωση προέγκρισης οικοδομικής άδειας εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Επίσης, η διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης, ενημέρωσης, αναθεώρησης, ανάκλησης, ακύρωσης, προέγκρισης οικοδομικής άδειας εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και με τεχνικά μέσα που προσφέρουν ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια σε κάθε πολίτη.

Τα αναγκαία κοινά χαρτογραφικά υπόβαθρα και κάθε άλλο είδος γεωχωρικών δεδομένων που απαιτούνται για την εξασφάλιση της ομοιογένειας και ποιότητας των δικαιολογητικών και στοιχείων της παραγράφου 1 του άρθρου 47 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 50, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3. Αμέσως μετά την πρωτοκόλληση του φακέλου της οικοδομικής άδειας και την χορήγηση αριθμού οικοδομικής άδειας, εμφανίζονται άμεσα στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και χορήγησης οικοδομικών αδειών στοιχεία γενικού ενδιαφέροντος των υποβληθεισών οικοδομικών αδειών, ήτοι το τοπογραφικό διάγραμμα και το διάγραμμα δόμησης. Τα παραπάνω στοιχεία είναι προσβάσιμα σε κάθε πολίτη.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 22:59 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Άρθρο 45 παρ. 1:
  Η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και χορήγησης οικοδομικών αδειών και εγκρίσεων εργασιών δόμησης διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
  Με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται σε διάστημα έξι μηνών από την ισχύ του παρόντος νόμου, καθορίζονται…

  [Άρα δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη να υποβάλλουμε αποκλειστικά ηλεκτρονικά].

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 19:30 | ΓΙΟΡΓΟΣ Κ.- ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

  Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι όλα αυτά είναι ευχολόγια και απραγματοποίητα – μήπως θα έπρεπε να περιοριστούμε σε εφικτούς στόχους ( μόνο η ψηφιοποίηση των αρχείων των υπηρεσιών δόμησης είναι τεράστιο έργο – ποιος θα το αναλάβει – πότε θα το υλοποιήσει και με ποια χρήματα)

 • §1 Δεν υπάρχει μεταβατική διάταξη για τη διαδικασία που θα ακολουθείται μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ.

 • 2 Οκτωβρίου 2016, 00:25 | Αλέξανδρος Αθανασόπουλος

  Είναι πολύ θετική η διάταξη οτι τα γενικά στοιχεία όλων οικοδομικών αδειών θα «είναι προσβάσιμα σε κάθε πολίτη» ηλεκτρονικά. Ελπίζω να είναι προσβάσιμα και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, π.χ. με αναζήτηση των πλησιέστερων αδειών/κτισμάτων σε ένα γεωγραφικό σημείο και με ανοικτό τρόπο ώστε να μπορούν να φτιαχτούν εφαρμογές πολιτών που παρέχουν πρόσβαση σ’ αυτές τις πληροφορίες.

  Μήπως να έμπαιναν και τα αυθαίρετα σ’ αυτό το σύστημα; Δηλαδή απ’ τη στιγμή που καταγγέλεται και βεβαιώνεται μια αυθαίρετη κατασκευή, να μπορεί ο κάθε πολίτης να βρει πληροφορίες για το αυθαίρετο.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 17:23 | Νέστωρ Ζύγρας

  • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (αρ. 45)
  Προβλέπεται ότι σε 6 μήνες θα δημοσιευθεί απόφαση καθορισμού της πλατφόρμας.

  Επίκειται δηλαδή απ’ ευθείας ανάθεση έργου με Υπουργική απόφαση. Μια επιλογή με πολλούς κινδύνους για το έργο και τους εμπλεκόμενους

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 12:14 | ΕΕΤΕΜ

  Τη διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος πρέπει να την αναλάβει αποκλειστικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 • 4.Η παράγραφος 2 του άρθρου 45 «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» να διαμορφωθεί ως εξής: «2. Με τη δημοσίευση της απόφασης της ανωτέρω παραγράφου κάθε είδους επικοινωνία, συναλλαγή ή υποβολή στοιχείων μεταξύ δημοσίων αρχών και πολιτών για την έκδοση, ενημέρωση, αναθεώρηση, ανάκληση, ακύρωση προέγκρισης οικοδομικής άδειας εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Επίσης, η διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης, ενημέρωσης, αναθεώρησης, ανάκλησης, ακύρωσης, προέγκρισης οικοδομικής άδειας εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και με τεχνικά μέσα που προσφέρουν ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια σε κάθε πολίτη. Για το λόγο αυτό, το πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο σύνολό τους θα πρέπει να είναι προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301 Β’/12.04.2012)-Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 16:58 | ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

  Η διαδικασία η οποία εισάγεται με συνδυασμό του άρθρου 45 παρ.3,
  με το άρθρο 54 παρ.1,
  αλλά και τη διάταξη του άρθρου 49 παρ.1.β.ii),
  δηλαδή η δυνατότητα να ξεκινήσουν οικοδομικές εργασίες απλά και μόνον με την λήψη του αριθμού αδείας, κρίνεται

  ά κ ρ ω ς ε π ι κ ί ν δ υ ν η,

  τουλάχιστον για τα δεδομένα της σημερινής πραγματικότητας.

  Είναι πολύ πιθανόν να πραγματοποιηθούν κοστοβόρες για τον ιδιοκτήτη εργασίες εκσκαφών/καλουπώματος θεμελίων και κατόπιν να διαπιστωθεί λάθος ή παράλειψη ακόμα και σε λεπτομέρεια, η οποία όμως να κρίνει την θέση του κτιρίου ή ακόμα χειρότερα, ολόκληρη την οικοδομήσιμοτητα του γεωτεμαχίου.

  Είναι κατανοητή η πρόθεση δυνατότητας ανά πάσα στιγμή για τους ιδιώτες μηχανικούς να γνωρίζουν, να χρησιμοποιήσουν αλλά και να ελέγξουν, ως ελεγκτές δόμησης, πλήρως τα πολεοδομικά δεδομένα τα οποία θα οδηγούν σε οικοδομήσιμοτητα κάθε γεωτεμαχίου με συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς δόμησης.

  Υπό τις παρούσες όμως συνθήκες, αυτό δεν είναι εφικτό.
  Θα ήταν λογικό να υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο, κατά το οποίο θα προετοιμαστεί το έδαφος ώστε να υλοποιηθεί αυτή η δυνατότητα σε επόμενη φάση.

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

  Να εισαχθεί πρόσθετη διάταξη στα άρθρα 45 και 47, σύμφωνα με την οποία για την πρωτοκόλληση φακέλου οικοδομικής άδειας να απαιτείται η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος με ενδεικτική θέση και είδος του προς οικοδόμηση έργου, θεωρημένου και εγκεκριμένου από την ΥΔΟΜ ως προς τους όρους δόμησης, την αρτιότητα-οικοδομησιμότητα, χρήση γης, για το προτεινόμενο έργο.

  Εναλλακτικά:
  πριν τον Αρχικό Έλεγχο το οποίο προβλέπει το άρθρο 55 παρ.2 και πριν την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, να πραγματοποιείται προέλεγχος από Ελεγκτή Δόμησης (ο οποίος θα μπορούσε να είναι και ο ίδιος που θα κάνει τον αρχικό έλεγχο κατόπιν) ως προς τους όρους δόμησης, την αρτιότητα-οικοδομησιμότητα, χρήση γης για το προς οικοδόμηση έργο.

  Τηρείται έτσι μια ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ στις διαδικασίες, η οποία πρεσβεύει την προτίμηση του προληπτικού ελέγχου έναντι του κατασταλτικού.

  Με εκτίμηση

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 15:53 | Δημήτρης Δ.

  Ηλεκτρονικά να πραγματοποιείται και η προ 48 ωρών έγγραφη ενημέρωση.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2016, 16:17 | Μοσχάκη Ευδοκία

  παρ.2, σελ.55: Μετά τις λέξεις «προέγκρισης οικοδομικής αδείας» δεν πρέπει να προστεθεί «και οικοδομικής αδείας» (αναφέρεται 2 φορές);