Άρθρο 91 Ενέργειες αρμόδιων υπηρεσιών

1. Οι αυθαίρετες κατασκευές σε κτίσματα με οικοδομική άδεια κρίνονται αυτοτελώς και δεν επηρεάζουν, για κάθε συνέπεια, όπως η σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας και η δυνατότητα μεταβίβασης, τα νόμιμα τμήματα αυτών που λειτουργικά δεν τελούν σε σχέση με την αυθαίρετη κατασκευή.

2. Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μέχρι την 28.07.2011, για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών, την έκδοση οικοδομικής άδειας, που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν εκτελεστεί σε άλλη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία.

3. Ανείσπρακτα βεβαιωθέντα ποσά προστίμων, ανέγερσης και διατήρησης, διαγράφονται μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου. Για τη διαγραφή των προστίμων ή την ενημέρωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής, για την αναστολή είσπραξής τους, υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία συνοδεύεται από:
α) τη βεβαίωση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος και εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου
β) υπεύθυνη δήλωση ότι τα πρόστιμα, των οποίων ζητείται η διαγραφή, αφορούν το ακίνητο, το οποίο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος.
Η Υπηρεσία Δόμησης εκδίδει πράξη με την οποία ακυρώνει τον οικείο χρηματικό κατάλογο ή την πράξη επιβολής προστίμου και την αποστέλλει με το αντίστοιχο ατομικό Φύλλο Έκπτωσης στην αρμόδια φορολογική αρχή εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σε περίπτωση που τα πρόστιμα έχουν βεβαιωθεί και φορολογικά, προκειμένου η φορολογική αρχή να διαγράψει κάθε σχετική πράξη (ταμειακή βεβαίωση), που έχει ως νόμιμο έρεισμα το χρηματικό κατάλογο ή την πράξη επιβολής προστίμου. Αντίστοιχα, μετά την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος η Υπηρεσία Δόμησης εκδίδει πράξη αναστολής είσπραξης των ήδη βεβαιωθέντων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ προστίμων και την αποστέλλει στην αρμόδια φορολογική αρχή. Στην εν λόγω πράξη ορίζεται υποχρεωτικά η καταληκτική ημερομηνία αναστολής, σύμφωνα με την αντίστοιχη καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου στην πράξη υπαγωγής.

4. Δικογραφίες που αφορούν αδικήματα, με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις, εφόσον επ’ αυτών δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση, τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμοδίου Οργάνου, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης ότι η αυθαίρετη κατασκευή δηλώθηκε και εξοφλήθηκε το ειδικό πρόστιμο, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για τη χορήγηση τη βεβαίωσης αυτής υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης αίτηση του ενδιαφερομένου και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο.

5. α) Στις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών, οι οποίες έχουν περαιώσει τη διαδικασία με βάση τις διατάξεις των ν. 3775/2009 (Α’ 122), ν. 3843/2010 (Α’ 62), καθώς και όσες έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις ν. 4014/2011 (Α’ 209), ν.4178/13 και του παρόντος νόμου και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία ή έχει εξοφληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού ενιαίου ειδικού προστίμου, κατά τις εκάστοτε διατάξεις, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης υπό την προϋπόθεση ότι πριν την 28.07.2011 είχε ολοκληρωθεί ο οργανισμός πλήρωσης.

β) Στις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών, οι οποίες έχουν περαιώσει τη διαδικασία με βάση τις διατάξεις των ν. 3775/2009 (Α’ 122), ν. 3843/2010 (Α’ 62), καθώς και όσες έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις ν. 4014/2011 (Α’ 209), ν.4178/13 και του παρόντος νόμου και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία ή έχει εξοφληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίμου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη:
α) η εκτέλεση εργασιών επισκευής, οι οποίες αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση, τη συνήθη συντήρησή τους και προσαρμογής κατά το άρθρο 99,
β) κατεδάφισης,
γ) κατασκευής στέγης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του επόμενου εδαφίου ή φύτευσης δώματος και
δ) ενίσχυσης,
ε) εργασίες που προβλέπονται στις παρ.2 και 3 του άρθρου 4 του Ν.4067/2012.

γ) Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών των εδαφίων α και β της παρούσας παραγράφου γίνεται ύστερα από Έγκριση Εργασιών που δίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο, εκτός των περιπτώσεων α) κατασκευής ανελκυστήρα ατόμων με αναπηρία (ΑΜεΑ) της παρ.2 του άρθρου 27 του Ν.4067/2012 (Α79), β) κατασκευής υποχρεωτικής στέγης, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου, γ) κατασκευής στέγης σύμφωνα με την ισχύουσα άδεια οικοδομής και μόνο εφόσον δεν υφίσταται υπέρβαση καθ’ ύψος που δεν υπερβαίνει σε ποσοστό 10% το προβλεπόμενο στην άδεια. Η έγκριση εργασιών γνωστοποιείται αμελλητί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.).

Για τη χορήγηση Έγκρισης Εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετης κατασκευής υποβάλλονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και μελέτες του κεφαλαίου Β του παρόντος νόμου τηρουμένων των εκάστοτε σχετικών προδιαγραφών, καθώς και επιπλέον:
i) Βεβαίωση του πληροφοριακού συστήματος για την περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής της κατασκευής.
ii) Φωτογραφική τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης του αυθαιρέτου κτίσματος (εξωτερικά − εσωτερικά).

δ) Ο έλεγχος των ανωτέρω εργασιών και η σύνδεση των αυθαιρέτων κατασκευών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ακολουθεί τα οριζόμενα στα άρθρα 55 και 56.

ε) Το έντυπο για τη χορήγηση έγκρισης εργασιών αποπεράτωσης και έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας σε αυθαίρετα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

στ) Για τη χορήγηση της έγκρισης εργασιών υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης δικαιολογητικά που δύνανται να καθορίζονται και να τροποποιούνται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6. Για κάθε είδους διοικητική άδεια για την οποία απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου της οικοδομικής άδειας, αντί αυτής δύναται να προσκομιστεί η βεβαίωση περαίωσης ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου αυθαιρέτου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, από το πληροφοριακό σύστημα, συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση η οποία βεβαιώνει τη νομιμότητα των κατασκευών. Η υπαγωγή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις των ν.3775/2009(Α’ 122), ν.3843/2010(Α’ 62), ν.4014/2011 (Α’209), ν.4178/13 και του παρόντος, δεν συνεπάγεται απαλλαγή αυτών των κατασκευών από άλλες τυχόν προβλεπόμενες ή απαιτούμενες εγκρίσεις, όρους και προδιαγραφές που αφορούν στη λειτουργία της συγκεκριμένης χρήσης.

7. α) Για χώρους που έχουν διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) όπου απαιτείται προσκομίζεται αντίγραφο της αίτησης όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62).

β) Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), στις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4178/13 και στις διατάξεις του παρόντος νόμου, προσκομίζεται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 2 της 41498/26.9.2011 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 2167) ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, από το πληροφοριακό σύστημα.

8. Στις παραπάνω περιπτώσεις της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης εφόσον η νέα χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για το συγκεκριμένο ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου, όπως αυτό βεβαιώνεται από την αρμόδια ΥΔΟΜ.

9. Σε κάθε περίπτωση η απαιτούμενη βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό, ο οποίος ενημερώνεται σχετικά από την αρμόδια ΥΔΟΜ για τους ισχύοντες όρους δόμησης και για τις επιτρεπόμενες χρήσεις στη θέση του ακινήτου. Από την αρμόδια ΥΔΟΜ βεβαιώνεται ότι η νέα χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για το συγκεκριμένο ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου. Για τη λήψη άδειας εγκατάστασης ή άδειας λειτουργίας, η χρήση θα πρέπει να επιτρέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 08:40 | ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΡΚΩΝΑ

  Άρθρο 91
  Παρ.5α
  Σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις επί του Άρθρου 81 δεν επιτρέπονται εργασίες αποπεράτωσης σε κτίρια με ολοκληρωμένο φέροντα οργανισμό προ 28/07/2011 αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο οργανισμό πλήρωσης?

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 04:20 | Ε.Β.

  Στην παρ.5α να αντικατασταθεί ο οργανισμός πλήρωσης με φέρων οργανισμός.

 • §5β Δεδομένου ότι η κατεδάφιση αυθαιρέτου αναβαθμίζει το περιβάλλον θεωρούμε ότι για την κατεδάφισή του δε θα πρέπει να απαιτείται προηγουμένως η υπαγωγή του στις διατάξεις του νομοσχεδίου, δηλαδή οι άδειες κατεδάφισης να εκδίδονται χωρίς να πραγματοποιείται έλεγχος νομιμότητας του προς κατεδάφιση κτιρίου. Επίσης η δυνατότητα κατασκευής στέγης καλό είναι να επεκταθεί σε όλα τα αυθαίρετα ως στοιχείο βιοκλιματικού σχεδιασμού που αναβαθμίζει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την κατασκευή της στέγης δε σημειώνεται υπέρβαση ύψους σε σχέση με το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής, όπως αυτό ορίζεται από τους ισχύοντες όρους δόμησης.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 01:50 | Δημ. Φλάσκος

  Αναφορικά με τη παρ. 1:
  Σε περίπτωση ύπαρξης μιας καθ’ όλα νόμιμης οικοδομής σε οικόπεδο όπου υπάρχει και ένα δεύτερο κτίσμα, αυθαίρετο μεν αλλά λειτουργικά ανεξάρτητο, υπάρχει μία αντικειμενική δυσκολία, να κατανοήσει κανείς πλήρως το νόημα της παραγράφου αυτής.
  Δηλαδή μπορεί να μεταβιβαστεί το νόμιμο, ξεχνώντας το αυθαίρετο, δηλαδή χωρίς καμμία διαδικασία για το τελευταίο;

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 01:24 | Δημ. Φλάσκος

  Για την παρ. 5:
  «5. α) Στις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών, …………, ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης υπό την προϋπόθεση ότι πριν την 28.07.2011 είχε ολοκληρωθεί ο οργανισμός πλήρωσης.»

  Από την 5. α) προκύπτει ότι:
  Για όλες τις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών που αφορά η παράγραφος αυτή, δηλαδή μεταξύ άλλων, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΠΟΥ ΥΠΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ (ΚΑΙ ΣΤΟΝ 4178), επιτρέπεται ΜΟΝΟ η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης (και μάλιστα με λάθος προϋπόθεση, διαφορετική απο την προβλεφθείσα).
  Δηλαδή δεν επιτρέπονται ΟΛΕΣ οι άλλες εργασίες που προβλέπονται στην επόμενη παρ. 5. β) όπως π.χ. οι κάτωθι:

  α) η εκτέλεση εργασιών επισκευής, οι οποίες αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση, τη συνήθη συντήρησή τους και …..
  δ) ενίσχυσης,
  ε) εργασίες που προβλέπονται στις παρ.2 και 3 του άρθρου 4 του Ν.4067/2012.

  Το παραπάνω συμπαίρασμα προκύπτει απο την διατύπωση της 5. β) απο την οποία συνάγεται ότι για να καταστούν επιτρεπτές οι εργασίες που ενδεικτικά προανέφερα (βλ. παραπάνω α, δ, ε ),
  ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ, αφού σύμφωνα με την 5. β), για τις παραπάνω αυθαίρετες κατασκευές (που εντάχθηκαν σε προγενέστερους νόμους) πρέπει να τηρείται το κάτωθι (απόσπασμα της 5. β ) :

  «….και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία ή έχει εξοφληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίμου, ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ»

  Συνεπώς εδώ τίθεται θέμα «συνέπειας» απέναντι σε όσους πολίτες έχουν υπαγάγει ήδη τα ακίνητα τους στον ν.4178/13 (τουλάχιστον σ’αυτόν)και περάτωσαν η θα περατώσουν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών την υπαγωγή, γνωρίζοντας ότι θα μπορούσαν να εφαρμόσουν την παρ. 5 του άρθρου 25 του ν.4178/13. Αυτή τη δυνατότητα τώρα τους την αφαιρείτε, βάζοντας εκ των υστέρων επιπλέον προυποθέσεις.

 • 7 Οκτωβρίου 2016, 18:39 | ΧΡΙΣΤΑΦΑΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

  Σε χώρο στέγης που έχει τακτοποιηθεί με τους προγενέστερους νόμους (Ν.3843 & Ν.4178/13) ως κύριος χώρος, θα πρέπει να επιτρέπεται άνοιγμα φεγγιτών με κατακόρυφα παράθυρα για τον απαραίτητο ηλιασμό και αερισμό.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2016, 02:36 | Δημ. Φλάσκος

  Για τη παρ. 6: «6. Για κάθε είδους διοικητική άδεια για την οποία απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου …………., συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση η οποία βεβαιώνει τη νομιμότητα των κατασκευών.»

  έχω να παρατηρήσω ότι για τις περιπτώσεις που αφορά η παρ. 6, δεν έχουμε «νόμιμες κατασκευές», άρα χρειάζεται αλλαγή στη διατύπωση.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2016, 02:38 | Δημ. Φλάσκος

  Στη παρ. 5 κ στο σημείο που λέει:
  «Για τη χορήγηση Έγκρισης Εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετης κατασκευής υποβάλλονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και μελέτες του κεφαλαίου Β του παρόντος νόμου τηρουμένων των εκάστοτε σχετικών προδιαγραφών, καθώς και επιπλέον:
  i) Βεβαίωση του πληροφοριακού συστήματος για την περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής της κατασκευής.»
  εδώ πρέπει να προστεθεί ή δεύτερη περίπτωση που αφορά την εξόφληση ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του ενιαίου ειδικού προστίμου, κατά τις εκάστοτε διατάξεις, ……….
  όπως προηγουμένως ορθά αναφέρεται στη 5.α) (στην αρχή της παρ. 5)

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 21:19 | ΓΑΡΔΙΚΗ Ευρυδίκη

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ επί της παρ. 13 του αντίστοιχου άρθρου 25 του ν. 4178/13 που παραλείπεται στο παρόν άρθρο.
  Η παρ. 13 του αντίστοιχου άρθρου 25 του ν. 4178/13 που όριζε:
  «Επιτρέπεται, η εκ των υστέρων έγκριση χορήγησης παρέκκλισης για αυθαίρετες κατασκευές και εγκαταστάσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 αν πληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις του νόμου, προκειμένου να εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του παρόντος άρθρου και αφού υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.»
  θεσμοθετήθηκε προκειμένου να επιτρέψει σε ειδικά κτίρια (στα οποία προβλέπεται από διατάξεις η χορήγηση παρεκκλίσεων) και έχουν πραγματοποιήσει αυθαιρέτως υπερβάσεις εντός των ορίων των παρεκκλίσεων των σχετικών διατάξεων, να μπορούν να εκδώσουν άδεια νομιμοποίησης, πράγμα που προσκρούει σε εκδοθείσες αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 13:08 | Χριστόφορος Λαζαρίδης

  Αναφορικά με την Εγκριση εργασιών Αποπεράτωσης αυθαιρέτου θεωρώ ότι είναι μια ανευ ουσίας διαδικασία, που οδηγεί σε γραφειοκρατία. Σε ενα ρεαλιστικό παράδειγμα:ζητείται έγκριση αποπεράτωσης λ.χ. σε κτήριο κατοικιών στο στάδιο επιχρισμάτων.Η ΥΔΟΜ (που δικαίως επιλέγει την πιο «συντηρητική» ελεγκτική συμπεριφορά) ζητάει πλήρη στατική μελέτη υπάρχοντος κτηρίου και πιθανόν εξ αυτού ενισχύσεις επειδή π.χ. επέκτεινες εναν εξώστη ακαλύπτου 0.30μ ή προσαυξήθηκε το ύψος ορόφου κατα 0.15μ. Ωθείται, κατα συνέπεια, ο ιδιοκτήτης να πει ψέματα για να γλιτώσει τον γολγοθά της ΥΔΟΜ.
  Τα ίδια ευεργετήματα που έχει μια τυπική δήλωση αποπερατωμένου κτηρίου πρέπει να έχει και το ημιτελές με αποπερατωμένο οργανισμό πλήρωσης.Με ευθύνη του ιδιοκτήτη να προσκόμίζεται στο αρχείο της πολεοδομίας του υλικού δήλωσης 4178 χωρίς χρεώσεις φακέλων και περιττή γραφειοκρατία, χρέωση φακέλλου, ραντεβού σε ΥΔΟΜ κλπ.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 13:13 | Ελένη Χ. Πράππα Δικηγόρος Αθηνων

  Παρότι σχετικοί νόμοι έχουν δώσει την δυνατότητα σε μη νομίμως υφιστάμενα κτίρια να δηλώσουν και να τακτοποιήσουν τις αυθαιρεσίες τους (χωρίς όμως να νομιμοποιηθούν) υπάρχουν περιπτώσεις ειδικών κτιρίων, μεγάλων επιφανειών στα οποία οι ιδιοκτήτες τους έχουν επενδύσει, με δηλωμένες αυθαιρεσίες και με καταβληθέντα ή καταβαλλόμενα πρόστιμα ιδιαίτερα υψηλά, τα οποία ωστόσο δεν μπορούν να αξιοποιηθούν καθώς από την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία θεωρούνται μη νομίμως υφιστάμενα και για τα οποία δεν ισχύουν οι θεσμοθετημένοι οικοδομικοί κανονισμοί και πολεοδομικές διατάξεις, επομένως δεν μπορεί να εκδοθεί σε αυτά «πλήρης» οικοδομική άδεια (πέραν της ειδικής εγκριτικής διαδικασίας από την ΥΔΟΜ που περιλαμβάνει μικρής κλίμακας οικοδομικές εργασίες).
  Αυτό φαίνεται να συνεχίζεται και με την διατύπωση της παρ.5 α. 91 του υπό διαβούλευση νόμου, αφού παρέχει δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών περιορισμένης κλίμακας, και έτσι στερούνται της δυνατότητας πλήρους αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων των κτιρίων αυτών, παρότι τα καταβαλλόμενα πρόστιμα τακτοποίησης είναι ιδιαίτερα υψηλά.
  Κατά συνέπεια, σε συμφωνία με το πνεύμα του υπό διαβούλευση νόμου αλλά και του ν. 4178/2013 προτείνω την προσθήκη στην παρ. 5 του α. 91 παραγράφου ως εξής “Σε αυθαίρετες κατασκευές επί ειδικών κτιρίων και υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές έχουν περαιώσει τη διαδικασία με βάση τις διατάξεις των Ν. 3775/09 (ΦΕΚ 122/Α/09), Ν. 3843/10 (ΦΕΚ 62/Α/10), καθώς και όσες έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/11) και του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/13) και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία ή έχει εξοφληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίμου, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη, η έκδοση οικοδομικής άδειας και για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις υποπαραγράφους α και β της παρούσας παραγράφου και είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της χρήσης του κτιρίου, με την τήρηση κατά τα λοιπά των διατάξεων του οικοδομικού και κτιριοδομικού κανονισμού, καθώς και η εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων του Π.Δ. 71/88 περί πυροπροστασίας και κάθε άλλου νομοθετήματος που εξασφαλίζει την πλήρη και ασφαλή λειτουργία των κτιρίων.»

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 13:02 | ARCANIA BETA PROPERTIES AKE K.Παπαγεωργίου

  Στο Άρθρο 91 παρ. 5 θα πρέπει να εισαχθεί και το ακόλουθο κείμενο:
  «Να επεκταθεί η ισχύς του ΠΔ 71/88 (Κανονισμός Πυροπροστασίας) και σε αυθαίρετες κατασκευές ειδικών κτηρίων που ανεγέρθηκαν νόμιμα, με την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές έχουν περαιώσει τη διαδικασία»

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 15:40 | Μοσχάκη Ευδοκία

  παρ. 8: «Στις παραπάνω περιπτώσεις της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου…»
  Να διορθωθεί το 8, προφανώς εννοεί 7.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2016, 22:11 | Γιωργος Κουρνιδακης

  Άρθρο 110 Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
  1.Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το κεφάλαιο Α του Ν.4178/2013 καθώς και κάθε διάταξη που ρυθμίζει ζητήματα του παρόντος νόμου με την επιφύλαξη των οριζομένων στον παρόντα νόμο.

  Άρθρο 91 Ενέργειες αρμόδιων υπηρεσιών
  5.α) Στις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών, οι οποίες έχουν περαιώσει τη διαδικασία με βάση τις διατάξεις των ν. 3775/2009 (Α’ 122), ν. 3843/2010 (Α’ 62), καθώς και όσες έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις ν. 4014/2011 (Α’ 209), ν.4178/13 και του παρόντος νόμου και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία ή έχει εξοφληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού ενιαίου ειδικού προστίμου, κατά τις εκάστοτε διατάξεις, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης υπό την προϋπόθεση ότι πριν την 28.07.2011 είχε ολοκληρωθεί ο οργανισμός πλήρωσης.

  Δηλαδη αν καταλαβα καλα καταργειται το αρθρο 25 του Ν.4178 και θα ισχυει το αρθρο 91 του καινουριου νομου.
  Και τι γινεται με αυτους που εχουν πληρωσει αυτα τα υπερογκα προστιμα του 4178 και ηταν στα μπετα, με σκοπο να μπορεσουν να το αποπερατωσουν αργοτερα και ο νεος νομος το απαγορευει? Ειναι αυτο κρατος δικαιου? Ειναι δυνατον το κρατος να μην εχει συνεχεια?

 • 15 Σεπτεμβρίου 2016, 17:47 | ΝΙΚΟΣ

  Παράγραφος 8
  Να διορθωθεί ο αριθμός παραπομπής της παραγράφου από 8 μήπως εννοεί 7 ???

 • 15 Σεπτεμβρίου 2016, 17:37 | ΝΙΚΟΛΑΣ

  Υπαρχουν περιπτωσεις αυθαιρετων οπου εχει κατασκευαστει ο φερον οργανισμος απο οπτοπλινθοδομες, εχουν κατασκευαστει παραθυρα , πορτες χωρισματα κτλ χωρις να εχει τοποθετηθει η στεγη (δ.
  Να υπαρξει και για αυτες τις περιπτωσεις μια λυση!

 • 13 Σεπτεμβρίου 2016, 11:32 | Ε.Κ

  Στην παρ.9 αναγράφεται ότι για λήψη άδειας λειτουργίας πρέπει η χρήση σήμερα να επιτρέπεται. Τι γίνεται σε περίπτωση όπου η χρήση προϋφίσται του ΦΕΚ166Δ/87 (καθορισμός χρήσεων γης)ή των ειδικότερων προεδρικών διαταγμάτων που ισχύουν σε κάποιους Δήμους και σήμερα πλέον καλείται ο χρήστης να εκδώσει άδεια λειτουργίας;Κλασσικό παράδειγμα αποτελούν τα συνεργεία αυτοκινήτων τα περισσότερα από τα οποία σήμερα πια καλούνται να εκδώσουν άδεια λειτουργίας, καθώς για τα υφιστάμενα προ του 1988 απλά δινόταν μια έγκριση από το Υπουργείο Μεταφορών η οποία με διαδοχικές παρατάσεις ισχύει μέχρι το τέλος του 2017. Εάν δε υπάρχουν και αυθαιρεσίες στους χώρους αυτούς ο χρήστης μπορεί να τις τακτοποιήσει (κτίσματα προ 28/7/2011 ή η χρήση δεν απαγορευόταν όταν αυτά πρωτολειτούργησαν), αλλά δεν μπορεί να εκδώσει την άδεια λειτουργίας με τις σημερινές προδιαγραφές.Υπάρχουν πολλές προσφυγές ήδη στο ΣΥΠΟΘΑ για το θέμα αυτό. Θα πρεπει ίσως να προστεθεί ότι για ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις δεν απαιτείται βεβαίωση χρήσεων γης σήμερα αρκεί η χρήση να μην απαγορευόταν όταν αυτές οι επιχειρήσεις πρωτολειτούργησαν.

 • κύριοι,
  λαμβάνοντας υπ’ όψιν από την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία τα εξής:
  – Oι οικοδομικοί κανονισμοί και οι πολεοδομικές διατάξεις για την έκδοση οικοδομικών αδειών, αφορούν σε νόμιμα κτίρια και μόνον ή σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια, κατά το άρθρο 23 του ΝΟΚ, όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωσή του από το Ν. 4258/14 που εντάσσει σε αυτά και όσα έχουν εξαιρεθεί οριστικά από την κατεδάφιση με τις διατάξεις του Ν. 4178/13 (βλ. και Εγκύκλιο 63234/12 «Έγκριση Τεύχους Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Ν. 4067/12», άρθρο 4, παρ. 6).
  – Τα υπόλοιπα κτίρια (μη νομίμως υφιστάμενα) είναι, εκτός από τα εντελώς αυθαίρετα (χωρίς οικοδομική άδεια ή με μη δηλωμένες αυθαιρεσίες), αυτά που οι παραβάσεις τους έχουν μεν δηλωθεί, αλλά, επειδή η έκτασή τους είναι πολύ μεγάλη, τακτοποιούνται μεν, αλλά δεν νομιμοποιούνται, παρά μόνον αφού ολοκληρωθεί η ειδική διαδικασία της Τράπεζας Γης. Πρόκειται για τις περιπτώσεις που εντάσσονται στην Κατηγορία 5 του Ν. 4178/13. Για αυτά τα κτίρια, δύναται, εφόσον εξοφληθεί τουλάχιστον το 30% του προστίμου των παραβάσεών τους, να ανασταλεί η κατεδάφιση για 30 χρόνια, καθώς και να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες οικοδομικές εργασίες μικρής κλίμακας (που περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 4178/2013), οι οποίες αδειοδοτούνται από την ΥΔΟΜ, με ειδική εγκριτική διαδικασία.
  προκύπτει το συμπέρασμα ότι υπάρχει μια κατηγορία κτιρίων, με δηλωμένες αυθαιρεσίες και με καταβληθέντα ή καταβαλλόμενα αντίστοιχα πρόστιμα, τα οποία από την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία θεωρούνται μη νομίμως υφιστάμενα και για τα οποία δεν ισχύουν οι θεσμοθετημένοι οικοδομικοί κανονισμοί και πολεοδομικές διατάξεις, επομένως δεν μπορεί να εκδοθεί σε αυτά κανονική οικοδομική άδεια (πέραν της ειδικής εγκριτικής διαδικασίας που αναφέρθηκε παραπάνω).
  Συνέπεια τούτου είναι ότι τα κτίρια αυτά, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, καθίστανται, στην πράξη, μη αξιοποιήσιμα. Το πρόβλημα καθίσταται οξύτατο ιδιαίτερα σε ειδικά κτίρια, μεγάλων επιφανειών, όπου, ενώ οι όποιες αυθαιρεσίες τους δηλώνονται και υψηλότατα πρόστιμα καταβάλλονται, εντούτοις μένουν ανενεργά. Ένα παράδειγμα:
  Υπόγειος, βοηθητικός χώρος βιομηχανικού κτιρίου έχει τακτοποιηθεί ως χώρος κύριας χρήσης βάσει των διατάξεων του Ν. 4178/13 για 30 χρόνια εντασσόμενος στην Κατηγορία 5, οπότε, βάσει των προβλέψεων του Νόμου, έχει απλά εξαιρεθεί προσωρινά από την κατεδάφιση και, μέχρι τη θεσμοθέτηση της Τράπεζας Γης, δε θεωρείται νομίμως υφιστάμενος. Κατά συνέπεια, για το χώρο αυτό δεν ισχύουν οι θεσμοθετημένοι οικοδομικοί κανονισμοί και οι πολεοδομικές διατάξεις και δεν δύναται να εκδοθεί οικοδομική άδεια, πέραν της ειδικής διαδικασίας της παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 4178/13, επομένως, δεν μπορεί να μελετηθούν και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες – παρεμβάσεις για τη λειτουργία του (π.χ. παθητική πυροπροστασία, Η/Μ μελέτες κλπ.).
  Συμπερασματικά, είναι προφανές ότι ο αποκλεισμός όλων των κτιρίων αυτής της κατηγορίας τόσο από την έκδοση «κανονικής» οικοδομικής άδειας, όσο και, μέσω αυτής, από τους θεσμοθετημένους οικοδομικούς κανονισμούς (π.χ. Π.Δ. 71/88 περί πυροπροστασίας, Κτιριοδομικός Κανονισμός κ.ά.), τα καθιστά αδύνατα να λειτουργήσουν νόμιμα, παρά τα πρόστιμα που έχουν πληρωθεί ή/και συνεχίζουν να πληρώνονται – κατάσταση που, κατά την άποψή μου, έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο με το πνεύμα του Ν. 4178/2013 και του υπό διαβούλευση Νόμου, όσο και με την κοινή λογική.
  Είναι άλλωστε χαρακτηριστική και σχετική διάταξη που υφίσταται στο Ν. 4178/2013 (άρθρο 24, παρ. 6) και μεταφέρθηκε (ορθότατα, κατά την άποψή μου) αυτούσια στο νέο, υπό διαβούλευση Νόμο (άρθρο 91, παρ. 6), σύμφωνα με την οποία «Η υπαγωγή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις των Ν.3775/2009 (Α’ 122), Ν.3843/2010 (Α’ 62), Ν.4014/2011 (Α’ 209), Ν.4178/13 και του παρόντος, δεν συνεπάγεται απαλλαγή αυτών των κατασκευών από άλλες τυχόν προβλεπόμενες ή απαιτούμενες εγκρίσεις, όρους και προδιαγραφές που αφορούν στη λειτουργία της συγκεκριμένης χρήσης» – διάταξη που, σαφώς «δείχνει» ότι, σε επίπεδο θεσμικών προδιαγραφών λειτουργίας, ένας χώρος με αυθαιρεσίες σε καθεστώς ρύθμισης, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως νόμιμος.
  Σημειώνεται ότι στον υπό διαβούλευση Νόμο, που έρχεται να αντικαταστήσει το Ν. 4178/13 δεν περιλαμβάνεται καμιά βελτίωση της αντιμετώπισης του παραπάνω προβλήματος, καθώς, ουσιαστικά διατηρούνται οι αυστηροί περιορισμοί της παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 4178/13 (άρθρο 91, παρ. 5 υπό διαβούλευση Νόμου).
  Η βελτίωση που προτείνω, αφορά, είτε την κατάργηση της παρ. 5 του άρθρου 91 του υπό διαβούλευση Νόμου (με αντίστοιχη πρόβλεψη για χαρακτηρισμό ως «νομίμως υφιστάμενων» όλων των κτιρίων με τακτοποιημένες ή τακτοποιούμενες αυθαιρεσίες), είτε τη διατήρηση της ανωτέρω παραγράφου με την εισαγωγή εξαίρεσης των ειδικών κτιρίων από αυτήν, ως εξής:
  “Σε αυθαίρετες κατασκευές επί ειδικών κτιρίων, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη, η έκδοση οικοδομικής άδειας και για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις υποπαραγράφους α και β της παρούσας παραγράφου και είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της χρήσης του κτιρίου, με την τήρηση κατά τα λοιπά των διατάξεων του οικοδομικού και κτιριοδομικού κανονισμού, και με την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές έχουν περαιώσει τη διαδικασία με βάση τις διατάξεις των Ν. 3775/09 (ΦΕΚ 122/Α/09), Ν. 3843/10 (ΦΕΚ 62/Α/10), καθώς και όσες έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/11) και του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/13) και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία ή έχει εξοφληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίμου.”

  με εκτίμηση
  Σπύρος Πετρολέκας
  χωροτάκτης – πολεοδόμος

 • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 23:27 | Γιαννης Μ.

  Αρθρο 91 παρ.5
  εχω αυθαιρετο στον φεροντα οργανισμο. Γιατι να μην μπορω να το ενταξω στον νομο? Γιατι αν ελθει η πολεοδομια και με γραψει, να επωμιστω αυτα τα εξοντωτικα προστιμα ανεγεργης και διατηρησης χωρις να μπορω να αντιδρασω? Επισης ενας που το εχει ενταξει στον νομο 4178 θα μπορει να το αποπερατωσει ενω εγω οχι. Αυτο δεν εχει καμια λογικη.
  Ακομα εστω οτι προσθετω ενα ημιυπαιθριο χωρο στο σπιτι μου, ο οποιος δεν εχει οργανισμο πληρωσης. Αυτον θα μπορω να τον δηλωσω ή οχι? Νομιζω οτι η διαταξη αυτη θα προκαλεσει τεραστια προβληματα.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 14:25 | Γ.Κ.

  Συμπληρωνοντας τον Π.Ν…. πως θα η ΥΔΟΜ θα ακυρωσει χρηματικο καταλογο που εχει συνταχθει απο αλλο φορεα ( το.. Παρατηρητηριο).Ελεος πια με την προχειροτητα.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 12:39 | Νικος Μανιαδακης

  Στο αρθρο 91 παρ 5β εκτιμω οτι θα πρεπει να επιτραπει στα τακτοποιημενα αυθαιρετα η κατασκευη στεγης (και σε περιοχες που δεν ειναι υποχρεωτικη) αρκει να μην ξεπερνα το μεγιστο επιτρεπομενο υψος της περιοχης. Αυτο θεωρω οτι θα εξυπηρετησει τις αναγκες θερμομονωσης και στεγανωσης των κτιριων αλλα κυριως θα αναβαθμισει την αισθητικη τους παρουσια . Σε συνδυασμο με το προγραμμα εξ οικονομηση κατ οικον θα μπορουσε να λειτουργησει σαν εργαλειο για την ορθολογικη αναβαθμιση των κτιριων.
  Επισης επειδη το αρθρο ειναι το ιδιο με το αρθρο 25 του ν 4178 και επειδη η μεχρι τωρα εμπειρια μας δειχνει διασταση αποψεων και πολλες ερμηνειες μεταξυ υπηρεσιων και ιδιωτων , νομιζω οτι θα πρεπει να διευκρινισθει περαιτερω οι περιπτωσεις που επιτρεπονται ή οχι κατασκευες .Δηλ. Πχ Σε ισογειο κτιριο με αδεια οπου εχει τακτοποιησει το υπογειο , και θελει να κατασκευασει στεγη , η οποια δεν προβλεποταν στην οικοδομικη αδεια , και δεν ξεπερνα το μεγιστο επιτρεπομενο υψος , να ειναι εφικτη η εκδοση αδειας αφου στην ουσια αυτη αναφερεται στο νομιμο κτιριο που ειναι το ισογειο., και ας αυξανει ο ογκος του ολου κτιριου.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 07:26 | Π.Ν.

  Παράγραφος 3: Οι ΥΔΟΜ θα διαγράφουν/αναστέλλουν ανείσπρακτα βεβαιωθέντα πρόστιμα…..
  Σχόλια:
  1. Αν η διαγραφή/αναστολή αφορά πρόστιμα που θα επιβάλει στο μέλλον το Παρατηρητήριο… δεν χρειάζονται και επιπλέον δικαιολογητικά στοιχεία, αφού δεν θα βρίσκονται οι βεβαιώσεις στο αρχείο των ΥΔΟΜ???
  2. Μέχρι την εφαρμογή του νέου νόμου και την δημιουργία του Παρατηρητηρίου για τα εκκρεμή πρόστιμα των ΥΔΟΜ, τα οποία επιβάλλονται ή πρόκειται να επιβληθούν (νέες εκκρεμείς εκθέσεις αυτοψίας) από αυθαίρετα πριν και μετά την 28/07/2011, προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:
  α.Τι θα γίνει με αυτά?
  β.Ποια υπηρεσία θα τα επιβάλει? Η ΥΔΟΜ ή το Παρατηρητήριο??
  γ.Θα αλλάξει το ύψος τους σύμφωνα με τον παρόν νόμο και αν ναι από πότε???? (Πρόταση: Αφού η πιθανή αλλαγή θα επιφέρει επιπλέον εργασία υπολογισμού, για πρόστιμα προ της 28/07/11 που θα υπαχθούν έτσι κι αλλιώς στον παρόντα νόμο και θα διαγραφούν, καλύτερα είναι να μην τροποποιηθούν).

 • …και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μέχρι την 28.07.2011…
  Γιατί να έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία μέχρι τις 28.07.2011;;;;
  Δηλαδή αν έχει συσταθεί μετέπειτα; Και κάποιος συνιδιοκτήτης έχει αυθαιρεσία (ΥΔ), στην οριζόντιά του, γιατί οι υπόλοιποι να μην μπορούν να εξασκήσουν το δικαίωμά τους σε εξάντληση του ΣΔ που επιτρέπει το ιδανικό τους μερίδιο στο οικόπεδο. Ίσα-ίσα αυτό θα αποκαλύψη και την αυθαιρεσία των άλλων αφού θα εμφανιστεί δομημένο τμήμα χωρίς άδεια δόμησης.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 09:20 | ΜΕΝΔΩΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

  Στην παράγραφο 5α, αναφέρεται ότι » επιτρέπεται η αποπεράτωση αυθαιρέτων ,……., εφόσον πριν την 28/07/2011 είχε αποπερατωθεί ο οργανισμός ΠΛΗΡΩΣΗΣ…»
  Μήπως πρέπει να διορθωθεί σε » ο ΦΕΡΩΝ οργανισμός» , κατ¨αναλογία με όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα με τον 4014/11 και τον 4178/13;

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 01:16 | Σταύρος Σουάνης

  Θα πρεπει να αλλάξει η αρίθμηση των περιπτώσεων α) β) γ) δ) και ε) της παραγράφου 5β αφού αποτελούν υπογραφους αυτής, π.χ. σε αα) ββ) κ.ο.κ..
  Με την προτεινόμενη αρίθμηση προκαλείται σύγχυση.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 00:59 | Σταύρος Σουάνης

  Θα πρέπει να υπάρξει μεριμνα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγραφής προστίμων (παράγραφος 3) των περιπτώσεων της παραγράφου 1Γ του άρθρου 72 (ολοκληρωμένες υπαγωγες με τον 4014 και τον 4178), η αίτηση της οποίας θα πρωτοκολληθει πριν την λήξη εφαρμογης του 4178. Αυτες θα πρέπει να ολοκληρώνονται χωρίς να απαιτείται η μεταφορά στον νέο νόμο.