Άρθρο 77 Προσφυγή

1. Κατά της έκθεσης αυτοψίας μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή κάθε ενδιαφερόμενος.

2. Η προσφυγή, που ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τρίαντα (30) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας των επτά ημερών μετά τη διενέργεια της αυτοψίας που προβλέπεται στο άρθρο 76, κατατίθεται στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος.

3. Στην ενδικοφανή προσφυγή που κατατίθεται στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος, σημειώνεται αμέσως η ημερομηνία και ώρα της συζήτησής της, για την οποία, λαμβάνει γνώση ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος υπογράφει αμέσως και αν αρνηθεί να υπογράψει γίνεται σχετική μνεία στην ενδικοφανή προσφυγή και υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο. Η ενδικοφανής προσφυγή είναι απαράδεκτη αν δεν υποβληθεί εμπροθέσμως και δεν αναγράφονται σε αυτή τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του προσφεύγοντος, η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος, ο Α.Φ Μ. και ο αριθμός δελτίου ταυτότητος καθώς και τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του πληρεξουσίου του.

4. Η ενδικοφανής προσφυγή εξετάζεται από την επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 16 του παρόντος.

5. Αν απορριφθεί η προσφυγή, η αυθαίρετη κατασκευή είναι κατεδαφιστέα και τα πρόστιμα, όπως τελικά οριστικοποιήθηκαν από την επιτροπή, βεβαιώνονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία.

6. Στην περίπτωση που η προσφυγή περιέχει αίτημα:

α) υπαγωγής των αυθαιρέτων κατασκευών στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων του παρόντος κεφαλαίου, η επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία που αποδεικνύουν την τήρηση των προϋποθέσεων υπαγωγής και χορηγεί προθεσμία τριάντα (30) ημερών αναστολής κατεδάφισης για την προσκόμιση της σχετικής δήλωσης υπαγωγής, προκειμένου να λάβει οριστική απόφαση βεβαίωσης ή μη των προστίμων.

β) νομιμοποίησης των αυθαιρέτων κατασκευών, και εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εν λόγω νομιμοποίηση, η επιτροπή οριστικοποιεί τα πρόστιμα και χορηγεί προθεσμία αναστολής κατεδάφισης εξήντα (60) ημερών, η οποία σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να παραταθεί για επιπλέον τριάντα (30) ημέρες, για την προσκόμιση άδειας νομιμοποίησης.

γ) νομιμοποίησης των αυθαιρέτων κατασκευών, ανεγερθεισών προ της 28/07/2011, μέσω υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, και εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εν λόγω νομιμοποίηση, η επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία που αποδεικνύουν την τήρηση των προϋποθέσεων υπαγωγής του παρόντος και χορηγεί αποκλειστική προθεσμία αναστολής κατεδάφισης εξήντα (60) ημερών, η οποία σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να παραταθεί για επιπλέον τριάντα (30) ημέρες, για την προσκόμιση άδειας νομιμοποίησης και την τελική απόφαση βεβαίωσης ή μη των προστίμων.

δ) κατεδάφισης από τον κύριο του αυθαιρέτου με μέριμνα και δαπάνες του, η επιτροπή χορηγεί αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών για την προσκόμιση του πορίσματος του Ελεγκτή Δόμησης που θα βεβαιώνει την πραγματοποίηση της κατεδάφισης. Μετά την προσκόμιση του πορίσματος και εφ’ όσον έχει συντελεστεί η κατεδάφιση, η επιτροπή λαμβάνει οριστική απόφαση για την καταβολή μειωμένου προστίμου, ήτοι παρέχεται έκπτωση 60% στο πρόστιμο ανέγερσης του άρθρου 78, ενώ το πρόστιμο διατήρησης καταβάλλεται στο σύνολό του μέχρι την ημέρα της κατεδάφισης. Στην περίπτωση που σύμφωνα με το πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης η κατεδάφιση δεν έχει συντελεστεί, η επιτροπή λαμβάνει οριστική απόφαση βεβαίωσης των προστίμων της έκθεσης αυτοψίας.
7. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αποδεχθεί την έκθεση αυτοψίας εντός των 30 ημερών από την αυτοψία, παρέχεται έκπτωση 30% επί του προστίμου ανέγερσης.

 • §6β) & §6γ) Είναι αδύνατη η έκδοση άδειας νομιμοποίησης εντός προθεσμίας 60 ημερών, ή ακόμα και 90 ημερών σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (π.χ. απαίτηση για προσκόμιση βεβαιώσεων). Προτείνουμε για τις περιπτώσεις της §6γ να δίνεται το χρονικό περιθώριο των 3 ετών που προβλέπεται στο άρθρο 90. Για τις περιπτώσεις της §6β προτείνουμε την αύξηση του αρχικού χρονικού περιθωρίου και τη δυνατότητα χορήγησης παρατάσεων σε περίπτωση που η καθυστέρηση έκδοσης της άδειας δεν είναι υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 20:33 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΜΑ

  Πρέπει να αντιμετωπιστούν διαφορετικά ως προς το ύψος των προστίμων τα αυθαίρετα που κατασκευάστηκαν πριν την 28/7/2011, από αυτά που κατασκευάστηκαν μετά την ημερομηνία αυτή. Ο κυριότερος λόγος είναι πως οι «σύγχρονοι» παραβάτες, γνώριζαν τους «όρους του παιχνιδιού».

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 13:43 | Ν. Βερροιόπουλος

  Οι προθεσμίες που δίδινται για τις άδειες νομιμοποίησης και την αναστολή κατεδάφισης είναι εξαιρετικά στενές.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 14:06 | A.K.

  60 μέρες για τη προσκόμιση άδειας νομιμοποίησης δεν αρκούν ανα αναλογιστούμε ότι χρειάζεται και έγκριση χαρακτηρισμού από Δασαρχείο ή κάποιον άλλο φορέα που ίσως μου ξεφεύγει. Ίσως αν προσκομιζόταν η πρωτοκολλημένη αίτηση σε φορείς που εμπλέκονται και εκδίδουν εγκρίσεις για άδειες, να δινόταν μεγαλύτερη προθεσμία αναστολής.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2016, 17:23 | ΝΙΚΟΣ

  Παράγραφος 3: Πως γίνεται πρόστιμα διατήρησης που επιβάλλονται κάθε έτος να καταβάλλονται από τον υπόχρεο σε τριάντα (30) δόσεις? Είναι ανέφικτο, καθόσον το πρόστιμο διατήρησης εκδίδεται κάθε χρόνο!!! Ισως εννοεί μόνο για τα πρόστιμα ανέγερσης που εκδίδονται άπαξ?

 • 13 Σεπτεμβρίου 2016, 17:10 | ΝΙΚΟΣ

  Παράγραφο 6 β και γ: Με το υφιστάμενο καθεστός στις ΥΔΟΜ θεωρώ ότι είναι ανέφικτη η προθεσμία των 60+30 ημερών για να εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης. Προτείνω να έχει διάρκεια ενός έτους τουλάχιστον

 • 12 Σεπτεμβρίου 2016, 14:53 | Κατερίνα

  Σε περίπτωση κατεδάφισης θεωρώ πως θα πρέπει να μειωθούν περαιτέρω τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 07:56 | ΟΛΓΑ

  ΟΤΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΟ!!!!!!!!!!!!1
  ΑΚΥΡΟ.ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ !!!!!!!!!!!
  ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 00:20 | Σταύρος Σουάνης

  Επειδή ο σκοπός ειναι η κατεδάφιση του αυθαίρετου, θα μπορούσε να υπάρξει ολική διαγραφή του προστίμου ανέγερσης (παράγραφος 5δ).