Άρθρο 66 Δημιουργία δορυφορικών χαρτών και ενιαίας βάσης αναφοράς

1. Δημιουργείται με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαδικτυακή ψηφιακή πλατφόρμα ορθοφωτοχαρτών η οποία συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του νόμου 3882/2010. Στην ως άνω ψηφιακή χαρτογραφική πλατφόρμα τίθεται σε λειτουργία σύστημα τηλεπισκοπικής περιοδικής χαρτογράφησης μέσω του οποίου εντοπίζεται κάθε νέο κτίσμα εντός γηπέδου εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οριοθετημένων οικισμών και ενημερώνεται σχετικά το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται η διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και λειτουργίας του ως άνω συστήματος καθώς και οι επιπλέον λειτουργίες και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ως άνω ψηφιακής πλατφόρμας.

 • Θεωρούμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση δημιουργίας του παρατηρητηρίου δομημένου περιβάλλοντος είναι η δημιουργία της διαδικτυακής ψηφιακής πλατφόρμας ορθοφωτοχαρτών. Προ της δημιουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας είναι αδύνατη η λειτουργία του παρατηρητηρίου δομημένου περιβάλλοντος.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 17:06 | Νέστωρ Ζύγρας

  • Δορυφορικοί χάρτες … (αρ. 66) και Α/Φ (αρ. 70)
  Η διενέργεια των εν λόγω ελέγχων προϋποθέτει την ενσωμάτωση στην βάση αυτή των θεσμικών γραμμών και ειδικά των ορίων των σχεδίων πόλης.
  Να ορισθεί ποιος έχει την ευθύνη για την παραγωγή και ενημέρωση αυτών των δεδομένων

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 20:31 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΜΑ

  Ο ν. 4178/2013 έθετε ως ημερομηνία που θα δοθούν οι αεροφωτογραφίες της 28/7/2011 διάστημα έξι μηνών από την εφαρμογή του νόμου. Πρέπει να δοθεί έγκαιρα η δυνατότητα της αξιοποίησης των χαρτών ώστε κάποιες περιπτώσεις αυθαιρέτων να δηλώνονται με βεβαιότητα για την κατασκευή τους. Αν υποθέσουμε ότι θα λειτουργήσει έγκαιρα το σύστημα αυτό, θα πρέπει να καλύψει μόνο τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες αποδεδειγμένα αναγνωρίζεται η κατασκευή του αυθαιρέτου (π.χ. ανέγερση νέας αυθαίρετης κατασκευής, η οποία θα έπρεπε να ήταν «ορατή» την 28/7/2011. Για πολλές αυθαιρεσίες για τις οποίες είναι αδύνατο να αποκαλυφθούν από αεροφωτογραφίες, πρέπει να γίνουν αποδεκτά και άλλα αποδεικτικά μέσα. Άλλωστε στην λειτουργία της Δικαιοσύνης αποδεικτικό μέσο είναι η ένορκη κατάθεση στο δικαστήριο, στην περίπτωση δε αποδεδειγμένης ψευδορκίας προβλέπεται ποινή. Γιατί να μην ισχύσει έστω η ένορκη κατάθεση για την απόδειξη του χρόνου γέννησης μιας αυθαίρετης κατασκευής, με όλα τα νομικά επακόλουθα; Σήμερα, που με τον νόμο αυτό κάθε κατασκευή θα πρέπει με κάποιο τρόπο να είναι νόμιμη ή νομίμως υφιστάμενη, είναι ακραία στάση να μη δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να δηλώσουν την περιουσία τους επειδή δεν είχαν την «τύχη» να συλλέξουν αποδεικτικά στοιχεία κατά το χρόνο γέννησης του αδικήματος ή δεν είχαν την τύχη να γίνουν τσακωτοί.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 13:34 | ΑΛΕΞΗΣ

  με τους 4014/11, 4178/13 υπάρχει δέσμευση να δημοσιευθούν «εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών αεροφωτογραφίες της 28-7-2011 για όλη την Επικράτεια «. Άραγε υπάρχουν? ….. πως αποδεικνύεται κατασκευή μετά την 28-7-2011. Υποθέσεις φτάνουν στα δικαστήρια, οι υπάλλοιλοι διώκονται για παράβαση καθήκοντος γιατί δέχτικαν της δηλώσεις οι ενδιαφερόμενοι επικαλούνται την ασυνέπεια του κράτους και… τι κάνουμε???

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 14:27 | Μαρία Νικολή

  1.Θα καλυφθεί το σύνολο της Επικράτειας από αεροφωτογραφίες του 2011? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περιοχές που είναι εκτός.
  2.Εξαιρετικά σημαντικό είναι η πρόβλεψη ηλεκτρονικής ανεύρεσης και παραγγελίας των φωτογραφιών, καθ’ότι αυτή τη στιγμή η εταιρεία που έχει αναλάβει την έκδοση τους λειτουργεί με απόλυτα ιδιωτικούς όρους Αθηναϊκής εταιρείας. Για να λάβει κάποιος από την περιφέρεια φωτογραφία υποχρεούται να μεταβεί στην Αθήνα στα γραφεία της εταιρείας!

 • Το ακούμε 6 χρόνια και ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί!
  Μπορεί να γίνει ταχύτατα με την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή.