Άρθρο 14 Σύνθεση

1. Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής είναι εννεαμελές και αποτελείται από:
α. τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Πρόεδρο,
β. τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος αναπληρώνεται από άλλο Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
γ. έναν αρχιτέκτονα Διευθυντή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον αναπληρωτή του
δ. έναν αρχιτέκτονα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τον αναπληρωτή του,
ε. δύο αρχιτέκτονες, εκπροσώπους του TEE και ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αντίστοιχα, με τους αναπληρωτές τους. Οι εκπρόσωποι του TEE και του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ επιλέγονται από καταλόγους που υποβάλλουν και πρέπει να έχουν τα προσόντα του άρθρου 8 παρόντος νόμου,
στ. έναν πολιτικό μηχανικό από τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών, με τον αναπληρωτή του,
ζ. έναν αρχιτέκτονα με ειδίκευση ή εμπειρία στο σχεδιασμό τοπίου.
η. έναν αρχιτέκτονα μέλος ΔΕΠ με τον αναπληρωτή του.

Με την απόφαση συγκρότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ορίζεται και ο αναπληρωτής του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως Πρόεδρος του Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως Γραμματέας του Συμβουλίου και ο αναπληρωτής αυτού υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η θητεία των μελών είναι διετής.

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 13:24 | Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πoλιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

  Εφόσον, με το άρθρο 110 του παρόντος σχεδίου νόμου, καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 20 έως και 29 του Ν. 4030/2011, θα πρέπει το άρθρο 14 να συμπληρωθεί σε ότι αφορά τη σύνθεση του ΚΕ.ΣΑ.Α. και του. ΚΕ.ΣΑ.ΜΑ.Θ Ειδικότερα, σε ότι αφορά το ΚΕ.Σ.Α.Α. προτείνουμε να συμπληρωθεί ως εξής:
  2. Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου είναι εννεαμελές και αποτελείται από:
  α. τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , ως Πρόεδρο,
  β. τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίοι αναπληρώνονται αντίστοιχα από άλλον Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
  γ. έναν αρχιτέκτονα Διευθυντή ή Τμηματάρχη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας χωρικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τον αναπληρωτή του.
  δ. έναν αρχιτέκτονα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τον αναπληρωτή του.
  ε. δύο αρχιτέκτονες, εκπροσώπους του TEE και ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αντίστοιχα, με τους αναπληρωτές τους. Οι εκπρόσωποι του TEE και του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ επιλέγονται από καταλόγους που υποβάλλουν και πρέπει να έχουν τα προσόντα του άρθρου 8 παρόντος νόμου,
  στ. έναν πολιτικό μηχανικό από τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών, με τον αναπληρωτή του,
  ζ. έναν αρχιτέκτονα με ειδίκευση ή εμπειρία στο σχεδιασμό τοπίου.
  η. έναν αρχιτέκτονα μέλος ΔΕΠ με τον αναπληρωτή του.
  Με την απόφαση συγκρότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Αιγαίου ορίζεται και ο αναπληρωτής του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ως Πρόεδρος του Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως Γραμματέας του Συμβουλίου και ο αναπληρωτής αυτού υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
  Η θητεία των μελών είναι διετής.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 14:28 | Μιχάλης Πουλάκης

  Στην παράγραφο 1 στο (η) πρέπει να υπάρχουν κριτήρια διδακτικού περιεχομένου και μετά το (η) πρέπει να συμπληρωθούν τα εξής:
  Όλα τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη πρέπει να είναι διάφορα του τοπικού ή των τοπικών ΣΑ και ΠΕΣΑ να μην έχουν άμεση υπηρεσιακή σχέση προϊσταμένου-υφισταμένου.

  Κατά τα λοιπά ισχύον οι προτάσεις μου στα σχετικά άρθρα που αφορούν στα ΣΑ & ΠΕΣΑ.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 12:24 | ΕΕΤΕΜ

  Δεδομένου ότι και η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ έχει ως μέλη Μηχανικούς με εξειδίκευση στα σχετικά αντικείμενα (ειδικά σε διατηρητέα κτίρια), όπως οι Μηχανικοί Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής θα πρέπει να συμμετέχει και εκπρόσωπος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

  Για αυτό το λόγο προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου 14 ως εξής:

  • Άρθρο 14 – Σύνθεση
  «1. Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής είναι δεκαμελές και αποτελείται από:

  θ. έναν Πολιτικό Μηχανικό Δομικών Έργων ή Μηχανικό Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, εκπρόσωπος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, με τον αναπληρωτή του.»

 • Εφόσον, με το άρθρο 110 του παρόντος σχεδίου νόμου, καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 20 έως και 29 του Ν. 4030/2011, θα πρέπει το άρθρο 14 να συμπληρωθεί σε ότι αφορά τη σύνθεση του ΚΕ.ΣΑ.ΜΑ.Θ. και του ΚΕ.ΣΑ.Α.

  Ειδικότερα, σε ότι αφορά το ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ. προτείνουμε να συμπληρωθεί ως εξής:

  2. Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας – Θράκης είναι εννεαμελές και αποτελείται από:
  α. τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου στο πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, ο οποίος αναπληρώνεται από άλλο Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο που υπηρετεί στο ίδιο Γραφείο, ως πρόεδρο
  β. δύο (2) Αρχιτέκτονες, Προϊστάμενους Διευθύνσεων ή Τμημάτων του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης ή, αν δεν υπάρχουν, άλλης δημόσιας υπηρεσίας που εδρεύει και έχει χωρική αρμοδιότητα στη Μακεδονία και Θράκη, με τους αναπληρωτές τους.
  γ. έναν αρχιτέκτονα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τον αναπληρωτή του,
  δ. δύο αρχιτέκτονες, εκπροσώπους του TEE και ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αντίστοιχα, με τους αναπληρωτές τους. Οι εκπρόσωποι του TEE και του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ επιλέγονται από καταλόγους που υποβάλλουν και πρέπει να έχουν τα προσόντα του άρθρου 8 παρόντος νόμου,
  ε. έναν πολιτικό μηχανικό από τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών, με τον αναπληρωτή του,
  στ.έναν αρχιτέκτονα μέλος ΔΕΠ με ειδίκευση στην προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση αρχιτεκτονικών μνημείων,με τον αναπληρωτή του.
  ζ. έναν αρχιτέκτονα μέλος ΔΕΠ με ειδίκευση στο βιοκλιματικό σχεδιασμό ή στο σχεδιασμό τοπίου, με τον αναπληρωτή του.

  Με την απόφαση συγκρότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας – Θράκης ορίζεται ως Γραμματέας του Συμβουλίου και ο αναπληρωτής αυτού υπάλληλος του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.
  Η θητεία των μελών είναι διετής.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 20:34 | ΜΑΚΝΕΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΘΑ ΗΤΑΝ ΔΟΚΙΜΟ ΝΑ ΜΠΕΙ: «Ενας αρχιτέκτων τοπίου ή ενας αρχιτέκτονας με ειδίκευση στο σχεδιασμό τοπίου»

  Εξαλλου ένας Αρχιτέκτονας Τοπίου μπορει να να συμμετέχει στη χάραξη γενικών κατευθύνσεων για την προστασία του τοπίου και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Ειναι μια ειδικότητα με μεγάλη απήχηση στο εξωτερικό και πρόσφατα και στην Ελλάδα.

  «Άρθρο 14 Σύνθεση
  1. Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής είναι εννεαμελές και αποτελείται από:
  α. …..
  ζ. έναν αρχιτέκτονα με ειδίκευση ή εμπειρία στο σχεδιασμό τοπίου….»

 • 10 Σεπτεμβρίου 2016, 13:23 | Δ. Μαλασπίνας

  ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ
  1. Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής είναι εννεαμελές και αποτελείται από:
  α. τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Πρόεδρο,
  β. τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος αναπληρώνεται από άλλο Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
  γ. έναν αρχιτέκτονα Διευθυντή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον αναπληρωτή του που πρέπει να έχουν τα προσόντα του άρθρου του 8 παρόντος νόμου
  δ. έναν αρχιτέκτονα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τον αναπληρωτή του, που πρέπει να έχουν τα προσόντα του άρθρου 8 του παρόντος νόμου
  ε. δύο αρχιτέκτονες, εκπροσώπους του TEE και ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αντίστοιχα, με τους αναπληρωτές τους. Οι εκπρόσωποι του TEE και του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ επιλέγονται από καταλόγους που υποβάλλουν και πρέπει να έχουν τα προσόντα του άρθρου 8 παρόντος νόμου,
  στ. έναν πολιτικό μηχανικό από τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών, με τον αναπληρωτή του, που πρέπει να έχουν τα προσόντα του άρθρου 8 παρ. α, γ ή δ του παρόντος νόμου
  ζ. έναν αρχιτέκτονα με ειδίκευση ή εμπειρία στο σχεδιασμό τοπίου, που πρέπει να έχει τα προσόντα του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.
  η. έναν αρχιτέκτονα μέλος ΔΕΠ με τον αναπληρωτή του, που πρέπει να έχει τα προσόντα του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.

  ή ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του αρ.8