Άρθρο 10 Λειτουργία

1. Ο Πρόεδρος ορίζει τακτές ημερομηνίες συνεδριάσεων των Συμβουλίων. Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης ειδοποιούνται τα μέλη του Συμβουλίου από τον Πρόεδρο ή τον γραμματέα, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Το συμβούλιο συνεδριάζει απαραιτήτως τουλάχιστον κάθε δεκαπέντε ημέρες. Το Συμβούλιο εκδίδει την απόφαση του μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου της μελέτης.

2. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στη συνεδρίαση των Συμβουλίων για να εκθέσουν τις απόψεις τους, όχι όμως κατά τη λήψη της απόφασης. Η αρνητική γνωμοδότηση πρέπει να αιτιολογείται. Η αιτιολογία καταχωρείται με λεπτομέρειες στο σχετικό πρακτικό συνεδρίασης.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 21:19 | Εμμανουέλα Βερνάδου

  Προτείνεται: Το συμβούλιο συνεδριάζει απαραιτήτως τουλάχιστον κάθε εβδομάδα. Το Συμβούλιο εκδίδει την απόφαση του μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου της μελέτης.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 14:47 | Μιχάλης Πουλάκης

  Πρέπει να συμπληρωθεί μία πρόσθετη παράγραφος ως εξής:

  3. Ειδικός κανονισμός λειτουργίας και όρων ελέγχου θα θεσμοθετηθεί με σχετική ΥΑ, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 19:32 | Μιχάλης Πουλάκης

  στο άρθρο 10 δεν υπάρχουν οι όροι απαρτίας. Αν το Συμβούλιο για να συνεδριάσει απαιτούνται και τα 5 μέλη (είτε αυτοί είναι οι τακτικοί είτε οι αναπληρωτές τους) θα υπάρξει πρόβλημα. Θεωρώ όμως ότι η συνήθης απαρτία των 2/3 είναι απαράδεκτη στο δεδομένο Συμβούλιο καθώς μπορεί να συνεδριάζει για παράδειγμα με τους δύο δημοσίους υπαλλήλους και τον Πολιτικό Μηχανικό. Συνεπώς πρέπει να προβλεφθεί ότι δεν συνεδριάζει χωρίς την παρουσία ενός τουλάχιστον ελεύθερου επαγγελματία αρχιτέκτονα ή του αναπληρωτή του, δηλαδή με ελάχιστο 4 μέλη.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 14:07 | Δημήτρης Δ.

  Αυτό το σε «τακτές» ημερομηνίες είναι πολύ αόριστο και ο κάθε πρόεδρος μπορεί να το αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Καλό θα είναι να αναφέρεται ένας ελάχιστος αριθμός συνεδριάσεων, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Άποψη μου είναι ότι συνεδρίαση άνα δύο εβδομάδες δεν είναι παραγωγική και επιφέρει καθυστερίσεις στους ιδιώτες μελετητές. Επίσης θα πρέπει να διατυπωθεί ο μέγιστος χρόνος που το συμβούλιο θα εκφέρει την γνώμη του. Π.χ. εντός δύο εβδομάδων. Τα ίδια ισχύουν και για το άρθρο 15.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2016, 13:12 | Δ. Μαλασπίνας

  ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

  1. Ο Πρόεδρος ορίζει τακτές ημερομηνίες συνεδριάσεων των Συμβουλίων. Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης ειδοποιούνται τα μέλη του Συμβουλίου από τον Πρόεδρο ή τον γραμματέα, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Το συμβούλιο συνεδριάζει απαραιτήτως τουλάχιστον κάθε δεκαπέντε ημέρες. Το Συμβούλιο εκδίδει την απόφαση του μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου της μελέτης.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 12:41 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες λειτουργίας και οδηγίες ελέγχου για κάθε περίπτωση, με καθορισμό δικαιολογητικών που αντιστοιχούν στο ελεγχόμενο αντικείμενο. Για παράδειγμα, όταν ελέγχεται παρέκκλιση οικογενειακής στέγης, δεν ελέγχεται η αρχιτεκτονική του κτιρίου παρά μόνο η διάταξη του όγκου στο δομημένο χώρο, άρα ένα διάγραμμα δόμησης είναι αρκετό. Επίσης σε παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που δεν αφορούν το κτίριο καθαυτό (ύψος μαντρότοιχου, υψομετρική διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλπ) δεν είναι απαραίτητος ο έλεγχος όψεων. Τέλος δεν είναι υποχρεωτική η προσκόμιση σχεδιαστικής αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης παρά μόνο φωτογραφικής, καθ’ ότι το ΣΑ καλείται να γνωμοδοτήσει επί της τελικής μελέτης και μόνο.
  Η έννοια της γνωμοδότησης δεν συνάδει με την έννοια της απόρριψης. Οι μελέτες όλες πρέπει να γίνονται δεκτές με ή χωρίς παρατηρήσεις στην αιτιολογημένη γνωμοδότηση, την εφαρμογή της οποίας καλείται να εξετάσει η αρμόδια Υ.ΔΟΜ.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 09:31 | Γαβριήλ

  Ακατανόητη η επιμονή τα ειδικά κτίρια να ελέγχονται από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Στην Ελλάδα του 2016 ένα απλό κατάστημα ή μια βιοτεχνική εγκατάσταση θεωρείται ειδικό κτίριο! Τι να ελέγξει το Σ.Α. σε ένα βιοτεχνικό κτίριο, τα οποία κατά 95% είναι συγκεκριμένου τύπου κατασκευές από χάλυβα με επικάλυψη πάνελ; Το μόνο που κερδίζουμε είναι άσκοπη γραφειοκρατία και καθυστέρηση στην υλοποίηση επενδύσεων. Εναλλακτικά θα μπορούσαν να εκδοθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές όψεων που πρέπει να πληρούν τα ειδικά κτίρια ανά κατηγορία χρήσης, ώστε να αποφεύγεται η διαδικασία του Σ.Α.

  Κανένα θέμα με τις υπόλοιπες αρμοδιότητες του Σ.Α. τις οποίες απαραιτήτων πρέπει να ασκεί.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 22:55 | Θεόδωρος Κάντζος

  Δεν χρειάζονται τόσα λόγια …
  Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη επίτευξης χρόνων για τη γνωμοδότηση κάτω των … πχ. τριάντα ημερών. Για να επιτευχθούν αυτοί χρησιμοποιείται ο απαραίτητος ρυθμός συνεδριάσεων ή τηλεδιασκέψεων. Σε περίπτωση υπέρβασής τους αναζητούνται ευθύνες.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 14:35 | Δέσποινα Τσουκνάκη

  Όπως εχει αποδειχθεί και στην πράξη, οι δεκαπενθήμερες συνεδριάσεις των ΣΑ δεν ειναι επαρκείς για τον όγκο των αιτημάτων που πρεπει να εξεταστούν, αφού διάφορες συγκυρίες (αργίες, απεργίες, μη απαρτία) αναβάλλουν πολλες φορές τις συνεδριάσεις. Το αποτέλεσμα ειναι να συσσωρεύονται υποθέσεις και να αργεί η απόφαση του ΣΑ. Πιστεύω πως πρεπει να ληφθεί μέριμνα επι αυτού με τον καθορισμό εβδομαδιαίων συνεδριάσεων.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 09:27 | Δημήτρης Χατζηδάκης

  Δεν καθορίζονται στο εν λόγω άρθρο ζητήματα απαρτίας τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία τους. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο, από τη μέχρι τώρα εμπειρία της λειτουργίας του θεσμού, τα Συμβούλια να γίνονται με 3 άτομα.

  Επιπλέον, η αιτιολόγηση της απόρριψης (ή της αρνητικής ψήφου από μέλος του Σ.Α.) είναι αναγκαίο να αναγράφεται στο σώμα της απόφασης και όχι μόνο στο πρακτικό της συνεδρίασης. Αυτό θα έχει ποικίλες θετικές επιδράσεις στη λειτουργία των Σ.Α. Ενδεικτικά:

  α) Θα ανέβει το επίπεδο της επιχειρηματολογίας των απορριπτικών αποφάσεων.
  β) Σημαντικό ρόλο στην διαδικασία κρίσης θα αρχίσουν να παίζουν ειδικοί μορφολογικοί όροι οι οποίοι έχουν θεσπιστεί μέσω ΣΧΟΟΑΠ ή άλλων εργαλείων σχεδιασμού και που εφαρμόζονται μέχρι στιγμής κατά βούληση και με απολύτως υποκειμενικά κριτήρια. Μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία προφανώς θα διαφανεί το ζήτημα της πλημμελούς διατύπωσης των εν λόγω μορφολογικών όρων που με τη σειρά του θα οδηγήσει εν τέλει στον εξορθολογισμό τους, τουλάχιστον σε επίπεδο διατυπώσεων.