Άρθρο 51 Ισχύς, Αναθεώρηση και Ενημέρωση οικοδομικών αδειών και προεγκρίσεων

1. Η προέγκριση οικοδομικής άδειας ισχύει για ένα (1) έτος για κτίρια συνολικής επιφανείας έως και δύο χιλιάδες (2000) τ.μ και για δύο (2) έτη για κτίρια συνολικής επιφανείας άνω των δύο χιλιάδων (2000) τ.μ. Η οικοδομική άδεια ισχύει για τέσσερα (4) έτη από τη χορήγησή της. Κατ’ εξαίρεση, άδειες για την ανέγερση κτιρίου ή κτιρίων με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των 5.000 τετραγωνικών μέτρων, ισχύουν για έξι (6) χρόνια, ενώ οι άδειες κατεδαφίσεων, εκσκαφών, επιχώσεων, διαμορφώσεων και κοπής δέντρων, ισχύουν για ένα (1) έτος από τη χορήγησή τους.
Οι άδειες νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών στις οποίες δεν προβλέπεται η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, στερούνται χρόνου ισχύος μετά τη χορήγησή τους.

2. Η προέγκριση της οικοδομικής άδειας αναθεωρείται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου μέσα στο χρόνο ισχύος της, αν τροποποιηθούν δικαιολογητικά στοιχεία ή διαγράμματα που έχει εγκρίνει η Υ.ΔΟΜ..

3. Αν τροποποιηθούν διαγράμματα ή αρχιτεκτονική μελέτη, ή μεταβληθούν ριζικά οι λοιπές μελέτες, ή αν απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους φορείς, η προέγκριση και η οικοδομική άδεια αναθεωρούνται μέσα στο χρόνο ισχύος τους.

4. Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται, μετά τη λήξη της, για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και κατόπιν αυτοψίας:
α. Για τέσσερα έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης αναθεώρησης, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας δεν έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου.
β. Για τέσσερα έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας, έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου.
γ. Για αόριστο χρόνο και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας ή της πράξης αναθεώρησής της, έχουν περατωθεί ο φέρων οργανισμός, οι όψεις του κτιρίου και η στέγη του κτιρίου, όπου αυτή είναι υποχρεωτική και εφ’όσον ο ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων μηχανικός του έργου υποβάλλουν υπογεγραμμένο χρονοδιάγραμμα προόδου της εκτέλεσης του έργου στην αρμόδια ΥΔΟΜ. Στην περίπτωση μεταβολής του χρονοδιαγράμματος, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την ΥΔΟΜ και τον αρμόδιο επιβλέπονται μηχανικό πριν οποιαδήποτε έναρξη – συνέχιση των εργασιών.
δ. Για ένα έτος για κατεδαφίσεις, εκσκαφές, επιχώσεις, διαμορφώσεις, κοπή δέντρων.

Οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί και είχε αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών τους πριν την ημερομηνία ισχύος του παρόντος, αναθεωρούνται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις, εφόσον η αναθεώρηση δεν αφορά προσθήκη.
ε. Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να αποπερατώνουν τις όψεις του κτιρίου:
ι. εντός τεσσάρων ετών από την υλοποίηση του φέροντος οργανισμού που αποδεικνύεται από το πόρισμα του ελεγκτή δόμησης σε κατασκευές, οι οποίες βρίσκονται σε κέντρα πόλεων, σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους.
ιι. εντός έξι ετών από την υλοποίηση του φέροντος οργανισμού που αποδεικνύεται από το πόρισμα του ελεγκτή δόμησης σε κατασκευές, οι οποίες βρίσκονται σε όλες τις άλλες περιοχές.
Σε περίπτωση αδυναμίας αποπεράτωσης των όψεων οι ιδιοκτήτες οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και να υποβάλουν το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου σχετική μελέτη στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής καθώς και να υλοποιήσουν τις προβλεπόμενες εργασίες. Η μελέτη περιλαμβάνει τεχνική έκθεση με περιγραφή κατασκευών συνοδευόμενη από ενδεικτικές όψεις.
Οι κατασκευές αυτές επιτρέπεται να είναι από όποιο υλικό συνάδει κατά περίπτωση, όπως ξύλινα πάνελ, επιφάνειες από διάτρητη λαμαρίνα, σύνθετες κατασκευές με ορθοστάτες και πλήρωση των κενών με ξύλο, καραβόπανο ή όποιο άλλο υλικό κρίνει το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ότι:
α. αποκόπτει την αισθητικά επαχθή ημιτελή κατασκευή από τη δημόσια θέα,
β. αναβαθμίζει αισθητικά τον περιβάλλοντα χώρο και
γ. έχει τέτοια κατασκευαστική δομή ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των πολιτών.
Σε περίπτωση μη υποβολής μελέτης ή μη υλοποίησης αυτής από τον ιδιοκτήτη επιβάλλεται ετήσιο πρόστιμο διατήρησης το ύψος του οποίου η διαδικασία επιβολής και κάθε άλλη σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

5. Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται κατά το χρόνο ισχύος της αν αλλάξει ο επιβλέπων μηχανικός, με αίτηση που συνοδεύεται από:
α) λεπτομερή τεχνική έκθεση του νέου επιβλέποντος μηχανικού, στην οποία περιέχεται η περιγραφή του σταδίου των εργασιών και φωτογραφίες της κατασκευής και του περιβάλλοντος χώρου,
β) δήλωση του μηχανικού, που αντικαθίσταται για τη σύννομη περάτωση των εργασιών που έχει επιβλέψει, που συνοδεύεται από τεχνική έκθεση, φωτογραφίες της κατασκευής και του περιβάλλοντος χώρου.
Οι οικοδομικές εργασίες στην περίπτωση αυτή διακόπτονται αμέσως και επαναλαμβάνονται μόνο μετά την αναθεώρηση της άδειας.

6. Αν υποβληθεί δήλωση παραίτησης του επιβλέποντος μηχανικού, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση με τις εκτελεσθείσες εργασίες, διακόπτονται αμέσως οι οικοδομικές εργασίες και η συνέχισή τους επιτρέπεται μόνο μετά την αναθεώρηση της αδείας.

7. Ο επιβλέπων θεωρείται ότι απέχει από την επίβλεψη των εργασιών δόμησης που ανέλαβε και απαλλάσσεται των ευθυνών του, μόνο εάν δηλώσει εγγράφως την αποχή από την επίβλεψη στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ..

8. Οι κρατήσεις και οι εισφορές που καταβλήθηκαν κατά την έκδοση των αδειών συμψηφίζονται κατά την έκδοση της αναθεώρησής τους. Για τις περιπτώσεις που δεν είναι απαραίτητη η αναθεώρηση, αλλά μόνο η ενημέρωση του φακέλου της άδειας, δεν απαιτούνται πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.

9. Ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας, ανεξάρτητα από τον χρόνο ισχύος της οικοδομικής άδειας, πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη.
β) Τροποποιήσεις των μελετών, που δεν αλλάζουν το διάγραμμα δόμησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι απαραίτητες εγκρίσεις από άλλους φορείς.
γ) Μεταβολές των διαστάσεων του κτιρίου ή του οικοπέδου, εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται κοινόχρηστοι χώροι. Οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του 2% με μέγιστο τα 10 εκατοστά όσον αφορά το κτίσμα ή μεγαλύτερες του 2% με μέγιστο τα 20 εκατοστά όσον αφορά τα μήκη των πλευρών του οικοπέδου.

10. Μετά την έκδοση της αναθεώρησης, η αρχική οικοδομική άδεια και οποιεσδήποτε προγενέστερες αναθεωρήσεις δεν έχουν ισχύ ως προς τα μεταβαλλόμενα στοιχεία.

11. Αν οι οικοδομικές εργασίες διακοπούν χωρίς υπαιτιότητα του δικαιούχου της άδειας είτε κατά το χρόνο αρχικής ισχύος της άδειας είτε κατά το χρόνο ισχύος της μετά από αναθεώρηση, η ισχύς της άδειας δόμησης παρατείνεται αναλόγως, με απόφαση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων μετά από εισήγηση της αρμόδιας ΥΔΟΜ.

12. Οι εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ισχύουν για ένα (1) έτος από την έκδοσή τους με δυνατότητα αναθεώρησης του χρόνου ισχύος τους κατά ένα (1) έτος.

 • §4ε Η επιβολή προστίμων διατήρησης λόγω μη αποπεράτωσης των όψεων, ειδικά εν μέσω οικονομικής κρίσης, καθίσταται υπερβολική και σοβαρός ανασταλτικός παράγοντας δόμησης.

  Να προσδιοριστεί η διάρκειας ισχύος της έγγραφης προ 48 ωρών ενημέρωσης.

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 21:55 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ Χ. Κ

  Επειδή οι ΥΔΟΜ αρνούνται να εφαρμόσουν ακριβώς την εγκύκλιο 1/2012 που αφορά μεν τον Ν.4014 αλλά διαπραγματεύεται την αποπεράτωση αυθαίρετων κατασκευών δυνάμει της Υ.Α.2975 η οποία ισχύει και για τον Ν.4178 (βλ. εγκ. 4/2013 εδάφιο 54),μήπως θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για να αποφευχθεί η ταλαιπωρλια των πολιτών;
  Στην 1/2012 στην παράγραφο Β.5 συγκεκριμμένα αναφέρει: Σε περίπτωση διακοπής οικοδοµικών εργασιών λόγω διαπίστωσης αυθαιρεσιών σε κτίριο, που ανεγείρεται µε βάση οικοδοµική άδεια, η συνέχιση χορηγείται µετά την υπαγωγή των αυθαιρεσιών στο Ν.4014/11 και την περαίωση της σχετικής διαδικασίας. Εφ’ όσον οι αυθαίρετες κατασκευές είναι αποπερατωµένες η συνέχιση των οικοδοµικών εργασιών στο τµήµα του κτιρίου, που έχει ανεγερθεί µε βάση την οικοδοµική άδεια χορηγείται µετά την προσκόµιση στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία της σχετικής βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας του ν. 4014/11, που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστηµα του ΤΕΕ και υπεύθυνη δήλωση του µηχανικού µε συνηµµένα τα σχέδια της αυθαίρετης κατασκευής που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστηµα όταν ενεργοποιηθεί.
  Εάν οι αυθαίρετες κατασκευές δεν είναι αποπερατωµένες πρέπει να προηγηθεί η έκδοση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών αποπεράτωσης ( της παρ. 17, του άρθρου 24, του ν. 4014/11 ) και µετά να επιτραπεί η συνέχιση οικοδοµικών εργασιών στο τµήµα του κτιρίου, που ανεγείρεται σύµφωνα µε την οικοδοµική άδεια.
  ευχαριστώ…..

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 21:16 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ Χ. Κ

  Επειδή οι ΥΔΟΜ αρνούνται να εφαρμόσουν ακριβώς την εγκύκλιο 1/2012 που αφορά μεν τον Ν.4014 αλλά διαπραγματεύεται την αποπεράτωση αυθαίρετων κατασκευών δυνάμει της Υ.Α.2975 η οποία ισχύει και για τον Ν.4178 (βλ. εγκ. 4/2013 εδάφιο 54),μήπως θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για να αποφευχθεί η ταλαιπωρλια των πολιτών;
  Στην 1/2012 στην παράγραφο Β.5 συγκεκριμμένα αναφέρει: Σε περίπτωση διακοπής οικοδοµικών εργασιών λόγω διαπίστωσης αυθαιρεσιών σε κτίριο, που ανεγείρεται µε βάση οικοδοµική άδεια, η συνέχιση χορηγείται µετά την υπαγωγή των αυθαιρεσιών στο Ν.4014/11 και την περαίωση της σχετικής διαδικασίας. Εφ’ όσον οι αυθαίρετες κατασκευές είναι αποπερατωµένες η συνέχιση των οικοδοµικών εργασιών στο τµήµα του κτιρίου, που έχει ανεγερθεί µε βάση την οικοδοµική άδεια χορηγείται µετά την προσκόµιση στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία της σχετικής βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας του ν. 4014/11, που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστηµα του ΤΕΕ και υπεύθυνη δήλωση του µηχανικού µε συνηµµένα τα σχέδια της αυθαίρετης κατασκευής που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστηµα όταν ενεργοποιηθεί.
  Εάν οι αυθαίρετες κατασκευές δεν είναι αποπερατωµένες πρέπει να προηγηθεί η έκδοση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών αποπεράτωσης ( της παρ. 17, του άρθρου 24, του ν. 4014/11 ) και µετά να επιτραπεί η συνέχιση οικοδοµικών εργασιών στο τµήµα του κτιρίου, που ανεγείρεται σύµφωνα µε την οικοδοµική άδεια.
  ευχαριστώ

 • 28 Σεπτεμβρίου 2016, 14:11 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Να γίνει πιο καθαρό στην παρ. 3 και παρ.9β πότε γίνεται αναθεώρηση και πότε γίνεται ενημέρωση . Το διάταγμα ΦΕΚ 795/Δ/13-7-93 ήταν πιο καθαρό σε αυτά.
  Στην παρ.9β γράφει » Τροποποιήσεις των μελετών που δεν αλλάζουν το διάγραμμα δόμησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι απαραίτητες εγκρίσεις από άλλους φορείς »
  Δηλαδή τροποποιήθηκε π.χ. η στατική μελέτη ακόμα και ριζικά και δεν αλλάζει το διάγραμμα δόμησης, γίνεται ενημέρωση;
  Να γίνει «Για μικρής σημασίας τροποποιήσεις των μελετών……φορείς»
  Αν έχουμε αλλαγή χρήσεις τι κάνουμε ; Aν δεν κάνω λάθος δεν αναφέρεται πουθενά.
  Ενημέρωση για αλλαγές διαστάσεων μέσα στα όρια των αποκλίσεων δεν πρέπει να υπάρχει . Δες σχόλιο μου στο άρθρο 60.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2016, 05:22 | Δημ. Φλάσκος

  Μετά την παρ. 4. δ) αναφέρεται: «Οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί και είχε αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών τους πριν την ημερομηνία ισχύος του παρόντος, αναθεωρούνται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις, εφόσον η αναθεώρηση δεν αφορά προσθήκη.»

  Προκειμένου να απαλλάξετε:
  1ον) τον Πολίτη απο τη διαδικασία προσκόμισης των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, όπως καταστάσεις ΙΚΑ, θεώρηση οικ. αδείας (αυτό βέβαια που έχει κιόλας αναφερθεί σε εγκύκλιο, δεν αποδεικνύει…)
  2ον) Τις ΥΔΟΜ απο τον αντίστοιχο έλεγχο,

  θεωρώ πολύ πιο απλό, αντί της παραπάνω διατύπωσης, το κάτωθι:

  «Οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία ισχύος του παρόντος, αναθεωρούνται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις, εφόσον η αναθεώρηση δεν αφορά προσθήκη.»

 • 27 Σεπτεμβρίου 2016, 04:30 | Δημ. Φλάσκος

  Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις αναθεωρήσεων του παρόντος άρθρου 51 (εκτός απο τις περιπτώσεις όπου ρητά αναφέρεται το αντίθετο), προκύπτει ότι δεν επιβάλλεται η διακοπή των εργασιών.

  Αυτό το άρθρο κινείται λοιπόν σε «πνεύμα» ανάλογο των άρθρων 48-49-50 όπου βλέπουμε ότι είναι δυνατή η έναρξη των εργασιών πριν απο την χορήγηση (άρθρο 50) της οικοδομικής άδειας και πριν καν τον έλεγχο της (άρθρο 49) απλώς και μόνο με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων (άρθρο 48) τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 50 και μεταξύ των οποίων εμπεριέχονται οι εγκρίσεις Σ.Α. και πιθανές άλλες…

  Εδώ όμως βρίσκεται η διαφορά (ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ..), δηλ. πριν τη χορήγηση του αριθμού αδείας και άρα πριν την έναρξη εργασιών, ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΟΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ.

  Όμως στην παρακάτω περίπτωση της παρ. 3. Του άρθρου 51: «3. Αν τροποποιηθούν διαγράμματα ή αρχιτεκτονική μελέτη, ή μεταβληθούν ριζικά οι λοιπές μελέτες, ή αν απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους φορείς, η προέγκριση και η οικοδομική άδεια αναθεωρούνται μέσα στο χρόνο ισχύος τους.»,
  μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι υπάγεται (και) η περίπτωση όπου με την αναθεώρηση ζητείται προσθήκη.

  Τι θα συμβεί λοιπόν αν συνεχιζομένων των εργασιών υπάρξει «εμπλοκή» σε κάποια από τις απαιτούμενες νέες εγκρίσεις, όπως για παράδειγμα αυτής του Σ.Α.;
  Σκεφτείτε ότι το Σ.Α. ενδέχεται να ζητήσει την τροποποίηση της μελέτης, που θα αφορά τμήμα κατασκευασμένο!! Ισως πρέπει λοιπόν να επανεξετάσετε τις περιπτώσεις εκείνες όπου θα πρέπει να επιβάλλεται η διακοπή των εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση της αναθεώρησης, πρωτίστως για λόγους προστασίας του πολίτη.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2016, 03:04 | Δημ. Φλάσκος

  Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η περίπτωση αναθεώρησης για παράταση ισχύος χωρίς έναρξη εργασιών, εμπεριέχεται στην 4. α);
  (Με δεδομένο ότι δεν αναφέρεται η περίπτωση αυτή σε κάποιο άλλο σημείο).
  Εν τοιαύτη περιπτώσει, ίσως είναι περιττή η αυτοψία, αν συμφωνείτε, μπορείτε να το «προσθέσετε» στην 4. α)

 • 27 Σεπτεμβρίου 2016, 03:35 | Δημ. Φλάσκος

  Για τη παρ. 9: «9. Ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας, ανεξάρτητα από τον χρόνο ισχύος της οικοδομικής άδειας, πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  α) Αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη.
  β) Τροποποιήσεις των μελετών, που δεν αλλάζουν το διάγραμμα δόμησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι απαραίτητες εγκρίσεις από άλλους φορείς.
  γ) Μεταβολές των διαστάσεων του κτιρίου ή του οικοπέδου, εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται κοινόχρηστοι χώροι. Οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του 2% με μέγιστο τα 10 εκατοστά όσον αφορά το κτίσμα ή μεγαλύτερες του 2% με μέγιστο τα 20 εκατοστά όσον αφορά τα μήκη των πλευρών του οικοπέδου.»

  Έχω να παρατηρήσω τα παρακάτω:
  1) «Συνεχίζει» η ασάφεια στη β) ως προς τη φράση: «που δεν αλλάζουν το διάγραμμα δόμησης…».
  Παράδειγμα: μικρή μείωση στο ύψος ορόφου και πάντως μεγαλύτερη του 2% (αντί για 3μ γίνεται 2,90μ), χωρίς παραβίαση του κτιριοδομικού κανονισμού, ούτε κάποιας άλλης διάταξης. Αυτό βεβαίως συνιστά μία αλλαγή στο διάγραμμα δόμησης, οπότε κατά τα ανωτέρω δεν μπορεί να ενημερωθεί ο φάκελος αλλά πρέπει να γίνει αναθεώρηση…
  Πρέπει εδώ με αρκετά παραδείγματα να μας ενημερώσετε τι ακριβώς εννοείτε (έστω και εκ των υστέρων).

  2)Για τη γ): το 2% είναι «ανεπαρκές» για τις πλευρές του κτιρίου με μικρά μήκη (για πλευρά κτιρίου 1,0m το 2%=2cm. Αν θέλετε μπορεί να επαναδιατυπωθεί η γ) ως εξής: «….Οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες είτε του 2% με μέγιστο τα 10 εκατοστά, είτε των 5 εκατοστών ασχέτως ποσοστού (η τυχόν απόκλιση να συγκρίνεται σε κάθε περίπτωση με το μεγαλύτερο απο τα δύο μεγέθη) όσον αφορά το κτίσμα….» και κάπως έτσι και για τις αποκλίσεις στις πλευρές του οικοπέδου.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2016, 02:26 | Δημ. Φλάσκος

  Για τη παρ. 4. α): «4. Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται, μετά τη λήξη της, για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και κατόπιν αυτοψίας:
  α. Για τέσσερα έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης αναθεώρησης, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας δεν έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου.»

  1)Ισως «όχι κατά το χρόνο έκδοσης….» ΑΛΛΑ «κατά το χρόνο της αίτησης της πράξης αναθεώρησης….»

  2)Επίσης ίσως είναι καλό, προς αποφυγή σύγχυσης, να διευκρινιστεί ότι όπου εδώ αναφέρεται η φράση «σύμφωνα με τις διατάξεις» εννοείται διατάξεις που αφορούν το τρόπο έκδοσης και όχι τους όρους δόμησης. Εξ’ άλλου θα ήταν αδιανόητο να έπρεπε για παράδειγμα να εφαρμοστούν οι τυχόν νέοι όροι δόμησης σε οικοδομή με μη περατωμένο σκελετό αλλά ευρισκόμενη σε ενδιάμεσο στάδιο κατασκευής σκελετού.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2016, 02:29 | Δημ. Φλάσκος

  Στη παρ 4. «Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται, μετά τη λήξη της, για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και κατόπιν αυτοψίας:»
  Αν κρίνεται σκόπιμο, να αναφερθεί απο ποιον θα πραγματοποιείται η αυτοψία.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2016, 12:35 | Κ. Κωνσταντάρας

  Άρθρο 51 παρ.4
  <>

  Αν μετα την πρώτη αναθεώρηση για την παράταση της ισχύος και το πέρας των 4ρων ετών δεν έχει πραγατοποιειθεί καμμια οικοδομική εργασία τι γίνεται;
  Θα υπάρξει δυνατότητα δεύτερης , τρίτης.. παράτασης ισχύος;
  Επίσης υπάρχουν πάρα πολλές οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια, οι οποίες δεν έχουν υλοποιειθεί λόγω της οικονομικής κρίσης.
  Ποιά θα είναι η τύχη αυτών;

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 18:12 | ΣΑΒΒΑΣ Π.

  παρ. 9γ). Θεωρώ ότι για γήπεδα εκτός σχεδίου η απόκλιση των 20 εκ. των πλευρών είναι δυσανάλογα μικρή σε σχέση με τα 20 εκ. των οικοπέδων εντός σχεδίου, και πρέπει να μεγαλώσει, χωρίς να αλλάξει το 2%.
  παρ. 12: Να τεθεί χρόνος ισχύος της 48ωρης, διότι σήμερα κάτι τέτοιο δεν υφίσταται.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 12:54 | Ν. Βερροιόπουλος

  Παρ.9.β) Να διευκρινηστεί αν σε αυτό περιλαμβάνεται η συνένωση και ο διαχωρισμός ιδιοκτησιών (καθώς δεν επέρχεται τροποποίηση του διαγράμματος δόμησης).

  Η παράγραφος 9.γ) έρχεται σε αντίθεση με τη θέσπιση ανοχών για τον έλεγχο των περιμετρικών διαστάσεων του κτηρίου του Άρθρου 60 του παρόντος. Η άποψή μου είναι ότι δεν θα πρέπει να απαιτείται ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας για απολκίσεις εντός των ανοχών.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 18:41 | Βασίλειος Παπαθανασίου

  άρθρο 51
  παράγραφος 8
  Να προστεθεί η φράση: Στην ενημέρωση φακέλλου τα τυχόν απαιτούμενα σχέδια δύναται να τα υπογράφει ο μελετητής μηχανικός του κτίσματος, χωρίς αμοιβή, αν είναι συνταξιούχος.

  παράγραφος 9γ
  Να διορθωθούν οι αποκλίσεις των μεταβολών των διαστάσεων του κτιρίου και του οικοπέδου σε 3%, (από 2%), με μέγιστο τα 30 εκατοστά, (αντί
  10 και 20 εκατοστά αντιστοίχως).

 • 17 Σεπτεμβρίου 2016, 12:48 | WWF Ελλάς

  Με το άρθρο αυτό, που υπάρχει και στον ν. 4030/2012, οι οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει μπορούν να υλοποιούνται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις έως έξι χρόνια από την προέγκρισή τους (παράγραφος 4). Δεν συνυπολογίζονται εδώ η παράταση λόγω ανυπαίτιας διακοπής της παραγράφου 11, και οι συχνές παρατάσεις συλλήβδην όλων των οικοδομικών αδειών με ειδικές νομοθετικές διατάξεις (2 φορές τον τελευταίο χρόνο).
  Έτσι, οι οικοδομικές άδειες «εξοπλίζονται» απέναντι σε «ενοχλητικές» (για τους ιδιοκτήτες) νομοθετικές αλλαγές που αφορούν την προστασία του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή, την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος ή τον χωροταξικό σχεδιασμό, οι οποίες παραμένουν μονίμως ανεφάρμοστες.
  Ειδικά για τα κτίρια των οποίων ο φέρων οργανισμός δεν έχει περατωθεί, η ρύθμιση είναι ιδιαίτερα αρνητική: στις περιπτώσεις που η νομοθετική ρύθμιση αποσκοπεί στην προστασία του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, οι άδειες που δεν έχουν εκτελεστεί θα πρέπει αν επανεξεταστούν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι συμβατές με το νέο καθεστώς. Θα πρέπει επίσης να υπενθυμιστεί ότι η πολιτεία, με υπαιτιότητά της, καθυστερεί για δεκαετίες τα διατάγματα και τις αποφάσεις οι οποίες επιβάλλουν όρους και περιορισμούς δόμησης για τους λόγους αυτούς.
  Όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ το νομοσχέδιο θέλει να επιταχύνει (υπό την εποπτεία του «Παρατηρητηρίου») τον χωροταξικό σχεδιασμό, εκκρεμούν προεδρικά διατάγματα για προστατευόμενες περιοχές και ακυρώνονται δικαστικά παλαιότερες υπουργικές αποφάσεις προστασίας τους.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 10:18 | ΟΛΓΑ

  ΕΥΛΟΓΗ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ.Κ. ΛΕΜΠΕΣΗ
  ΜΕΧΡΙ ΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!!!!!!!!

 • 10 Σεπτεμβρίου 2016, 19:42 | Μοσχάκη Ευδοκία

  παρ. 4. Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται, μετά τη λήξη της, για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και κατόπιν αυτοψίας.
  Αυτοψία από ποιον και με ποια διαδικασία;

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 10:10 | Παχαλιάς Ιωάννης

  Πασχαλιάς Ιωάννης 07-09-2016
  Αγόρασα το έτος 2006 στην παραλία Κάριανης Καβάλας δύο τμήματα (σε σύνολο 9) σε εξ αδιαιρέτου αγροτεμάχιο.
  Κατά την πραγματοποίη τομών από την αρχαιολογία Καβάλας βρέθηκαν αρχαιότητες στα τρία τμήματα από τα εννέα και σ΄αυτά ξεκίνησε σωστική ανασκαφή.
  Η πολεοδομία Καβάλας εξέδωσε την οικοδομική άδεια το έτος 2006 αλλά έως σήμερα (λόγω αρχαιολογικών δεσμεύσεων) στα τρία τμήματα που έγιναν οι ανασκαφές δεν οικοδομήσαμε.
  Τώρα που ολοκληρώθηκαν οι αρχαιολογικές διαδικασίες ζητούμε την παράταση της οικοδομικής μας αδείας απο την πολεοδομία Καβάλας σύμφωνα με την προστασία που μας παρέχει ο νόμος, λόγω εύρεσης αρχαιοτήτων (παράταση αδείας για όλο το χρονικό διάστημα που μας καθυστέρησε η αρχαιολογία).
  Η πολεοδομία Καβάλας μας ενημέρωσε πως δεν θα εγκρίνει την παράταση της οικοδομικής μας αδείας (παρ΄όλο που μας καλύπτει ο νόμος) λόγω του ότι οι συνιδιοκτήτες μας υπερκάλυψαν το ποσοστό δόμησης της κοινής οικοδομικής μας αδείας (έχουν ήδη τακτοποιήσει τις αυθαιρεσίες πλήρως)
  Εμείς θέλαμε να οικοδομήσουμε τα προηγούμενα χρόνια αλλά δεν μας επέτρεψε η αρχαιολογία. Τώρα που μας επιτρέπει η αρχαιολογία δεν μας επιτρέπει η πολεοδομία.
  Δεν είμαστε στην συνηθισμένη περίπτωση όπου οι συνιδιοκτήτες κάλυψαν το ποσοστό δόμηση μας, γιατί ή δεν θέλαμε ή δεν μπορούσαμε να κτίσουμε. Εμείς και θέλαμε και μπορούσαμε, αλλά δεν μας επέτρεψε τότε ηαρχαιολογία.
  Ήδη έχουμε υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά και λόγω της οικονομικής κρίσης).
  Στο νομοσχέδιο για την αυθαίρετη δόμηση, το οποίο δόθηκε για διαβούλευση πλέον διαχωρίζονται οι συνιδιοκτήτες και δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιείται τακτοποίηση εξ αδιαιρέτου αυθαιρέτων χωρίς τη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών.
  Νομίζω πως αυτός ο διαχωρισμός θα μπορούσε να γίνει και για εμάς τους ιδιοκτήτες των τριών τμημάτων που θέλουμε να οικοδομήσουμε και με ιδιαίτερη ρύθμιση να μας δοθεί η δυνατότητα με τον καινούργιο νόμο να οικοδομήσουμε ( παρ’ ‘ολο που οι συνιοδιοκτήτες μας υπερκάλυψαν το ποσοστό δόμησης) γιατί χωρίς δική μας υπαιτιότητα αλλά λόγω αρχαιολογικών ανασκαφών δεν οικοδομήσαμε έως σήμερα.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 15:56 | Μιχαλης

  Η περίπτωση γ) της παραγράφου 9 του παρόντος θα πρέπει να αφαιρεθεί και να ισχύσουν οι αποκλίσεις που ορίζονται με το άρθρο 60 το οποίο συνάδει με την λογική και την πραγματικότητα. Κυριώς λόγω των παλαιών κτιρίων τα οποία κατά την ημερομηνία κατασκευή τους δεν υπήρχε η ακρίβεια μετρήσεων -χαράξεων την οποία προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία.Δεν υπάρχει λοιπόν δόλος για τέτοιου είδους αποκλίσεις

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 13:50 | Ευαγγελιάδης

  Η υπεύθυνη δήλωση του αντικατασταθέντος Μηχανικού για να θεωρηθεί ότι απέχει από την επίβλεψη χωρίς να έχει ο ιδιοκτήτης την δυνατότητα να παρέμβει σε περιπτώσεις όπου ο αντικατασταθής είναι άφαντος, έχει μετακομίσει στο εξωτερικό ή απλά εκβιάζει για χρήματα είναι απαράδεκτη. Η πρόβλεψη του 4030 για ελεγκτή δόμησης στην περίπτωση που ο αντικατασταθείς δεν συνεργάζεται ή δεν βρίσκεται πρέπει να διατηρηθεί σε κάθε περίπτωση και να θεσπιστεί διαδικασία που να καταβάλλεται υπέρ του από τον ιδιοκτήτη η επίβλεψη της εκτελεσθείσας εργασίας του το ΦΕΜ του και οι εισφορές του για να μπορεί να γίνει αλλαγή επιβλέποντος χωρίς την οποιαδήποτε εμπλοκή του.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 12:08 | ΑΛΕΞΗΣ

  παρ.9 β. να διευκρινιστεί η εκφραση «β) Τροποποιήσεις των μελετών, που δεν αλλάζουν το διάγραμμα δόμησης»,π.χ. για αλλαγή ύψους, αλλαγή όψεων, μικρές διαμορφωσεις εδάφους θελει αναθεώρηση; ή εννοείται οτι δεν αλλάζουν τα στοιχεία και μέγέθη του διαγράμματος δόμησης;

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 17:12 | Βενέδικτος Κωνσταντόπουλος

  Αρθρο 51 παρ.9 .γ)
  Για διάσταση πλευράς κτίσματος 10μ ή 100μ ή 1000μ , ή όση και να είναι, η επιτρεπόμενη ανοχή είναι 10 εκατοστά του μέτρου.
  Δεν είναι παράλογο;

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 16:01 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ ΛΕΜΠΕΣΗ

  Στο τέλος του άρθρου 51 να ορισθεί και ο χρόνος ισχύος της έγγραφης ενημέρωσης. Εύλογος χρόνος είναι οι 2 μήνες (που είναι ο χρόνος ισχύος της Υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη) Δεν μπορεί να ισχύει στο διηνεκές