Άρθρο 63 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 5 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του ν.1577/1985 (Α’ 210). Στην παραπάνω απαγόρευση εμπίπτει και η εισφορά ακινήτου σε εταιρεία.
2. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται τα ακίνητα, στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις:
α) που υφίστανται προ της 30-11-1955, ημερομηνίας ισχύος του από 9-8-1955 Β.Δ/τος ή
β) που έχουν απαλλαγεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 720/1977 (Α’ 297) ή
γ) που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 1337/1983 (Α’ 33) ή της παρ. 8 και παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985 (Α’4) ή
δ) που έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 20 και 21 του ν. 1337/1983 (Α’ 33), όπως ισχύουν, χωρίς όμως να έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση ή
ε) που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3399/2005 (Α’ 255) ή
στ) που έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α’ 122) ή του ν. 3843/2010 (Α’ 62) και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται σε αυτές και υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου ή
ζ) που έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχει καταβληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου εφόσον ορίζεται κατά τις διατάξεις του παρόντος και κατά τις διατάξεις του ν.4014/2011 (Α’ 209) και του ν.4178/13 (Α’ 174) υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 08:48 | ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΡΚΩΝΑ

  Άρθρο 63
  Υφιστάμενα προ 30-11-1955 τεκμαίρονται με τεχνική έκθεση μηχανικού ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων όπως στον Ν.4178/13?

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 00:11 | Μανώλης

  Για δικαιοπραξίες να μην απαιτείται βεβαίωση μηχανικού σε περίπτωση κληρονομιών. Είναι ντροπή αυτό που πάτε να κάνετε…

 • Απαιτείται προσαρμογή του άρθρου 63 στο άρθρο 64 διότι στο άρθρο 63 γίνεται αναφορά στην §3 του άρθρου 22 του Ν.1577/85 σύμφωνα με την οποία, πέραν όλων των άλλων, αυθαίρετη είναι κάθε κατασκευή που εκτελείται κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων. Ο όρος «σχετικές διατάξεις» είναι αόριστος με αποτέλεσμα ο κατάλογός τους να είναι ανεξάντλητος και να καθιστά όλα τα κτίρια μη μεταβιβάσιμα. Αντίθετα σύμφωνα με την §2ii του άρθρου 64 επιτρέπεται η μεταβίβαση ακινήτου με αυθαίρετες κατασκευές αρκεί αυτές να μην επηρεάζουν τη δόμηση την κάλυψη και το ύψος. Δηλαδή ο έλεγχος νομιμότητας πολύ σωστά περιορίζεται μόνο στα κτίρια και όχι σε κάθε άλλη κατασκευή, όπως διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου ή στις διαφορές ως προς τη θέση και τις διαστάσεις των ανοιγμάτων.

 • 8 Οκτωβρίου 2016, 22:23 | Βασίλειος Μιντουράκης

  Από την απαγόρευση δικαιοπραξιών να ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ περιπτώσεις που δηλώνουν απώλεια άδειας και προσκομίζουν βεβαίωση της εκδούσας αρχής για αδυναμία έκδοσης αντιγράφου, λόγω απώλειας η καταστροφής των αρχείων της.
  Άδειες για απλές κατασκευές (χωρίς οπλισμένο σκυρόδεμα) σε απομακρυσμένους οικισμούς κατά την περίοδο 1955 – 1971 εκδίδονταν από τους τότε Σταθμούς Χωροφυλακής των οικισμών βάσει του από 9/8/1955 Β.Δ. (Γ.Ο.Κ.) και της υπ’ αριθμ. 4413/39 Εγκυκλίου Δγής του Υπουργείου Συγκοινωνιών (Δ/νσις Δημοσίων Έργων). Αρκετά από τα αρχεία των Σταθμών αυτών έχουν καταστραφεί η απωλεσθεί με συνέπεια την αδυναμία έκδοσης αντιγράφων.
  Πρόκειται για ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ που με ΕΥΘΥΝΗ του ΚΡΑΤΟΥΣ δεν μπορεί να αποδειχθεί και είναι αδιανόητο να μην ρυθμιστεί.

 • 7 Οκτωβρίου 2016, 18:42 | Δ.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠ ΟΨΙΝ ΣΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
  1–ΑΓΟΡΑΣΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1967, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΓΙΝΕ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ 1968 ΑΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΕ ΤΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Ν.410/68. ΔΗΛΑΔΗ:
  A/ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
  Β/ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
  Γ/ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
  Δ/ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΕ ΑΠΟ
  ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ.
  2—ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 3 ΤΗΣ 1-10-2013 ΤΟΥ Ν.4178/13 ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1/
  ΣΤ’ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ΑΡΘΡΟ 1/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 3/ ΠΑΡ.2δ
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ: ∆εν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/13 αυθαίρετα κτίσµατα που έχουν δηλωθεί µε το ν. 410/68 ή το ν. 720/77, δεδομένου ότι καλύπτονται από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 1337/83.
  3—ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΕΙΠΕΙ ΑΥΤΗ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ, ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 63 ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72, ΕΞ ΑΡΧΗΣ.

 • 7 Οκτωβρίου 2016, 15:02 | Σεμίνα Σεχρεμέλη

  Τόσο στο άρθρο 63, όσο και στο άρθρο 72, κρίνεται η τύχη των προγενέστερων δηλώσεων αυθαιρέτων από «τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου», μια φράση που δημιουργεί ασάφια και πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα με το πραγματικό νόημα χωρίς προϋποθέσεις. Εννοείται η συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου ή η μεταφορά των δηλώσεων στο νέο νόμο;

  Ποιο από τα δύο είναι το πνεύμα του νέου νόμου για τις δηλώσεις Ν.3775/09, 3843/10, 4014/11, 4178/13;

 • 7 Οκτωβρίου 2016, 15:09 | Σεμίνα Σεχρεμέλη

  Όπως σωστά αναφέρεται από τους συναδέλφους, πρέπει να υπάρξει ένα σαφές πλαίσιο και να δοθούν οδηγίες στις ΥΔΟΜ και τους μηχανικούς, για τα ακίνητα:
  1. Που υφίστανται προ 1955 (απαιτείται βεβαίωση από τις ΥΔΟΜ κατόπιν σχετικής διαδικασίας ή τεκμαίρεται κατά την κρίση του μηχανικού από τον τρόπο κατασκευής, χωρίς να απαιτούνται λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία, όπως όρισε η Εκγ.4 για το Ν.4178;)
  2. Που έχουν δηλωθεί με το Ν.4014/11, καθώς από τη μία πλευρά οι μηχανικοί εκδίδουν βεβαιώσεις για τα ακίνητα που έχουν ρυθμιστεί με το Ν.4014 και από την άλλη πλευρά οι ΥΔΟΜ δε δέχονται τις εν λόγω δηλώσεις γιατί ο νόμος έχει κριθεί αντισυνταγματικός.
  Εφόσον ορθώς πράττουν οι ΥΔΟΜ, να αφαιρεθεί από το νομοσχέδιο οποιαδήποτε αναφορά περί δυνατότητας μεταβίβασης, εξαίρεσης από την κατεδάφιση και αναστολής επιβολής κυρώσεων (άρθρα 63,72,80,89,91,92 και όπου αλλού) για αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί στο Ν.4014/11 και να προστεθεί άρθρο που θα υποχρεώνει τη μεταφορά αυτών των δηλώσεων στο νέο νόμο.
  Σε αντίθετη περίπτωση, να καταστεί σαφές στις ΥΔΟΜ το καθεστώς των δηλώσεων Ν.4014/11, ώστε να διευκολύνεται το έργο όλων.

 • 7 Οκτωβρίου 2016, 02:37 | Λ. ΜΠΟΥΖΙΑΝΑ

  Αυθαίρετα, ακίνητα γενικότερα και κατασκευές, που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4014/2011, έχουν λάβει από το Υπουργείο ΠΕΚΑ βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής και έχουν εξοφλήσει ολοσχερώς το πρόστιμό τους, υπάρχει η άποψη σχεδόν σε όλες τις υπηρεσίες δόμησης ότι θα πρέπει να ενταχθούν εκ νέου στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013, καταβάλλοντας, σύμφωνα με την εκτίμηση των υπηρεσιών, περιορισμένα χρηματικά ποσά. (Στην δύσκολη οικονομική κρίση που περνάει η χώρα μας, κανένα ποσό δεν μπορεί να εκτιμηθεί από οποιαδήποτε υπηρεσία ως περιορισμένο αντικειμενικά). Εφόσον όμως η διαδικασία είναι περαιωμένη, τα πρόστιμα έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο δεν έχει διαφυγόντα κέρδη (ακόμη και το ΙΚΑ), σε πολλές περιπτώσεις τα πρόστιμα είναι υψηλότερα από το αν μπορούσε να εκδοθεί οικοδομική άδεια, γιατί θα πρέπει να γίνει ένταξη σε νέο νόμο, αφού και ο Νόμος 3775/2009 είχε κριθεί αντισυνταγματικός, και παρ’ όλα αυτά, όσα ακίνητα εντάχθηκαν στις ρυθμίσεις του, νομοθετικά είναι τακτοποιημένα; Θα πρέπει το θέμα αυτό, δηλαδή οι περαιωμένες υποθέσεις αυθαιρέτων του Ν. 4014/2011, με εξοφλημένο ολοσχερώς το πρόστιμο που τους αναλογεί, να θεωρούνται πλήρως τακτοποιημένες σχετικά με την διατήρησή τους, γιατί πάρα πολλοί πολίτες, παρά την καλή τους διάθεση, αδυνατούν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε επί πλέον κόστος είτε παραβόλου, προστίμου, είτε αμοιβής μηχανικού.

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 00:02 | Λεωνίδας

  Εάν γιά την αποδοχή απαιτείται «Τροποποίηση Σύστασης» (περίπτωση τακτοποίησης κτίσματος σε ακάλυπτο η δώμα αποκλειστικής χρήσης, επέκταση σε κοινόχρηστο χώρο κτηρίου, διαφορετική διαμερισμάτωση κλπ), ποιός θα την υπογράψει αφού ο κληρονόμος δεν είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου. Η λύση
  θα ήταν η δυνατότητα μονομερούς τροποποίησης με την προσκόμιση νομιμοποιητικών του δικαιώματος εγγράφων (διαθήκη κλπ) γιά την παραπάνω πράξη, ειδάλλως το ακίνητο τίθεται εκτός συναλλαγής με το συγκεκριμένο άρθρο.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2016, 12:46 | dimitris

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ Ο ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΕΥΘΗΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΥΣΠΡΑΓΙΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΙΚΑΣΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΜΕ ΚΟΤΕΤΣΙΑ ΣΤΑΥΛΟΥΣ ΜΑΓΕΙΡΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ…ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΠΟΣΟΙ ΗΤΑΝ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ …ΑΚΟΜΗ Κ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ?

 • 26 Σεπτεμβρίου 2016, 14:16 | Π.Ν.Π.

  Γιατί η αντιγραφή;
  2 πράγματα που θα γίνουν στο μέλλον γιατί δεν γίνονται τώρα;
  1. Τακτοποίηση αυθαιρέτων επ’ αόριστον, εκτός κι αν βλέπετε ότι μπορεί να γίνει διαφορετικά.
  2. Πλήρης νομιμοποίηση ΟΛΩΝ των τακτοποιηθέντων της βεβαίωσης περαίωσης και των εκεί αναφερόμενων επέχουσας θέση οικοδομικής άδειας. Δηλαδή, η τακτοποίηση τι διαφορά έχει από τη νομιμοποίηση; Είτε τακτοποίηση, είτε νομιμοποίηση ΚΑΙ το Περιβάλλον παραμένει επιβαρυμένο και κανένα Παρατηρητήριο δεν θα το σώσει (24 Συντ.) ΚΑΙ η ισότητα των πολιτών παραμένει ανυπαρκτη (4 Συντ.) ΚΑΙ η ιδιοκτησία παραμένει ανόθευτη, κατά το δυνατόν, από ημίμετρα (17 Συντ,).

 • 23 Σεπτεμβρίου 2016, 09:44 | Π.Ν.Π.

  Αυτό που κυρίως δεν μπορώ να καταλάβω στον καινούριο Νόμο είναι γιατί η πιστή αντιγραφή; 2 πράγματα που θα γίνουν στο μέλλον με απόλυτη ακρίβεια γιατί δεν τα κάνετε τώρα; Οι αντιρρήσεις του ΣτΕ κάμφθηκαν με την τελευταία απόφαση του. Μην το φοβάστε. Θα γίνουν έτσι κι αλλιώς.
  1. Την παράταση επ’ αόριστον της προθεσμίας τακτοποίησης γιατί απλά αν γίνει διαφορετικά δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα γίνει σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο.
  2. Την πλήρη νομιμοποίηση ΟΛΩΝ των τακτοποιηθέντων μέχρι την 28-07-2011, της βεβαίωσης περαίωσης και των εκεί αναφερόμενων επέχουσας θέση οικοδομικής άδειας. Δηλαδή, η τακτοποίηση τι διαφορά έχει από τη νομιμοποίηση; Είτε τακτοποίηση, είτε νομιμοποίηση ΚΑΙ το Περιβάλλον παραμένει επιβαρυμένο και κανένα Παρατηρητήριο δεν θα το σώσει φυσικά (24 Συντ.) ΚΑΙ η ισότητα των πολιτών παραμένει ανυπαρκτη (4 Συντ.) ΚΑΙ η ιδιοκτησία παραμένει ανόθευτη, κατά το δυνατόν, από ημίμετρα (17 Συντ,). Όλα αυτά επειδή το ποτάμι δε γυρίζει πίσω, δεν είμαστε πια πριν από τις 21-09-2011.
  ΤΟΛΜΗΣΤΕ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΜΙΖΕΡΙΑ ΣΑΣ (ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΜΑΖΙ) ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΨΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ ΝΟΜΟ Η ΑΦΗΣΤΕ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟΝ ΓΡΑΨΟΥΝ.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 11:18 | Καλαμαρα ευγενια

  Θα πρέπει να απαιτείται υποχρεωτικά βεβαίωση αυθαιρέτων κατασκευών προς άρση της ανομίας , της ισότητας των δικαιωμάτων του πολίτη και της παύσης κατασκευής των αυθαιρέτων
  Σε διαφορετική περίπτωση και αυθαίρετα θα κατασκευάζονται και η ανομία θα κυριαρχει

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 09:56 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ Σ.Ε.Σ.Σ.Ε., ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1

  Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου στο άρθρο 80 κατηγοριοποιεί τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης και στην κατηγορία 3 υπάγει στην περίπτωση θ τους οικίσκους που καλύπτουν αντλητικές εγκαταστάσεις εφόσον έχουν τις συγκεκριμένες διαστάσεις, που ορίζει το Π.Δ. της 24-5-1985 (ΦΕΚ 270Δ/31-5-1985) και ορίζει ότι για την εν λόγω περίπτωση δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.
  Σχετικά με την παραπάνω διάταξη έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:
  Οι αντλητικές εγκαταστάσεις άρδευσης των αγρών στεγάζονται με τους μικρούς οικίσκους διαστάσεων 2Χ2μ. ή 2,5Χ2,5μ. με ύψος 2,5μ. Με το Π.Δ. 1985 ορίζονταν ότι απαιτούνταν για τις εγκα¬τα¬στά¬σεις αυτές δύο άδειες από την Διεύθυνση Γεωργίας: α) Μία ά¬δεια για την ανόρυξη του φρεατίου και β) μία έγκριση για την ανέ¬γερ¬ση του οικίσκου. Όλες ανεξαιρέτως οι γεωτρήσεις και οι οικί¬σκοι έγιναν μόνο με την πρώτη άδεια και ποτέ δεν ζητήθηκε η έκ¬δο¬ση της δεύτερης και καμιά Υπηρεσία δεν την αναζήτησε ποτέ. Σημειώνουμε εν προκειμένω ότι οι αντλητικές εγκαταστάσεις είναι ομαδικές, ενώ η γεώτρηση και το κτίσμα γίνονται στο κτήμα ενός από τους μετέχοντες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ενδεχόμενες αντιδικίες και έριδες μεταξύ τους για την υποχρέωση της τακτοποίησης και τις σχετικές δαπάνες.
  Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε να προστεθεί στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 63 του σχεδίου νόμου η εξής περίπτωση: η) οι οικίσκοι που καλύπτουν αντλητικές εγκαταστάσεις εφόσον έχουν τις συγκεκριμένες διαστάσεις, που ορίζει το Π.Δ. της 24-5-1985 (ΦΕΚ 270Δ/31-5-1985).

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 19:35 | Χρήστος Τερζίδης Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θράκης

  Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου στο άρθρο 80 κατηγοριοποιεί τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης και στην κατηγορία 3 υπάγει στην περίπτωση θ τους οικίσκους που καλύπτουν αντλητικές εγκαταστάσεις εφόσον έχουν τις συγκεκριμένες διαστάσεις, που ορίζει το Π.Δ. της 24-5-1985 (ΦΕΚ 270Δ/31-5-1985) και ορίζει ότι για την εν λόγω περίπτωση δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.
  Σχετικά με την παραπάνω διάταξη έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:
  Οι αντλητικές εγκαταστάσεις άρδευσης των αγρών στεγάζονται με τους μικρούς οικίσκους διαστάσεων 2Χ2μ. ή 2,5Χ2,5μ. με ύψος 2,5μ. Με το Π.Δ. 1985 ορίζονταν ότι απαιτούνταν για τις εγκα¬τα¬στά-σεις αυτές δύο άδειες από την Διεύθυνση Γεωργίας: α) Μία ά¬δεια για την ανόρυξη του φρεατίου και β) μία έγκριση για την ανέ¬γερ¬ση του οικίσκου. Όλες ανεξαιρέτως οι γεωτρήσεις και οι οικί¬σκοι έγιναν μόνο με την πρώτη άδεια και ποτέ δεν ζητήθηκε η έκ¬δο¬ση της δεύτερης και καμιά Υπηρεσία δεν την αναζήτησε ποτέ. Σημειώνουμε εν προκειμένω ότι οι αντλητικές εγκαταστάσεις είναι ομαδικές, ενώ η γεώτρηση και το κτίσμα γίνονται στο κτήμα ενός από τους μετέχοντες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ενδεχόμενες αντιδικίες και έριδες μεταξύ τους για την υποχρέωση της τακτοποίησης και τις σχετικές δαπάνες.
  Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε να προστεθεί στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 63 του σχεδίου νόμου η εξής περίπτωση: η) οι οικίσκοι που καλύπτουν αντλητικές εγκαταστάσεις εφόσον έχουν τις συγκεκριμένες διαστάσεις, που ορίζει το Π.Δ. της 24-5-1985 (ΦΕΚ 270Δ/31-5-1985).

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 14:10 | Σ.Α.

  Υποχρεωτικά τίτλοι ιδιοκτησίας, οι οποίοι θα πρέπει να κατατίθενται στον Δήμο, για την χορήγηση πιστοποιητικού μη οφειλής ΤΑΠ. Να αποτελεί προυπόθεση. Στους περισσότερους δήμους, οι δηλώσεις ΤΑΠ, έχουν κατατεθεί χωρίς επισυναπτόμενους τίτλους ιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα την μη ταυτοποίηση του ακινήτου με τον κύριο αυτής.
  Η ΥΔΟΜ να εξετάζει και τα εμπράγματα δικαιώματα.
  Σύνδεση ηλεκτρονική αρχείου του υποθηκοφυλακείου και Δήμου.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 15:47 | Π.Ν.Π.

  Προθεσμίες τακτοποίησης αυθαιρέτων

  1) 01-10-2011 έως 30-11-2011.
  Ν.4014/2011 Άρθρο 24 παρ. 3 εδ. α'(Παρ’ ότι η δημοσιεύση του Νόμου και η άμεση έναρξη ισχύος του ήταν στις 21-09-2011).

  2) Παράταση έως 28-02-2012, με αναδρομική ισχύ από 01-12-2011.
  Π.Ν.Π. ΦΕΚ 268/Α/31.12.2011,

  3) Παράταση έως 30-06-2012, με αναδρομική ισχύ από 01-03-2012. Ν4051/12 παρ. 7/2

  4) Παράταση έως 14-09-2012.
  ΚΥΑ 30109/15.6.2012 ΦΕΚ 1911/Β/15.6.2012.

  5) Παράταση έως 31-01-2013.
  ΚΥΑ 45605/ΦΕΚ 2622/Β/25-9-2012.

  6) Παράταση έως 30-05-2013.

  7) Νέα προθεσμία έως 08-02-2015.
  Ν.4178/2013 Άρθρο 28.

  8) Παράταση έως 08-02-2016.
  Αριθμ. οικ.: 60069 ΦΕΚ Β 3534/30-12-2014.

  9) Παράταση έως 08-10-2016.
  Αριθμ. οικ.: 4570 ΦΕΚ Β 201/05.02.2016

  10) Παράταση έως το 2018.

  Ας πούμε ότι κάποτε τελειώνει η προθεσμία (ποσο, άλλωστε, θα μπορούσε να συνεχιστεί ρωτώντας ρητορικά ο ποιητής) και λόγω οικονομικής κρίσης λ.χ. ο κόσμος δεν σπεύδει να τακτοποιήσει τα αυθαίρετα του, μικρα και μεγαλα. Μένει λοιπόν με αυθαίρετες κατασκευές τις οποίες όχι μόνο δεν μπορεί να μεταβιβάσει εν ζωή (καλά, αυτό το ξέραμε) αλλά πλέον δεν θα μπορεί ούτε να τις κληρονομήσει (σας θυμίζουμε ότι η αποδοχή κληρονομιάς είναι αναγκαστική, ανατρέχουσα της επαγωγής της κληρονομιάς στο χρόνο θανάτου του αποβιώσαντος, δείτε και τη γνωστή γνωμοδότηση που μάθατε μέσα από τη διαβούλευση αυτή στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης). Καλύτερα να μην βρίσκεστε στο Υπουργείο όταν θα ρθει εκείνη η ώρα. Εγώ δεν θα θελα να είμαι κάπου εκεί κοντά, τη στιγμή μάλιστα που ήδη ο κ. Υπουργός σε συνέντευξη Τύπου στις 05-09-2016 διαβεβαίωσε ότι δεν ξέρει πόσα είναι τα αυθαίρετα που πρέπει να δηλωθούν στην χώρα. Το μόνο ελαφρυντικό που βρίσκω είναι ότι προσπαθείτε τόσα χρόνια να τακτοποιήσετε θέματα (τον σκό του αιόλου) που άνοιξε ένας ανεκδιήγητος Νόμος, που συντάχθηκε χωρίς καμία περίσκεψη, στο πόδι, ως αποκύημα αρρωστημένης φαντασίας, ο 4014, ατυχώς μεν, αλλά προσπαθείτε ή τουλάχιστον όσοι δύστυχοι ασχολήθηκαν για την έκδοση του 4178, τον οποίο βρήκατε έτοιμο και αντιγράφετε. Και άλλη μια υπενθύμιση το άρθρο 17 του ισχύοντος Συντάγματος : 1. H ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Kράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος.
  2. Kανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόμος ορίζει, και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση, που να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το απαλλοτριούμενο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης. Aν ζητηθεί απευθείας ο οριστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης, λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της σχετικής συζήτησης στο δικαστήριο.
  Αύριο αν ο πολίτης δεν μπορεί να μεταβιβάσει λόγω μιας μικρής αυθαιρεσίας στο ακίνητο του, της προθεσμίας λήξασας, τι θα του πείτε ακριβώς;
  Προσωπικά δεν έχω ρυθμίσει αυθαίρετο, ούτε πρόκειται (χανοντας το δικαίωμα να μεταβιβάσω ολοκληρο ακίνητο με τα επικείμενα του ή να κληρονομηθώ!!!! για 5 τμ αυθαιρετης επεκτασης), συνιστώ το ίδιο ήδη από το 2011 και περιμένω να το κάνω τζάμπα σε λίγα χρόνια, μαζί με την εκ των πραγμάτων, ερχόμενη αργότερα νομιμοποίηση των αυθαιρέτων.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 19:08 | Τριαντάφυλλος Σφυρής

  Το άρθρο 63 (όπως και το άρθρο 1 του 4178) αναιρείται από το άρθρο 64 (όπως στον 4178 από το άρθρο 3), διότι ενώ με το άρθρο 63 απαγορεύεται η μεταβίβαση αν υπάρχει ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ «όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 5 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του ν.1577/1985» δηλ. ακόμη και κατασκευές στον περιβάλλοντα χώρο ή κατασκευές κατά παράβαση των «σχετικών διατάξεων» όπως π.χ. του Κτιριοδομικού Κανονισμού (βλ. Κατηγορία αυθαιρέτων 3 του άρθρου 80 του παρόντος και άρθρου 9 του 4178), με το άρθρο 64 επιτρέπεται η μεταβίβαση ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ «ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘ` ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ. Το άρθρο 64 δηλ. του νομοσχεδίου (όμοια με το άρθρο 3 του 4178) περιορίζει τον έλεγχο νομιμότητας του μηχανικού μόνο στα κτίρια και όχι σε κάθε άλλη κατασκευή της κατηγορίας 3 όπως π.χ. τσιμεντοστρώσεις, τοιχάκια, βρύσες, ψησταριές, κλπ., παραβάσεις κτιριοδομικού κανονισμού, ή διαφορές ως προς την θέση και τις διαστάσεις των ανοιγμάτων. Είναι προφανές ότι χωρίς την αναίρεση του άρθρου 63 με το άρθρο 64 θα ήταν αδύνατη η μεταβίβαση οποιουδήποτε ακινήτου.
  Η αντίφαση αυτή θα δημιουργήσει τα προβλήματα που αναλύω στο άρθρο μου «Η βεβαίωση για την μεταβίβαση ακινήτου και οι παγίδες που κρύβει – Μέρος 2ο: Το περιεχόμενο της βεβαίωσης» το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στο Link http://www.e-archimedes.gr/component/k2/item/4616- της ιστοσελίδας http://www.e-archimedes.gr/ που το φιλοξενεί.
  Η «διευρυμένη» έννοια «αυθαίρετο» του άρθρου 63 έχει κατακλύσει τις ΥΔΟΜ με καταγγελίες «αυθαιρέτων» για ότι μπορεί να βάλει ο νους σας. Βγείτε απο την γυάλα σας καί ρωτήστε υπαλλήλους ΥΔΟΜ και θα καταλάβετε.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Η λύση στο πρόβλημα είναι η προσαρμογή του άρθρου 63 στο άρθρο 64, δηλ. τον ορισμό της έννοιας «αυθαίρετο» μόνο στα κτίρια και όχι στην αόριστη και γενική έκφραση «κάθε κατασκευή», και να περιορίζεται στις υπερβάσεις της κάλυψης, της δόμησης, του ύψους, της θέσης και της χρήσης του κτιρίου. Διαφορετικά θα πρέπει να προσαρμοστεί το άρθρο 64 στο άρθρο 63, οπότε ο έλεγχος και η βεβαίωση του μηχανικού να αναφέρεται και στην μη ύπαρξη οποιασδήποτε αυθαιρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 63.

  Τριαντάφυλλος Σφυρής
  Πολιτικός Μηχανικός

 • 15 Σεπτεμβρίου 2016, 20:34 | Μιχαήλ Κων/νου Ψαρρός

  Η επιβολή βεβαίωσης μηχανικού στις μεταβιβάσεις εμπράγματου δικαιώματος όπως και στα μισθωτήρια είναι απλώς επιτάχυνση της διαδικαδίας ένταξης της ιδιοκτησίας στην «ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου». Το θέμα δεν είναι, όπως σχολιάζεται, ένα επιπλέον πεδίο μηχανικού. Πολύ απλά αν θέλομε να είμαστε οργανωμένο κράτος, πρέπει όλα να είναι νόμιμα και καταγεγραμμένα. Η «ταυτότητα κτιρίου» πέραν της πραγματικής καταγραφής του κτιριακού δυναμικού της χώρας θα προσφέρει και στον ιδιοκτήτη τελικά μείωση του κόστους, αφού κάθε σχέδιο της ιδιοκτησίας του θα είναι επικαιροποιημένο και απλώς θα εκτυπώνετε.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2016, 11:46 | Κώστας Δημητρίου

  δεν περιμένω ότι θα τα λάβετε υπόψη , αλλά οι αναφερόμενες ρυθμίσεις είναι απαράδεκτες

  τιμωρούν ακόμα κι εκείνον που τυχαίνει να κληρονομεί και να μην γνωρίζει τι ακριβώς κληρονομεί

  αν έχει νόημα η διάταξη αυτή θα μπορούσε να αφορά εμπράγματες δικαιοπραξίες μόνο για κτίσματα, που έχουν ανεγερθεί από την ισχύ του νόμου και μετά και για τα προηγούμενα να μην γίνεται καμία αναφορά κλπ.

  ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ !

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 23:05 | Γιάννης

  Κι αν εγώ δεν έχω σήμερα χρήματα προκειμένου να τακτοποιήσω το ακίνητο που κληρονόμησα δηλαδή θα το χάσω;

  Απαράδεκτη ρύθμιση με σκοπό να ευνοήσει τους μηχανικούς, που αυτοί είναι που έκτισαν τα αυθαίρετα.

  Δεν αφήνετε τον κόσμο να ζήσει αφήστε τον τουλάχιστον να πεθάνει ήσυχα.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 11:40 | ΟΛΓΑ

  ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΧΟΛΙΟ
  ΣΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Η ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΑΡΘ. 23 ΤΟΥ Ν4067/12 «ΝΟΚ»

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 10:30 | ΟΛΓΑ

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΝΟΜΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ , Ν4067/12 «ΝΟΚ» , ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘ. 4 ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.
  ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ Ν1577/85 «ΓΟΚ 85» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘ. 26 ΤΟΥ Ν2831/00 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΡΙΖΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΕΙΣΤΑΝΤΟ!!!!!
  ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘ. 5 «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ »
  ΕΛΕΟΣ!!!!!!!!!!!!!
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ!!!!!!!!!!!!!!!
  ΠΟΙΠΟΣ ΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΚΕ ΑΥΤΟ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 21:06 | Ζαχαριάδης Γιώργος

  Το γεγονός ότι για πρώτη φορά αναφέρεται γενική απαγόρευση δικαιοπραξιών που περιλαμβάνει σαφώς και την αποδοχή κληρονομιάς, οδηγεί τους πολίτες να αναρωτηθούν, βάσιμα βεβαίως, ότι ο σκοπός του νομοσχεδίου έχει ουσιαστικά εισπρακτικό χαρακτήρα. Γνωρίζετε πόσοι πολίτες, ενώ είναι δυνητικά υποδοχείς ακινήτων από συγγενικά τους πρόσωπα, δεν έχουν γνώση για τη πλήρη νομιμότητα των ακινήτων που ενδεχομένως κληθούν να κληρονομήσουν; Πάρα πολλές χιλιάδες. Πολλοί λοιπόν, λόγω και του ύψους του προστίμου που θα επιβάλει ο παρών νόμος, δεν θα αποδεχθούν την κληρονομιά. Αποτέλεσμα θα είναι να αποκτήσει σταδιακά το Δημόσιο ακίνητη περιουσία σε μέγεθος που πιθανά δεν έχει φαντασθεί ο νομοθέτης. Εκτός εάν ο σκοπός του νομοσχεδίου είναι διττός. Δηλαδή είτε θα εισπράξει το Δημόσιο από τον πολίτη είτε θα αποκτήσει την κληρονομούμενη περιουσία που αυτός δεν θα αποδεχθεί, για να την αξιοποιήσει ως Δημόσιο, πουλώντας τη στη συνέχεια. Ας ληφθεί υπόψη ότι ο νόμος έχει σαφή διάρκεια και εάν πολίτης κληθεί να αποδεχθεί κληρονομιά για ακίνητο που έχει αυθαιρεσία, σε χρόνο που λήγει η διάρκεια του νόμου, το ύψος του προστίμου που θα κληθεί να καταβάλει, μπορεί να είναι μεγαλύτερο και από την εμπορική αξία του ακινήτου. Το πρόβλημα θα είναι έντονο στην περιφέρεια καθόσον χιλιάδες πολίτες θα επιλέξουν τη μη αποδοχή κληρονομιάς παρά να προκαταβάλουν το πρόστιμο για ακίνητο που ίσως δεν αξιοποιήσουν άμεσα, θα μπορούσαν όμως να το χρησιμοποιήσουν στο εγγύς μέλλον. Ασφαλώς και δεν πρέπει να διαιωνίζεται η αυθαιρεσία αλλά ο νομοθέτης μπορεί να βρει και δίκαιο και υλοποιήσιμο τρόπο τακτοποίησης του θέματος, ίσως όμως όχι μέσω του παρόντος νόμου αλλά με ειδική ΚΥΑ που θα συμμετέχει και το ΥΠ. ΟΙΚ.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 10:40 | Τίμος Μεσσήνης

  Άρθρο 63, παρ. 2.δ), Χρειάζεται διευκρίνηση περί μή υποχρέωσης υπαγωγής κτισμάτων δηλωθέντων με α’ και β’ φάση του Ν. 1337/1983 (ομοίως με Εγκ. 3/1-10-2013)

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 09:26 | Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ

  Αυτή η απαγόρευση των δικαιοπραξιών των ακινήτων αν και φαίνεται αποτελεσματική θα αποβεί σε βάρος της ανάπτυξης.
  Φανταστείτε τα νέα παιδιά που κληρονομούν το σπίτι του παππού στο χωριό ή του γονέα που έκανε ότι του κατέβαινε επειδή το κράτος τις δεκαετίες πριν το 2010 δεν πήρε κανένα μέτρο πάταξης των αυθαιρέτων. Θα αποποιηθούν κάθε ακίνητο γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τα πρόστιμα που θα τους επιβληθούν. Και θα αποξενωθούν από τις ρίζες τους
  Θα γεμίσει η χώρα από εγκαταλειμμένα σπίτια και ερείπια ειδικά στην ύπαιθρο.
  Προτείνω:
  • Την σωστή καταγραφή όλης της ακίνητης περιουσίας στη χώρα μέσω του Ε9 συνοδευόμενου με δήλωση μηχανικού που θα περιλαμβάνει τα τετραγωνικά των νομίμων και αυθαιρέτων τμημάτων των κτιρίων και της υφισταμένης χρήσης τους. (Τώρα οι ιδιοκτήτες δηλώνουν ό,τι θέλουν ή μπορούν).
  • Την ήπια (σε λογικά πλαίσια) και μόνιμη πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση των αυθαιρέτων τμημάτων προ του 2011 έως ότου αυτά ρυθμιστούν ή κατεδαφιστούν και την αναγκαστική κατεδάφιση ή σκληρή φορολόγηση των μετά του 2011.
  • Τον έλεγχο των δηλώσεων του Ε9 από ελεγκτή δόμησης σε κάθε δικαιοπραξία ακινήτου και την επιβολή των φόρων αναδρομικά που όφειλε να πληρώσει ο ιδιοκτήτης και τους επωφελήθηκε έως τότε.
  • Την απελευθέρωση όλων των δικαιοπραξιών μετά την καταγραφή και τον έλεγχο αυτό.Ακόμη και των μη ρυθμισμένων αυθαιρέτων εφόσον ο ιδιοκτήτης θα πληρώνει πρόσθετο μόνιμο φόρο έως ότου τα ρυθμίσει ή τα κατεδαφίσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση ελεγκτή δόμησης.
  • Σε αυτό θα βοηθήσει και η Ηλ. Ταυτότητα αλλά χωρίς χρονικούς περιορισμούς γιατί είναι ανέφικτοι μέσα στην οικονομική κρίση που βιώνει το έθνος.

  Έτσι μόνο θα επανέλθει η ηρεμία σε ότι αφορά την ακίνητη περιουσία για τους πολίτες, τον τεχνικό κόσμο και τους συμβολαιογράφους ενώ με το πέρασμα του χρόνου θα ελεγχθεί η αυθαιρεσία στον τόπο. Γιατί ποιός θα προβεί σε αυθαιρεσίες όταν θα ξέρει ότι θα πρέπει να γκρεμιστεί το αυθαίρετό του ή θα πρέπει να πληρώνει βαρύτατο φόρο γι αυτό?
  Από την άλλη τα προ του 2011 αυθαίρετα θα μπορούν να μεταβιβάζονται με ήπιο πρόσθετο φόρο έως ότου ρυθμιστούν και η χώρα δεν θα μετατραπεί σε ερειπιώνα…
  Τα δε ταμεία του κράτους θα αυξήσουν τα έσοδά τους για πολλά χρόνια και θα εισπράξουν ίσως και περισσότερα χρήματα από αυτά που επιχειρούν να εισπράξουν εφαρμόζοντας την πολιτική του φόβου και της καταπίεσης.

 • Πρέπει να διευκρινισθεί με ποιο τρόπο θα πιστοποείται η ύπαρξη περιγράμματος κτηρίου προ 30-11-1955,δηλ. με φωτοερμηνεία Α/Φ από ιδιώτη Μηχ/κό ή με βεβαίωση από ΥΔΟΜ κατόπιν υποβολής δικαιολογητικών;

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 16:27 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ ΛΕΜΠΕΣΗ

  Άρθρο 63 παρ.1: Τι νόημα έχει να συνεχίζεται η αναφορά στις διατάξεις των άρθρων 22 και 5 του Ν.1577/85, εφόσον έχουν καταργηθεί και αντικατασταθεί από νεότερες διατάξεις??????

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 12:23 | Άγγελος Κουλούρης

  α) που υφίστανται προ της 30-11-1955, ημερομηνίας ισχύος του από 9-8-1955 Β.Δ/τος.

  Να ξεκαθαριστεί η διαδικασία και τα δικαιολογητικά έκδοσης Βεβαίωσης προ υφιστάμενου του ’55 από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων.
  Να επιτρέπεται η χρήση της παραπάνω βεβαίωσης στην υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών, π.χ αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί αποδεικτικό παλαιότητας για το ν.4178/2013.