Άρθρο 83 Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος

Εξουσιοδοτημένος μηχανικός εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα του παρόντος όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν την αυθαίρετη κατασκευή ή την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, συμπληρώνοντας τα φύλλα καταγραφής κατά το Παράρτημα A του παρόντος νόμου και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των επομένων άρθρων. Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται με μέριμνα του ιδιοκτήτη και του μηχανικού και τα οποία φυλάσσει ο ιδιοκτήτης μετά την εισαγωγή τους στο πληροφοριακό σύστημα:

1. Αίτηση.
Σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο η διαδικασία υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος μπορεί, κατ’ επιλογή του ιδιοκτήτη, να γίνεται είτε με μία αίτηση υπαγωγής για το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων, είτε με περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης.

Την αίτηση υποβάλλει:

α) ο φερόμενος ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση. Στην έννοια του φερόμενου ιδιοκτήτη περιλαμβάνονται ο ψιλός κύριος, ο επικαρπωτής με τη συναίνεση του ψιλού κυρίου, ο εργολάβος για τις σε αυτόν περιερχόμενες συνεπεία εργολαβικού προσυμφώνου ιδιοκτησίες, ο μισθωτής εφ’ όσον έχει το δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας από τη μισθωτική σύμβαση και επί νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών. Ως φερόμενος ιδιοκτήτης νοείται και το πρόσωπο επί του οποίου έχουν επιβληθεί πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων μετά από αυτοψία, κατά τις κείμενες διατάξεις, ανεξαρτήτως του είδους και του ποσοστού εμπραγμάτου δικαιώματος που έχει επί του ακινήτου. Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται η συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών για την υπαγωγή και μόνο, προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία διαγραφής βεβαιωθέντων προστίμων.

β) ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη.

γ) όσοι έχουν λάβει έγκριση εξαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3147/2003

δ) ο συνιδιοκτήτης :
i) Επί αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης επί κοινοχρήστων χώρων ακινήτου, στο οποίο έχει συσταθεί οριζόντιος ή κάθετος ιδιοκτησία μετά από απόφαση της πλειοψηφίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, άλλως με απλή πλειοψηφία.
ii) Επί αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης που έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε οριζόντια ή κάθετη συνιδιοκτησία και εντός τμημάτων αποκλειστικής χρήσης αυτών.
iii) Στις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης για τις οποίες δεν απαιτείται η συναίνεση των συνιδιοκτητών κατά την περίπτωση δ.ii του παρόντος άρθρου εντάσσεται και η περίπτωση τμημάτων αποκλειστικής χρήσης επί χώρων στάθμευσης και χώρων πιλοτής, εφ’ όσον κατά τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους ως αποκλειστική χρήση και δεν έχουν ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.
iv) Ένας εκ των συνιδιοκτητών για το αυθαίρετα κτίσματα που κατέχει, εφ’ όσον συνυποβληθεί μετά των λοιπών δικαιολογητικών και συμβολαιογραφικό προσύμφωνο συστάσεως διηρημένων ιδιοκτησιών, εκ του οποίου να προκύπτει ότι το αυτοτελές ή τα αυτοτελή οικοδομήματα με την κατάρτιση της οριστικής συστάσεως διηρημένων ιδιοκτησιών θα περιέλθουν εις την κυριότητά του.

ε) Ο νομέας και κάτοχος του αυθαιρέτου κτίσματος επί γηπέδου ή οικοπέδου χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας.

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του αιτούντος, θεωρημένη για τη γνησιότητα της υπογραφής, στην οποία περιλαμβάνονται:
i) τα ατομικά του στοιχεία,
ii) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.),
iii) η δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας του,
iv) ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας όπου υπάρχει,
v) το εμβαδόν και η χρήση της αυθαίρετης κατασκευής,
vi) η ημερομηνία ολοκλήρωσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης σε αυτό κατά το άρθρο 8,
vii) εάν πρόκειται για κύρια και μοναδική κατοικία και
viii) δήλωση ότι η αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη χρήση δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 2 του παρόντος.

3. Την τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9, στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση ανεξαρτήτως αν έχουν δηλωθεί επί αυτού οι αυθαίρετες κατασκευές.
Κληρονόμοι ακινήτων με αυθαιρεσίες καταθέτουν συμπληρωματικά το Ε9 του αποβιώσαντος δικαιοπαρόχου.
Σε περίπτωση που έχει μεταβιβαστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης που έχει ρυθμιστεί με το ν. 4014/11, τη διαδικασία μετάβασης της δήλωσης στο ν. 4178/13 μπορεί να κάνει ο νέος ιδιοκτήτης.

4. Τεχνική έκθεση εξουσιοδοτημένου αρμόδιου μηχανικού με την περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης μόνον ως προς το εμβαδόν και τη χρήση του αυθαιρέτου, αν πρόκειται για πρόχειρη κατασκευή της παρ. 75 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79). Στην τεχνική έκθεση περιγράφονται οι λόγοι αδυναμίας αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου κατά την παρ. 6βi του παρόντος.
Ο ιδιοκτήτης στην υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 δηλώνει την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης σε αυτό κατά το άρθρο 2 της παρούσας ενοτητας. Ο εξουσιοδοτημένος αρμόδιος μηχανικός στην Τεχνική έκθεση περιγράφει την αυθαίρετη κατασκευή ή την αυθαίρετη χρήση μόνον ως προς το εμβαδόν και τη χρήση.

5. Φωτογραφίες της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.

6. Σχέδια ως εξής:

α. Σε περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας τα εξής αντίγραφα :
i) του στελέχους της οικοδομικής άδειας καθώς και απόσπασμα ρυμοτομικού για τις περιοχές όπου υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια.
ii) του τοπογραφικού διαγράμματος
iii) του διαγράμματος κάλυψης, όπου σημειώνεται η θέση και το περίγραμμα της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης και τα πολεοδομικά μεγέθη υπέρβασης, όπως επηρεάζουν τους σχετικούς υπολογισμούς.
iv) της κάτοψης του ορόφου, όπου σημειώνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος.
Θεωρείται ως κάτοψη για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, το σχέδιο κάτοψης, το οποίο προσαρτήθηκε στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε προ της εφαρμογής του από 8-9-1983 Π.Δ/τος (394 Δ’).
Στην περίπτωση που η πραγματική κατάσταση συμφωνεί με τα σχέδια της σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών, είναι δυνατή η υποβολή της κάτοψης που επισυνάπτεται στη σύσταση και δεν απαιτείται να προβεί ο μηχανικός στη σύνταξη νέου σχεδίου κάτοψης, χωρίς όμως αυτό να πιστοποιεί τη νομιμότητα της ιδιοκτησίας κατά τις πολεοδομικές διατάξεις. Ο έλεγχος των αυθαιρεσιών γίνεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας.
v) τομή της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου στον οποίο έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση.

β. Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί επισυνάπτονται:
i) Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένου από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων στο οποίο αποτυπώνονται τα μεγέθη της αυθαίρετης κατασκευής.
Ειδικά στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών με αποκλειστική χρήση όπου υπάρχει αδυναμία τοπογραφικής αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου, ως εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα νοείται το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτυπώνει την έκταση που καταλαμβάνει η αυτοτελής ιδιοκτησία και αναγράφει την επιφάνειά της και το ποσοστό συνιδιοκτησίας της. Η αδυναμία τοπογραφικής αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου αιτιολογείται στην τεχνική έκθεση της παρ. 4 του παρόντος άρθρου,
ii) Κάτοψη της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου όπου έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.
iii) Τομή της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου όπου έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.

γ. Στις περιπτώσεις απώλειας του φακέλου της οικοδομικής άδειας, βεβαιωμένης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα του υφισταμένου κτιρίου είναι δυνατή η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης φακέλου αποτύπωσης κτιρίου, ανεγερθέντος με βάση οικοδομική άδεια πριν την 28.07.2011 που έχει απολεσθεί. Για να γίνει αποδεκτός ο φάκελος από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης πρέπει να περιλαμβάνει τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης κατά τις προδιαγραφές του από 8-9-1983 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 394 Δ’), κατόψεις αποτύπωσης όλων των ορόφων, τομή, φωτογραφίες όλων των όψεων, υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, ότι στο διάγραμμα κάλυψης οι υπολογισμοί και ο έλεγχος του υφισταμένου κτιρίου έχει γίνει σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας, για την οποία υποβάλλεται ο φάκελος αποτύπωσης, καθώς και κρατήσεις και εισφορές κατά τις κείμενες διατάξεις. Τα σχέδια κατατίθενται εις διπλούν και θεωρούνται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Η μία σειρά σχεδίων χορηγείται στον ενδιαφερόμενο και ο φάκελος συμπληρώνει την απωλεσθείσα οικοδομική άδεια στο αρχείο της Υπηρεσίας Δόμησης.

7. Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης.

8. Σχετικά με τον στατικό έλεγχο των παραβάσεων εφαρμόζονται τα εξής:

Για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια είναι υποχρεωτική η σύνταξη Δελτίου Δομικής Τρωτότητας του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, καθώς και η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας, όπου αυτή απαιτείται κατά τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.
A) Μελέτη στατικής επάρκειας πραγματοποιείται για κάθε κατασκευή που ανήκει σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις
1. Κάθε στατικά ανεξάρτητη κατασκευή που είναι εξ ολοκλήρου αυθαίρετη
2. Όλες οι κατασκευές που έχουν υπαχθεί στο N. 4178/13 και με βάση ένα τουλάχιστον από τα υποβληθέντα ΔΕΔΟΤΑ που την αφορούν, κατατάσσεται σε μέση ( Μ) ή υψηλής (Υ) προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου.
3. Για κάθε αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2,Σ3 και Σ4 σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό όπως ισχύει (ΕΑΚ) ,
Εξαιρούνται της υποχρέωσης σύνταξης στατικής επάρκειας αυθαίρετες μικρές παραβάσεις της κατηγορίας 3 του άρθρου 80 και τα κτίρια κατηγορίας σπουδαιότητας Σ1 όπως ορίζεται από τον ΕΑΚ .
Η μελέτη στατικής επάρκειας δύναται να υποβάλλεται εντός προθεσμίας 2 ετών από την ημερομηνία υπαγωγής για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ4, 3 ετών για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ3 και 5 ετών για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ2 .
Για τα κτίρια που έχουν ήδη υπαχθεί στο Ν.4178/2013, η υποχρέωση υποβολής θα είναι κατά την υποβολή της ταυτότητας κτιρίου.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του παρόντος.
Η μελέτη στατικής επάρκειας δύναται να υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής και σε κάθε περίπτωση πριν την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου.
Σε κάθε βεβαίωση υπαγωγής και βεβαίωση για μεταβίβαση γίνεται ειδική μνεία για την υποβολή ή μη της μελέτης στατικής επάρκειας κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται το πρότυπο δελτίο συμπλήρωσης δομικής τρωτότητας, οι περιπτώσεις υποχρέωσης εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

9. Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αν υπάρχουν για κάθε μεμονωμένη αυθαίρετη κατασκευή, εξαιρουμένων των κατοικιών, καθώς και για αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια που δεν έχουν χρήση κατοικίας. Η ως άνω τεχνική έκθεση δύναται να υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής και σε κάθε περίπτωση πριν την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου.

10. Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος στις οποίες θεσπίζεται ειδικό παράβολο, ως εξής:
i) ύψους 250 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 100 τ.μ. ,
ii) 500 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 500 τ.μ. ,
iii) 1000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 500 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ.,
iv) 4000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 2.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ. και
v) 10000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερα των 5000 τ.μ.
Το ως άνω παράβολο δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

11. Έντυπο υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας ενότητας και στο Παράρτημα Α του παρόντος κεφαλαίου.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 08:37 | ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΡΚΩΝΑ

  Άρθρο 83
  1. Αίτηση
  Α) Να διευκρινιστεί αν μπορεί να υποβληθεί μία αίτηση υπαγωγής ανά ιδιοκτήτη για περισσότερες οριζόντιες ιδιοκτησίες του ίδιου κτιρίου που του ανήκουν και σε αυτή την περίπτωση πως γίνεται ο υπολογισμός του ειδικού προστίμου, ανά οριζόντια ιδιοκτησία ή ανά δήλωση? ( π.χ. ομαδοποίηση παραβάσεων ανά δήλωση ή οριζ. ιδιοκτησία, έλεγχος ποσοστών υπερβάσεων πολεοδομικών μεγεθών ανά δήλωση ή οριζ. ιδιοκτησία?)
  Β) Μπορεί με μια δήλωση υπαγωγής να τακτοποιηθεί συνολικά κτίριο για το οποίο έχει γίνει σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών που ανήκουν σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες και το ειδικό πρόστιμο να υπολογιστεί επί του όλου κτιρίου αγνοώντας την ύπαρξη σύστασης? Δυνατότητα που θεωρείται ως ισχύουσα από το helpdesk του υπουργείου που λειτουργεί στο ΤΕΕ (χωρίς να τεκμαίρεται από καμία διάταξη του Ν. 4178/13).
  Παρ.6γ
  Στις περιπτώσεις απώλειας του φακέλου της οικοδομικής άδειας η ανασύσταση φακέλου θα πρέπει να είναι υποχρεωτική και όχι δυνατή και μάλιστα με δαπάνη της υπηρεσίας που με υπαιτιότητά της έχει απολεσθεί ο φάκελος, διαφορετικά δεν μπορεί να ελεγχθεί η ύπαρξη αυθαιρεσιών.
  Παρ. 8 στατικός έλεγχος
  Με τον παρόντα νόμο διαφαίνεται ότι γίνεται σοβαρή προσπάθεια ώστε να αντιμετωπιστεί οριστικά η αυθαίρετη δόμηση στην Ελλάδα και είναι σαφής η πρόθεση και η πολιτική βούληση λήψης μέτρων για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας αυτού.
  Αν πραγματικά όμως θέλουμε και επιδιώκουμε, με όλη αυτή τη νομοθετική ρύθμιση, όντως να κλείσει το κεφάλαιο της αυθαίρετης δόμησης θα πρέπει με διορατικότητα για το εφικτό του όλου εγχειρήματος και την επίγνωση μιας ήδη διαμορφωμένης από δεκαετίες νοσηρής κατάστασης να εξασφαλίσουμε με όρους πραγματικότητας ότι και αυτός ο νόμος δεν θα αποτύχει όπως οι προηγούμενοι.
  Η τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ως ρυθμιστική διαδικασία αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης θα πρέπει να αποδεσμευτεί από το κομμάτι της στατικής επάρκειας κτιρίου.
  Ο επί της ουσίας στατικός έλεγχος των κτιρίων με αυθαιρεσίες ή και όχι που πιθανόν απαιτεί μελέτη στατικής επάρκειας θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και να επιβληθεί, αν κρίνεται απαραίτητο, μέσα από άλλη διαδικασία.
  Σε διαφορετική περίπτωση η απαίτηση στην παρούσα φάση μελέτης στατικής επάρκειας, ακόμη και υπό προϋποθέσεις, ενέχει τον κίνδυνο να ακυρώσει στην πράξη και να καταστήσει ανενεργό άλλον ένα νόμο αυθαιρέτων διότι:
  1.Η μελέτη στατικής επάρκειας προϋποθέτει:
  α) Αποτύπωση της γεωμετρίας του φέροντος οργανισμού.
  β) Έλεγχο αντοχής με:
  • Μέτρηση αντοχής σκυροδέματος με κρουσιμέτρηση.
  • Ανίχνευση ράβδων οπλισμού με μαγνητικές μεθόδους (scanner οπλισμού).
  • Μέτρηση αντοχής σκυροδέματος και μηχανικών χαρακτηριστικών με υπερήχους.
  • Μέτρηση πάχους επικάλυψης και 3D απεικόνιση.
  • Μέτρηση βάθους ενανθράκωσης.
  • Μέτρηση δυναμικού χάλυβα – Υπολογισμός διάβρωσης οπλισμών.
  • Μέτρηση υγρασίας σκυροδέματος και pH.
  • Μέτρηση βάθους ρωγμών με υπερήχους και παρακολούθηση τους με ρωγμόμετρα.
  • Δοκιμή εξόλκευσης ήλου.
  • Λήψη καρότων – πυρηνοληψία.
  • Έλεγχο με υπέρυθρη φωτογράφηση.
  • Έλεγχο αντοχής μετά από πυρκαγιά (πυροτέστ).
  γ) Σύνταξη Μελέτης Στατικής Επάρκειας σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.
  δ) Σύνταξη Μελέτης Επεμβάσεων – Ενισχύσεων
  2. Ως διαδικασία απαιτεί συναίνεση όλων των ιδιοκτητών ενός κτιρίου που πολύ πιθανόν οι περισσότεροι να μην είναι καν υπόχρεοι να υπαχθούν στις διατάξεις περί αυθαιρέτων.
  3. Το κόστος της μελέτης στατικής επάρκειας στην πλειονότητα των περιπτώσεων υπερβαίνει κατά πολύ το ειδικό πρόστιμο αυθαιρέτου.
  Αφού αποτιμήσετε τα παραπάνω, ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσετε τη συγκεκριμένη παράγραφο και να περιοριστεί ο στατικός έλεγχος των αυθαιρέτων στη σύνταξη του δελτίου δομικής τρωτότητας.
  Αν πάλι το κρίνετε απαραίτητο, ας είναι απαιτητή η μελέτη στατικής επάρκειας για όλα τα κτίρια με την συμπλήρωση της ταυτότητας κτιρίου. Γιατί ένα γερασμένο ή βλαμμένο από σεισμούς ή διαβρωμένο ή….ή …., νομίμως υφιστάμενο κτίριο είναι στατικά περισσότερο ασφαλές από ένα αυθαίρετο?
  Επίσης θα μπορούσε κατά την άδεια ή την ανανέωση λειτουργίας χρήσεων σε κτίρια που η χρήση τους τα καθιστά δυσμενέστερης σπουδαιότητας ως προς την αντισεισμικότητά τους, να απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας όπου αυτό δεν γίνεται μέχρι σήμερα.

  Παρατήρηση: Στο άρθρο 83 δεν ορίζεται προθεσμία υποβολής στοιχείων και δικαιολογητικών στο ηλεκτρονικό σύστημα υπαγωγής.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 07:25 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Παράγραφος 8
  Δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική η μελέτη Στατικής επάρκειας

  Δεν θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις (συντεχνιακού κυρίως χαρακτήρα) που επιβαρύνουν οικονομικά τους ήδη εξαθλιωμένους πολίτες και που θα δημιουργήσουν προβλήματα αντιπαραθέσεις και σύγχυση σε πολίτες και μηχανικούς.
  Οι ρυθμίσεις αυθαιρέτων δεν είναι και δεν πρέπει να συγχέονται με τις Οικοδομικές Άδειες και τις Άδειες δόμησης. Εάν δε λάβουμε υπόψη ότι οι ρυθμίσεις αυθαιρέτων αναστέλλουν για 30 χρόνια την επιβολή κυρώσεων , είναι αντιφατική η στατική ενίσχυση τους.

  Συνεπώς η καταγραφή και μακροσκοπική εξέταση ενός κτιρίου από Μηχανικό είναι αρκετή για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν την ασφάλεια του κτιρίου.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 02:41 | Πολίτης Ι.

  Εάν η πανάκριβη και χρονοβόρα αλλά μόνον έτσι επιστημονικά ορθή μελέτη στατικής επάρκειας συνταχθεί και προτείνει (στην πλειονότητα των περιπτώσεων) ενισχύσεις του φέροντα οργανισμού τι ακριβώς θα γίνει; Θα εκκενωθεί το κτίριο θα καθαιρεθούν οι τοιχοποιίες και θα γίνει ενίσχυση; Με χρήματα τίνος; Μάλλον θα συμφέρει η κατεδάφιση και η ανέγερση νέου.
  Μιά κατάταξη των κτιρίων όσον αφορά την στατική τους επάρκεια, όπως αυτή του ΠΕΑ, με απλές μεθόδους (ταχύς οπτικός έλεγχος, κανονισμός μελέτης κτιρίου, βαθμός εφαρμογής αυτής) είναι σαφώς εφικτή και πολλαπλώς χρήσιμη.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 23:00 | Κ.Β.

  Αφού το κράτος ακολουθεί τη λογική του ελέγχου στατικής επάρκειας αυθαίρετων κτιρίων από μηχανικούς, θα πρέπει να επιβάλλει στους ιδιοκτήτες την εφαρμογή εργαστηριακών ελέγχων αντοχής υλικών ως προαπαιτούμενων για την εκπόνηση οποιασδήποτε μελέτης στατικής επάρκειας. Ειδάλλως ο μηχανικός θα έρχεται σε τεράστια σύγκρουση με τους ιδιοκτήτες όταν τους ζητά κάτι τέτοιο καθώς οι δεύτεροι δε θα θέλουν να επωμιστούν το κόστος. Παράλληλα θα ασκείται αθέμιτος ανταγωνισμός από άλλους μηχανικούς οι οποίοι εσφαλμένα και ανορθόδοξα θα καταφύγουν στην εκπόνηση μια τέτοιας μελέτης χωρίς να απαιτήσουν ελέγχους για να μην έρθουν σε ρήξη με τους ιδιοκτήτες. Το κράτος πρέπει να διασφαλίσει την ορθότητα και την ασφάλεια των αποτελεσμάτων μιας τόσο σοβαρής μελέτης για ένα πραγματικά σοβαρό και αξιόπιστο έλεγχο τω αυθαιρέτων αλλά, να διασφαλίσει το μηχανικό από την έκπτωση της επιστημονικής του δεοντολογίας και να μην τον αφήσει τελείως εκτεθειμένο, ως προς την τεράστια ευθύνη μιας τέτοιας μελέτης, στο όνομα του αθέμιτου ανταγωνισμού

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 23:47 | ΚΓ-Μηχ/γος Μηχ/κος

  Άρθρο 83
  Η παρ. 9, προτείνουμε να διορθωθεί ως :

  9. Τεχνική έκθεση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εφόσον υπάρχουν, από αρμόδιο μηχανικό,και για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια….

  Δεν υφίσταται ο όρος «πίνακας γειώσεων».

  Ο όρος «έλεγχος εγκαταστάσεων» παραπέμπει σε έλεγχο για τη σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Αν είναι αυτή η πρόθεση του νομοθέτη θα πρέπει να αποσαφηνιστεί.

  Δεν μπορεί να ρυθμίζεται πολεοδομικά «αυθαίρετη» κατασκευή που περιλαμβάνει αυθαίρετες η/μ εγκαταστάσεις, που ενδεχομένως έχουν κατασκευαστεί χωρίς την τήρηση κανενός είδους προδιαγραφής/κανονισμού.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 22:10 | Ε.Β.

  Πρόταση για την περίπτωση 8) Σχετικά με τον στατικό έλεγχο των παραβάσεων: Α) Μελέτη στατικής επάρκειας πραγματοποιείται για κάθε κατασκευή που ανήκει σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: 1) Για κάθε αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατηγορίας σπουδαιότητας Σ3 και Σ4 σύμφωνα με τον ΕΑΚ. 2) Για κτίρια με επικρατούσα χρήση κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2 που κατατάσσονται σε υψηλής προτεραιότητας (Υ) περαιτέρω ελέγχου μετά οπό την σύνταξη ΔΕΔΟΤΑ και αφού ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης μετά από απόφαση του ιδίου υπογράφοντας υπεύθυνη δήλωση αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την σύνταξη ή μη της μελέτης στατικής επάρκειας. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις κατασκευές που έχουν ενταχθεί στο ν.4178/13. 3) Απαλλάσσονται τις υποχρέωσης σύνταξης στατικής επάρκειας τα κτίρια της κατηγορίας σπουδαιότητας Σ1, μικρές παραβάσεις της κατηγορίας 3 και αυθαίρετες κατασκευές που υπολογίζονται με αναλυτικό προϋπολογισμό.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 22:16 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Άρθρο 83 Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος

  9. Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο εγκαταστάσεων (και για κατοικία) που απαιτούνταν σύμφωνα με τους πολεοδομικούς κανονισμούς ή που κατασκευάστηκαν κατά το χρόνο δημιουργίας της αυθαίρετης κατασκευής.

  [Στις πολυκατοικίες όταν γίνεται τακτοποίηση – νομιμοποίηση να τροποποιείται η Μελέτη Κατανομής Δαπανών Θέρμανσης, όταν απαιτείται, από Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό].

  * στην αγκύλη οι αλλαγές που προτείνονται.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 21:56 | Ε.Β.

  Η περίπτωση δiv να διατυπωθεί ως εξής: «Ένας εκ των συνιδιοκτητών για τα αυθαίρετα κτίσματα που κατέχει σε ακίνητο εντός ή εκτός σχεδίου και ανεξαρτήτως την έκτασή του, που δεν έχει σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών χωρίς την συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών και υπό την προϋπόθεση της αποκλειστικής νομής και κατοχής του τμήματος της αποκλειστικής χρήσης πέραν της δεκαετίας. Με την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου δεν αναγνωρίζονται ούτε επηρεάζονται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, δεν θίγονται ζητήματα της κοινωνίας δικαιώματος των συνιδιοκτητών, που απορρέουν από τον ΑΚ.»

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 20:02 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

  Επανέρχομαι για να επισημάνω και πάλι ότι το να ζητάμε από έναν ιδιοκτήτη μικρού διαμερίσματος πολυκατοικίας να αναλάβει την ανασύσταση φακέλου που έχασε η πολεοδομία ή την μελέτη στατικής επάρκειας όλης της πολυκατοικίας, όπως συμβαίνει στον παρόντα νόμο, δεν είναι απλώς άδικο γιατί δεν θα μπορεί να το πληρώσει.
  Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εντελώς αδύνατο.
  Αυτό δεν είναι δυνατόν να το αγνοούν και να μην το αντιμετωπίζουν οι συντάκτες του 5ου ή 6ου κατά σειρά νόμου περί αυθαιρέτων. Η απειρία ή η έλλειψη γνώσης του προβλήματος δεν μπορεί πια να είναι άλλοθι. Πρόκειται για αδιαφορία.

 • 1. Αίτηση: Σε οικισμούς και αγροκτήματα με διανομή από τη Δ/νση Γεωργίας όπου τα όρια έχουν οριστεί σύμφωνα με τους χάρτες που υλοποιήθηκαν κατά την αποτύπωση των οικισμών και των αγροκτημάτων παρατηρείται το φαινόμενο κατασκευής τμημάτων κτιρίων σε όμορα οικόπεδα και γήπεδα, λόγω μη υλοποίησης του οικισμού ή του αγροκτήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διανομές. Θεωρώντας ότι το τμήμα αυτό είναι αυθαίρετο καθώς δεν υλοποιήθηκε στην αρχικά προβλεπόμενη θέση, μπορεί να υποβάλλει δήλωση ο φερόμενος ιδιοκτήτης αυθαίρετης κατασκευής η οποία είναι τοποθετημένη εν μέρει σε όμορο οικόπεδο ή γήπεδο; Επειδή υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να δοθεί συνολική λύση.

  2. Υπεύθυνη δήλωση: Στις περιπτώσεις vi) και viii) πρέπει να αναφερθούν άλλα άρθρα

  §6γ Με τη διάταξη αυτή μετατίθεται εξ ολοκλήρου η ευθύνη της απώλειας του φακέλου από τους υπεύθυνους (ΥΔΟΜ) στους ιδιώτες. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΠΔ 114/2005 η υποχρέωση της ανασύστασης φακέλου είναι της υπηρεσίας και έτσι πρέπει να παραμείνει χωρίς να μετατίθεται η υποχρέωση αυτή στους ιδιώτες με αφορμή την ανάγκη του πολίτη για άμεση διεκπεραίωση της όποιας υπόθεσής του. Πέραν τούτου όμως από τη στιγμή που οι αποτυπώσεις και ο έλεγχος του υφιστάμενου κτιρίου διενεργούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντα μηχανικού χωρίς διενέργεια ελέγχου από τις ΥΔΟΜ είναι περιττή η ανασύσταση φακέλου. Ως εκ τούτου η διάταξη αυτή, που υπήρχε και στο Ν.4178/13, θα κατασταθεί ανενεργή. Άλλωστε αυτός ο έλεγχος διενεργείται από τον ιδιώτη μηχανικό προτού προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση υπαγωγής ή χορήγηση βεβαίωσης για τη μεταβίβαση ακινήτου. Πρότασή μας, λοιπόν, είναι στις περιπτώσεις που ο υπεύθυνος για την ανασύσταση φακέλου φορέας αδυνατεί να προβεί σε αυτήν, ο έλεγχος νομιμότητας να πραγματοποιείται με τα σχέδια των μελετών που επισυνάπτονται σε συμβολαιογραφικές πράξεις ή σε διοικητικές πράξεις άλλων δημοσίων υπηρεσιών (π.χ. άδειες λειτουργίας) ή ελλείψει αυτών με βάση τα στοιχεία του έντυπου της οικοδομικής άδειας.

  7. Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες: Να διατεθούν δωρεάν οι αεροφωτογραφίες και οι χάρτες που έχει η πολιτεία στη διάθεση των ενδιαφερομένων με ανάρτηση σε διαδικτυακό τόπο. Επίσης, ο χρόνος παλαιότητας πολλές φορές δεν μπορεί να αποδειχθεί με αεροφωτογραφίες καθώς δεν υπάρχουν αεροφωτογραφίες σε όλες τις περιοχές για κάθε χρονιά. Άλλωστε η παλαιότητα ορισμένων παραβάσεων (κλείσιμο Η/Χ ή εξώστη, αλλαγή χρήσης) δεν μπορεί να αποδειχθεί με αεροφωτογραφίες, ούτε με δημόσια έγγραφα καθώς δεν είναι δηλωμένες. Η νομιμότητα του Google Streetview, το οποίο χρησιμοποιούν οι ΥΔΟΜ, είναι αμφισβητήσιμη. Άλλωστε το αρχείο του είναι πολύ πρόσφατο και σε πολλές περιοχές ξεκινά μετά τις 28/07/2011. Επομένως θα πρέπει να συμπληρωθεί η δυνατότητα απόδειξης του χρόνου παλαιότητας με ιδιωτικά έγγραφα (π.χ. δελτία αποστολής δομικών υλικών) ή και με ένορκες βεβαιώσεις. Διαφορετικά αποσυνδέστε το ύψος του προστίμου από την παλαιότητα.

  8. Στατικός έλεγχος παραβάσεων: Πρότασή μας είναι η διατήρηση των διατάξεων που προβλέπει ο Ν.4178/2013 διότι η επέκταση της μελέτης στατικής επάρκειας σε κτίρια σπουδαιότητας Σ2 έχει σαν αποτέλεσμα την υποχρέωση υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας για το σύνολο των υπαγωγών, μέτρο που θα αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος και θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις δηλώσεις των Ν.4014 και Ν.4178 που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Επίσης είναι αδιανόητο να μεταβάλλονται οι όροι για τις ολοκληρωμένες δηλώσεις των Ν.4014 και Ν.4178 με την απαίτηση υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας κατά την υποβολή ταυτότητας κτιρίου. Βέβαια για κτίρια σπουδαιότητας Σ2 θα μπορούσε η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας να αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του ιδιοκτήτη ή των συνιδιοκτητών του κτιρίου. Όσον αφορά τα κτίρια σπουδαιότητας Σ3 και Σ4, όπως ορίζονται από τον ΕΑΚ, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν διαχωρισμοί ανάλογα με το έτος κατασκευής, καθώς οι σπουδαιότητες ουσιαστικά θεσπίστηκαν το 1992 ενώ το 2010 τροποποιήθηκε ο τρόπος καθορισμού της σπουδαιότητας του κτιρίου.

  11. Έντυπο υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου: Σίγουρα όχι όπως ορίζεται στο άρθρο 10

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 19:52 | Νίκος Γείτωνας

  Μια θλιβερή ιστορία, που ο προηγούμενος νόμος αδυνατεί να δώσει λύση. Πριν από 50 χρόνια ένας βιοπαλαιστής κατασκεύασε αυθαίρετο κτίσμα για να στεγάσει τη σύζυγό του και τους δύο γιους του. Το 1985 αξιώθηκε και κατασκεύασε νόμιμη διώροφη οικοδομή, στο ίδιο οικόπεδο, παραπλεύρως του αυθαιρέτου. Αργότερα διένειμε την ψιλή κυριότητα στους δύο γιούς, στον ένα τον επάνω όροφο το δε ισόγειο στο άλλο και ο νυν γέροντας κράτησε την επικαρπία όλης της οικοδομής. Πρόωρα οι δύο γιοί έφυγαν από τη ζωή και οι δύο νύφες κληρονόμοι των ανέπτυξαν μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ των. Η νύφη του επάνω ορόφου, που έχει ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο, αδύνατο να συναινέσει στην τακτοποίηση του αυθαιρέτου, και για εκδίκηση απαιτεί από τη νύφη του ισογείου την κατεδάφιση αυθαιρέτου κτίσματος επειδή γνωρίζει ότι εάν κατεδαφισθεί το παλαιό κτίσμα σχεδόν αχρηστεύεται το ισόγειο, αδιαφορώντας ότι πλήττεται και ο γέροντας πεθερός της, κατασκευαστής του αυθαιρέτου! Ο γέροντας ελπίζει στο πνεύμα του νέου νόμου να δοθεί λύση στα εξ αδιαιρέτου αυθαίρετα και ιδιαίτερα όταν το ποσοστό του αιτούντος είναι 50% και κανένας δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία που απαιτεί η παράγραφος 1 (α) και (δ).

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 19:15 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΛΩΡΟΣ

  Παράγραφος 8:
  Το θέμα της δομικής τρωτότητας και στης στατικής επάρκειας στήθηκε από την αρχή λανθασμένα για τους εξής λόγους:
  α) Συνδέθηκε κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης με την υποχρέωση ελέγχου ολόκληρου του κτιρίου χωρίς να λαμβάνεται υπ΄ όψη το είδος και το μέγεθος της αυθαιρεσίας και κυρίως το εάν και πόσο επιβαρύνει την δομική τρωτότητα του κτιρίου. Π.χ για την τοποθέτηση ενός κουφώματος που κλείνει ένα ημιυπαίθριου σε ένα διαμέρισμα σε μια πολυόροφη οικοδομή που δεν αλλάζει σε τίποτα την δομική τρωτότητα του κτιρίου καλείται ο Μηχανικός να προβεί σε έλεγχο όλου του κτιρίου.
  β) τις περισσότερες φορές ακόμα και η θέαση του συνόλου του κτιρίου δεν είναι εφικτή. Μην έχοντας την απαραίτητη δικαιοδοσία για πρόσβαση σε όλους τους χώρους του κτιρίου αναγκάζεται να συμπληρώνει το δελτίο δομικής τρωτότητας έχοντας εικόνα μικρού μέρους μόνο του κτιρίου με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την εγκυρότητα του ελέγχου.
  γ) δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις π.χ εάν εξετάσουμε ένα κτίριο της περιόδου 1990-2000 χωρίς καμία αυθαιρεσία τις περισσότερες φορές θα καταταχτεί σε κατηγορία μέσης ή υψηλής προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου. Γιατί αυτό δεν χρήζει ανάγκης μελέτης στατικής επάρκειας ενώ ένα όμοιο κτίριο με ένα κούφωμα σε ένα όροφο που έκλεισε ένα ημιυπαίθριο χρήζει; Ένα παλαιό κτίριο έχει αυξημένη τρωτότητα λόγω παλαιότητας και όχι γιατί έκλεισε ένας ημιυπαίθριος, μετακινήθηκε ένα κούφωμα ή άλλαξε χρήση ένα υπόγειο.
  Πρόταση :
  α) Η υποχρέωση ελέγχου δομικής τρωτότητας μεταφέρεται στην ταυτότητα του κτιρίου και αφορά όλα τα κτίρια , με υποχρέωση οπτικού ελέγχου όλου του κτιρίου και όχι αποσπασματικά όπως εξ ανάγκης γίνεται τώρα. Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω η δομική τρωτότητα έχει να κάνει κυρίως με την παλαιότητα και τον τρόπο κατασκευής και όχι με μικροπαραβάσεις. Η σύνδεση της δομικής τρωτότητας με την υποχρέωση μελέτης στατικής επάρκειας δεν είναι νομίμως εφικτή στα νομίμως υφιστάμενα κτίρια καθώς και στα κτίρια που οι αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης δεν επηρεάζουν σε τίποτα την δομική τρωτότητα του κτιρίου.
  β) Καταργείται η απαίτηση ελέγχου δομικής τρωτότητας όλου του κτιρίου εάν από την τεχνική έκθεση του Μηχανικού προκύπτει ότι οι αυθαιρεσίες που υπάγονται δεν επηρεάζουν σε τίποτα την δομική τρωτότητα του κτιρίου.
  γ) Ο Μηχανικός εξετάζει την δομική τρωτότητα αυτής καθ’ αυτής της αυθαίρετης κατασκευής και αναφέρει τα συμπεράσματά του σε τεχνική έκθεση.
  δ) Καθορίζονται τα μεγέθη πάνω από τα οποία η αυθαίρετη κατασκευή θεωρείται ότι επηρεάζει την δομική τρωτότητα του συνόλου του κτιρίου. Εάν τα ξεπερνά τότε γίνεται έλεγχος δομικής τρωτότητας για το σύνολο του κτιρίου και στην περίπτωση που ανήκει στη κατηγορία μέσης ή υψηλής προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου ακολουθεί μελέτη στατικής επάρκειας.
  Με τον τρόπο αυτό ο έλεγχος γίνεται ουσιώδης, στοχεύοντας στο να αναδείξει εκείνες τις περιπτώσεις που υπάρχει πραγματικά πρόβλημα δομικής τρωτότητας λόγω της αυθαίρετης δόμησης.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 17:09 | μεταλλατζής

  Αυτό με τη μελέτη στατικής επάρκειας πρέπει να το δουν περισσότερο!
  Δεν είναι δυνατόν να αναγκάζεις τον ιδιοκτήτη, που του κόβουν το μισθό ή έχει μηδαμινό εισόδημα, να προβαίνει στα έξοδα που αναγκάζει ο ΚΑΝΕΠΕ για διάγνωση υλικών και εδάφους υφιστάμενης κατασκευής, πχ για μία αποθήκη από κοιλοδοκούς, ή για μία μονώροφη κατακσευή.
  Ούτε αυτόν που ήδη έχει ενταχθεί στο 4178 και έχει συνταχθεί ήδη ΔΕΔΟΤΑ, να προβεί σε επιπλέον έξοδα.
  Άλλωστε ο νόμος ξεκαθάριζε ότι μετά το πόρισμα του ΔΕΔΟΤΑ είναι στην κρίση και στην ευθύνη του ιδιοκτήτη αν θα προχωρήσει σε περεταίρω διερεύνηση της στατικότητας!
  Τώρα του βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό!
  Στην τελική αν ισχύσει κάτι τέτοιο, δεν πρόκειται κανένας να προβεί σε διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων του!

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 13:15 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  αρθρο 83
  Το θέμα στατικής επάρκειας ας μείνει ως έχει στον 4178/13 .
  Επειδή πολύ συνάδελφοι έχουν επισημάνει τα προβλήματα που προκύπτουν από την επιβολή μελέτης στατικής επάρκειας σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις αυθαιρέτων ρωτώ τα εξής ;
  Έστω και έγινε μελέτη στατικής επάρκειας και θέλει ενίσχυση . Θα γίνει η ενίσχυση η θα μείνουμε μόνο με τους υπολογισμούς ; Ποιος θα την κάνει , που θα βρεθούν τα χρήματα; Mη μου πείτε ότι θα γίνει έκπτωση στο πρόστιμο ; Για μία κατοικία προ του 1975 το παράβολο είναι 500 ευρώ , ειδικό πρόστιμο δεν έχει ,ενώ για μελέτη και ενίσχυση βάλτε μερικά μηδενικά στο 500… Ποια οικονομική ελάφρυνση έχει; Καμία.
  ΄΄ Δεν υπάρχουν χρήματα δεν γίνεται ενίσχυση.΄΄
  Τότε γιατί να γίνει μελέτη στατικής επάρκειας για να πούμε ότι το σπίτι κινδυνεύει έναντι σεισμού. Δεν φτάνει που δεν κοιμόμαστε τα βράδια λόγω της κρίσης θα βλέπουμε και σεισμούς από πάνω ;
  Το αποτέλεσμα θα είναι τελικά να μην ενταχθεί καν στον νόμο η παραπάνω κατοικία.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 12:11 | Σεμίνα Σεχρεμέλη

  ΠΑΡ.8. ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

  1.Μελέτη στατικής επάρκειας δύναται να πραγματοποιηθεί για το σύνολο του κτιρίου. Οπότε καθίσταται ασύμφορη και αδύνατη όταν πρόκειται να γίνει υπαγωγή για οριζόντια ιδιοκτησία και όχι αυτοτελές κτίριο, δεδομένου ότι και η συμπλήρωση της ταυτότητας κτιρίου δύναται να πραγματοποιείται ανά αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία και όχι στο σύνολο του κτιρίου κατά το άρθρο 20 παρ.4.

  2.Με δύο παραγράφους τίθενται διαφορετικές προθεσμίες για την υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας. Συγκεκριμένα:
  «Η μελέτη στατικής επάρκειας δύναται να υποβάλλεται εντός προθεσμίας 2 ετών από την ημερομηνία υπαγωγής για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ4, 3 ετών για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ3 και 5 ετών για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ2 .» ΚΑΙ
  «Η μελέτη στατικής επάρκειας δύναται να υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής και σε κάθε περίπτωση πριν την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου.»

  Επίσης οι κατηγορίες και οι ανάλογες προθεσμίες διαφέρουν από αυτές του άρθρου 21 για την προθεσμία υποβολής ταυτότητας κτιρίου.

  3.Γιατί δεν διατηρείτε τα ισχύοντα με την Υ.Α. 7581/11-2-2014 (ΦΕΚ Β’ 405);;;