Άρθρο 55 Διαδικασία ελέγχου εφαρμογής οικοδομικών αδειών

1. Ο έλεγχος ορθής εφαρμογής είναι υποχρεωτικός για κάθε έργο που εκτελείται με οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης, με έναρξη εργασιών μετά την 01.03.2012. Οι έλεγχοι διενεργούνται από διαφορετικούς κάθε φορά Ελεγκτές Δόμησης με αυτοψία και έλεγχο της εφαρμογής των μελετών βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια δόμησης.
2. Οι έλεγχοι διενεργούνται στα εξής στάδια:
α) Αρχικός: Αμέσως μετά την ολοκλήρωση ξυλοτύπων, οπλισμού θεμελίωσης και τοιχίων υπογείου εφόσον υπάρχουν. Ο έλεγχος αφορά στην τήρηση του ξυλοτύπου, του βάθους θεμελίωσης, της θέσης του κτιρίου στο οικόπεδο ή στο γήπεδο, των πλαγίων αποστάσεων και των διαστάσεων του κτιρίου καθώς και τον έλεγχο των σταδίων α και β του άρθρου 49.
Στην περίπτωση που υφίστανται στο πόρισμα ελλείψεις ή λάθη που αφορούν
-όρους δόμησης ή χρήσης γης ή την ορθή υλοποίηση της οικοδομικής γραμμής ή/ και απαιτούμενες εγκρίσεις ή
-υπερβάσεις της υλοποίησης των εγκεκριμένων όρων δόμησης ή εσφαλμένο υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης ή των επιφανειών φύτευσης,
η ΥΔΟΜ προβαίνει σε επανέλεγχο της οικοδομικής αδείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις (α) και (β) του άρθρου 49 εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών εκδίδοντας σχετική πράξη. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται αμελλητί στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β) Ενδιάμεσος: Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού και της εξωτερικής τοιχοποιίας. Ο έλεγχος αφορά στις εξωτερικές διαστάσεις σε όλες τις στάθμες, το διαμορφωμένο ύψος, τη θέση του κτιρίου, το είδος της τοιχοποιίας, της θερμομόνωσης του κτιρίου, την τήρηση του εύρους του αντισεισμικού αρμού, τις διαστάσεις των εξωστών.

γ) Τελικός: Μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου. Ο έλεγχος αφορά στις εξωτερικές διαστάσεις, τις όψεις, το ύψος της στέγης και το συνολικό ύψος, τις διαστάσεις των ημιυπαιθρίων χώρων και των εξωστών, τις τελικές στάθμες ορόφων, την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (υποχρεωτική φύτευση, προκήπιο, ακάλυπτος χώρος), τήρηση των θέσεων στάθμευσης, θέση και διαστάσεις κολυμβητικών δεξαμενών και υδάτινων επιφανειών, θέση και διαστάσεις δεξαμενών λυμάτων, θέση και διαστάσεις λεβητοστασίου και διαστάσεις των ανοιγμάτων του και τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις .
Για τις περιπτώσεις προσθηκών κατ επέκταση επιβεβαιώνεται επιπλέον και η αποτύπωση του υφισταμένου κτιρίου.
Ο αριθμός των ελέγχων καθορίζεται ανάλογα με το είδος των εργασιών που προβλέπονται από την άδεια δόμησης. Σε κάθε περίπτωση γίνεται τουλάχιστον ένας έλεγχος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

3. Αριθμός των ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργου

α) Κατηγορία Α’: ένας (1) έλεγχος (τελικός) που πραγματοποιείται από έναν ελεγκτή, σε:
i) Εργασίες επισκευής σε υφιστάμενα κτίρια, ανεξαρτήτως της επιφάνειας και της χρήσης τους.
ii) Εργασίες δόμησης που απαιτούνται σε περίπτωση αλλαγής χρήσης κτιρίου, ανεξαρτήτως της επιφάνειας και της χρήσης του.
iii) Προσθήκες καθ’ ύψος σε υφιστάμενα κτίρια, ανεξάρτητα από την επιφάνεια και τη χρήση τους.
iv) Εργασίες κατεδαφίσεων, ανεξαρτήτως του είδους και της κατηγορίας του έργου.
v) Εργασίες περιτοιχίσεων, ανεξαρτήτως του είδους και του μεγέθους τους.
vi) Εργασίες κατασκευής έργων αντιστήριξης, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, κατασκευής κολυμβητικών δεξαμενών και υδάτινων επιφανειών, ανεξαρτήτως του είδους και του μεγέθους τους.
vii) Εργασίες κατασκευής δεξαμενών αποθήκευσης νερού, υγρών και αερίων καυσίμων, ανεξαρτήτως του είδους και του μεγέθους τους.
viii) Εργασίες κατασκευής στεγάστρων, ανεξαρτήτως του είδους και του μεγέθους τους

β) Κατηγορία Β’: δύο (2) έλεγχοι, ένας αρχικός που διενεργείται από δύο ελεγκτές και ένας τελικός που διενεργείται από δύο ελεγκτές, σε:
i) Νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας έως και δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ., ανεξάρτητα από τη χρήση τους.
ii) Προσθήκες κατ’ επέκταση σε υφιστάμενα κτίρια, όταν η συνολική επιφάνεια τις προσθήκης είναι έως και δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ., ανεξάρτητα από τη χρήση τους. iii) Προκατασκευασμένα κτίρια, ανεξάρτητα από τη χρήση και την επιφάνειά τους.

γ) Κατηγορία Γ’: τρεις (3) έλεγχοι, ένας αρχικός, που διενεργείται από δύο ελεγκτές, ένας ενδιάμεσος που διενεργείται από έναν ελεγκτή και ένας τελικός που διενεργείται από δύο ελεγκτές, σε:
i) Νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων (2.000) τ.μ., ανεξάρτητα από τη χρήση τους.
ii) Προσθήκες κατ’ επέκταση σε υφιστάμενα κτίρια, όταν η συνολική επιφάνεια της προσθήκης είναι μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων (2.000) τ.μ., κτίρια ανεξάρτητα από τη χρήση τους.
Για την εφαρμογή της ανωτέρω κατηγοριοποίησης , ως συνολική επιφάνεια νοείται το σύνολο των επιφανειών του κτιρίου, προσμετρούμενων ή μη στο συντελεστή δόμησης, περιλαμβανομένων και των χώρων της πιλοτής, των υπογείων και των ημιυπαιθρίων.
Σε περίπτωση που με την ίδια άδεια δόμησης προβλέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίων σε απόσταση μεταξύ τους, τα οποία δεν ανεγείρονται ταυτόχρονα, καθώς επίσης και όταν ένα κτίριο αποτελείται από περισσότερα ανεξάρτητα τμήματα, τα οποία δεν ανεγείρονται ταυτόχρονα, απαιτείται κάθε φορά έλεγχος από διαφορετικό Ελεγκτή Δόμησης και αντιμετωπίζονται ως αυτοτελή έργα ως προς την κατηγορία του έργου. Εφόσον τα παραπάνω κτίρια ή τμήματα κτιρίου ανεγείρονται ταυτόχρονα, είναι δυνατό ο έλεγχος κάθε σταδίου να διενεργηθεί άπαξ από τον ίδιο Ελεγκτή Δόμησης
Ο τελικός έλεγχος, σε κτίρια με τις ακόλουθες χρήσεις, πραγματοποιείται από κλιμάκιο μηχανικών, που αποτελείται από δύο Ελεγκτές Δόμησης που εντάσσονται στην Κατηγορία ΙΙΙ του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης του άρθρου 12 Ν. 4030/2012 και έναν υπάλληλο του οικείου Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος:
εκπαίδευσης, συνάθροισης κοινού (μουσεία, χώροι συναυλιών, αίθουσες δικαστηρίων, κλειστοί χώροι αθλητικών συγκεντρώσεων, κινηματογράφοι, θέατρα, κέντρα διασκέδασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων), υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας, ψυχιατρεία, ιδρύματα ατόμων με αναπηρία, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, οίκοι ευγηρίας, βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί), καταστήματα σωφρονισμού, κύρια και σύνθετα τουριστικά καταλύματα, εμπορίου (αυτοτελή κτίρια για εμπορικά κέντρα, αγορές και υπεραγορές), γραφεία δημόσιων υπηρεσιών και τοπικής αυτοδιοίκησης, βιβλιοθήκες, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και πρατήρια υγρών καυσίμων, εκκλησιαστικά κτίρια. Η παραπάνω ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις i, iv, v, vi, vii, viii των εργασιών της Κατηγορίας Α’.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις ελέγχονται επιπλέον από τον μηχανικό ειδικότητας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά τον τελικό έλεγχο τα εξής:
α) ο τύπος των δεξαμενών λυμάτων.
β) Ο τύπος των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, κλιματισμού.
γ) Η μη διέλευση δικτύων/εγκαταστάσεων από/σε χώρους που δεν επιτρέπεται
δ) Η θέση της απόληξης των φρεατίων και των αντλιών και η ύπαρξη βαλβίδας αντεπιστροφής στο κεντρικό φρεάτιο σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης πόλης.
ε) Η ύπαρξη ηλεκτρονόμων διαρροής (ρελέ) στους πίνακες φωτισμού.
στ) Ο τύπος, τα χαρακτηριστικά και το πλήθος των στοιχείων της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας όπου απαιτείται.

4. Διαδικασία ελέγχου
Ο γενικός επιβλέπων βάσει της οικοδομικής άδειας υποχρεούται να ενημερώνει δέκα ημέρες πριν την ολοκλήρωση κάθε σταδίου την Υ.ΔΟΜ. Οι έλεγχοι διενεργούνται το αργότερο μέσα σε πέντε ημέρες από την ορισθείσα ημερομηνία ολοκλήρωσης κάθε σταδίου.
Η Υ.ΔΟΜ. ενημερώνει ηλεκτρονικά το αρμόδιο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος το οποίο ορίζει αυθημερόν με ηλεκτρονική κλήρωση τον ή τους ελεγκτές δόμησης και τους ενημερώνει σχετικά, καθώς και τον κύριο του έργου και τον γενικό επιβλέποντα.
Οι υποχρεωτικοί έλεγχοι διενεργούνται από τον ή τους ορισθέντες ελεγκτές δόμησης με την παρουσία των επιβλεπόντων μηχανικών.

5. Για τον ορισμό Ελεγκτή Δόμησης απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος του γενικού επιβλέποντα μηχανικού προς την οικεία ΥΔΟΜ, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ολοκλήρωση κάθε σταδίου της κατασκευής.

6. Η ΥΔΟΜ στη συνέχεια ελέγχει τα στοιχεία του αιτήματος και διαβιβάζει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών το αίτημα ηλεκτρονικά στο αρμόδιο για την Περιοχή Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος το οποίο μέσω του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης, ορίζει με ηλεκτρονική κλήρωση τους Ελεγκτές Δόμησης για κάθε κατηγορία έργων και σύμφωνα με τα νόμιμα επαγγελματικά δικαιώματα εκπόνησης μελετών και διενέργειας επιβλέψεων. Ειδικότερα:
α) Οι έλεγχοι κάθε σταδίου, σε όλες τις περιπτώσεις, διενεργούνται από διαφορετικούς κάθε φορά Ελεγκτές Δόμησης.
β) Η επιλογή των Ελεγκτών Δόμησης, γίνεται με κριτήριο την απόσταση από το έργο. Αρχικά επιλέγονται Ελεγκτές Δόμησης οι οποίοι έχουν επαγγελματική έδρα εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται το έργο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος Ελεγκτής Δόμησης στο Μητρώο, εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τότε επιλέγεται Ελεγκτής Δόμησης με επαγγελματική έδρα εντός της οικείας Περιφέρειας και εάν δεν υπάρχει, εντός των ορίων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
γ) Σε περίπτωση όπου ο αριθμός των εγγεγραμμένων Ελεγκτών Δόμησης στο μητρώο μιας Περιφερειακής Ενότητας είναι μικρότερος ή ίσος του δέκα (10), η επιλογή του Ελεγκτή Δόμησης γίνεται από τους εγγεγραμμένους Ελεγκτές Δόμησης, οι οποίοι έχουν επαγγελματική έδρα εντός των ορίων της Περιφέρειας που βρίσκεται το έργο.
δ) Κατά την ηλεκτρονική κλήρωση οι Ελεγκτές Δόμησης που έχουν ήδη κληρωθεί δεν συμμετέχουν στις επόμενες κληρώσεις μέχρι όλοι οι Ελεγκτές να διεξάγουν τον ίδιο αριθμό ελέγχων.
7. α) Το αρμόδιο για την Περιοχή Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος , εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών ορίζει και ενημερώνει ηλεκτρονικά τους Ελεγκτές Δόμησης σχετικά με το είδος και την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου. Οι Ελεγκτές Δόμησης υποχρεούται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών να ενημερώσουν ηλεκτρονικά το Παρατηρητήριο για την αποδοχή ή μη του ορισμού τους και σε περίπτωση μη αποδοχής ή παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας η κλήρωση επαναλαμβάνεται από το Παρατηρητήριο.
β) Ο Ελεγκτής Δόμησης έχει δικαίωμα να αρνηθεί τον ορισμό του μέχρι δέκα (10) φορές εντός διαστήματος τριών (3) ετών. Πέραν αυτών διαγράφεται από το Μητρώο για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
γ) Η περίπτωση της άρνησης του ορισμού από τον Ελεγκτή Δόμησης, λόγω της απόστασης από το έργο δεν προσμετράται για τη διαγραφή του Ελεγκτή Δόμησης από το Μητρώο, μετά όμως από επαρκή αιτιολόγηση της άρνησης. Σε περιπτώσεις όπου η απόσταση είναι μεγαλύτερη από εκατό (100) χιλιόμετρα καθώς και σε περιπτώσεις νήσων, η άρνηση ορισμού θεωρείται επαρκώς αιτιολογημένη.
8. Σε περίπτωση που οι Ελεγκτές Δόμησης αποδεχθούν τον ορισμό τους, το Παρατηρητήριο ενημερώνει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών και ηλεκτρονικά την οικεία ΥΔΟΜ, τον κύριο του έργου και τον γενικό επιβλέποντα μηχανικό για τη διενέργεια του ελέγχου. Ο έλεγχος διενεργείται με επιτόπια αυτοψία παρουσία των επιβλεπόντων μηχανικών ανάλογα με το στάδιο των εργασιών.
9. Μετά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου, συντάσσεται από τους Ελεγκτές Δόμησης το σχετικό Πόρισμα Ελέγχου. Το Πόρισμα των Ελεγκτών Δόμησης επέχει θέση έκθεσης αυτοψίας και απαιτείται σαφής διατύπωση του αποτελέσματος του ελέγχου, δηλαδή αποτυπώνονται τόσο οι τυχόν παραβάσεις όσο και η έλλειψη οποιασδήποτε παράβασης.
α) Εάν δεν διαπιστωθούν παραβάσεις, το Πόρισμα συντάσσεται από τους Ελεγκτές Δόμησης εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Παρατηρητήριο και στην οικεία ΥΔΟΜ, η οποία ενημερώνει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών τον κύριο του έργου και τον επιβλέποντα μηχανικό. Στην περίπτωση τελικού ελέγχου, το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος εκδίδει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.), σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 20, που αποστέλλεται στον κύριο του έργου και στον γενικό επιβλέποντα μηχανικό.
β) Εάν διαπιστωθούν παραβάσεις, το Πόρισμα συντάσσεται από τους Ελεγκτές Δόμησης εντός διαστήματος δύο (2) εργασίμων ημερών και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην οικεία ΥΔΟΜ και στο Παρατηρητήριο, το οποίο επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις και με την επιφύλαξη των κατωτέρω παραγράφων:
i) Εάν διαπιστωθούν οι αναφερόμενες στην παρ. 9 του άρθρου 51 αλλαγές, τροποποιήσεις και αποκλίσεις, δεν επιβάλλονται κυρώσεις, εφόσον ενημερωθεί εντός τριάντα (30) ημερών ο σχετικός φάκελος της άδειας δόμησης. Εάν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η οικεία ΥΔΟΜ επιβάλει μόνο τη διακοπή εργασιών.
ii) Εάν διαπιστωθούν παραβάσεις για τις οποίες τηρείται το περίγραμμα της οικοδομής, ο συντελεστής δόμησης και ο συντελεστής όγκου, τίθεται προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών ώστε να πραγματοποιηθεί αναθεώρηση της άδειας δόμησης. (παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 4067/2012 και εδ. 3 της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/85). Εάν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η οικεία ΥΔΟΜ επιβάλει κυρώσεις σύμφωνα με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις.
iii) Προκειμένου να επιβληθούν από την οικεία ΥΔΟΜ τα σχετικά πρόστιμα, απαιτείται σαφής σκαριφηματική αποτύπωση των παραβάσεων επί του Πορίσματος. Σε διαφορετική περίπτωση το Πόρισμα θεωρείται ελλιπές και η άσκηση του καθήκοντος του Ελεγκτή Δόμησης πλημμελής και επισύρει τις σχετικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4030/2012.
10. Στην περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις, αντίγραφο της πράξης διακοπής εργασιών, στο οποίο επισυνάπτεται το Πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης, αποστέλλεται:
α) στο αρμόδιο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος, με την υποχρέωση διαβίβασης στο Εποπτικό Συμβούλιο, για να εισηγηθεί προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κυρώσεις σε βάρος των μελετητών ή και του επιβλέποντος μηχανικού του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 57,
β) στον κύριο του έργου και τον επιβλέποντα μηχανικό,
γ) στην αρμόδια αστυνομική αρχή, η οποία διακόπτει χωρίς άλλη ειδοποίηση τις οικοδομικές εργασίες και παρακολουθεί την τήρηση της διακοπής,
δ) στον οικείο Δήμο, ο οποίος υποχρεούται να τοιχοκολλήσει την ίδια ημέρα την πράξη διακοπής εργασιών της ΥΔΟΜ και το πόρισμα των Ελεγκτών Δόμησης στο δημοτικό κατάστημα και να τα διατηρήσει για διάστημα είκοσι (20) ημερών.
11. Για τη συνέχιση των οικοδομικών εργασιών, μετά τη διακοπή αυτών, απαιτείται νέος έλεγχος από διαφορετικούς Ελεγκτές Δόμησης και εφόσον διαπιστωθεί ότι οι παραβάσεις έχουν αρθεί (μετά από αναθεώρηση, ενημέρωση ή κατεδάφιση) εκδίδεται σχετική πράξη της ΥΔΟΜ, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του νέου Πορίσματος του Ελεγκτή Δόμησης, στο οποίο βεβαιώνεται η άρση των παραβάσεων που οδήγησαν στην διακοπή.
12. Σε περίπτωση διαφωνίας των Ελεγκτών Δόμησης αιτιολογείται ο λόγος διαφωνίας και αδυναμίας σύνταξης πορίσματος ,δεν καταβάλλεται αποζημίωση και το Παρατηρητήριο αναθέτει σε νέους Ελεγκτές Δόμησης την διενέργεια του ελέγχου και ταυτοχρόνως ενημερώνει την αρμόδια Υ.Δ.Ο.Μ. για τυχόν ενέργειες της.
13. Σε περίπτωση που κατά τον αρχικό ή ενδιάμεσο έλεγχο διαπιστωθεί ότι η κατασκευή βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο εργασιών, ο Ελεγκτής Δόμησης διενεργεί τον έλεγχο και σημειώνει στις παρατηρήσεις του το στάδιο των οικοδομικών εργασιών (επισυνάπτεται και φωτογραφία του έργου), καθώς επίσης και τη μη έγκαιρη υποβολή αιτήματος για έλεγχο δόμησης από τον επιβλέποντα μηχανικό, προκειμένου να επιβληθούν κυρώσεις στον επιβλέποντα μηχανικό σύμφωνα με το άρθρο 57, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός της διαπίστωσης ή μη παραβάσεων.
Σε περιπτώσεις έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας ή/και για έργα που άπτονται ειδικού ελέγχου ως προς τους όρους δόμησης τότε η ως άνω διαδικασία ελέγχου γίνεται από ειδική επιτροπή που αποτελείται από Δύο (2) Ελεγκτές Δόμησης όπως ανωτέρω, έναν εκπρόσωπο του αρμόδιου Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος και έναν μηχανικό της αρμόδιας Υ.Δ.Ο.Μ.
14. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η αποζημίωση των Ελεγκτών Δόμησης ανά έλεγχο και ανά κατηγορία έργου καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια του παρόντος άρθρου.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 23:49 | ΚΓ-Μηχ/γος Μηχ/κος

  Στην παρ. 2, στους ελέγχους δόμησης, θα πρέπει να προστεθούν :
  α) Αρχικός: Αμέσως μετά την ολοκλήρωση ξυλοτύπων………….. καθώς και της κατασκευής θεμελιακής γείωσης, και των υποδομών/οδεύσεων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

  β) Ενδιάμεσος: Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού …………… τις διαστάσεις των εξωστών, τη διέλευση δικτύων η/μ εγκαταστάσεων από/σε χώρους που δεν επιτρέπεται.

  Στην παρ. 3, στον έλεγχο δόμησης κατηγ. Γ θα πρέπει να προστεθεί η χρήση «κατοικίες/πολυκατοικίες», αφού η εξέλιξη της τεχνολογίας απαιτεί σύνθετες εγκαταστάσεις και στα κτίρια κατοικιών/πολυκατοικιών και να διαγραφεί η εξαίρεση των περιπτώσεων vi, vii, viii των εργασιών της Κατηγορίας Α’, καθώς οι εν λόγω κατασκευές αποτελούν πολύπλοκες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που θέτουν θέματα ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου.

  Στην παρ. 4,»Διαδικασία ελέγχου»
  Προτείνουμε να γίνει αλλαγή και προσθήκη ως εξής :
  «Ο γενικός επιβλέπων, βάσει της οικοδομικής άδειας, υποχρεούται, με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη των επιβλεπόντων στους λοιπούς τομείς της οικοδομικής άδειας, να ενημερώνει δέκα ημέρες πριν την ολοκλήρωση κάθε σταδίου την Υ.ΔΟΜ. Οι έλεγχοι διενεργούνται το αργότερο μέσα σε πέντε ημέρες από την ορισθείσα ημερομηνία ολοκλήρωσης κάθε σταδίου.»

  Και στη συνέχεια ……

  «Οι υποχρεωτικοί έλεγχοι διενεργούνται από τον ή τους ορισθέντες ελεγκτές δόμησης με την παρουσία των επιβλεπόντων μηχανικών όλων των τομέων της οικοδομικής άδειας.»

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 22:55 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Άρθρο 55 Διαδικασία ελέγχου εφαρμογής οικοδομικών αδειών

  Στις ανωτέρω περιπτώσεις ελέγχονται επιπλέον από τον μηχανικό ειδικότητας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά τον τελικό έλεγχο τα εξής:
  α) Ο τύπος των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και αν είναι σύμφωνος με τη μελέτη αλλά και τις ισχύουσες προδιαγραφές και απαιτήσεις
  β) Η μη διέλευση δικτύων/εγκαταστάσεων από/σε χώρους που δεν επιτρέπεται
  γ) Ο τύπος των βασικών συσκευών, σωληνώσεων και στοιχείων των εγκαταστάσεων και αν είναι σύμφωνος με τη μελέτη αλλά και τις ισχύουσες προδιαγραφές και απαιτήσεις

  [Πιο συγκεκριμένα ελέγχονται κεντρικές, ημικεντρικές και τοπικές συσκευές/μηχανήματα διανομής και λήψης, δεξαμενές και στοιχεία αποθήκευσης, καμινάδες, σωληνώσεις, βασικά συστήματα αυτοματισμών λειτουργίας (ροής, στάθμης κλπ), φρεάτια ελέγχου, αυτοματισμοί και στοιχεία ελέγχου ηλεκτρικών πινάκων, πρόβλεψη γειώσεων και αντικεραυνικών συστημάτων.
  Επίσης κάθε στοιχείο που αποτελεί κρίσιμο και δεσμευτικό παράγοντα του τύπου της εγκατάστασης, της λειτουργίας της και της συμφωνίας της με τη μελέτη και τις ισχύουσες προδιαγραφές και απαιτήσεις].

  * στην αγκύλη οι αλλαγές που προτείνονται

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 15:53 | Νίκος

  Σύμφωνα με τον νέο Νόμο ένας ιδιοκτήτης ο οποίος θέλει να ανεγείρει μια νέα οικοδομική της κατηγορίας Β (που είναι και το σύνηθες ) πρέπει να επιβαρυνθεί με την πληρωμή τεσσάρων ελεγκτών δόμησης δηλαδή 992,00€. Εάν αυτός ο ιδιοκτήτης βρίσκεται σε κάποιο απομακρυσμένο νησί τότε θα πρέπει να επιβαρυνθεί επιπροσθέτως και την διαμονή και την μετακίνηση των τεσσάρων αυτών ελεγκτών δηλαδή ένα συνολικό κόστος περίπου 1400€. Εάν το κτίριο αυτού του ιδιοκτήτη έχει τμηματική θεμελίωση λόγο ιδιομορφίας του εδάφους η έχει περισσότερα του ενός κτιρίου προς ανέγερση τότε θα πρέπει να επιβαρυνθεί τουλάχιστον τα έξοδα για δυο επιπλέον ελεγκτές με την διαμονή και τα εισιτήρια τους δηλαδή συνολικό κόστος 2100,00€.
  Θεωρώ ότι :
  α) Το κόστος για τον έλεγχο μιας απλής οικοδομής τρομερά αυξημένο σε σημείο που να λειτουργεί ανασταλτικά.
  β) Θα υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση για την κατασκευή του έργου σε απομακρυσμένες περιοχές λόγω αλλεπάλληλων μη αποδοχών των ελεγκτών δόμησης και έλλειψη συνεννόησης μεταξύ τους.
  γ) Το σώμα τον ελεγκτών δόμησης είναι πολύ αξιόλογο και αξιόπιστο και αυτό αποδεικνύετε από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που έχει διενεργήσει το υπουργείο.
  δ) υπάρχει ήδη ασφαλιστική δικλίδα επανέλεγχου μιας νέας κατασκευής (τελικός έλεγχος ελεγκτή δόμησης, δειγματοληπτικός έλεγχος από υπουργείου, ΠΕΑ, βεβαιώσεις νομιμότητας σε κάθε μεταβίβαση, ταυτότητα κτιρίου κτλ.)
  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω θεωρώ ότι ο αριθμός των ελεγκτών δόμησης σε κάθε στάδιο εργασιών θα πρέπει να παραμείνει ένας.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 14:50 | FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α & Β Α.Ε.

  Αναφορικά με τη διαδικασία υποχρεωτικού ελέγχου εφαρμογής οικοδομικών αδειών από τους Ελεγκτές Δόμησης ως προς τα έργα που εκτελούνται εντός των χώρων των Αεροδρομίων παρακαλούμε να ληφθούν υπόψιν τα εξής: Εκτός εάν ειδική διάταξη νόμου αναθέτει τη διενέργεια του ελέγχου των εργασιών δόμησης σε άλλον φορέα, ο έλεγχος των εργασιών δόμησης είναι υποχρεωτικός για κάθε έργο που διενεργείται εντός των πολιτικών αεροδρομίων ή των χώρων ευθύνης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και εκτελείται με οικοδομική άδεια από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Αναφορικά με την εκτέλεση έργων σε παραχωρηθέντα αεροδρόμια, παρά το γεγονός ότι ο έλεγχος των εργασιών δόμησης διενεργείται από τον αρμόδιο – με βάση τις συμβάσεις παραχώρησης – φορέα, πέραν των όσων ορίζονται στις συμβάσεις παραχώρησης (π.χ. επιθεωρήσεις από την ΥΠΑ κατά το στάδιο ουσιώδους ολοκλήρωσης των έργων) δεν παρακωλύεται το δικαίωμα της ΥΠΑ να παρίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια της διενέργειας των εργασιών ή και του ελέγχου των εργασιών δόμησης.

 • §2α Θεωρούμε αδιανόητη την εκχώρηση αρμοδιοτήτων των Υ.ΔΟΜ. στους ελεγκτές δόμησης μέσω της εκχώρησης του δικαιώματος ελέγχου τοπογραφικού διαγράμματος και διαγράμματος δόμησης ήδη ελεγμένων ή προς έλεγχο, σε περίπτωση έναρξης εργασιών προ της ολοκλήρωσης του ελέγχου από τις Υ.ΔΟΜ. Διαφορετικά, εάν το σκεπτικό είναι η κατάργηση των ελέγχων για έκδοση οικοδομικών αδειών από τις Υ.ΔΟΜ. και η μετακύλιση των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών τους στους ελεγκτές δόμησης καταργήστε τα τμήματα έκδοσης αδειών δόμησης των Υ.ΔΟΜ.

  §2α Να εναρμονιστεί το περιεχόμενο των ελέγχων με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α. 299/7.1.2014-Φ.Ε.Κ. 57/Β/16.1.2014 «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης».

  §9α Δεν υπάρχει §9 στο άρθρο 20.

  §9βiii Να γίνει σαφές ότι από τη στιγμή που το πόρισμα επέχει θέση έκθεσης αυτοψίας, για τον προσδιορισμό των προστίμων δεν απαιτείται εκ νέου αυτοψία από την Υ.ΔΟΜ.

  §13 Δεν είναι δυνατό να επιβάλλονται κυρώσεις στον επιβλέποντα μηχανικό στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης ή ο κατασκευαστής του έργου προχωρά σε εργασίες χωρίς την ενημέρωση του επιβλέποντα μηχανικού. Επομένως θα πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα στον επιβλέποντα μηχανικό να απαλλάσσεται από τις κυρώσεις όταν ενημερώνει εγγράφως την Υ.ΔΟΜ. και το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος, κατά την πρόβλεψη της §2 του άρθρου 57.

 • 8 Οκτωβρίου 2016, 09:24 | Θεόδωρος Αγγελόπουλος

  Παρ.3 β) : «Ο τύπος των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, κλιματισμού.»

  Η διατύπωση είναι εντελώς λανθασμένη. Δεν νοείται έλεγχος μόνο στον τύπο συστημάτων χωρίς να γίνει έλεγχος στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

  Παρ.3 δ) «Η θέση της απόληξης των φρεατίων και των αντλιών και η ύπαρξη βαλβίδας αντεπιστροφής στο κεντρικό φρεάτιο σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης πόλης.»

  Η διατύπωση είναι λανθασμένη. Η λέξη «απόληξη» αναφέρεται σε κατακόρυφα στοιχεία. Συνεπώς η χρήση της λέξης είναι εντελώς λάθος. Ίσως θα πρέπει να αντικατασταθεί με ορθότερη λέξη.

  Παρ.3 ε) Η ύπαρξη ηλεκτρονόμων διαρροής (ρελέ) στους πίνακες φωτισμού.

  Η διατύπωση είναι εντελώς λανθασμένη, δημιουργεί σύγχυση και αποβαίνει εις βάρος γενικά της ασφάλειας. Δεν νοείται έλεγχος σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση και να ελέγχεται μόνο το συγκεκριμένο στοιχείο ασφάλειας. Επιπρόσθετα αναφέρεται ο «πίνακας φωτισμού». Δηλαδή ο «πίνακας κίνησης» δεν θα ελεγχθεί; Παρακαλώ οι διατυπώσεις σε τεχνικά ζητήματα, θα πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρες.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2016, 11:32 | Σταύρος Σουάνης

  Ο έλεγχος των σταδίων α και β του άρθρου 49 από τον ελεγκτή δόμησης είναι απλά… ΑΝΕΦΙΚΤΟΣ!!
  Τα έχουν αναλύσει οι συνάδελφοι που προηγήθηκαν.

  Κατά την γνώμη μου, θα πρέπει να επιβάλλεται έλεγχος από Ε.Δ. στην λήξη (αν και πλέον η λήξη μίας οικοδομικής άδειας τείνει προς… το άπειρο) της άδειας.
  Παρατηρείται εδώ και χρόνια, οι άδειες να μένουν «ανοιχτές» όταν δεν απαιτείται ηλεκτροδότηση. (περιφράξεις, αλλαγή χρήσης, προσθήκες κ.λπ.)
  Και ότι θέλει κάνει ο κάθε ένας και ο συνάδελφος δεν έχει άλλο τρόπο (ή μάλλον έχει χρονοβόρο και κοστοβόρο τρόπο) να διεκδικήσει την αμοιβή επίβλεψης.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2016, 05:57 | Δημ. Φλάσκος

  Για την παρ. 2.: «2. Οι έλεγχοι διενεργούνται στα εξής στάδια:
  α) Αρχικός: Αμέσως μετά την ολοκλήρωση ξυλοτύπων, οπλισμού θεμελίωσης και τοιχίων υπογείου εφόσον υπάρχουν. Ο έλεγχος αφορά στην τήρηση του ξυλοτύπου, του βάθους θεμελίωσης, της θέσης του κτιρίου στο οικόπεδο ή στο γήπεδο, των πλαγίων αποστάσεων και των διαστάσεων του κτιρίου καθώς και τον έλεγχο των σταδίων α και β του άρθρου 49.»…..

  Εχει ήδη αναφερθεί ότι ο έλεγχος των σταδίων α και β του άρθρου 49 θα είναι δυσχερής αν όχι για όλους, για τους περισσότερους των ελεγκτών, λόγω αφ΄ενός του περιορισμένου χρόνου, και αφ΄ετέρου λόγω της άγνοιας των πιθανών ειδικών διατάξεων (τουλάχιστον αυτών) που ισχύουν στη περιοχή του έργου.

  Αν όμως επιμένετε στον διπλό έλεγχο, τότε ίσως πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη των εργασιών(πράγμα που θα σήμαινε την αναθεώρηση όλων των σχετικών άρθρων).
  Η επιτάχυνση των διαδικασιών, στη οποία στοχεύετε, δεν συμβαδίζει με τα παραπάνω, θα υπάρξουν εμπλοκές και καθυστερήσεις σε πολλές περιπτώσεις με αποτέλεσμα την επιβράδυνση, δηλαδή ακριβώς το αντίθετο απο το στόχο…
  Καλύτερα λοιπόν λίγη καθυστέρηση στην αρχή πριν την έναρξη (με διπλό έλεγχο, αν επιμένετε) και αποφυγή έτσι μεγαλύτερης καθυστέρησης αργότερα (μετά την έναρξη των εργασιών).

  Να συμπληρώσω βέβαια ότι η καθυστέρηση στην οποία αναφέρθηκα θα αποδειχτεί η λιγότερο βλαβερή συνέπεια μιας τέτοιας διαδικασίας.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 13:00 | ΝΙΚΟΛΑΣ

  Το να ελέγξει ένας μηχανικός ένα φάκελο απαιτουν γνώσεις ετών!
  Και έστω ότι έκανε λάθος ο μηχανικός της ΥΔΟΜ η ο ελεγκτης και εγω έχω σκάψει βράχο και καλουπώσει εγώ τα ασφαλιστικά μέτρα που να τα στείλω!!
  Υπάρχει περίπτωση να ελέγχει υπαλληλος πολεοδομίας και να υπογράφει άδεια??
  Οι άδειες θα κάνουν χρονιά για εκδοθούν!!!
  Εδω ένας νέος μηχανικός δεν μπορεί και μπερδεύεται να κάνει έλεγχο περιτυπωματος ως προς το βάθος εκσκαφης θα μπορεί να ελέγξει φάκελο πολεοδομίας ???
  Ο ελεγκτης κατά την γνωμη μου πρέπει να ελέγχει το όγκο του κτηρίου ως προς το οικόπεδο και τίποτε άλλο !!!
  Υπάρχουν ελεκτεσ που έχουν ζητήσει αναθεωρηση οικοδομής διότι ένα παράθυρο είχε διασταση λίγο μικρότερη από τα σχεδία!!!
  Έμενα μου ετυχε να ζητάει αναθεωρηση διότι η κάτοψη θεμελίων δεν έγραφε βάθος εκσκαφής παρόλο που είχα διάγραμμα εκσκαφης !!!

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 18:14 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ

  Σε αυτό το άρθρο σηματοδοτείται μια σημαντική αλλαγή σε ότι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα .
  Αναφέρει ότι κατά τον αρχικό έλεγχο , θα ελέγχει ο κάθε ελεγκτής δόμησης το α και β του άρθρου 49 ( εκτός των υπολοίπων ) το οποίο και σηματοδοτεί ότι πρέπει να ελέγχει όλο τον φάκελο της άδειας δόμησης , δηλαδή να ελέγχει ουσιαστικά και την νομιμότητα της έκδοσης της αδείας από την αρμόδια ΥΔΟΜ
  Αν είναι έτσι τι ρόλο παίζουν οι ΥΔΟΜ . Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στις ΥΔΟΜ

  Πως θα πληρωθεί εν τέλει αυτός ο μηχανικός όταν του ζητάτε να μελετήσει όλο τον φάκελο της αδείας ο οποίος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και να ελέγχει την νομιμότητα όσων αναγράφονται σε αυτόν.
  Θα πάρει 200 ευρώ για να ελέγχει ένα φάκελο από την αρχή .

  Τι θα γίνει αν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ του ελεγκτή και με τον μηχανικό της ΥΔΟΜ δεν αναφέρεται τίποτα .
  Τι θα γίνει αν υπάρχει διαφορά απόψεων μεταξύ των 2 ελεγκτών και της ΥΔΟΜ
  Ποιος τελικά θα πληρώνει την καθυστέρηση αυτή με την αντιγνωμία μεταξύ ελεγκτή και ΥΔΟΜ .
  Πως θα επιλύονται οι διαφορές απόψεων μεταξύ ΥΔΟΜ και εκάστοτε ελεγκτή από το ΣΥΠΟΘΑ , το οποίο μπορεί να συνεδριάζει μια φορά το τρίμηνο ή τετράμηνο , Αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα και θεωρώ ότι δεν μπορούν να εφαρμοσθούν .
  Προβλέπω ότι θα υπάρχουν απανωτές αιτήσεις απόρριψης κατά την κλήρωση και να δούμε πως θα προχωράνε τα έργα .

  Έχοντας μια εμπειρία περίπου 4 και πλέον ετών από τον θεσμό των ελεγκτών δόμησης θεωρώ ότι αυτός έχει λειτουργήσει σε συντριπτικό βαθμό άριστα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλετε να τον αλλάξετε .

  Μήπως στο βάθος κρύβεται η πλήρης κατάργηση των ΥΔΟΜ και η μεταφορά τους σε ιδιώτες ?

 • 6.Η παράγραφος 2 του άρθρου 55 «Διαδικασία ελέγχου εφαρμογής οικοδομικών αδειών» να διαμορφωθεί ως εξής: «2. Οι έλεγχοι διενεργούνται στα εξής στάδια: α) Αρχικός: Αμέσως μετά την ολοκλήρωση ξυλοτύπων, οπλισμού θεμελίωσης και τοιχίων υπογείου εφόσον υπάρχουν. […]. β) Ενδιάμεσος: Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού και της εξωτερικής τοιχοποιίας. Ο έλεγχος αφορά στις εξωτερικές διαστάσεις σε όλες τις στάθμες, το διαμορφωμένο ύψος, τη θέση του κτιρίου, το είδος της τοιχοποιίας, της θερμομόνωσης του κτιρίου, την τήρηση του εύρους του αντισεισμικού αρμού, τις διαστάσεις των εξωστών, την τήρηση των προβλεπόμενων από τη μελέτη προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα. γ) Τελικός: Μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου. Ο έλεγχος αφορά στις εξωτερικές διαστάσεις, τις όψεις, το ύψος της στέγης και το συνολικό ύψος, τις διαστάσεις των ημιυπαιθρίων χώρων και των εξωστών, τις τελικές στάθμες ορόφων, την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (υποχρεωτική φύτευση, προκήπιο, ακάλυπτος χώρος), τήρηση των θέσεων στάθμευσης, θέση και διαστάσεις κολυμβητικών δεξαμενών και υδάτινων επιφανειών, θέση και διαστάσεις δεξαμενών λυμάτων, θέση και διαστάσεις λεβητοστασίου και διαστάσεις των ανοιγμάτων του και τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις, την τήρηση των προβλεπόμενων από τη μελέτη προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα. […].»

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 21:39 | B.E.

  Η δουλειά του ελεγκτή δόμησης είναι ο έλεγχος της σωστής εφαρμογής της οικοδομικής άδειας, δεν είναι ο έλεγχος των υπαλλήλων των ΥΔΟΜ για το αν κάνουν καλά την δουλειά όταν εκδίδουν οικοδομικές άδειες. Αυτοί να ελεγχθούν από όργανα τους κράτους. Εγώ σαν ελεγκτής δόμησης θα πρέπει, στον πρώτο έλεγχο, εκτός των άλλων να ελέγξω το τοπογραφικό με τους όρους δόμησης της εκάστοτε περιοχής και το διάγραμμα δόμησης με τι στοιχεία, σε πόσο χρόνο και με ποια αμοιβή, των 200€? Ή μήπως θα αυξηθούν οι αμοιβές μας εις βάρος και πάλι του πολίτη ο οποίος πληρώνει για να εκδώσει την άδεια, πληρώνει για να ελεγχθεί για την κατασκευή ε δεν θα πληρώνει και για την δικιά σας δουλειά για την οποία πληρώνεστε από το ελληνικό δημόσιο.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 19:22 | ΣΑΒΒΑΣ Π.

  Γιατί 2 ελεγκτές σε κάθε στάδιο της κατηγορίας Β; Είναι υπερβολή. Να παραμείνει ως έχει, 1 ελεγκτής.
  Επίσης να προβλεφθεί ότι σε περίπτωση αίτησης για αναθεώρηση οικοδομικής άδειας,(πχ επέκταση) εφόσον αυτή βρίσκεται σε ισχύ, δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 11:19 | Ν. Βερροιόπουλος

  παρ.2. Είναι πολύ σωστό το γεγονός ότι προσδιορίζεται συγκεκριμένα το τι ελέγχει ο ελεγκτής δόμησης. Χρείαζεται όμως να διευκρινιστεί αν ο ελεγκτής δόμησης ελέγχει την ορθότητα της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας ως προς τις γενικές και ειδικές πολεδοδομικές διατάξεις και τους υπολογισμούς του διαγράμματος κάλυψης.
  Επίσεις είναι απαραίτητο να οριστεί κάποια επιτρεπόμενη ανοχή (π.χ. 2% και έως 20εκ.) στον έλεγχο των διαστάσεων του κτηρίου και των υψομέτρων από τον ελεγκτή δόμησης καθώς δεν είναι δυντό κατά την κατασκευή να υπάρχει ακρίβεια χιλιοστού.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2016, 17:47 | Δημητρης Αξιλιθιωτης

  3. Αριθμός των ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργου

  α) Κατηγορία Α’: ένας (1) έλεγχος (τελικός) που πραγματοποιείται από έναν ελεγκτή, σε:
  i) Εργασίες επισκευής σε υφιστάμενα κτίρια, ανεξαρτήτως της επιφάνειας και της χρήσης τους.
  ii) Εργασίες δόμησης που απαιτούνται σε περίπτωση αλλαγής χρήσης κτιρίου, ανεξαρτήτως της επιφάνειας και της χρήσης του.
  iii) Προσθήκες καθ’ ύψος σε υφιστάμενα κτίρια, ανεξάρτητα από την επιφάνεια και τη χρήση τους.
  Όσον αφορά το iii) είναι άδικο αν έχουμε επέκταση και ύψος 1500 τ.μ. για παράδειγμα, ή αμοιβή να είναι 150 €. Πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως την κατηγορία Β.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2016, 17:37 | Δημητρης Αξιλιθιωτης

  Να διευκρινιστεί κατά τον αρχικό έλεγχο των ξυλοτυπων αν εννοεί μόνο τα σίδερα και τους ξυλοτυπους ή μετά το μπετόν της θεμελίωσης;

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 16:46 | Γιάννης Γκούμας

  Πρέπει να ορισθεί χιλιομετρική απόσταση όπου τα οδηπορικά θα καλύπτονται από το κράτος. Ή εναλακτικά αν δεν υπάρχει διαθέσιμος ελεγκτής εντός απόστασης, να μπορεί υπάλληλος της ΥΔΟΜ να διενεργεί τουλάχιστον έναν από τους ελέγχους για μείωση του παράλογου κόστους ή ελεγκτής από άλλη περιφέρεια με κοντινότερη έδρα.
  Τραγικό παράδειγμα τα Κύθηρα, που θα μπορούσαν να ελέγχοτναι από την Λακωνία και η Τροιζηνία από την Αργολίδα.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2016, 16:38 | ΝΙΚΟΣ

  Παράγραφο 3β … Είναι απαράδεκτο και αυξάνει το κόστος η πρόβλεψει για τον έλεγχο κτιρίων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β σε κάθε φάση από 2 Ελεγκτές δόμησης!!! Να αλλαχθεί και να προβλέπει έλεγχο από 1 Ελεγκτη Δόμησης!

 • 12 Σεπτεμβρίου 2016, 19:46 | Χρήστος Ραγιάς

  Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι σε περίπτωση που ένας ελεγκτής δόμησης έχει πραγματοποιήσει ένα έλεγχο σε ένα ακίνητο, δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει δεύτερη φορά έλεγχο στο ίδιο ακίνητο. Αυτό θα αφορά και τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασεις, αλλά και τις πάσεις φύσεως διοικητικές πράξεις. Έτσι θα υπάρχει ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ και ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ σε περίπτωση ύπαρξης νέου αυθαιρέτου που έχει κατασκευάσει ο ιδιοκτήτης ή παλιού που δεν δηλώθηκε από τον προηγούμενο ελεγκτή δόμησης, με ταυτόχρονη ενημέρωση του εισαγγελέα και όλων των δημοσίων υπηρεσιών από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Άρα και η απαίτηση δημοσίων υπαλλήλων (αδιάφθορων) ελεγκτών πρακτικά περιορίζεται, (δεν χρειάζεται θα έλεγα). Με αυτό τον τρόπο θα αποκτηθεί συνείδηση και θα υπάρξει συμμόρφωση από τους πολίτες προς τις ευνομμούμενες διαδικασίες που επιβάλλει ο νόμος.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 08:57 | Π.Ν.

  Παρ. 9β. : » το Πόρισμα ……αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην οικεία ΥΔΟΜ και στο Παρατηρητήριο, το οποίο επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις».
  Σχόλιο: Το Παρατηρητήριο επιβάλει τα πρόστιμα.

  Παρ. 9βi: «Εάν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η οικεία ΥΔΟΜ επιβάλει κυρώσεις σύμφωνα με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις.»
  Σχόλιο: Η ΥΔΟΜ ή το Παρατηρητήριο τελικά επιβάλει τα πρόστιμα???. Προφανώς η παρούσα πρόταση είναι COPY-PASTE από την προηγούμενη απόφαση 299/14 (παρ.5, άρθρο 2) και πρέπει να διορθωθεί, αφού προκύπτει ότι πλέον τα πρόστιμα θα επιβάλλονται από το Παρατηρητήριο.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 22:44 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ

  Μέχρι πόσοι ελεγκτές δόμησης μπορεί να αρνηθούν τον ορισμό τους στο ίδιο έργο; Έχει διαπιστωθεί ότι ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες είναι πολύ δύσκολο να ολοκληρωθεί έναν έργο γιατί ο ένας μετά τον άλλο οι ελεγκτές αρνούνται. Φυσικά είναι απολύτως κατανοητή η άρνηση απο την πλευρά του μηχανικού που εάν ο ζητούμενος έλεγχος είναι πολύ μακριά από την έδρα του πιθανόν η αμοιβή του να μην καλύπτει ούτε τα έξοδά του, ωστόσο είναι αδικαιολόγητο να καθυστερεί μήνες ένα έργο για το λόγο αυτό. Πρέπει να βρεθεί μια λύση ίσως με την παροχή κινήτρων/διαφοροποίηση αποζημίωσης ή δεν ξέρω τι άλλο.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 21:22 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ

  Να διευκρινιστεί αν απαιτείται Ελεγκτής Δόμησης σε άδειες που αφορούν αποκλειστικά νομιμοποίηση. Στην προηγούμενη νομοθεσία δεν αναφερόταν τίποτα σχετικό, ωστόσο σε ερώτηση στις υπηρεσίες δόθηκε η απάντηση ότι απαιτείται Α τελικός.