Άρθρο 104 Αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων

Αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής σε δημόσιες υπό νόμιμη παραχώρηση ή ιδιωτικές εκτάσεις εκμεταλλευόμενες νομίμως από κτηνοτρόφους, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ) μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου χωρίς την καταβολή προστίμου, αφού υποβάλλουν:
α) Αίτηση
β) Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, με τα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη, όπου θα αποτυπώνονται από τον μηχανικό το σημεία των σταυλικών εγκαταστάσεων,
γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι οι επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής διαμονής ατόμων δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 35,00 τ.μ. καθώς και ο τρόπος κατασκευής αυτών και των σταυλικών εγκαταστάσεων.
δ) Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

 • Η πλειοψηφία των υφιστάμενων σταυλικών εγκαταστάσεων κατηγορίας 3 του Ν.4056/12 που βρίσκονται σε δάση, δασικές ή δημόσιες εκτάσεις, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των ειδικών και γενικών διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας ώστε να νομιμοποιηθούν με την έκδοση άδειας δόμησης. Προκειμένου, λοιπόν, να μπορέσουν να λάβουν άδεια εγκατάστασης οι παραπάνω εγκαταστάσεις, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα διατήρησής των σταυλικών εγκαταστάσεων κατόπιν έγκρισης επέμβασης κατ’ εφαρμογή του Ν.4280/14 και κατά παρέκκλιση των περιορισμών της περίπτωσης στ’ της §2 του άρθρου 73 του ν/σ, με την οποία απαγορεύεται η υπαγωγή στις διατάξεις του αυθαίρετων κατασκευών που έχουν υλοποιηθεί σε δάσος και σε δασική ή αναδασωτέα έκταση.
  Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η αντικατάσταση του άρθρου 104 ως εξής:
  «Αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής σε δημόσιες υπό νόμιμη παραχώρηση, ή ιδιωτικές εκτάσεις εκμεταλλευόμενες νομίμως από κτηνοτρόφους, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ), ή δάση και δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί έγκριση επέμβασης, μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου χωρίς την καταβολή προστίμου, αφού υποβάλλουν:
  α) Αίτηση.
  β) Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, με τα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη, όπου θα αποτυπώνονται από τον μηχανικό τα σημεία των σταυλικών εγκαταστάσεων.
  γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι οι επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής διαμονής δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 35,00 τ.μ., καθώς και ο τρόπος κατασκευής αυτών και των σταυλικών εγκαταστάσεων.
  δ) Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.
  Για τις σταυλικές εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί σε δάσος και δασική ή αναδασωτέα έκταση η αναστολή των διατάξεων του παρόντος ισχύει μόνο για το χρονικό διάστημα ισχύος της έγκρισης επέμβασης.»

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 20:37 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΛΑΠΑΣ

  Οι περισσότερες κτηνοτροφικές μονάδες λόγω του μεγέθους τους απασχολούν περί τα 3 με 4 άτομα προσωπικό τα οποία για λόγους ασφαλείας των εγκαταστάσεων και του ζωικού κεφαλαίου διαμένουν σε κτήσματα προσωρινής διαμονής εντός των γηπέδων των μονάδων. Θεωρώ ότι τα 35 μ2 είναι λίγα για τέτοιους οικίσκους που θεωρούνται ως συνοδά έργα των μονάδων και τακτοποιούνται μαζί με αυτές με το παράβολο των 300 ευρώ. Προσωπικά πιστεύω ότι μια ρεαλιστικότερη προσέγγιση θα ήταν 50 με 60 μ2.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 20:44 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΛΑΠΑΣ

  Αναφορικά με το αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης ενίσχυσης που απαιτείται ως δικαιολογητικό :
  α)Η δήλωση στον ΟΣΔΕ σημαίνει ότι η κτηνοτροφική μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών μονάδων που δε βρίσκονται σε λειτουργία τα τελευταία χρόνια είται λόγω της οικονομικής κρίσης, είται για άλλους λόγους, ακόμη και λόγους υγείας, αυτομάτως αποκλείονται από την ευεργετική αυτή διάταξη.

  β)Πολλοί κτηνοτρόφοι είτε από αμέλεια, είται από άγνοια, είται επειδή για κάποιο λόγο δε δικαιούνταν επιδότηση δεν έχουν δηλώσει τις μονάδες τους στο ΟΣΔΕ. Έτσι οι μονάδες τους αποκλείονται από την υπαγωγή στον παρόντα νόμο, όπως και αποκλείστηκαν και από την υπαγωγή στο Ν.4178/2013.

  γ)Δεδομένου του μεγέθους τέτοιων εγκαταστάσεων η νομιμοποίηση των αυαθαιρέτων τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εκτός αυτής της διάταξης) είναι απαγορευτική λόγω μεγάλου κόστους.

  Δεδομένου ότι το εν λόγω άρθρο, όπως και το άντίστοιχο του Ν.4178/2013 στόχο έχει τη βοήθεια του κλάδου της κτηνοτροφίας, θεωρώ ότι το αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης πρέπει να παραλειφθεί από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 17:09 | Γιάννης Γκούμας (Αρχιτέκτων)

  Οι προθεσμίες από το ΟΣΔΕ και από τους νόμους νομιμοποιήσεων πρέπει να εναρμονιστούν. Πρέπει να δωθεί δυνατότητα να κατατίθεται Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης σε οποιαδήποτε στιγμή του έτους, ακόμα και αν αυτή θα εξεταστεί την επόμενη χρονιά, ώστε να προχωράνε και οι ρυθμίσεις.

  Στις Αιτήσεις προς το ΟΣΔΕ, υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατεία όπου εμπλέκονται πολλαπλές υπηρεσίες (Δασαρχεία, Αρχαιολογίες, κλπ) γνωστές για μεγάλες καθυστερήσεις, πλυν εξαιρέσεων.

  Θα πρέπει να κατατίθεται η αρχική αίτηση στον ΟΣΔΕ και να μην υπάρχει απαίτηση πληρότητας για την διαδικασία αυτού του νόμου.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 16:26 | Αδάμ

  Το άρθρο 104 θα πρέπει να συμπεριλάβει και όλες τις αυθαίρετες σταυλικές εγκαταστάσεις που λειτούργησαν κατά το παρελθόν ( κτηνοτροφικές μονάδες ) , αλλά δε λειτουργούν σήμερα . Έτσι θα καταστεί πολύ ευκολότερη η επαναχρησιμοποίησή τους , με όλα τα θετικά για την εθνική οικονομία και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα .
  Στα δικαιολογητικά για την υπαγωγή , αντί της αίτησης ΟΣΔΕ ( ενιαία αίτηση ενίσχυσης ) , θα πρέπει να γίνει δεκτή βεβαίωση , για τη λειτουργία των σταυλικών εγκαταστάσεων κατά το παρελθόν , σχετικής δημόσιας Αρχής , π.χ. Διεύθυνση Γεωργίας , Κτηνιατρείο και αυτό , διότι στην αίτηση ΟΣΔΕ δεν καταχωρούνται αυθαίρετα κτηνοτροφικά κτίρια.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 20:33 | ΜΑΡΙΑ ΣΕΒΑΣΤΟΥ

  άρθρο 92.
  Κατ αρχάς θα συμφωνήσω με τα περισσότερα που έχουν επισημάνει οι συνάδελφοι μου μηχανικοί. Αλλά πραγματικά όταν διάβασα τα άρθρο δεν πίστευα στα μάτια μου. Δηλαδή αν κατάλαβα καλά θα κληθώ εγώ ως μηχανικός να ελέγξω ένα αυθαίρετο και τον επόμενο μήνα θα πρέπει να φωνάξω ελεγκτή δόμησης να με ελέγξει αν έχω κάνει σωστά την δήλωση!!! Είναι δυνατόν? Αυτομάτως με ακυρώνει ως μηχανικό!! Και το κόστος του ελεγκτή ? Ότι προσπάθεια έχει γίνει να μειωθούν τα πρόστιμα για να πειστούν περισσότεροι να δηλώσουν το αυθαίρετό τους τα πληρώνουν «καπέλο» στον ελεγκτή!!! Πιθανά να μπορούσε να περιορισθεί αυτό σε δικαιοπραξίες ή άλλες διοικητικές πράξεις….. Θα ισχύσει το ίδιο και όταν μεταφερθεί μία δήλωση από τον 4178 στον νέο νόμο?

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 13:09 | ΑΛΕΞΗΣ

  τι σημαίνει η φράση:»εκμεταλλευόμενες νομίμως από κτηνοτρόφους»(χωρίς Ο.Α?)
  «σε δημόσιες υπό νόμιμη παραχώρηση»- ερώτημα :η παραχώρηση μπορεί να γίνει σήμερα ή πριν την 21-7-2011 ;

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 11:08 | Σαλούστρος Γιάννης

  Με τον Ν.4235/11-2-14 ΦΕΚ32Α στο άρθρο 63 παρ 3α προβλεπόταν η μη καταβολή του παραβόλου των 300€ που υπήρχε και στον Ν4178/13 υπό τις προϋποθέσεις που αναλύονται στον Ν.4235/14.
  Θα πρέπει να προβλεφθεί στον νέο νόμο γιατί μέσα από τον Ν.4235 δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς τροποποίηση του.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 11:45 | Σαλούστρος Γιάννης

  Με τον Ν.4235/11-2-14 ΦΕΚ32Α στο άρθρο 63 προβλέποταν ότι:
  <>.
  Θα πρέπει να προβλεφθεί στον νέο νόμο γιατί μέσα από τον Ν.4235 δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς τροποποίηση του.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 11:17 | Σαλούστρος Γιάννης

  Με τον Ν.4235/11-2-14 ΦΕΚ32Α στο άρθρο 63 προβλέποταν ότι:
  <>

  Θα πρέπει να προβλεφθεί στον νέο νόμο γιατί μέσα από τον Ν.4235 δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς τροποποίηση του.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 07:18 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΠΑΜΘ

  1. Σε τμήματα κοινοχρήστων διαχειριζομένων από το Υπ.Α.Α.Τ. κτηνοτρόφοι, έχουν ανεγείρει εγκαταστάσεις είτε μόνιμες, είτε πρόχειρες, καθ’ υπέρβαση ή χωρίς πολεοδομική άδεια. Οι σταυλικές εγκαταστάσεις έχουν ανεγερθεί είτε καθ’ ολοκληρία σε κοινόχρηστο, είτε εμπίπτουν κατά ένα μέρος τους σε τμήμα ιδιόκτητου τεμαχίου και το υπόλοιπο σε τμήμα του κοινοχρήστου. Ενώ επιθυμούν να τα νομιμοποιήσουν, δεν προβλέπεται στο νόμο η σχετική διαδικασία, δεδομένου ότι δεν έχουν την κυριότητα του ακινήτου. Το ίδιο ισχύει και για την παραχώρηση τεμαχίων, στα οποία υπάρχουν εγκαταλελειμμένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
  Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, προτείνουμε να υπάρξει διάταξη και για τα υπό παραχώρηση τεμάχια, συγκεκριμένα προτείνεται:
  Α. ως εξής:
  «Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στους ιδιοκτήτες ακινήτων που εξαγόρασαν αυτά από τις οικείες Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών των Περιφερειών της χώρας καθώς και στα ακίνητα ή σε τμήματα ακινήτων που παραχωρούνται κατά χρήση και έχουν ανεγείρει σε αυτά αυθαίρετο κτίσμα, καθώς και σε αυτούς που τα νέμονται νόμιμα.
  Β. Τροποποίηση διάταξης παρ. 2.α) άρθρου 4 του Ν.4061/2012 όπως παρακάτω:
  «Επιτρέπεται η παραχώρηση, κατά χρήση, ακινήτου, χωρίς δημοπρασία, έως 8 στρέμματα, σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με απόφαση Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας καθώς και ακινήτων στα οποία ήδη προϋπάρχουν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν ανεγερθεί πριν από τη δημοσίευση του νόμου

  2.Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα με την δυνατότητα περίφραξης, στα
  παραχωρημένα τμήματα. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4067/2012, η περίφραξη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ολόκληρο το γήπεδο (έκταση) του κοινοχρήστου και όχι μόνο στο τμήμα το οποίο παραχωρείται.
  Προτείνουμε να δοθεί η δυνατότητα κατασκευής περίφραξης και σε τμήματα γηπέδων τα οποία παραχωρούνται κατά χρήση, δεδομένου ότι ο ορισμός της κτηνοτροφικής εγκατάστασης αφορά το υφιστάμενο ζωικό κεφάλαιο και το σύνολο των περιφραγμένων εγκαταστάσεων, κτηρίων, γηπέδων και αποθηκών.