Άρθρο 100 Αυθαίρετες κατασκευές σε διατηρητέο κτίριο

1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που βρίσκονται μέσα στον όγκο του διατηρητέου κτιρίου ή προσθήκες καθ΄ ύψος σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% της συνολικής δόμησης αυτού σύμφωνα με τα ακόλουθα:
α. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των παρ. 1,2,4,7,10,11 του άρθρου 83 απαιτείται και η υποβολή αίτησης στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) για την Αττική και στο αρμόδιο Περιφερειακό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΠΕΣΑ) για την υπόλοιπη χώρα με συνημμένα τα εξής δικαιολογητικά:
i) Φωτογραφική τεκμηρίωση του κτιρίου.
ii) Τοπογραφικό Διάγραμμα, εξαρτημένου από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων.
iii) Πλήρη αποτύπωση του κτιρίου.
iv) Τεχνική Έκθεση μηχανικού, στην οποία περιλαμβάνονται και όλα τα ιστορικά στοιχεία του κτιρίου.
v) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι δεν υπάρχει χαρακτηρισμός του κτιρίου από άλλο φορέα.
vi) Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης. Ειδικά για τις περιπτώσεις αλλαγές χρήσης δύναται να προσκομίζονται ιδιωτικά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας κατά την έννοια του άρθρου 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
vii) Δελτίο δομικής τρωτότητας του φέροντος οργανισμού ή μελέτη στατικής επάρκειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 83 του παρόντος.
viii) Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, για τον έλεγχο των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εφόσον υπάρχουν.
β. Μετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών και τη διαπίστωση του δικαιώματος υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος το συμβούλιο δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση με βάση τις μεταβολές στην αρχιτεκτονική και μορφολογική τυπολογία του διατηρητέου κτιρίου, την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής ως προς το σύνολο του κτιρίου και/ή του περιβάλλοντος του χώρου.
γ. Το συμβούλιο μπορεί να επιβάλει την εκτέλεση εργασιών προσαρμογής του αυθαίρετου κτίσματος σύμφωνα με την εξέταση των στοιχείων που προσκομίζονται. Το συμβούλιο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να προβεί σε αυτοψία, προκειμένου να εκτιμήσει το μέγεθος και την έκταση των απαιτουμένων εργασιών προσαρμογής.
δ. Οι εργασίες προσαρμογής εκτελούνται μετά την κοινοποίηση της απόφασης του συλλογικού οργάνου στον ιδιοκτήτη και την έκδοση σχετικής άδειας εφ’ όσον απαιτείται. Στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση σχετικής άδειας αυτή εκδίδεται χωρίς να προηγηθεί η καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου. Οι εργασίες προσαρμογής πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα έξι (6) μηνών και πιστοποιείται η ορθή εκτέλεση των εργασιών από την πολεοδομία ή από Ελεγκτή Δόμησης.
Μετά την εκτέλεση των εργασιών προσαρμογής το ΚΕΣΑ επανεξετάζει το θέμα και αποφαίνεται για την οριστική υπαγωγή των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.

2. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες χρήσεις σε κτίρια με νόμιμη οικοδομική άδεια, που βρίσκονται σε ακίνητα στα οποία υφίσταται διατηρητέο κτίριο, χωρίς να βρίσκονται σε επαφή με αυτό, σύμφωνα με τα ακόλουθα:
α. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των παρ. 1,2,4,7,10,11 του άρθρου 83 του παρόντος απαιτείται η υποβολή αίτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) με συνημμένα τα εξής δικαιολογητικά:
i) Φωτογραφική αποτύπωση του κτιρίου, σε σχέση και με το υπάρχον χαρακτηρισμένο διατηρητέο.
ii) Τοπογραφικό Διάγραμμα.
iii) Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας καθώς και αντίγραφο της απόφασης χαρακτηρισμού
iv) Διάγραμμα κάλυψης, όπου σημειώνεται η θέση και το περίγραμμα της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης και τα πολεοδομικά μεγέθη υπέρβασης, όπως επηρεάζουν τους σχετικούς υπολογισμούς.
v) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι δεν υπάρχει χαρακτηρισμός του κτιρίου από άλλο φορέα.
vi) Κάτοψη του ορόφου, όπου σημειώνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος.
vii) Tομή όπου σημειώνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος.
viii) Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης. Ειδικά για τις περιπτώσεις αλλαγής χρήσης δύναται να προσκομίζονται ιδιωτικά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας κατά την έννοια του άρθρου 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
ix) Για κάθε μεμονωμένη αυθαίρετη κατασκευή και για αυθαίρετη αλλαγή χρήσης εκτός κατοικίας τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αν υπάρχουν. Στην τεχνική έκθεση θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι δεν επηρεάζονται τα αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία.
β. Μετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών και τη διαπίστωση του δικαιώματος υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος το συμβούλιο δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση με βάση το αν η αυθαίρετη κατασκευή αλλοιώνει ή όχι το χαρακτήρα, τη δομή και/ή την αρχιτεκτονική και μορφολογική τυπολογία του διατηρητέου κτιρίου, την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής, ως προς το σύνολο του κτιρίου και/ή του περιβάλλοντος του, καθώς και το αν επηρεάζει και σε ποιόν βαθμό τους λόγους και την απόφαση του χαρακτηρισμού του.
γ. Το ΣΑ μπορεί να επιβάλει την εκτέλεση εργασιών προσαρμογής του αυθαίρετου κτίσματος, σύμφωνα με την απόφαση χαρακτηρισμού και την αισθητική και μορφολογική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής σε σχέση με το πλησίον διατηρητέο κτίριο. Το Συμβούλιο μπορεί να προβεί σε αυτοψία, προκειμένου να εκτιμήσει το μέγεθος και την έκταση των απαιτουμένων εργασιών προσαρμογής.
δ. Οι εργασίες προσαρμογής εκτελούνται μετά την κοινοποίηση της απόφασης του συλλογικού οργάνου στον ιδιοκτήτη και την έκδοση σχετικής άδειας αν απαιτείται. Στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση σχετικής άδειας αυτή εκδίδεται χωρίς να προηγηθεί η καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου. Οι εργασίες προσαρμογής πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα έξι (6) μηνών και πιστοποιείται η ορθή εκτέλεση των εργασιών από Ελεγκτή Δόμησης. Μετά την εκτέλεση των εργασιών προσαρμογής το ΣΑ επανεξετάζει το θέμα και αποφαίνεται για την οριστική υπαγωγή των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων στη ρύθμιση του παρόντος.

3. Η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές, για τα οποία απαιτείται έγκριση των συμβουλίων του παρόντος άρθρου, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2α του παρόντος άρθρου και την καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου τη δε υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος, με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.

4. Σε κάθε περίπτωση η προθεσμία εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου πέραν της καταβολής του 30% του συνολικού ποσού αρχίζει από την κοινοποίηση της θετικής κρίσης στον ιδιοκτήτη.

5. Το συμβούλιο μετά τη θετική κρίση της ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος εντός δύο (2) ημερών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής.

6. Σε διατηρητέα κτίρια καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος των πρόχειρων κατασκευών.

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τα νεώτερα μνημεία που είναι χαρακτηρισμένα με το Ν.3028/2002, όπου αντί του ΚΕΣΑ/ΠΕΣΑ αποφασίζει το ΚΣΝΜ και αντί του ΣΑ το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων των άρθρων 50 και 49 του Ν.3028/2002 αντιστοίχως.

 • Στα διατηρητέα κτίρια κατηγορίας Γ είναι επιτρεπτή η συντέλεση προσθήκης τόσο καθ’ ύψος όσο και κατ’ επέκταση. Επομένως, θα έπρεπε και οποιαδήποτε αυθαιρεσία κατά την κατασκευή της προσθήκης ή ανακατασκευής να δύναται να νομιμοποιηθεί όπως γίνεται για κάθε μη διατηρητέο κτίριο. Πώς είναι δυνατή η απαγόρευση νομιμοποίησης ή τακτοποίησης εργασιών οι οποίες δύναται να πραγματοποιηθούν μετά την έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας; Η απαγόρευση αυτή είναι λογική για τα διατηρητέα κτίρια των κατηγοριών «Α» και «Β», όπου απαγορεύονται οι προσθήκες και οι επεμβάσεις με συμβατικά/σύγχρονα υλικά, αλλά παράλογη για τα κτίρια της κατηγορίας «Γ» καθώς για αυτά προβλέπεται η δυνατότητα προσθήκης καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση. Σημειώνεται ότι η κατηγοριοποίηση αυτή των διατηρητέων κτιρίων αφορά μόνο την παλιά πόλη της Ξάνθης και όχι γενικά όλα τα διατηρητέα κτίρια της χώρας και έχει συντελεστεί με τις Υ.Α. 5385/24-11-1995 (ΦΕΚ. 1097/Δ/95 & ΦΕΚ 93/Δ/98) και 9554/2002 (ΦΕΚ. 7/Β/14-1-2002).
  Επίσης προτείνουμε για τις περιπτώσεις που το συμβούλιο επιβάλει εργασίες προσαρμογής να μην απαιτούνται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας εκ νέου εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς (ΥΜΑΘ, Υπουργείο Πολιτισμού και Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής). Επιπλέον στην περίπτωση δ τόσο της §1 όσο και της §2 να γίνει σαφές ότι οι εργασίες προσαρμογής πρέπει να ολοκληρωθούν 6 μήνες μετά την έκδοση της σχετικής άδειας, εφόσον απαιτείται. Όσον αφορά τα νεότερα μνημεία προτείνουμε να αποφασίζει και για αυτά το ΚΕΣΑ ή το ΠΕΣΑ, διότι ο Ν.3028/02 δεν επιτρέπει στο ΚΕΣΝΜ και τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων να γνωμοδοτούν επί τέτοιων θεμάτων.

 • 8 Οκτωβρίου 2016, 11:28 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΓΚΗΣ

  Α. Στην παράγραφο 1 : ΘΑ πρέπει να προστεθεί κατά τη γνώμη μου και προσθήκη ΚΑΤ΄ΕΠΈΚΤΑΣΗ
  Είναι δυνατόν να μην αλλοιώνεται μορφολογικά το διατηρητέο με προσθήκες καθ΄ύψος και να εξαιρούνται οι μικρές ισόγειες προσθήκες κατ΄επέκταση ??
  Β. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί και η δυνατότητα ένταξης αυθαίρετων προσθηκών ,που κατασκευάστηκαν πριν την κήρυξη του ακινήτου ως διατηρητέου .

 • 7 Οκτωβρίου 2016, 14:45 | Θεόδωρος Κάντζος

  Η παρ. 7 :
  “7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τα νεώτερα μνημεία που είναι χαρακτηρισμένα με το Ν.3028/2002, όπου αντί του ΚΕΣΑ/ΠΕΣΑ αποφασίζει το ΚΣΝΜ και αντί του ΣΑ το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων των άρθρων 50 και 49 του Ν.3028/2002 αντιστοίχως.”

  Προτείνεται να αντικατασταθεί ως εξής :
  «Νεώτερα μνημεία του ν.3028/2002 ή κτήρια στο άμεσο περιβάλλον τους δύναται να ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή όχι αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των παρ. 1, 2 και 10 του άρθρου 83 του παρόντος, υποβάλλεται,μέσω της αρμόδιας εφορίας, αίτηση ΚΣΝΜ ή Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων αντίστοιχα με συνημμένη πλήρη μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης του μνημείου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του νόμου. Μετά την έγκριση της μελέτης και την αδειοδότηση των σχετικών εργασιών, οποιοδήποτε κόστος για την υλοποίησή τους καταγράφεται εις βάρος του Δημοσίου και μπορεί να χρηματοδοτηθεί άμεσα από το Πράσινο Ταμείο μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων. Λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διαδικασίας καθορίζονται με ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.»

 • 4 Οκτωβρίου 2016, 12:04 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ

  Στην περίπτωση παραβάσεων στο εσωτερικό διατηρητέων κτιρίων, όπου δεν επηρεάζονται τα στοιχεία της ρύθμισης και ιδιαίτερα στα υπόγεια όπου δεν θίγεται καθόλου ο χαρακτήρας του κτιρίου, θα πρέπει να γίνεται η δήλωση χωρίς την διαδικασία της επιτροπής. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομούνται χρήματα χρόνος κι αποφεύγεται η άσκοπη γραφειοκρατία.

 • 4 Οκτωβρίου 2016, 01:32 | Θεόδωρος Κάντζος

  Σχόλιο στην παρ. 1.α :
  Δεν γίνεται κατανοητό γιατί απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας (ΣΕ) πριν τον καθορισμό των εργασιών προσαρμογής. Αρκούσε η απαίτησή της μετά τη διαπίστωση της αναγκαιότητας εκτέλεσης εργασιών προσαρμογής και κατά τη διαδικασία έκδοσης της άδειας για την εκτέλεσή τους.
  Εκτός αν, το κράτος θέλει (εκτός της προσαρμογής) να αποδειχθεί και η ασφάλεια του διατηρητέου, επειδή «αυθαίρετη είναι και κάθε μη ασφαλής κατασκευή». Σ’ αυτή την περίπτωση, το κόστος των εργασιών, που τυχόν απαιτηθούν για την εξασφάλιση της ΣΕ, θα πρέπει να αφαιρεθεί από το πρόστιμο σε ποσοστό του ή μέχρις εξαντλήσεώς του ή ακόμη και με πιστωτική καταγραφή στο ΑΦΜ αυτού που το ανέλαβε για λογαριασμό του κράτους (η επιλογή θα εξαρτηθεί από το πόσο θέλει το κράτος να «διατηρήσει» τα διατηρητέα και να εκπαιδεύσει τους πολίτες του).
  Όμως, ακόμη και οι εργασίες για την εξασφάλιση της ΣΕ απαιτούν έγκριση συμβουλίου. Επομένως, μήπως πρέπει να γίνεται ο επανέλεγχος του συμβουλίου μετά την έκδοση της αδείας και όχι μετά την εκτέλεση των εργασιών ; Τη διαπίστωση ότι έγιναν οι εργασίες μπορεί να την κάνει ακόμη και ένας ελεγκτής δόμησης.

  Σχόλιο στην παρ. 1.α :
  Γιατί, σε αντίθεση με την παρ. 2.α, δεν απαιτείται και εδώ αντίγραφο της απόφασης χαρακτηρισμού ; Είναι βέβαιο ότι τα μέλη των συμβουλίων γνωρίζουν τι έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο ;

  Σχόλιο στην παρ. 2.α :
  Έτσι όπως είναι διατυπωμένη η παράγραφος θα γίνει πάλι ότι έγινε με τις κατηγορίες 1 και 2 του ν.4178. Τα κτήρια της παρ. 2 δεν θα απαιτούν στην υπαγωγή τους ΔΕΔΟΤΑ ή ΜΣΕ.

  Σχόλιο στην παρ. 2.α :
  Επειδή και εδώ ισχύει το πρώτο σχόλιό μου για την παρ.1.α, μήπως η μελέτη ΣΕ μετά την εντολή για τις εργασίες προσαρμογής είναι ταυτόχρονα και λόγος επανεξέτασης από το συμβούλιο ; Κάποιες
  συστάσεις του μπορεί και να μην εφαρμόζονται. Επίσης, εδώ θα βρει ακόμη μιά απάντηση το ερώτημα «τι θέλει ο ΠΜ στο ΣΑ ;»

  Σχόλιο στην παρ. 7 :
  Αν ισχύσει τελικά η παράγραφος αυτή, τότε ίσως θα έπρεπε να επαναδιατυπωθεί ως εξής :
  «Νεώτερα μνημεία σύμφωνα με το ν.3028/2002 ή κτήρια στο άμεσο περιβάλλον τους δύναται να ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή όχι αυθαιρέτων κατασκευών. Μετά
  την υποβολή των δικαιολογητικών των παρ. 1, 2 και 10 του άρθρου 83 του παρόντος απαιτείται η υποβολή αίτησης, στο αρμόδιο ΚΣΝΜ ή Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων αντίστοιχα, με συνημμένη πλήρη μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης του μνημείου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του νόμου. Μετά την έγκρισή της και την αδειοδότηση των σχετικών εργασιών, οποιοδήποτε κόστος για την υλοποίησή τους καταγράφεται εις βάρος του Δημοσίου και μπορεί να χρηματοδοτηθεί άμεσα από το Πράσινο Ταμείο μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων.»

 • 28 Σεπτεμβρίου 2016, 20:02 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Σε συνέχεια του προηγουμένου μου σχολείου συμπληρώνω τo εξής
  Η διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 100 δεν αποσαφηνίζει την περίπτωση δήλωσης αυθαιρέτων κατασκευών που έλαβαν χώρα στον περιβάλλον χώρο ιδιοκτησίας με διατηρητέο κτήριο το οποίο επισκευάστηκε ή ανακατασκευάστηκε με οικοδομική άδεια. Όταν οι αυθαίρετες κατασκευές δεν είναι σε επαφή με το διατηρητέο κτίσμα.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 09:55 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Σε αυτό το άρθρο θα ήθελα να τονίσω το εξής.
  Πολλά κτίρια της δυτικής Μακεδονίας έχουν κριθεί διατηρητέα με φΕΚ χωρίς να υπάρχει αποτύπωση και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση των κτιρίων αυτών. Κατά την διάρκεια τω ετών πολλά από τα κτίρια αυτά έχουν καταρρεύσει με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον εμφανές το παρατύπωμα ( κάλυψη ) αυτών. Στην συνέχεια τα κτίρια αυτά επισκευάστηκαν ή ανακατασκευάστηκαν στηριζόμενα σε μεμονωμένες μελέτες με αποτέλεσμα λόγω της λανθασμένης αρχικής αποτύπωσης τμήματα των κτιρίων αυτών να θεωρούνται αυθαίρετα.
  Με βάση τα ανωτέρω σκόπιμο και αναγκαίο κρίνεται στο παρόν άρθρο να προστεθεί η δυνατότητα δήλωσης αυθαιρεσιών που έχουν σχέση 1.με την κάλυψη των κτιρίων αυτών και με ανοχές έως 10% στις διαστάσεις του κτιρίου ή στην συνολική του κάλυψη 2. Με αυθαιρεσίες που έχουν λάβει χώρα σε υπόγειες στάθμες των κτιρίων και δεν επηρεάζουν τις όψεις τους 3. Με αυθαιρεσίες που έχουν σχέση με λόγους λειτουργικότητας των κτισμάτων π.χ. ανελκυστήρων για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και εξωστών σε μικρές διαστάσεις και πάντα σύμφωνα με αρχιτεκτονικό ύφος των εν λογω κτιρίων.
  Γενικότερη διατύπωση των ανωτέρω θα μπορούσε να αποτελεί η δήλωση αυθαιρέτων κατασκευών που έλαβε χώρα σε ποσοστό έως 10 % του συνολικού όγκου του κτιρίου χωρίς τον περιορισμό της προσθήκης καθ ύψος αλλά την επέκταση της διάταξης και σε προσθήκη κατ επέκταση.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 22:00 | ΓΑΡΔΙΚΗ Ευρυδίκη

  Να διευκρινιστεί τι εφαρμόζεται στις περιπτώσεις διπλοχαρακτηρισμένων κτιρίων ( δηλ. χαρακτηρισμένων από περισσότερα από ένα Υπουργεία)

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 17:38 | Γιάννης Γκούμας (Αρχιτέκτων)

  Πρέπει να ανανεωθεί ο όρος «διατηρητέο κτίριο» και «μνημείο» και να ληφθεί υπόψη η χρήση που εξυπηρετεί, οι νεότερες ανάγκες και οι οικονομικές δυνατότητες των ιδιοκτητών.
  Να διευκρινησθεί πώς διατηρούνται κτίσματα τα οποία δεν αποτυπώθηκαν με την πράξη χαρακτηρισμού και η μεθοδολογία επεμβάσεων τα οποία δεν χαρακτηρίζονται ως κελύφη – μνημεία, αλλά διατηρητέα κτίσματα με εναλλασόμενη ή εξελισσόμενη χρήση.

  Ο νόμος να περιορίσει τις επιτροπές επιβολής μορφολογικών κανόνων, τουλάχιστον όταν πρόκειται για ιδιωτικά κτίρια σε μία και όχι ανα κατηγορία κτίσματος άλλη και ίσως περισσότερες της μίας.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2016, 09:11 | ΜΠΕΖΑΝΤΕ Χριστίνα

  Και εδώ δημιουργούνται θέματα ανάλογα με εκείνα των υπό συζήτησην άρθρων 6 & 99.

  Επιβάλλεται να διευκρινιστεί εξ αρχής ότι το όλο άρθρο αφορά κτίρια οιασδήποτε χρονικής περιόδου που ΔΕΝ έχουν χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3028/2002, αλλά από οιοδήποτε άλλο Υπουργείο, πχ ΥΧΟΠ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΥΠΕΚΑ/ΥΠΕΝ όπως εκάστοτε λέγεται, το Υπουργείο Αιγαίου κλπ.

  Η διευκρίνιση πρέπει να προταχθεί ως πρώτη φράση του αρθ.1 ως εξής:
  «Οι παράγραφοι 1 έως και 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε διατηρητέα κτίρια που έχουν κηρυχθεί από φορείς διάφορους του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και προστατεύονται εκτός του πλαισίου του Ν.3028/2002.»

  Παραλλήλως η τελευταία παράγραφος 7 πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής:
  » 7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για ΟΛΑ ΤΑ μνημεία που είναι χαρακτηρισμένα με το Ν.3028/2002, όπου αντί του ΚΕΣΑ/ΠΕΣΑ αποφασίζει το ΚΣΝΜ και αντί του ΣΑ το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων των άρθρων 50 και 49 του Ν.3028/2002 αντιστοίχως.»

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 14:10 | ΟΛΓΑ ΣΙΟΓΚΑ

  ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΚΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3028/02 ΑΛΛΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ (ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ )ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΣΑΦΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Τ.ΥΠΕΧΩΔΕ. ΕΦΤΑΣΕ ΛΟΙΠΟΝ Η ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ «ΘΥΜΑΤΑ»ΚΥΡΙΩΣ ΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ .ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΤΩΝ 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΥΠΕΚΑ ΚΑΙ ΥΠΠΟ). ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ» ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ» ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΕ ΑΔΕΙΕΣ ΤΟΥ 1925 , ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟ 1980 ΑΛΛΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1980 ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ 1925 .ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Η΄ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η΄ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Η΄ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ( ΠΡΙΝ ΤΟ 1955 Η ΜΕΤΑ ) ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ Η ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Η ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ 80-100 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ «ΖΩΗΣ» ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ?ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟ Τ.ΥΠΕΧΩΔΕ ΚΑΘΟΣΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΑΖΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΤΟ 1983 ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ .Η «ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ» ΛΟΙΠΟΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η΄ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΩΝ 2 ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ.