Άρθρο 21 Διαδικασία Έναρξης και Ενημέρωσης

1. Κατηγορίες κτιρίων:
Κατηγορία Ι:
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται:
αα. Κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ.
ββ. Κτίρια συνάθροισης κοινού: θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, συνεδριακά κέντρα και κτίρια εκθέσεων.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: κέντρα διασκέδασης και αναψυχής, χώροι εστίασης (όπως εστιατόρια, ταβέρνες), πολιτιστικές εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκες, μουσεία, αίθουσες εκθέσεων), αθλητικές εγκαταστάσεις (κλειστά γυμναστήρια, γήπεδα με κερκίδες και κλειστούς βοηθητικούς χώρους, γήπεδα ΠΑΕ, Ολυμπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις), σταθμοί μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς.
γγ. Βιομηχανία, βιοτεχνία : βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια και σταθμοί παραγωγής ενέργειας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης και τα επαγγελματικά εργαστήρια.
δδ. Πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων: κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για πρατήρια υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια αυτοκινήτων καθώς και κάθε είδους συνεργεία αυτοκινήτων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης τα πλυντήρια και λιπαντήρια αυτοκινήτων.
εε. Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, αγορές και υπεραγορές.
στστ. Ξενοδοχειακά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, ξενώνες.
ζζ. Εκπαίδευση: δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης: ερευνητικά κέντρα και κτίρια ειδικής εκπαίδευσης (όπως φροντιστήρια, ΙΕΚ, σχολές χορού, ωδεία)
ηη. Υγεία και κοινωνική πρόνοια: κτίρια περίθαλψης (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: βρεφοκομεία, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, άσυλα.
θθ. Σωφρονισμός: κρατητήρια, αναμορφωτήρια και φυλακές.

Κατηγορία ΙΙ:
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται:
αα. Κτίρια με χρήση Κατοικία: μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες και κτίρια διαμερισμάτων
ββ. Εμπόριο: εμπορικά καταστήματα (όπως τροφίμων, ένδυσης) και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (φαρμακεία, κουρεία – κομμωτήρια, αισθητικής περιποίησης, επιδιόρθωσης ενδυμάτων – υποδημάτων)
γγ. Γραφεία: γραφεία επιχειρήσεων, οργανισμών, ιδιωτικά ελευθέρων επαγγελμάτων, τράπεζες, πρακτορεία στοιχημάτων και ταξιδίων, γραφεία τελετών, κέντρα γυμναστικής και αδυνατίσματος. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: οδοντιατρεία και ιατρεία που δεν διαθέτουν νοσηλευτική κλίνη, μονάδες εφαρμογής ισοτόπων, ακτινολογικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις φυσιοθεραπείας.
Κατηγορία ΙΙΙ:
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται:
αα. Αποθήκευση: κτίρια αποκλειστικής χρήσης αποθήκευσης, εμπορικές αποθήκες (λιανικής και χονδρικής πώλησης), επαγγελματικές αποθήκες, βιομηχανικές αποθήκες, αγροτικές αποθήκες (αγροτικών προϊόντων, λιπασμάτων και φαρμάκων), διαμετακομιστικοί σταθμοί. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: γενικές αποθήκες, αγροτικές αποθήκες, λιμενικά υπόστεγα, αυτοτελής αποθήκες καταστημάτων, αποθήκες μουσείων, στάβλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία.
ββ. Στάθμευση αυτοκινήτων: κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για τη στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων.
γγ. Λοιπές χρήσεις: όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες και χρήσεις κτιρίων που δεν αναφέρονται στα παραπάνω εδάφια.
2. Προθεσμία υποβολής ταυτότητας κτιρίου:
Για τα κτίρια της Κατηγορίας Ι, η υποβολή της ταυτότητας κτιρίου γίνεται εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος.
Για τα κτίρια της Κατηγορίας ΙΙ, η υποβολή της ταυτότητας κτιρίου γίνεται εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος.
Για τα κτίρια της Κατηγορίας ΙΙΙ, η υποβολή της ταυτότητας κτιρίου γίνεται εντός οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος.

3. Για κτίριο ή δομικό έργο που εμπίπτει σε περισσότερες της μιας κατηγορίας, όταν η ταυτότητα συντάσσεται για το σύνολο του κτιρίου, ακολουθείται η δυσμενέστερη προθεσμία. Σε περίπτωση σύνταξης ταυτότητας ανά διηρημένη ιδιοκτησία, ακολουθείται η κατά περίπτωση οριζόμενη προθεσμία.
4. Ο αρμόδιος μηχανικός, ο οποίος συμπληρώνει τα στοιχεία της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, ορίζεται από τον ιδιοκτήτη για κάθε κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία. Σε περίπτωση όπου έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες, ο αρμόδιος μηχανικός για το σύνολο του κτιρίου δύναται να ορίζεται μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας άλλως με απλή πλειοψηφία.
5. Η ενημέρωση της ταυτότητας κτιρίου πραγματοποιείται σε ηλεκτρονική μορφή με αίτηση του αρμόδιου μηχανικού στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος, το οποίο δύναται να προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων που υποβλήθηκαν, αντιπαραβάλλοντας αυτά με τα υποβαλλόμενα στοιχεία κατά την έκδοση της άδειας δόμησης καθώς και με τα στοιχεία του πορίσματος των ελεγκτών δόμησης. Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου η ενημέρωση της ταυτότητας κτιρίου πραγματοποιείται υποχρεωτικώς ύστερα από την εκτέλεση οποιαδήποτε εργασίας στο κτίριο ή στην διηρημένη ιδιοκτησία του, για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή.
6. Η υποβολή των στοιχείων ενημέρωσης και η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού κτιρίου ή διηρημένης ιδιοκτησίας διενεργείται από τον αρμόδιο μηχανικό για λογαριασμό του εντολέα του. Για την ηλεκτρονική συμπλήρωση των στοιχείων απαιτείται μοναδικός ειδικός κωδικός, ο οποίος εκδίδεται μετά από αίτηση από το αρμόδιο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος ή τον εξουσιοδοτούμενο για την διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος.
Εφόσον συμπληρωθούν από τον αρμόδιο μηχανικό τα στοιχεία του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου (Π.Π.Τ.Κ.) και εκδοθούν τα σχετικά πιστοποιητικά, εκδίδεται κωδικός ιδιοκτησίας και αποστέλλεται ηλεκτρονικά προς τον αρμόδιο μηχανικό και τον αναφερόμενο στην αίτηση ιδιοκτήτη του κτιρίου ή και της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή κάθετης).
Η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών δύναται να πραγματοποιείται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή τον εξουσιοδοτημένο για την διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη.
7. Υπόχρεοι ενημέρωσης της ταυτότητας κτιρίου είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια οικοδομικών εργασιών καθώς και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, όπως καταγράφονται κάθε φορά στα έντυπα της ταυτότητας κτιρίου.
8. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιρίου και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) από το αρμόδιο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος, υπόχρεοι ενημέρωσης της ταυτότητας κτιρίου είναι τα εκάστοτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες των διηρημένων ιδιοκτησιών σύμφωνα με την σύσταση οριζοντίων ή κάθετων ιδιοκτησιών.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 12:41 | ΕΕΤΕΜ

  Στην παράγραφο 6 του άρθρου αναφέρονται ότι:
  α) ότι για την ηλεκτρονική συμπλήρωση των στοιχείων απαιτείται μοναδικός ειδικός κωδικός, ο οποίος εκδίδεται μετά από αίτηση από το αρμόδιο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος ή τον εξουσιοδοτούμενο για την διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος.
  β) Η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών δύναται να πραγματοποιείται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή τον εξουσιοδοτημένο για την διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη.

  Το γεγονός ότι οι διαδικασίες αυτές προβλέπεται να διεκπεραιώνονται και μέσω “εξουσιοδοτημένου για την διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος ”, χωρίς αυτός να αναφέρεται ρητά, μας κάνει να πιστεύουμε ότι το Υπουργείο σκοπεύει να “εξουσιοδοτήσει” το Τ.Ε.Ε να αναλάβει το εν λόγω έργο.
  Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα επιφέρει πλήθος προβλημάτων, δεδομένου ότι αποτελεί προσφιλή τακτική του Τ.Ε.Ε να χρησιμοποιεί τέτοιου είδους συστήματα προς όφελος των μελών του ή του ιδίου, εκβιάζοντας καταστάσεις.
  Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε τη διαγραφή της φράσης «ή τον εξουσιοδοτούμενο για την διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος» από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 21.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 12:38 | Αναστάσιος Φέγγος

  Υπόχρεος για την σύνταξη της ηλεκτρονικής ταυτότητας πρέπει να είναι ο δήμος ο οποίος εισπράττει το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και έχει τις πολεοδομίες που εγκρίνουν τα σχέδια πόλης και την έναρξη οικοδομικών εργασιών σε κάθε άλλη περίπτωση το θέμα είναι να αναγκαστεί ο ιδιοκτήτης να πληρώσει και άλλα χρήματα, αφού κάθε αλλαγή στο σχέδιο πόλης το κτηματολόγιο την αρχαιολογική υπηρεσία, το δασαρχείο (έγκριση, επέκταση κλπ) θα αλλάζει και την ταυτότητα του κτιρίου και θα καλούμαστε να πληρώσουμε μηχανικό για σύνταξη νέου .

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 12:54 | Μιχαλης

  Το σχόλιο του Γαβριήλ Παπαδόπουλος στις 12 Σεπτεμβρίου 2016, 20:28 καλύπτει ένα μέρος του προβλήματος.Επίσης πολλά κτίρια δεν έχουν εγκεκριμένα σχέδια λόγω απώλειας φακέλων-καταστροφής.Τι γίνεται στην περίπτωση αυτή?Ποιος θα αναλάβει το κόστος και το βάρος να κάνει ανασύσταση φακέλου όταν οι ίδιες οι ΥΔΟΜ σηκώνουν τα χέρια στην περίπτωση αυτή?Οι βεβαιώσεις νομιμότητας ελέγχουν ύψος δόμηση κάλυψη σύμφωνα με τους νόμους.Αν έχει εκδοθεί ακι υπάρχουν άλλου είδους παραβάσεις οι οποίες δεν είναι στην υποχρέωση ελέγχου τότε εξαιρούνται τακτοποίήσης σύμφωνα με την λογική της βεβαίωσης και της Ταυτότητας?Παρακαλώ να δοθεί βάρος σε αυτά τα προβλήματα πριν την εφαρμογή της Ταυτότητας

 • 13 Σεπτεμβρίου 2016, 21:31 | Δ. Μαλασπίνας

  στην 3ετία υπαγωγής της 1ης κατηγορίας (αλλά και των άλλων) έχετε συνυπολογίσει και την πενταετία έκδοσης ΥΑ και διευκρινιστικών εγκυκλίων, εγγράφων, ερωταπαντήσεων, help-desk και άλλων συνήθων πρακτικών?

 • 12 Σεπτεμβρίου 2016, 20:28 | Γαβριήλ Παπαδόπουλος

  1. Τι γίνεται αν διαπιστωθούν αυθαίρετα που δεν έχουν ρυθμισθεί ?
  2. Θα έλεγχει ο μηχανικός της ταυτότητος την ορθότητα υφισταμένης δηλώσεως π.χ.του Ν.4178 ? Και αν διαπιστώσει ότι ο μηχανικός έκανε λάθη ηθελημένα-λόγω αγνοίας-λογω κακής ερμηνείας-λόγω κενου εγκυκλίων κλπ , τι θα γίνεται ? Θα υπάρχουν κυρώσεις-θα προβλέπεται διαδικασία διορθώσεων με επιπλέον πρόστιμο κλπ – ουδεν λάθος αναγνωρίζεται και κατεδαφίστε ? Πάντα κάτι θα υπάρχει να βρεθεί. Ας πούμε λάθος τιμή ζώνης-δήλωση ισόγειου ως αποθήκη με μειωμένο συντελεστη ο,50 ενώ είναι πάνω από 50 μ2 – σφάλματα του πρώτου καιρού εφαρμογής του νόμου με τις παιδικές αρρώστιες του και την ελλιπή γνώση των μηχανικών και μύρια όσα.
  Ας προβλέπεται μια διαδικασία διορθώσεων, αλλιώς ο ιδιοκτήτης θα είναι εγκλωβισμένος.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2016, 01:31 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ

  Η προθεσμία πρεπει να γίνει 10ετία και όχι 3 ,5,8 χρόνια. Σε περίπτωση μεταβίβασης ,αποδοχής κληρονομιάς ή άλλης δικαιοπραξίας να απαιτείται να προσκομισθεί στον συμβολαιογράφο άμεσα.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 09:35 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ

  ‘Αρθρο 21 παράγραφος 4: ο μηχανικός θα πρέπει να μπορεί να εισέλθει σε οριζόντια ιδιοκτησία. Εφ’ όσον κάποιος συνιδιοκτήτης της πολυκατοικίας δεν επιθυμεί την είσοδο μηχανικού στην οριζόντια ιδιοκτησία του δεν μπορεί να εξαναγκαστεί (παραβίαση οικογενειακού ασύλου).
  Καλό θα ήταν η ταυτότητα κτιρίου να είναι υποχρεωτική μόνον στα νέα ακίνητα ώστε σε βάθος χρόνου να μπορέσει να ολοκληρωθεί για όλα τα ακίνητα της επικράτειας.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 08:44 | Κώστας Σαπουνάς

  Είναι δεδομένη η ύπαρξη σε μικρό ή μεγάλο βαθμό αυθαιρεσιών, τροποποιήσεων και υπερβάσεων σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη οικοδομική άδεια, στην συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνικών κτισμάτων, όπως έχει αποδείξει η πραγματικότητα.
  Για τον λόγο αυτό οφείλει η προθεσμία για την σύνταξη ταυτότητας κτιρίου να αντιστοιχεί με την προθεσμία ρύθμισης των αυθαιρεσιών σ’ αυτά.
  Ας σκεφτούμε για παράδειγμα την περίπτωση διαμερίσματος σε πολυκατοικία που κτίστηκε την δεκαετία του 80, με οικοδομική άδεια που όμως εφαρμόστηκε «ελαστικά». Ο ιδιοκτήτης θεωρεί (εσφαλμένα σύμφωνα με το γράμμα του νόμου) ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες στην ιδιοκτησία του, οπότε και δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια τακτοποίησης. Με ποιό καθεστώς θα συνταχθεί η ταυτότητα κτιρίου στην ιδιοκτησία του όταν παρέλθει η χρονική ισχύς του παρόντος νόμου;
  Είναι τουλάχιστον λογικό ήδη από το παρόν νομοσχέδιο να προβλέπονται για τις δυο διαδικασίες ίσες προθεσμίες και σε κάθε περίπτωση αλληλοεξαρτώμενες.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 09:57 | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Είναι αδύνατο να προχωρήσει γιατί σε ένα χωριό που οι περισσότεροι κάτοικοι είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ με 400 ευρώ το μήνα δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν μηχανικό για να εκδώσει τα πιστοποιητικά για την ταυτότητα του ακινήτου. Αλλά το ίδιο θα γίνεται και σε μια πολυκατοικία που η πλειοψηφία δεν θα συμφωνήσει για την έκδοση της ταυτότητας ακινήτου. Η μόνη λύση είναι να τελειώσει το κτηματολόγιο ,που περιγράφει την ταυτότητα του ακινήτου.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 14:01 | Μιχαλης

  Η ταυτότητα κτιρίου θα πρέπει να έχει χρονικά μεγαλύτερη διάρκεια ανά κατηγορία και όχι 3-5-8 έτη καθώς επίσης η διαδικασία τακτοποίησης θα πρέπει να την συνοδεύει καθ όλη την χρονική της διάρκεια.Λόγω των οικονομικών συγκυριών και έως ότου δρομολογηθεί η κατάσταση της οικονομίας της χώρας σε μια ποιο σταθερή πορεία η ταυτότητα κτιρίου θα πρέπει και οφείλει να ακολουθήσει την πορεία των κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων στην χώρα μας.Η ταυτότητα είναι ένα μεγάλο βήμα και στηρίζουμε την δημιουργία της αλλά οχι με βιαστικές κινήσεις

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 10:19 | Δημήτρης Χατζηδάκης

  Αναφορικά στην παρ. 2 του εν λόγω άρθρου.

  Η «ταυτότητα» κτιρίων αποτελεί κορμό της πολιτικής που σκιαγραφείται στο σχέδιο νόμου τουλάχιστον σε επίπεδο «βούλησης». Στην πραγματικότητα όλο το οικοδόμημα που φιλοδοξεί το σχέδιο νόμου να στήσει στηρίζεται κατ’ ουσίαν σε μια βάση δεδομένων.

  Ο ορίζοντας χρόνου που τίθεται για την υποβολή είναι τεράστιος και θα επεκταθεί πολλάκις δεδομένης της εμπειρίας των διαδοχικών παρατάσεων. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια την επί της ουσίας ακύρωση πολλών εκ των θετικών μεταλλαγών που προωθούνται με το σχέδιο νόμου. Χωρίς τη βάση δεδομένων πολλά εργαλεία που παρουσιάζονται εδώ θα μείνουν σε αδράνεια με πρώτα απ’ όλα τα Παρατηρητήρια.

  Προτείνεται είτε η σύμπτυξη του χρονοδιαγράμματος είτε η παροχή ουσιωδών οικονομικών κινήτρων συνδεδεμένων με την άμεση υποβολή [πχ ελαφρύνσεις στα ποικίλα κόστη διατήρησης ακίνητης περιουσίας μετά την υποβολή] και αντίστοιχων αντικινήτρων σε περίπτωση μη υποβολής [πχ εξομοίωση παραβάσεων με τις εκτελεσθείσες μετά το 2011 για όσες αυθαιρεσίες υποβάλλεται ταυτότητα μετά την ημερομηνία λήξης της δυνατότητας υποβολής]

  Εν ολίγοις, η λογική των κινήτρων και των αντικινήτρων που εμφανίζεται στα πρόστιμα των ρυθμίσεων αυθαιρέτων [εκπτώσεις για γρήγορη υποβολή] προτείνεται να γενικευθεί.