Άρθρο 46 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων από τις ΥΔΟΜ μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας

1. Κατά τον έλεγχο για τη χορήγηση οικοδομικών αδειών, η ΥΔΟΜ προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας διασύνδεσης Υπηρεσιών και Φορέων του Δημοσίου. Κάθε διαθέσιμο στοιχείο σε ηλεκτρονική μορφή, όπως τίτλοι ιδιοκτησίας, δασολόγιο, αρχαιολογικό μητρώο, οριοθετήσεις ρεμάτων και γραμμών αιγιαλού, διατίθεται στην ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα προς κοινή χρήση όλων των υπηρεσιών.
2. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζεται ο τρόπος ηλεκτρονικής διασύνδεσης των υπηρεσιών μέσω ενιαίας πλατφόρμας επικοινωνίας και κάθε σχετική με το θέμα λεπτομέρεια.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 22:33 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Άρθρο 46 παρ. 1
  Κατά τον έλεγχο για τη χορήγηση οικοδομικών αδειών, η ΥΔΟΜ προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας διασύνδεσης Υπηρεσιών και Φορέων του Δημοσίου. Κάθε διαθέσιμο στοιχείο σε ηλεκτρονική μορφή, όπως τίτλοι ιδιοκτησίας, δασολόγιο, αρχαιολογικό μητρώο, οριοθετήσεις ρεμάτων και γραμμών αιγιαλού, διατίθεται στην ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα προς κοινή χρήση όλων των υπηρεσιών.

  [Έχει το δικαίωμα ο ιδιοκτήτης να μην υποβάλλει τίτλους ιδιοκτησίας και να ζητήσει από την ΥΔΟΜ να τους βρει; Είναι έτοιμη αυτή η πλατφόρμα];

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 10:53 | Δημήτρης Χατζηδάκης

  Επί της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου:

  Δεν δίδεται χρονοδιάγραμμα για τη δημοσίευση της Απόφασης. Ενώ δηλαδή εντός 6 μηνών θα πρέπει οι Ο.Α. να εκδίδονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν θα έχουν δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης.

  Λόγω του όγκου εργασιών που προϋποθέτει η εφαρμογή του άρθρου είναι δεδομένο με τη μέχρι τώρα εμπειρία ότι θα μετατεθεί στις καλένδες.

  Η δέσμευσή της Διοίκησης σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα είναι υποχρεωτική τόσο σε αυτήν όσο και σε κάθε άλλη περίπτωση που το σχέδιο νόμου παραπέμπει σε Υ.Α. Σε κάθε άλλη περίπτωση το νομοθέτημα θα παραμείνει «ευσεβής πόθος» και δεν θα επιτελέσει εν τοις πράγμασι το σκοπό του.