Άρθρο 47 Προέγκριση οικοδομικής άδειας

1. Η διαδικασία προέγκρισης για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι προαιρετική για τα κτίρια επιφάνειας μικρότερης των 3.000 τ.μ. και υποχρεωτική για τα κτίρια μεγαλύτερης των 3.000 τ.μ.
Για την έκδοση της προέγκρισης οικοδομικής άδειας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες:

α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων.
β) Τοπογραφικό διάγραμμα θεωρημένο ως προς τους όρους δόμησης από την αρμόδια υπηρεσία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και διάγραμμα δόμησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
γ) Τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό φύλλο ή απόσπασμα κτηματογραφικού διαγράμματος για κάθε ακίνητο.
δ) Αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των τυχόν υφιστάμενων κτισμάτων.
ε) Εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται. Όπου απαιτείται έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής προσκομίζεται και βεβαίωση περί μη υποβολής ένστασης ή η απόφαση του ΠΕΣΑ.

2. Η προέγκριση της οικοδομικής άδειας χορηγείται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή των απαιτούμενων μελετών και δικαιολογητικών ύστερα από έλεγχο:

αα) του τίτλου ιδιοκτησίας για τη διαπίστωση του χρόνου κατάτμησης σε κατά παρέκκλιση άρτια οικόπεδα και των αποδεικτικών στοιχείων νομιμότητας τυχόν υφιστάμενων κτισμάτων στο ακίνητο,
ββ) του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος δόμησης σε ότι αφορά την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και προδιαγραφών και των στοιχείων και των υπολογισμών που αναγράφονται σε αυτά.

3. Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων για προέγκριση της οικοδομικής άδειας γίνεται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους διπλωματούχους μηχανικούς Α.Ε.Ι. και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης.

4. Παρατηρήσεις για ελλείψεις ή λάθη που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο, διατυπώνονται άπαξ μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών και υποβάλλονται με αιτιολογία στο ηλεκτρονικό φύλλο ελέγχου προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες συμπληρώσεις – διορθώσεις από τον μελετητή μηχανικό, μέσα σε δύο μήνες από την παραλαβή των παρατηρήσεων.

5. Αν η αίτηση για προέγκριση οικοδομικής άδειας δεν συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πρωτοκολλείται και επιστρέφεται.

6. Η χορήγηση της προέγκρισης δημοσιεύεται αμελλητί σε ειδικό διαδικτυακό τόπο.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 01:16 | ΑΛΕΞΗΣ ΒΙΚΕΛΑΣ

  «Εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται.»
  Σε συνέχεια των προηγούμενων πιστεύω ότι οι Πολεοδομίες (Υπηρεσίες Δόμησης) πρέπει να ελέγχουν το διάγραμμα δόμσης και το τοπογραφικό και κατόπιν να αποστέλλεται ηλεκτρονικά ο φάκελλος στους αρμόδιους να κρίνουν τα υπλόιπα.
  Δηλ. εν ολίγοις η διαδικασία να γίνεται ακτινωτά (και όχι σειριακά) όπως στα πειβαλλοντικά όπου η Πολεοδομία θα συντονίζει και θα έχει ένα ουσιαστικό ρόλο να επιτελέσει, συγκεντρώνοντας τα σχόλια των άλλων Υπηρεσιών και φιλτράροντας αυτά. Κατά περίπτωση μπορεί να είναι απαραίτητο μόνο το τοπογραφικό αρχικά (πχ για έλεγχο τουριστικής καταλληλότητας)

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 00:40 | ΑΛΕΞΗΣ ΒΙΚΕΛΑΣ

  Απ’ ότι γνωρίζω έγιναν πιλοτικές προσπάθειες για εφαρμογή της ηλεκτρονικής διαδικασίες που όμως δεν ευοδώθηκαν. Για παράδειγμα η Επιτροπή πρότεινε την χρήση αρχείων pdf. Τα προβλήματα ήταν πολλά, πχ:
  1. Στον έλεγχο τοπογραφικού, που ήταν αυτονόητο (όπως και στο διάγραμμα δόμησης) ότι έπρεπε ο ελέγχων να μπορεί να διαπιστώνει την ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτό, έγινε πέρα ως πέρα σαφές ότι κατά συνέπεια μόνο σε ανυσματικό αρχείο (πχ. τύπου .dwg) μπορεί να γίνει τέτοιος έλεγχος.
  2. Τα σχέδια αυτά είναι κατά κανόνα πολύ μεγάλα και δεν ελέγχονται στην οθόνη του υπολογιστή παρά μόνο αφού εκτυπωθούν. Πώς όμως? Όταν οι Πολεοδομίες όχι plotter δεν έχουν αλλά ακόμη και αν είχαν δεν θα είχαν τα απαραίτητα αναλώσιμα ή τα ίδια τα μηανήματα θα έπρεπε να είναι κάποιων υψηλών προδιαγραφών για να μπορούν να ανοίγουν οποιοδήποτε αρχείο (σύνθετο και μεγάλο)
  Συμπέρασμα:
  Ο έλεγχος είναι απαραίτητος και είναι βασικό να γίνεται σε τυπωμένα σχέδια. Τα ηλεκτρονικά αρχεία θα είναι πολύτιμα και μπορεί να αφορά τα σχέδια και τις μελέτες της οικοδομικής άδειας των οποίων ελέγχεται μόνο η πληρότητα. Όμως εφόσον, (και σωστά) το τοπογραφικό & το διάγραμμα δόμησης οφείλουν να ελέγχονται για την ορθότητα τους, αυτά τα στοιχεία της έγκρισης δόμησης πρέπει να υποβάλλονται και σε φυσική μορφή – άλλως ο έλεγχος είναι αδύνατος.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 23:40 | Πολίτης Ι.

  Στήν παρ. 1 γ) να καθορισθεί ακριβώς πότε απαιτείται τίτλος, πότε κτηματογραφικό φύλλο και πότε κτηματογραφικό διάγραμμα. Γιατί θα ζητούνται απο τις Υπηρεσίες Δόμησης και τα τρία αυτά και συνήθως είναι ασύμβατα (μήκη πλευρών, εμβαδά, ιδιοκτησιακό καθεστώς ομόρων γηπέδων όπως κοινόχρηστοι χώροι στους οικισμούς χωρίς σχέδιο κ.α.)και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει θεσμοθετημένη απόκλιση των μεγεθών της αποτύπωσης με αυτά του κτηματολογίου θα υπάρχει πρόβλημα (ειδικά σε κτηματογραφική φάση πρώτων εγγραφών που ισχύουν και ο τίτλος και το κτηματογραφικό διάγραμμα υπάρχει σήμερα μεγάλο πρόβλημα). Θα πρέπει ανάλογα με την φάση κτηματογράφησης να απαιτείται το ένα από τα ως άνω δικαιολογητικά αποκλειόμενων των άλλων.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 22:51 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Άρθρο 47 παρ. 1 – Άρθρο 51 παρ. 1
  Στο άρθρο 47 αναφέρεται ότι η διαδικασία προέγκρισης για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι προαιρετική για τα κτίρια επιφάνειας μικρότερης των 3.000 τ.μ. και υποχρεωτική για τα κτίρια μεγαλύτερης των 3.000 τ.μ.

  Στο άρθρο 51 αναφέρεται ότι η προέγκριση οικοδομικής άδειας ισχύει για ένα (1) έτος για κτίρια συνολικής επιφανείας έως και δύο χιλιάδες (2000) τ.μ και για δύο (2) έτη για κτίρια
  συνολικής επιφανείας άνω των δύο χιλιάδων (2000) τ.μ.

  [Γιατί αυτή η διαφοροποίηση στα όρια (2.000-3.000)];

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 18:42 | ΓΙΟΡΓΟΣ Κ.- ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

  Ποτέ μου δεν κατάλαβα γιατί η έγκριση της πολιτείας στο να οικοδομήσει ένας ιδιοκτήτης πρέπει να δίνεται σε δύο δόσεις ,σαν να είναι κάποιο φάρμακο που φοβόμαστε ότι η εφ άπαξ χορήγηση του να μην τον στείλει στον άλλο κόσμο! Εξηγούμαι : η μέχρι τώρα έγκριση δόμησης, όπως και η σημερινή πρόταση, αφού περιλαμβάνει και τις όψεις του κτιρίου, έχει δεσμεύσει εξ ολοκλήρου την αρχιτεκτονική μελέτη του κτηρίου, εν μέρει την στατική και το μόνο που υπολείπεται είναι οι Η/Μ/ μελέτες !! Προφανώς, το νόημα της σταδιακής έγκρισης στην οικοδόμηση δεν είναι να μην χρεωθεί ο ιδιοκτήτης τις Η/Μ/ μελέτες αδίκως, στην περίπτωση που το μετανιώσει και δεν προχωρήσει στην ολοκλήρωση της άδειας δόμησης , άλλα να καθησυχάσει τον ιδιοκτήτη ότι η πολιτεία κάνει σωστά και γρήγορα την δουλειά της , τώρα αν καθυστέρει η άδεια του φταίει ή ότι η ιδιοκτησία του έχει προβλήματα, ή ότι ο μηχανικός του ….
  Έτσι αποποιείται των ευθυνών της , που είναι η πολυνομία, η έλλειψη προσωπικού, η δυσερμηνεία και πολυερμηνεία των νόμων, οι άπειρες επιτροπές, η ευθυνοφοβία, η διαφθορά, η ανευθυνότητα…
  Για να επιτραπεί η δόμηση, προφανώς και πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, δηλαδή και οι εγκρίσεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, και οι απαιτήσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, και η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών. Προφανώς ,τόσο για τις απαιτήσεις άλλων υπηρεσιών όσο και της πολεοδομικής νομοθεσίας αρμόδια είναι η οικία υπηρεσία δόμησης.
  Δεν θα ήταν πολύ απλούστερο και γρηγορότερο ένα σύστημα που ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός θα αποστέλλει ηλεκτρονικά στην οικία υπηρεσία δόμησης ένα έντυπο (αρχείο), παρόμοιο με της φορολογικής δήλωσης, συνοδευόμενο από τα στοιχεία του ιδιοκτήτη , της ιδιοκτησίας και τοπογραφικό, η υπηρεσία δόμησης θα του το επιστρέφει ,πάλι ηλεκτρονικά, με συμπληρωμένα α) τους όρους δόμησης (όχι μόνο γενικά της περιοχής άλλα και υπολογισμένα για το συγκεκριμένο ότι κτίζει τόσα τετρ. κατοικία, τόσα καταστήματα κλπ.) και β) τις απαιτήσεις άλλων υπηρεσιών, σε “ανοιγμένα” τόσα “τετραγωνίδια” όσες εγκρίσεις απαιτούνται .
  Μόλις ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός παραλάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και τις εισάγει στα αντίστοιχα τετραγωνίδια, (προφανώς αυτές θα έχουν κοινοποιηθεί στην διαύγεια με ευθύνη των υπηρεσιών που τις εξέδωσαν!),αυτόματα θα εκδίδεται η άδεια δόμησης ,χωρίς άλλη παρέμβαση (προφανώς θα συνυπολογίζονται οι αμοιβές – φορολογικά από το σύστημα και θα πληρώνονται, με το δυνατόν απλούστερο τρόπο και όχι να ελέγχονται εξονυχιστικά από υπαλλήλους….!)
  Όσο για τον έλεγχο των μελετών και της αντίστοιχης ισχύουσας δαιδαλώδους νομοθεσίας, για να μην υπάρχουν απορίες ή παρερμηνείες και τρικλοποδιές ότι έτσι δεν υπάρχει αρκετός έλεγχος διευκρινίζω :
  ο ουσιαστικός έλεγχος του τι χρίζω και πόσο, ασκείται από την υπηρεσία δόμησης εξ αρχής, με το να συμπληρώνει το αρχικό έντυπο.
  Ο μετέπειτα έλεγχος των μελετών και του διαγράμματος δόμησης ασκείται από ελεγκτές δόμησης ,αρχικά πριν την έναρξη των οικοδομικών εργασιών και (μόνο ) στο τέλος.
  (ο ενδιάμεσος θεωρώ ότι προσβάλει τους συναδέλφους επιβλέποντες μηχανικούς, που από την ανάθεση της επίβλεψης έχουν την εύθηνη της κατασκευής )
  Αυτός ο έλεγχος ,που ούτως ή άλως είναι δεσμευμένος από τους όρους δόμησης που έχει επιβάλλει η υπ. Δομ. , πρέπει όχι μόνο να εξαντλείται στην γεωμετρία της κατασκευής, που μέχρι σήμερα όλη η πολεοδομική νομοθεσία και η αυστηρότητα έχει εξαντληθεί, άλλα να υπεισέρχεται και σε θέματα ποιότητας, προδιαγραφών, κλπ. βάσει κανόνων που πρέπει να οριστούν.(τον κάθε ιδιοκτήτη ,όπως και την εθνική οικονομία ,ελάχιστα τον ενδιαφέρει αν το κτίριο του είναι δέκα πόντους πλατύτερο ή στενότερο, άλλα τον καίει αν πέταξε τα λεφτά του σε ένα κτίριο που μπορεί να έχει από στατικά προβλήματα μέχρι κακοτεχνίες κλπ.)
  (Αυτό πρέπει να ανοίξει ένα θέμα συζήτησης του ΤΕΕ κλπ κατά ποσό ο ΧΡΟΝΟΣ του μηχανικού εξαντλείται στην γραφειοκρατική διευθέτηση της οικοδομής, και η όλη εύθηνη της υλοποίησης αφήνεται σε αλλοδαπούς ή μη εμπειροτέχνες εργολάβους! )

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 13:22 | ΣΔΑΤΜΚ

  Όπου υπάρχει η αναφορά σε τοπογραφικό διάγραμμα ΟΦΕΙΛΕΙ και ΠΡΕΠΕΙ να εννοείται χωρίς κανένα αστερίσκο ή εξαίρεση το Τοπογραφικό Διάγραμμα που έχει εξαρτηθεί στο Κρατικό Σύστημα Αναφοράς και το περίγραμμα του ορίζεται αποκλειστικά από τις αναλυτικές συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ’87 και έχει συνταχθεί από Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό ή Πολιτικό Υπομηχανικό με τους περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές σύνταξης Τοπογραφικών και Κτηματογραφικών Μελετών. Επίσης κάθε αναφορά στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων εννοείται για το εκάστοτε επίσημο κρατικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (σήμερα είναι το ΕΓΣΑ ’87, αύριο πρέπει να είναι ένα πιο σύγχρονο) ή για τα ισχύοντα στους χρόνους σύνταξης του κάθε τοπογραφικού ή μελέτης.

 • §1β Προτείνουμε το τοπογραφικό διάγραμμα να μην είναι θεωρημένο ως προς τους όρους δόμησης, καθώς κατά τον έλεγχο του τοπογραφικού ουσιαστικά θεωρούνται οι όροι δόμησης.

  §1γ Να αποσαφηνιστεί ποιο είναι το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και να τεθούν όρια ως προς το πρόσφατο.

  §1ε Όσον αφορά τις εγκρίσεις από άλλες υπηρεσίες, προτείνουμε η μελέτη να εξετάζεται από μία ενιαία επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου υπαλλήλου της αρμόδιας για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας Υ.ΔΟΜ, γιατί σε μελέτη εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία μπορεί να είναι αδύνατη η χορήγηση οικοδομικής άδειας, καθώς η μελέτη δεν ικανοποιεί πολεοδομικές διατάξεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι υπηρεσίες που χορηγούν τις εγκρίσεις ελέγχουν τη μελέτη, αγνοώντας τις πολεοδομικές διατάξεις. Ως εκ τούτου, ο πολίτης υφίσταται ταλαιπωρία καθώς η μελέτη πρέπει να εγκριθεί εκ νέου στην αρμόδια υπηρεσία για χορήγηση νέας έγκρισης! Το πρόβλημα διογκώνεται ακόμα περισσότερο σε περιπτώσεις που εμπλέκονται περισσότερες υπηρεσίες, όπως στις περιπτώσεις διατηρητέων κτιρίων σε ιστορικό τόπο.

  §1ε Προτείνουμε να μην απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης περί μη υποβολής ένστασης ώστε να μην προκύπτει επιπλέον καθυστέρηση 20 ημερών. Για τις περιπτώσεις που υποβάλλεται ένσταση προτείνουμε την άμεση ενημέρωση της Υ.ΔΟΜ. ώστε να σταματά η διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 12:48 | ΕΕΤΕΜ

  Από τον έλεγχο των απαιτούμενων στοιχείων για την προέγκριση της οικοδομικής άδειας αποκλείονται αδικαιολόγητα οι Μηχανικοί των Τ.Ε.Ι, Δημόσιοι Υπάλληλοι, όταν μάλιστα πολλοί εξ αυτών είναι ήδη και προϊστάμενοι Υπηρεσιών Δόμησης.
  Επιπρόσθετα αγνοείται σκοπίμως από τους συντάκτες ότι έως και αυτή την ώρα στον έλεγχο των οικοδομικών αδειών δραστηριοποιούνται Μηχανικοί Π.Ε αλλά και Μηχανικοί Τ.Ε! Η διατύπωση της παραγράφου αυτής μοναδικό σκοπό έχει την συντεχνιακή αντιμετώπιση των υπάλληλων, δεν τεκμηριώνεται και ενισχύει τη διατήρηση του κλειστού του επαγγέλματος του Μηχανικού, ακόμα και στο Δημόσιο Τομέα.

  Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 3 ως εξής:
  «3. Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων για προέγκριση της οικοδομικής άδειας γίνεται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ»

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 15:03 | Δημήτρης Δ.

  Στο άρθρο 3 υπάρχει η διατύπωση των διπλοματούχων μηχανικών ΑΕΙ. Ως γνωστόν, ο συγκεκριμένος διαχωρισμός δεν υφίσταται μιας και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας διακρίνονται σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.
  Η πρόταση μου είναι:
  Ο έλεγχος … από μηχανικούς πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 11:36 | ΜΑΡΙΑ ΖΙΩΓΑ

  Καλημέρα σας, δυστυχώς δεν έχω τις γνώσεις για να διατυπώσω με ακρίβεια αυτά που θα ήθελα να εισηγηθώ, απλά θα περιγράψω την περίπτωση κατά την οποία η έκδοση άδειας για ανέγερση ενός επιπλέον χώρου σε ήδη υπάρχον οίκημα που πληροί όλες τις προϋποθέσεις εκτός από μία διορθωτική πράξη που αφορά το οικόπεδο το οποίο είναι επίσης στην ιδιοκτησία μας με δικαστική απόφαση, δεν είναι εφικτή. Στην Πολεοδομία η διαδικασία είναι χρονοβόρα και όπως μας πληροφόρησαν διαρκεί χρόνια, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εκδώσουμε άδεια.
  Θα μας δοθεί η δυνατότητα να υπαχθούμε σε κάποιο άρθρο ώστε να εκδώσουμε άδεια και να τακτοποιήσουμε τις εκκρεμότητες στην συνέχεια, μια και αυτές δεν αφορούν κάποια παρανομία από μέρους μας αλλά λάθος της Πολεοδομίας?
  Σας ευχαριστώ

 • 15 Σεπτεμβρίου 2016, 12:10 | Γιάννης Γκούμας

  Από την στιγμή που στην προέγκριση απαιτείται διάγραμμα δόμησης, αυτό στην τελική του μορφή, είναι δυνατόν να συνταχθεί αφού υλοποιηθούν αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη και ΚΕΝΑΚ. Αν υλοποιηθούν αυτές δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην κατατεθεί απευθείας και αίτηση για την τελική Άδεια δόμησης.

  Στην προέγκριση θα πρέπει να κατατίθεται σκαριφηματικά και κατά προσέγγιση προμελέτη αρχιτεκτονικών και τοπογραφικό με την υφιστάμενη κατάσταση (όχι μελλοντικά κτίσματα), με τους όρους δόμησης που θα εκπονηθεί η τελική μελέτη.

  Τα σχέδια που αφορούν την αρχιτεκτονική μελέτη θα πρέπει να υπογράφονται από τον μελετητή των αρχιτεκτονικών αποκλειστικά. Η θέση του νέου κτιρίου θα πρέπει να τοποθετείται αποκλειστικά στο διάγραμμα δόμησης και όχι στο τοπογραφικό, όπως γινόταν με την έκδοση αδειών με τον νόμο του 1983.

  Με την σημερινή πρακτική, αλλαγές στο μελλοντικό κτίριο, για να κατατεθούν σε υπηρεσίες, απαιτούσαν συνυπογραφή ΑΤΜ ή ΠΜ, ενώ δεν άλλαζε το δικό τους κομμάτι της μελέτης (εξάρτηση ΕΓΣΑ 87).

  Η αποτύπωση της έκτασης που θα εντασσόταν το υπό μελέτη κτίριο ήταν ξεχωριστή αποτύπωση για την αρχιτεκτονική μελέτη πριν την εφαρμογή του 4030/11.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 10:30 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ

  Άρθρο 47-Προέγκριση οικοδομικής άδειας:
  Θετική η προαιρετική διαδικασία προέγκρισης .Η επαναφορά του «Σταδίου Προελεγχου» όπως προέβλεπε το Π.Δ. της 3/8-9-1983 «περί τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών» άρθρο 4, θα διευκόλυνε πολύ περισσότερο την όλη διαδικασία καθότι δεν θα ήταν απαιτητό αφ΄ενός η ολοκλήρωση στο μέγιστο βαθμό των μελετών και αφ΄ετερου οι πληρωμές εισφορών και κρατήσεων.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2016, 08:52 | Δ. Μαλασπίνας

  η διαδικασία των προεγκρίσεων άλλων υπηρεσιών είναι μια γραφειοκρατική αντιπαραγωγική διαδικασία και λόγω της πολυνομίας κάθε Υ.ΔΟΜ απαιτεί κατά την κρίση της διάφορες κατά το δοκούν προεγκρίσεις, την στιγμή μάλιστα που όλη την ευθύνη για την πληρότητα των μελετών την έχουν οι μελετητές και οι επιβλέποντες και όχι οι υπηρεσίες

  η παρ. 1ε πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής
  «ε. όπου απαιτούνται εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών ή φορέων, προσκομίζονται στην Υ.ΔΟΜ. αντίγραφα των απαιτουμένων μελετών προς προέγκριση και προωθούνται με ευθύνη της Υ.ΔΟΜ. στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές οφείλουν να απαντήσουν εντός 30 ημερών. Αν αυτό το διάστημα παρέλθει χωρίς απάντηση, θεωρείται ότι υπάρχει σιωπηρά αποδοχή των υποβαλλομένων μελετών.»

 • 11 Σεπτεμβρίου 2016, 01:16 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ

  Και αν δεν χορηγηθεί στις 15 μέρες τότε ο πολίτης λαμβάνει την άδεια αυτοδίκαια αλλοιώς τι νόημα έχει η προσθεσμία των 15 ημερών ? Αυτό γίνεται με τις προεγκρίσεις και τις άδειες λειτουργείας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Γιατί να μην γίνεται και με την εγκριση δόμησης και την άδεια δόμησης ?

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 12:45 | ΑΛΕΞΗΣ

  κάποτε πρέπει όλοι εισηγητές των νόμων να συμφωνίσουν να υπαρχει κοινή ορολογία. Κάθε νεος νόμος περιλάμβανει και νέους ορισμούς (οικοδομική άδεια, άδεια δόμησης, ξάνα οικοδομική(?) αδεια, προέγκριση αδειας, έγκριση δόμησης,) με το 4030/11 είχαμε αρ. φακέλου,αρ. έγκρισης άδειας, αρ. άδειας δόμησης. Αποφασίστε επιτέλους! υπάλληλοι σε μικρές ΥΔΟΜ που ασχολούμαστε και με άδειες , και με αυθαίρετα, με την νομοθεσία που αλλάζει κάθε 2-3 χρόνια έχουμε τρελαθεί, δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε την νομοθεσία, η υπηρεσίες είναι υποστελεχομένες. Να ρθείτε σε μια επαρχιακή ΥΔΟΜ να καταγράψετε την πραγματική κατάσταση που επικρατεί…

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 03:42 | Νίκος Β. Παχούλης

  Το κείμενο έχει ως εξής:

  3. Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων για προέγκριση της οικοδομικής άδειας γίνεται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους διπλωματούχους μηχανικούς Α.Ε.Ι. και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης.

  Η πρόταση της διόρθωσης είναι:

  3. Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων για προέγκριση της άδειας δόμησης γίνεται από εξουσιοδοτημένους, από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους, διπλωματούχους μηχανικούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης(Π.Ε.) και από πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης(Τ.Ε.).

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 13:20 | Άγγελος Κουλούρης

  ε) Εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων.

  Σχόλιο: Έχει παρατηρηθεί σε πολλές περιοχές της χώρα και ιδιαίτερα με τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, η εξάντληση του χρόνου των 50 ημερών και αποστολή εγγράφου για συμπληρωματικά στοιχεία ή αλλαγές την 49η μέρα. Επι πλέον τα συμπληρωματικά στοιχεία κατατίθεντο ως νέα αίτηση και όχι συμπληρωματικά της υπάρχουσας με αποτέλεσμα τη περαιτέρω καθυστέρηση. Αυτό αναιρεί την προσπάθεια που γίνεται για την επίσπευση έκδοσης αδειών δόμησης. Θα πρέπει να προβλεφθεί με ειδικό άρθρο η κατάθεση του φακέλου δικαιολογητικών χωρίς την προ έγκριση της υπηρεσίας που δεν ανταποκρίνεται εντός 15 ημερών.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 12:23 | Άγγελος Κουλούρης

  ‘Ο όρος Οικοδομική Άδεια έχει αντικατασταθεί με τον όρο Άδεια Δόμησης όπως αναφέρεται και στον τίτλο του Υποκεφαλαίου Β.