Άρθρο 11 Περιφερειακά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΠΕΣΑ)

1. Συγκροτείται στην έδρα κάθε Διεύθυνσης περιφερειακού Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος Περιφερειακό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΠΕΣΑ) με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος.

2. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) αποφασίζει επί των ενστάσεων που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής στην περίπτωση ε της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος και των περιπτώσεων του άρθρου 10 του ν. 4067/2012.
β) ελέγχει τις υπαγωγές αυθαιρέτων κατασκευών σε διατηρητέα κτίρια σύμφωνα με το άρθρο 100.
3. Τα Περιφερειακά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής είναι πενταμελή, και αποτελούνται από
α. έναν αρχιτέκτονα -μηχανικό, διευθυντή της περιφερειακής Διεύθυνσης του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, με τον αναπληρωτή του. Στις περιπτώσεις που υπάρχει αδυναμία πλήρωσης των παραπάνω θέσεων, μπορεί να ορισθεί Πρόεδρος του ΣΑ αρχιτέκτονας διευθυντής στην Περιφέρεια ή σε άλλο κρατικό φορέα,
β. έναν αρχιτέκτονα – μηχανικό, διευθυντή σε Υ.ΔΟΜ της περιφέρειας, με τον αναπληρωτή
γ. Δύο αρχιτέκτονες – μηχανικούς, εκπροσώπους του ΤΕΕ και ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αντίστοιχα, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα του άρθρου 8 παρόντος νόμου. Τα μέλη της περίπτωσης αυτής επιλέγονται με κλήρωση από μητρώα που τηρούνται σε κάθε περιφερειακή ενότητα, με μέριμνα του Γενικού Διευθυντή του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος και συντάσσονται με τη σύμφωνη γνώμη του TEE και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ) αντίστοιχα, με τους αναπληρωτές τους.
δ. Έναν αρχιτέκτονα μέλος ΔΕΠ αρχιτεκτονικής σχολής, με τον αναπληρωτή του.
ε. έναν πολιτικό μηχανικό από τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών, με τον αναπληρωτή του. Το μέλος αυτό επιλέγεται με κλήρωση από μητρώο που αποστέλλει ο σύλλογος πολιτικών μηχανικών με μέριμνα του Γενικού Διευθυντή του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος.

Γραμματέας του Συμβουλίου και αναπληρωτής ορίζεται υπάλληλος του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος ή, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της Περιφέρειας.
Οι ενστάσεις κατά αποφάσεων των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.2 α υποβάλλονται εντός προθεσμίας 20 ημερών από την έκδοση και ανάρτηση στο διαδίκτυο της απόφασης. Η απόφαση του ΠΕΣΑ επί της ως άνω ένστασης εκδίδεται εντός 30 ημερών από την υποβολή της ένστασης.
Η θητεία των μελών είναι διετής και εφαρμόζεται κατά τα λοιπά ως προς τη λειτουργία του ΠΕΣΑ το άρθρο 10.

 • Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής θεσπίσθηκαν ως ελεγκτικός μηχανισμός επιφορτισμένος με την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι σημαντικό να στελεχωθούν με μέλη που θα έχουν συγκροτημένες γνώσεις και δεξιότητες, όπου σαφώς πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:
  α) ικανότητα σύλληψης αρχιτεκτονικών δημιουργιών που να ικανοποιούν συγχρόνως αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις,
  β) η γνώση των καλών τεχνών ως παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης,
  γ) η προσήκουσα γνώση της πολεοδομίας, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των τεχνικών που εφαρμόζονται στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού,
  δ) η ικανότητα κατανόησης των σχέσεων, αφενός, ανάμεσα στους ανθρώπους και τα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, και αφετέρου, ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα και το περιβάλλον τους, καθώς και ικανότητα κατανόησης της ανάγκης αρμονικού συνδυασμού των αρχιτεκτονικών δημιουργημάτων με τους χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες του ανθρώπου και την αντίστοιχη κλίμακα.
  Με βάση όλα τα παραπάνω είναι ακατανόητη η συμμετοχή πολιτικού μηχανικού από τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών στην σύνθεση των ΣΑ αφού όλες οι παραπάνω γνώσεις και δεξιότητες απουσιάζουν σχεδόν ολοκληρωτικά από τα προγράμματα σπουδών των οικείων σχολών.
  Επιπρόσθετα να τονισθεί ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός πρέπει να μην έχει εξαρτήσεις από τα επαγγελματικά δικαιώματα που είχαν ή εξακολουθούν να έχουν καταχρηστικά οι απόφοιτοι των σχολών Πολιτικών Μηχανικών και που απορρέουν από το αναχρονιστικό νομοθετικό πλαίσιο του ν. 4663/1930 και το οποίο έπαψε πλέον να ισχύει αναθεωρημένο ριζικά από τον ν. 4254/2014.
  Η προστασία του Ανθρωπογενούς περιβάλλοντος άλλωστε οφείλει να γίνεται από έμπειρους και καταξιωμένους Αρχιτέκτονες και σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται το προσχέδιο νόμου θεσπίζοντας το Μητρώο Αρχιτεκτόνων στο Άρθρο 8.
  Το Μητρώο όμως αυτό των Αρχιτεκτόνων που εν δυνάμει μπορούν να συμμετέχουν στα ΣΑ πρέπει να περιλαμβάνει και τους Αρχιτέκτονες που ορίζει η Διοίκηση. Είναι προφανές ότι οι Αρχιτέκτονες που εκπροσωπούν την Διοίκηση θα πρέπει να έχουν την ανώτατη δυνατή επάρκεια προκειμένου να επιφορτισθούν τον δύσκολο ρόλο της προστασίας – υπό την έννοια προστασίας του δημοσίου συμφέροντος – του δομημένου περιβάλλοντος.
  Η σύνθεση του συμβουλίου προκειμένου ορθά να είναι πενταμελής θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει έναν ανεξάρτητο Ελεύθερο Επαγγελματία Αρχιτέκτονα που να εκλέγεται από το Μητρώο που προβλέπει το άρθρο 8.
  Για την συγκρότηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΠΕΣΑ) κατά μείζονα λόγο ισχύουν τα ανωτέρω για την μη συμμετοχή Πολιτικών Μηχανικών στην σύνθεσή τους ενώ ως δευτεροβάθμια όργανα θα πρέπει όλοι οι συμμετέχοντες να είναι αυξημένων προσόντων. Για παράδειγμα θα μπορούσε να συσταθεί ειδικό μητρώο με παραλλαγή των προϋποθέσεων του άρθρου 8 όπου θα εγγράφονται όσοι αρχιτέκτονες πληρούν τρείς τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  α. Δωδεκαετή αρχιτεκτονική εμπειρία.
  β. Τρείς τουλάχιστον Διακρίσεις σε πανελλήνιο ή διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.
  γ. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε συναφές γνωστικό αντικείμενο
  δ. Κατοχή μελετητικού πτυχίου τάξης Γ της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 (Α` 42) στις κατηγορίες μελετών 6 και 7 της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3316/2005 (Α` 42).
  Με βάση όλους τους προαναφερθέντες λόγους, τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που συμμετείχαμε ως τώρα στα Σ.Α. θεωρούμε ότι είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να έχουμε ουσιαστική συμβολή στα Περιφερειακά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής πλέον μόνον εφόσον τηρηθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις και εξασφαλιστεί το σωστό πλαίσιο λειτουργίας και των δύο οργάνων (ΣΑ και ΠΕΣΑ).

  Αγγελής Γιώργος, Επίκουρος καθηγητής
  Βασιλάτος Παναγιώτης, Επίκουρος καθηγητής
  Γιαννούτσου Βασιλική, Επίκουρη καθηγήτρια
  Ζαχαριάδης Ιωάννης, Επίκουρος καθηγητής
  Καρβουντζή Κωνσταντίνα – Βαλεντίνη, Επίκουρη καθηγήτρια
  Κατσαρός Μιλτιάδης, Επίκουρος καθηγητής
  Κωνσταντινίδου Έλενα, Επίκουρη καθηγήτρια
  Λάββα Ρίβα,Επίκουρη καθηγήτρια
  Μπουγιατιώτη Φλώρα – Μαρία,Επίκουρη καθηγήτρια
  Νικολάου Δήμητρα, Επίκουρη καθηγήτρια
  Παπαβασιλείου Ματθαίος, Επίκουρος καθηγητής

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 21:44 | Εμμανουέλα Βερνάδου

  Ανατρέχοντας στον Οδηγό Σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ διαπιστώνω ότι οι γνώσεις των απόφοιτων της Σχολής σχετικά με την Αρχιτεκτονική περιορίζονται σε ένα υποχρεωτικό μάθημα «Στοιχεία Αρχιτεκτονικής» και ένα επιλογής «Πολεοδομία – Χωροταξία» και εσείς προτείνεται να συμμετέχουν σε Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και το επεκτείνεται σε όλους τους βαθμούς. Δεν αιτιολογείται με ποιο τρόπο αυτό προστατεύει το δομημένο περιβάλλον, που είναι και ο στόχος του Νόμου.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 13:26 | Μιχάλης Πουλάκης

  Στην παράγραφο 3 στο (δ) πρέπει να υπάρχουν κριτήρια διδακτικού περιεχομένου και στο τέλος της παραγράφου 3 πρέπει να συμπληρωθούν τα εξής:

  Όλα τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη πρέπει να είναι διάφορα του τοπικού ή των τοπικών ΣΑ και να μην έχουν άμεση υπηρεσιακή σχέση προϊσταμένου-υφισταμένου.

  Κατά τα λοιπά ισχύον οι προτάσεις μου στα σχετικά άρθρα που αφορούν στα ΣΑ.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 12:31 | ΕΕΤΕΜ

  Δεδομένου ότι και η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ έχει ως μέλη Μηχανικούς με εξειδίκευση στα σχετικά αντικείμενα (ειδικά σε διατηρητέα κτίρια), όπως οι Μηχανικοί Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, στα Περιφερειακά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής θα πρέπει να συμμετέχει και εκπρόσωπος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

  Για αυτό το λόγο προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου 11 ως εξής:

  • Άρθρο 11 – Περιφερειακά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΠΕΣΑ)
  «3. Τα Περιφερειακά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής είναι εξαμελή, και αποτελούνται από

  στ. έναν Πολιτικό Μηχανικό Δομικών Έργων ή Μηχανικό Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, εκπρόσωπος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, με τον αναπληρωτή του.»

  Επίσης στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 αναφέρεται ότι τα Περιφερειακά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής αποτελούνται, μεταξύ άλλων, από:
  α. έναν αρχιτέκτονα – μηχανικό, διευθυντή της περιφερειακής Διεύθυνσης του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, με τον αναπληρωτή του. Στις περιπτώσεις που υπάρχει αδυναμία πλήρωσης των παραπάνω θέσεων, μπορεί να ορισθεί Πρόεδρος του ΣΑ αρχιτέκτονας διευθυντής στην Περιφέρεια ή σε άλλο κρατικό φορέα
  β. έναν αρχιτέκτονα – μηχανικό, διευθυντή σε Υ.ΔΟΜ της περιφέρειας, με τον αναπληρωτή.

  Από τη διατύπωση αυτή των συγκεκριμένων εδαφίων παρατηρούνται τα εξής:
  i) προκαταλαμβάνεται το γεγονός ότι ο Διευθυντής της περιφερειακής Διεύθυνσης του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος θα είναι Αρχιτέκτονας Μηχανικός, δηλαδή με αυτόν τον τρόπο αποκλείονται Μηχανικοί άλλων ειδικοτήτων (κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 το σχεδίου νόμου) ενώ αποκλείονται γενικά οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι από τη δυνατότητα να κριθούν για την εν λόγω θέση (κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τον Ν.4275/14).
  ii) η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί διάκριση εις βάρος Μηχανικών (ΠΕ και ΤΕ) άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι καταλαμβάνουν αντίστοιχη θέση ευθύνης.
  Επίσης δεν διασφαλίζεται ούτε καν η συγκρότηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, δεδομένου ότι ενδέχεται σε κάποιες Περιφέρειες, να μην υπάρχει Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Διευθυντής σε Υ.ΔΟΜ.

  Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την τροποποίηση των σχετικών εδαφίων του άρθρου 11 ως εξής:
  «…
  α. τον διευθυντή της περιφερειακής Διεύθυνσης του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, με τον αναπληρωτή του. Στις περιπτώσεις που υπάρχει αδυναμία πλήρωσης των παραπάνω θέσεων, η θέση αυτή μπορεί να καλυφθεί από διευθυντή στην Περιφέρεια ή σε άλλο κρατικό φορέα,
  β. διευθυντή σε Υ.ΔΟΜ της περιφέρειας, με τον αναπληρωτή
  …»

 • 11 Σεπτεμβρίου 2016, 10:37 | Γιώργος Μαυρογιάννης.

  Περίπτωση δομημένου με άδεια(26/2/2003) ακινήτου στη Λήμνο σε κλήρο που πρόσφατα μετρήθηκε 3750 τμ με 30 μέτρα πρόσοψη σε αγροτικό δρόμο.Προτείνεται για την κάλυψη των απαιτούμενων τμ ή αγορά από την «Τράπεζα γής» όσων υπολείπονται με τιμή ανάλογη του χρόνου έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2016, 13:44 | Δ. Μαλασπίνας

  ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
  3. Τα Περιφερειακά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής είναι πενταμελή, και αποτελούνται από
  α. έναν αρχιτέκτονα -μηχανικό, διευθυντή της περιφερειακής Διεύθυνσης του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα του άρθρου 8 παρόντος νόμου. Στις περιπτώσεις που υπάρχει αδυναμία πλήρωσης των παραπάνω θέσεων, μπορεί να ορισθεί Πρόεδρος του ΣΑ αρχιτέκτονας διευθυντής στην Περιφέρεια ή σε άλλο κρατικό φορέα,
  β. έναν αρχιτέκτονα – μηχανικό, διευθυντή σε Υ.ΔΟΜ της περιφέρειας, με τον αναπληρωτή οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα του άρθρου 8 παρόντος νόμου
  γ. Δύο αρχιτέκτονες – μηχανικούς, εκπροσώπους του ΤΕΕ και ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αντίστοιχα, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα του άρθρου 8 παρόντος νόμου. Τα μέλη της περίπτωσης αυτής επιλέγονται με κλήρωση από μητρώα που τηρούνται σε κάθε περιφερειακή ενότητα, με μέριμνα του Γενικού Διευθυντή του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος και συντάσσονται με τη σύμφωνη γνώμη του TEE και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ) αντίστοιχα, με τους αναπληρωτές τους.
  δ. Έναν αρχιτέκτονα μέλος ΔΕΠ αρχιτεκτονικής σχολής, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα του άρθρου 8 παρόντος νόμου.
  ε. έναν πολιτικό μηχανικό από τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα του άρθρου 8 παρ. α, γ ή δ του παρόντος νόμου. Το μέλος αυτό επιλέγεται με κλήρωση από μητρώο που αποστέλλει ο σύλλογος πολιτικών μηχανικών με μέριμνα του Γενικού Διευθυντή του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος.

  ή ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ αρ.8

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 22:43 | Θεόδωρος Κάντζος

  Σχόλια στην παρ.2α :
  Εφόσον στις αρμοδιότητες των ΣΑ προστέθηκε (εκτός από την περ.1ε) «κάθε διάσπαση όγκου», λογικά πρέπει να προστεθεί και εδώ.
  Εκτός από «τη διάσπαση όγκου» και τα «κίνητρα του ΝΟΚ» δεν απαιτείται δεύτερος βαθμός ελέγχου άλλων γνωμοδοτήσεων των ΣΑ;

  Σχόλια στην παρ.3 :
  Ή θα διορθωθεί το «πενταμελή» σε «εξαμελή» ή θα φύγει το μέλος 3δ. που μάλλον ήταν και το πνεύμα του συντάκτη.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 07:40 | Κώστας Σαπουνάς

  Ήδη με την κατάργηση των ΕΠΑΕ (α’ βάθμιων και β’ βάθμιων) είχε εντοπιστεί το κενό δευτεροβάθμιου οργάνου στο οποίο να μπορεί να προσφύγει κάποιος μετά από απορριπτική απόφαση του Σ.Α. Αποτελεί θετικό βήμα η σύστασή του, με μοναδικό παρατράγουδο την θεσμοθέτηση θέσης Πολιτικού Μηχανικού (χωρίς προϋποθέσεις εμπειρίας και γνώσεων) σε ένα «Συμβούλιο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ».
  Όπως και στο α’ βάθμιο Σ.Α. έτσι και στο Περιφερειακό Σ.Α. νόημα θα είχε η σύσταση μητρώου συμβούλων μηχανικών (όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων) που θα λειτουργεί επικουρικά στο έργο του Σ.Α., γνωμοδοτώντας όταν αυτό είναι απαραίτητο σε ειδικές περιπτώσεις.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 10:41 | ΕΡΣΗ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ

  Αναφέρεται (παρ. 3)ότι τα συμβούλια θα είναι 5μελή, αλλά η εξειδίκευση στη συνέχεια παραπέμπει σε 6 μέλη!!!

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 16:27 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ ΛΕΜΠΕΣΗ

  Υπάρχει ασάφεια για την ίδρυση των ΣΑ και των ΠΕ.ΣΑ δεδομένου ότι τόσο το άρθρο 5 όσο και το άρθρο 11 αναφέρονται σε περιφερειακές ενότητες Κάπου πρέπει να διορθωθεί

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 16:29 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ ΛΕΜΠΕΣΗ

  Υπάρχει ασάφεια για την ίδρυση των ΣΑ και των ΠΕ.ΣΑ δεδομένου ότι τόσο το άρθρο 5 όσο και το άρθρο 11 αναφέρονται σε περιφερειακές ενότητες

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 12:05 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

  Όπου εφαρμόζεται σχέδιο πόλης η εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο είναι απαραίτητη
  η συμετοχή και ενός Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού στο Συμβούλιο