Άρθρο 13 Αρμοδιότητες

1. Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. εισηγείται και γνωμοδοτεί στον αρμόδιο Υπουργό για θέματα που έχουν σχέση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού,
β. γνωμοδοτεί σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολογία επί των αρχιτεκτονικών μελετών της περίπτωσης ε της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και των περιπτώσεων του άρθρου 10 του ν. 4067/2012, που διαβιβάζονται σε αυτό από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής,

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 13:43 | Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πoλιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

  Εφόσον, με το άρθρο 110 του παρόντος σχεδίου νόμου, καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 20 έως και 29 του Ν. 4030/2011, θα πρέπει το άρθρο 13 να συμπληρωθεί σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες του ΚΕ.ΣΑ.Α. και του ΚΕ.ΣΑ.ΜΑ.Θ.
  Ειδικότερα, σε ότι αφορά το. ΚΕ.ΣΑ.Α. προτείνουμε να συμπληρωθεί ως εξής:
  2. Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
  α. εισηγείται και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για θέματα που έχουν σχέση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού, β. γνωμοδοτεί σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολογία επί των αρχιτεκτονικών μελετών της περίπτωσης ε της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 14:08 | Μιχάλης Πουλάκης

  Στο (β) οι δύο τελευταίες λέξεις «Συμβούλια Αρχιτεκτονικής» πρέπει να αντικατασταθούν με την λέξη «ΠΕΣΑ», καθώς οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες είναι ταυτόσημες με αυτές του δευτεροβάθμιου οργάνου (παράγραφος 2α του άρθρου 11).

 • Εφόσον, με το άρθρο 110 του παρόντος σχεδίου νόμου, καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 20 έως και 29 του Ν. 4030/2011, θα πρέπει το άρθρο 13 να συμπληρωθεί σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες του ΚΕ.ΣΑ.ΜΑ.Θ. και του ΚΕ.ΣΑ.Α.

  Ειδικότερα, σε ότι αφορά το ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ. προτείνουμε να συμπληρωθεί ως εξής:

  2. Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας και Θράκης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
  α. εισηγείται και γνωμοδοτεί στον αρμόδιο Υπουργό για θέματα που έχουν σχέση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού,
  β. γνωμοδοτεί σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολογία επί των αρχιτεκτονικών μελετών της περίπτωσης ε της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και των περιπτώσεων του άρθρου 10 του ν. 4067/2012, που διαβιβάζονται σε αυτό από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 22:22 | Θεόδωρος Κάντζος

  Σχόλια στην παρ.1β :
  Εφόσον στις αρμοδιότητες των ΣΑ προστέθηκε (εκτός από την περ.1ε) «κάθε διάσπαση όγκου», λογικά πρέπει να προστεθεί και εδώ.
  Εκτός από τη «διάσπαση όγκου» και τα «κίνητρα του ΝΟΚ» δεν απαιτείται γνωμοδότηση για άλλες μελέτες που ενδεχομένως να διαβιβάζονται από τα ΣΑ;