Άρθρο 148: Πιεσόμετρα για ελαστικά αυτοκινήτων

Η συμμόρφωση των πιεσόμετρων για ελαστικά αυτοκινήτων οχημάτων που χρησιμοποιούνται για το φούσκωμα των ελαστικών προβλέπεται από την οδηγία 1986/217/ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε με την Κ.Υ.Α. Φ3-1325/87 (ΦΕΚ 596/Β/87), όπως ισχύουν.