Άρθρο 106: Ειδικότερες απαιτήσεις επισήμανσης λοιπών βιομηχανικών προϊόντων

Α. ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΤΟΜΕΑ

 

Α/Α

Κατηγορίες  Προϊόντων

Σήμανση συμμόρφωσης με
κοινοτική νομοθεσία

Σχετική Ειδικότερη Νομοθεσία

1

Μέσα
Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)

CE

ΚΥΑ 4373/1205 (ΦΕΚ 187/Β/1993) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

2

Παιχνίδια

CE

ΚΥΑ 3669/194 (ΦΕΚ 549/Β/2011)

3

Προϊόντα
δομικών κατασκευών

CE

ΚΥΑ 14013/Φ32/327/199,3 (ΦΕΚ 597/Β/1993)

4

Απλά
Δοχεία Πίεσης

CE

ΥΑ 12479/Φ.17/414/1991, (ΦΕΚ 431/Β/1991)

ΥΑ 20769/6285 /94, (ΦΕΚ 977/Β/1994

ΥΑ 14165/Φ17.4/ 373/1993, (ΦΕΚ 673/Β/1993)

5

Συσκευές
αερίου

(π.χ.
συσκευές αερίων καυσίμων που χρησιμοποιούνται για μαγειρική, θέρμανση κλπ)

CE

ΚΥΑ 15233/1991/ (ΦΕΚ 487/1991)

ΚΥΑ 3380/737/95 (ΦΕΚ 134/Β/95)

ΥΑ 14165/Φ17.4/373/

6

Ηλιακοί
Θερμοσίφωνες

CE

ΚΥΑ 470/85,
(ΦΕΚ 183/Β/1985

ΚΥΑ.Β6467/608, (ΦΕΚ 214/Β/1988)

ΚΥΑ 27356/91, (ΦΕΚ 78/Β/1992)

ΚΥΑ 16717/5052/94, (ΦΕΚ 992/Β/1994)

ΚΥΑ 6204 277Β/2001, (ΦΕΚ 1853/2007)

 

7

Μηχανές

CE

Π.Δ. 377/93, (ΦΕΚ 160/Α/93)

Π.Δ. 18/96, (ΦΕΚ 12/Α/96)

ΚΥΑ 50268/5137,(ΦΕΚ 1853/Β/ 2007)

8

Συσκευές
αερολυμάτων (αεροζόλ)

Ανεστραμμένο έψιλον «3»

ΚΥΑ 20683/2134, (ΦΕΚ 634/Β/1987)

ΚΥΑ 3312/705 /1995, (ΦΕΚ 130/ 1995)

9

Εξοπλισμός
υπό πίεση (π.χ. χύτρες ταχύτητος)

CE

ΚΥΑ 16289/330/99 (ΦΕΚ 987/Β/1999)

10

Μεταφερόμενος
εξοπλισμός υπό πίεση (π.χ. φιάλες για γκαζάκια, φιάλες υγραερίου)

π

ΚΥΑ 14132/618/2001 (ΦΕΚ 1626/06.12.2001),

ΚΥΑ 27120/1290 (ΦΕΚ 652/2003) και ΚΥΑ
ΟΙΚ.12436/706/2011 (ΦΕΚ 2039/Β/2011)

11

Ηλεκτρολογικό
Υλικό Χαμηλής Τάσης

CE

 

ΚΥΑ 470/85, (ΦΕΚ 183/Β/1985)

ΚΥΑ.Β6467/608, (ΦΕΚ 214/Β/1988)

ΚΥΑ 27356/91, (ΦΕΚ 78/Β/1992)

ΚΥΑ 16717/5052/94, (ΦΕΚ 992/Β/1994)

ΚΥΑ 6204 277Β/2001, (ΦΕΚ 1853/2007)

12

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

(π.χ. ορθοπεδικά)

CE

ΚΥΑ  ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009, (ΦΕΚ2198/Β/2009)

13

Οχήματα
(εκτός δικύκλων)

Σήμα έγκρισης τύπου  κατασκευαστικού στοιχείου και τεχνικής  μονάδας
οχήματος , σύμφωνα με το προσάρτημα του Παραρτήματος VII της ΚΥΑ (περιλαμβάνει
το διεθνές σύμβολο «e»)

ΚΥΑ 29949/1841/2009 (ΦΕΚ
2112/Β/2009) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

14

Δίκυκλα

Σήμα έγκρισης τύπου  κατασκευαστικού στοιχείου και τεχνικής  μονάδας
δικύκλου , σύμφωνα με το προσάρτημα του Παραρτήματος V της ΚΥΑ

(περιλαμβάνει
το διεθνές σύμβολο «e»)

ΚΥΑ 48145/2327/2003 (ΦΕΚ
1207/Β/2003), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

15

Κράνη και

προστατευτικά
όρασης για οδηγούς και επιβάτες

μοτοποδηλάτων,
μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων

Σήμα έγκρισης, σύμφωνα με το Παράρτημα Α  της ΚΥΑ (περιλαμβάνει το διεθνές σύμβολο
«Ε»)

ΚΥΑ Ζ3-654/2006,  (ΦΕΚ 1389/Β/2006)

16

Ραδιοεξοπλισμός
και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός

CE

ΠΔ 44/200, 2 (ΦΕΚ
44/Α/2002)

17

Λοιπές
ηλεκτρονικές συσκευές

CE

ΚΥΑ 50268/5137/2007 (ΦΕΚ
1853/Β/2007)

Σκάφη αναψυχής

CE

ΚΥΑ 4841/Φ7Β/52/97 – (ΦΕΚ 111/Β/97)

ΥΑ 4113.183/01 /2004 (ΦΕΚ 1613/Β/29-10-2004)

18

Καθαριστικά
& απορρυπαντικά

Δεν
προβλέπεται

Κανονισμός
ΕΚ 648 /2005

19

Βιοκτόνα & απολυμαντικά προϊόντα

Δεν
προβλέπεται

1.ΕΟΦ

ΥΑ1β
-7723-13.2.94 (ΦΕΚ 961/Β/23.12.94) & ΠΔ 205/9.7.2001 –ΦΕΚ Α
160/16.7.2001)

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-

(Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου & Συμβουλίου
της 16/2/1998 για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά)

20

Χρώματα διακόσμησης, βερνίκια, προϊόντα
διακόσμησης, βερνίκια προϊόντα επισκευαστικής βαφής αυτοκινήτων.

Δεν
προβλέπεται

Απόφαση ΑΧΣ 1196/89/ 1990 (ΦΕΚ 51/Β/30.1.90)

ΚΥΑ 437/2006 (ΦΕΚ 1641/Β/8-11-2006)

21

Ορυκτέλαια & λιπαντικά

Δεν
προβλέπεται

ΚΥΑ 265/2002 – ΦΕΚ 1214/Β/2002

ΦΕΚ 630/Β/12-5-2005

22

Βαλβολίνες

Δεν
προβλέπεται

ΚΥΑ 12/95 (ΦΕΚ 471/Β/29-5-1995)

23

Υποδήματα

Δεν
προβλέπεται

άρθρο 104

24

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

Δεν
προβλέπεται

Κανονισμός ΕΕ 1007/2011

 

 

Β. ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΤΟΜΕΑ

 

Α/Α

Κατηγορίες  Προϊόντων

Σήμανση
συμμόρφωσης με εθνική  νομοθεσία

Σχετική
Ειδικότερη Νομοθεσία

1

Έπιπλα και διακοσμητικά
προϊόντα  ξυλείας

Δεν
προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-5430/2009 (ΦΕΚ 746/Β/2009)
και Ζ3-7835/2011 (ΦΕΚ 2650/Β/2011)

2

Είδη
παιδικής φροντίδας
     Δεν προβλέπεταιΚΥΑ Ζ3-818/2009 (ΦΕΚ 1395/Β/2009)

3

Αναπτήρες
ασφαλείας για τα παιδιά

Δεν
προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-4106/2006 (ΦΕΚ 1484/Β/2006)
και Ζ3-922/2008 (ΦΕΚ 651/Β/2008)

4

Προϊόντα laser

Δεν
προβλέπεται

ΥΑ Φ1-806/1998 (ΦΕΚ
921/Β/1998)

5

Διακοσμητικά
είδη και κεριά

Δεν
προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 (ΦΕΚ
1885/Β/2004) και Απόφαση Φ-3193/1989 (ΦΕΚ 609/Β/1989)

6

Ηλεκτρονικό
τσιγάρο (χωρίς νικοτίνη)

Δεν
προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 (ΦΕΚ
1885/Β/2004) και Κανονισμός 1907/2006 (REACH)

7

Είδη
ατομική υγιεινής

Δεν
προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 (ΦΕΚ
1885/Β/2004)

8

Μπαταρίες
(ξηρά στοιχεία)

Δεν
προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-2810/2004, (ΦΕΚ
1885/Β/2004)

9

Ποδήλατα
και μηχανοκίνητα δίκυκλα έως 50cc

Δεν
προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3- 2810/2004, (ΦΕΚ
1885/Β/2004)

10

Ρευματοδότες
και ρευματολήπτες

Προβλέπεται σήμα συμμόρφωσης
σύμφωνα με  πρότυπα

ΥΑ 529/2000 (ΦΕΚ
67/Β/2000) και ΥΑ 8991/2003 (ΦΕΚ 643/Β/2003),

πρότυπα ΕΛΟΤ 294 &ΕΛΟΤ
1413-1 ή τα διεθνή ισοδύναμα CEE7 & IEC 884-1

11

Πυροσβεστήρες
 • CE
 • πινακίδα
  περιοδικού ελέγχου (εθνική ρύθμιση)
ΚΥΑ 14132/618/2001

(ΦΕΚ 1626/06.12.2001)

ΚΥΑ 27120/1290 (ΦΕΚ 652/2003)

ΚΥΑ 16289/330/ 99 (ΦΕΚ 987/Β/ 1999)

ΚΥΑ 618/2005 (ΦΕΚ 52/Β/2005) και ΚΥΑ 17230/2005
(ΦΕΚ 1218/Β/2005)

12

Χαρτικά

Δεν
προβλέπεται

 Ενότητα
Γενικές Διατάξεις ΔΙΕΠΠΥ

13

Εξοπλισμός για αναψυχή και άθληση

Δεν
προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3- 2810/2004, (ΦΕΚ
1885/Β/2004)

14

Απλά εργαλεία χειρός

Δεν
προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3- 2810/2004, (ΦΕΚ
1885/Β/2004)

15

Αντικείμενα από
πολύτιμα μέταλλα

Σήμανση
τίτλου, ταυτότητας κατασκευαστή και επιμελητηρίου στο οποίο
δραστηριοποιείται  σύμφωνα με ΑΔ

Ενότητα 3.1. άρθρα 95-96 ΔΙΕΠΠΥ

16

Ψευδοκοσμήματα

Απαγορεύεται κάθε είδους
σήμανση

Άρθρο 99 ΔΙΕΠΠΥ

17

Επίχρυσα, επάργυρα αντικείμενα

Αναγραφή σε πινακίδα (ετικέτα), του  όρου «επίχρυσο» ή «επάργυρο».

Άρθρο 99 ΔΙΕΠΠΥ

18

Αντικείμενα επικαλυμμένα ή επιστρωμένο
με φύλλο πολύτιμου μέταλλου

Αναγραφή σε πινακίδα (ετικέτα), του  όρου «επικαλυμμένο», του χημικού συμβόλου
και του βάρους (σε «g») του πολύτιμου μετάλλου

Άρθρο 99 ΔΙΕΠΠΥ

 1. Επιπλέον, όσον αφορά τα απορρυπαντικά και προϊοντα καθαρισμού εν γένει, πέραν των γενικών απαιτήσεων επισήμανσης που περιγράφονται στο Άρθρο 6 και στον Πίνακα Α του παρόντος άρθρου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά (ΕΕ L 104/8.4.2004), ως ισχύει, προβλέπονται πρόσθετες διατάξεις επισήμανσης όπως αυτές ορίζονται στην ΥΑ 381/2005 (ΦΕΚ 539/Β/2.5.2006) και στην ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 περί καθιέρωσης συστήματος καταχώρισης των καθαριστικών προϊόντων (ΦΕΚ 277/Β/20.4.1992), ως ισχύουν. Με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση επικίνδυνων ουσιών και μιγμάτων, οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες στις συσκευασίες εντός των οποίων τα απορρυπαντικά διατίθενται προς πώληση στους καταναλωτές:

i.           Η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, εφόσον υπάρχει και ο αριθμός τηλεφώνου από όπου μπορεί να αποκτηθεί το δελτίο στοιχείων του προϊόντος σύμφωνα με το αρ. 9 του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004, ως ισχύει.
ii.           Η σύνθεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παρατήματος VII μέρος Α του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004, ως ισχύει, οδηγίες χρήσης και ειδικές προφυλάξεις, εφόσον απαιτείται.
iii.          Η διεύθυνση του ιστότοπου, όπου δημοσεύεται ο κατάλογος των συστατικών στοιχείων σύμφωνα με το Παράρτημα VII μέρος Δ του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004, ως ισχύει.
iv.           Η φράση «Μακρυά από παιδιά».
v.           Η φράση «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777»
vi.           Ο αριθμός καταχώρισης του προϊόντος στο Μητρώο απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων του ΓΧΚ ή ο κωδικός παραγωγής,  που αντιστοιχεί αποκλειστικά στον αριθμό καταχώρισης του προϊόντος και μόνον εφόσον τα στοιχεία πλήρους και σαφους αποκωδικοποίησης του γνωστοποιούνται κατά την υποβολή του φακέλου καταχώρισης προϊόντος στο ΓΧΚ.Επιπλέον των ανωτέρω, η συσκευασία των απορρυπαντικών που πωλούνται στο ευρύ κοινό και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων πρέπει να αναγράφει τις πληροφορίες δοσολογίας, όπως προβλέπονται στο Άρθρο 19 της παρούσας.

 1. Απαγορεύεται η πώληση χύμα απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού εν γένει, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του
  Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά  (ΕΕ L 104/8.4.2004), ως ισχύει  καθώς και η αποσυσκευασία  από την αρχική συσκευασία τους.
 2. Η διάθεση απορρυπαντικών στην αγορά υπόκειται στους περιορισμούς των διατάξεων του Καν. 1907/2006/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

 

 • ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ NA ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

  ΠΙΝΑΚΑΣ Α
  1.
  ΓΡΑΜΜΗ 20 , ΣΤΗΛΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
  ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΤΟ «ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ» ΜΕ «ΑΡΘΡΟ 4 ΚΥΑ 437/2006 (ΦΕΚ 1641/Β/8-11-2006)»
  2.
  ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΓΡΑΜΜΕΣ 21 ΚΑΙ 22 ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Α ΕΠΕΙΔΗ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Β ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

  Β. ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΤΟΜΕΑ

  Α/Α
  Κατηγορίες Προϊόντων : ορυκτελαια και λιπαντικά
  Σήμανση συμμόρφωσης με εθνική νομοθεσία:Αρθρο 5 παρ. 2.8 της ΚΥΑ 526/2004 ΦΕΚ 630/Β/2005
  Σχετική Ειδικότερη Νομοθεσία: ΚΥΑ 526/2004 ΦΕΚ 630/Β/2005

  Α/Α
  Κατηγορίες Προϊόντων : βαλβολίνες
  Σήμανση συμμόρφωσης με εθνική νομοθεσία: ΚΥΑ 265/2002 ΦΕΚ 1214/Β/2002 και παρ. 2.3.5 της ΚΥΑ 12/95 ΦΕΚ 471/Β/1995
  Σχετική Ειδικότερη Νομοθεσία: ΚΥΑ 12/95 ΦΕΚ 471/Β/1995

 • 22 Σεπτεμβρίου 2012, 13:28 | Θ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ (ΣΕΒΑΣ)

  Καταρχάς πολύ καλά κάνετε και περιλαμβάνετε τον εν λόγω κατάλογο στους ΔΙΕΠΠΥ (στο άρθρο 106). Πρόκειται για κάτι πρωτοποριακό που διευκολύνει την πλειοψηφία, δηλαδή εκείνους που δεν έχουν εξειδικευμένη γνώση του κοινοτικού δικαίου και ιδιαίτερα μιας ιδαίτερης, μη γνωστής πλην όμως και σημαντικής διάκρισης του.

  Στον Κατάλογο στο σημείο με αύξοντα αριθμό 18 (απορρυπαντικά-καθαριστικά) η αναγράφή του αριθμού του Κανονισμού είναι εσφαλμένη. Αντί για 648/05 που αναγράφεται (λάθος) πρέπει να διορθωθεί και να αναγραφεί 648/04 (ορθό).

  Στην παράγραφο 106.1 γίνεται μια πολύ λεπτομερής και εκτενής αναφορά σε διατάξεις επισήμανσης των απορρυπαντικών και καθαριστικών προιόντων. Οι προθέσεις σας είναι αναμφίβολα καλές.
  Πάντως η τόσο λεπτομερής αναφορά έχει και τα μειονεκτήματα της. Η τόσο λεπτομερής καταγραφή υποχρεώσεων επισήμανσης, που έτσι και αλλιώς δεν είναι και απαραίτητη αφού οι απαιτήσεις αυτές υπάρχουν ήδη στην νομοθεσία, δημιουργεί αυτόματα πιθανό κίνδυνο περιορισμού της χρησιμότητας της σχετικής διάταξης αλλά και πιθανούς κινδύνους σύγχυσης.
  Αρκετές από τις επί μέρους προβλέψεις μπορεί να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν και μάλιστα σχετικά σύντομα, εύκολα και συχνά. Άλλες υποχρεώσεις επισήμανσης μπορούν να καταργούνται ενώ νέες μπορεί να προστίθενται. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι ΔΙΕΠΠΥ θα πρέπει συνεχώς να αλλάζουν και να προσαρμόζονται έγκαιρα προκειμένου να περιλάβουν τις αλλαγές, διαδικασία που δεν είναι πάντα απλή και εύκολη. Αλλιώς το άρθρο αυτό θα κινδυνεύσει να καταγράφει υποχρεώσεις που δεν θα ισχύουν με ό,τι συνέπειες μπορεί αυτό να δημιουργήσει. Οι καταναλωτές και οι λιανέμποροι δεν θα είναι ενημερωμένοι, τα ελεγκτικά όργανα το ίδιο και η βιομηχανία θα κινδυνεύει να πέσει θύμα άγνοιας των άλλων.
  Συνεπώς το άρθρο 106.1 θα μπορούσε να περιοριστεί μόνο σε μια απλή αναφορά στις υφιστάμενες ειδικότερες κανονιστικές-νομοθετικές κοινοτικές και εθνικές ρυθμίσεις, που περιέχουν ειδικές διατάξεις για τα απορρυπαντικά και καθαριστικά προιόντα, χωρίς να προβαίνει σε περιττή λεπτομερή καταγραφή και επανάληψη επί μέρους υποχρεώσεων και προβλέψεων.
  Αυτό πρακτικά θα σήμαινε περιορισμό του άρθρου 106.1 στις πρώτες δέκα γραμμές του κειμένου, δηλαδή πριν από την παράθεση όλων των επί μέρους απαιτήσεων που απαριθμούνται σιο κείμενο με λατινικά στοιχεία, οι οποίες θα μπορούσαν να απαλειφθούν στο σύνολο τους.