Άρθρο 84: Τήρηση προδιαγραφών ρυζιού – Επισήμανση

1. Το ρύζι που προσφέρεται στην κατανάλωση σε κλειστή συσκευασία είτε είναι τυποποιημένο και προσυσκευασμένο είτε συσκευάζεται πρόχειρα για διευκόλυνση του κατόχου, είτε εισάγεται προσυσκευασμένο φέρει υποχρεωτικά επί της συσκευασίας του, τις επισημάνσεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο «Γενικές Διατάξεις»,της παρούσης, για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα.
2. Επιπλέον στη συσκευασία του ρυζιού εκτός από τις προβλεπόμενες ενδείξεις από τις Γενικές Διατάξεις, πρέπει απαραίτητα να γράφεται ευκρινώς και η ποιότητα του ρυζιού σύμφωνα με το άρθρο 101 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.