Άρθρο 56: Διάθεση προϊόντων αρτοποιίας

Πέραν των Γενικών Διατάξεων που προβλέπονται στην παρούσα, για τη διάθεση του άρτου, των αρτοπαρασκευασμάτων, των αρτοσκευασμάτων, των διατηρημένων προϊόντων αρτοποιίας και αρτοπαρασκευασμάτων, των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας και του άρτου από ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας, εφαρμόζονται τα άρθρα 9 έως 14 του ν. 3526/2007 όπως κάθε φορά ισχύει. Για τη μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας εφαρμογή έχει το άρθρο 15 του ν. 3526/2007 όπως κάθε φορά ισχύει. Τυχόν παραβάσεις των διατάξεων του ν. 3526/2007, επισύρουν τις ποινές του νόμου αυτού από τα προβλεπόμενα σε αυτόν αρμόδια όργανα.

  • Στο άρθρο αυτό πρέπει, απαραίτητα, να προστεθεί το άρθρο 127 «Έννοια του όρου ψωμί – αρτοπαρασκεύασμα – αρτοσκεύασμα», από τις σήμερα ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.

    Για το Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ.
    Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., Μέλος Ο.Κ.Ε., και Αν.Μέλος της Ε.Ο.Κ.Ε.
    Ευαγγελία Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς, Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.