Άρθρο 34: Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης ζώντων ή σφαγμένων ζώων

1.Κατά την αγοραπωλησία ζωντανών ζώων ή σφαγμένων, επί όλων των παραστατικών διακίνησης και εμπορίας πρέπει να αναγράφονται, εκτός από τα άλλα υποχρεωτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 35 του ισχύοντα Αγορανομικού Κώδικα, και ο αριθμός, το είδος και η κατηγορία των ζώων, το βάρος αυτών και η τιμή ανά κιλό καθώς και η συνολική αξία. Ειδικά όταν τα ζώα προορίζονται για πάχυνση στο εν λόγω τιμολόγιο θα αναγράφεται επιπλέον και η ένδειξη «ΠΡΟΣ ΠΑΧΥΝΣΗ».
2.Για την αγοραπωλησία σφάγιωνσφάγιων , η αγοραπωλησία λαμβάνει χώρα υποχρεωτικά στο σφαγείο και απαγορεύεται η απομάκρυνση των σφάγιωνσφάγιων από τον χώρο αυτό, εφόσον προηγουμένως το σφάγιο δεν έχει ζυγιστεί.
3.Κατά τις αγοραπωλησίες ζωντανών ζώων ή σφαγμένων, μεταξύ κτηνοτρόφων ή Συνεταιρισμών αυτών και εμπόρων, το σχετικό τιμολόγιο θα συντάσσεται σε πέντε (5) τουλάχιστον αντίτυπα (πρωτότυπο, τρία αντίγραφα, στέλεχος) και θα είναι τύπου «Καρμπονιζέ» δηλαδή θα έχει ενσωματωμένο καρμπόν στην πίσω πλευρά του πρωτοτύπου και των τριών αντιγράφων (όχι στο στέλεχος).
4.Στην περίπτωση που το εν λόγω τιμολόγιο εκδίδεται από τον κτηνοτρόφο, αυτός παραδίδει στον αγοραστή τέσσερα (4) αντίτυπα «καρμπονιζέ» δηλαδή πρωτότυπο και τρία αντίγραφα.
5.Απαγορεύεται κάθε άλλος τρόπος αγοραπωλησίας ζώων, πέραν από αυτόν που αναφέρεται στο παρόν και στο προηγούμενο άρθρο