Άρθρο 22: Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων τυχαίας ονομαστικής τιμής περιεχομένου

1. Προσυσκευασμένα προϊόντα τυχαίας ονομαστικής τιμής περιεχομένου, δεν επιτρέπεται να φέρουν τη σήμανση «e» δίπλα από την ένδειξη της ποσότητας του περιεχομένου τους.
2. Στην ποσότητα του καθαρού περιεχομένου των προϊόντων της παραγράφου 1, δεν αναγνωρίζονται ανοχές.
3. Ελλιποβαρή προϊόντα, εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 30 του Α.Κ. (Ν.Δ. 136/46), όπως ισχύει, δεσμεύονται στα χέρια των κατόχων τους μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, άλλως αποσύρονται από την κυκλοφορία.

  • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 08:06 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

    Να επιτραπεί η σήμανση «e» στα προϊόντα τυχαίας ονομαστικής τιμής περιεχομένου διότι έτσι διασφαλίζεται ο πωλητής για την αξιοπιστία του προμηθευτή και παράλληλα δηλώνεται στον καταναλωτή όπως σε προϊόντα του εξωτερικού ότι υπάρχει σύστημα τεκμηρίωσης της πιστότητας της ποσότητας .
    Επίσης, στα κατεψυγμένα αλιεύματα τυχαίας ονομαστικής τιμής περιεχομένου ισχύει το συγκεκριμένο άρθρο ή η § 8 του άρθρου 21: «Τα παραπάνω ισχύουν και για το καθαρό στραγγισμένο βάρος προσυσκευασμένων αλιευμάτων με επίπαγο καθώς και για το καθαρό στραγγισμένο βάρος τροφίμων σε υγρό μέσο διατήρησης», το οποίο αναφέρεται σε προσυσκευασμένα τρόφιμα;