Άρθρο 75: Χρήση ελαιολάδου σε άλλα τρόφιμα

Για την επισήμανση των τροφίμων που εμπεριέχουν ελαιόλαδο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 323902/2009 (ΦΕΚ Β’ 2026/2009) , Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως κάθε φορά ισχύει , «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».