Άρθρο 59: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1. Η εμπορία και διακίνηση νωπών οπωρολαχανικών διέπεται από τις προδιαγραφές εμπορίας που προβλέπονται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2007 (ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές εμπορίας επιτρέπονται στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 του παραπάνω Κανονισμού.

2. Κατά την εμπορία και διακίνηση νωπών οπωρολαχανικών μεταξύ παραγωγών και Συνεταιριστικών Οργανώσεων Παραγωγών ή χονδρεμπόρων ή λιανοπωλητών για εγχώρια οπωρολαχανικά, και μεταξύ εισαγωγέων χονδρεμπόρων και χονδρεμπόρων ή λιανοπωλητών για προερχόμενα από χώρες της Ε.Ε. ή εισαγόμενα από τρίτες χώρες οπωρολαχανικά, τοποθετούνται επί των εμπορικών συσκευασιών (σάκοι, κιβώτια, τελάρα, κλούβες κλπ.) καθώς και επί όλων των εκδιδόμενων παραστατικών οι ενδείξεις επισήμανσης που προβλέπονται από τον Κανονισμό 1580/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ειδικά για τα εγχώρια οπωρολαχανικά, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο τόπος παραγωγής και για το είδος πατάτες, αναγράφεται υποχρεωτικά και η ποικιλία.

3. Για τα εμπορεύματα που αποστέλλονται χύμα, φορτωμένα απευθείας σε μεταφορικό μέσο (τυποποιημένα νωπά οπωρολαχανικά σε μεγάλους περιέκτες ή φορτωμένα απευθείας σε μεταφορικό μέσο), οι ενδείξεις της προηγούμενης περίπτωσης πρέπει να αναγράφονται στο έγγραφο που συνοδεύει το εμπόρευμα ή σε δελτίο το οποίο τοποθετείται ευκρινώς στο εσωτερικό του μεταφορικού μέσου.

4. Ειδικά για τα προϊόντα του παρακάτω πίνακα (Α), αναγράφεται επί των εμπορικών συσκευασιών και των εκδιδόμενων παραστατικών, πέραν των ενδείξεων της περίπτωσης (β) και ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις (ε) και (στ) της παρούσας παραγράφου.
ΠΙΝΑΚΑΣ (Α).
1. Μήλα
2. Εσπεριδοειδή
3. Ακτινίδια
4. Μαρούλια, κατσαρά αντίδια και πλατύφυλλα αντίδια
5. Ροδάκινα και Νεκταρίνια
6. Αχλάδια
7. Φράουλες
8. Γλυκές πιπεριές
9. Επιτραπέζια σταφύλια
10. Τομάτες
11. Πατάτες
12. Κρεμμύδια

5. Προκειμένου για εγχώρια νωπά οπωρολαχανικά, ο αριθμός παρτίδας παραγωγής για τα προϊόντα του ΠΙΝΑΚΑ (Α) συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τον εκάστοτε τελικό συσκευαστή και περιλαμβάνει:
i. Τον εξαψήφιο αριθμό μητρώου του παραγωγού.
ii. Τον αύξοντα αριθμό (Α/Α) εγγραφής ημέρας στο ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ του εκάστοτε τελικού συσκευαστή. Όπου τελικός συσκευαστής είναι αυτός που συσκευάζει τα προϊόντα κατά τον τρόπο που διατίθενται στον τελικό καταναλωτή.
iii. Την ημερομηνία εγγραφής – παραλαβής στο ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ του εκάστοτε τελικού συσκευαστή. Η εγγραφή της ημερομηνίας γίνεται με εξαψήφιο αριθμό στον οποίο τα δύο πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στην ημέρα, τα δύο επόμενα στο μήνα και τα τελευταία δύο ψηφία στο έτος.
6. Εάν ο παραγωγός στερείται αριθμού μητρώου, είτε γιατί δεν υποχρεούται είτε γιατί υποχρεούται και δεν έχει αποκτήσει ακόμα με εγγραφή του στην βάση δεδομένων (Μητρώο) των συναλλασσομένων στον τομέα των οπωροκηπευτικών που τηρείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της αριθμ. 257543/2003 κοινή υπουργική απόφαση, τότε στον αριθμό παρτίδας αναγράφονται τα έξι (6) πρώτα ψηφία του αριθμού μητρώου του πρώτου εμπόρου ή συσκευαστή που συναλλάσσεται με τον παραγωγό.

7. Ο παραγωγός υποχρεούται να διαθέτει προεκτυπωμένες πινακίδες ή αυτοκόλλητες ετικέτες με τις ενδείξεις για τα εγχώρια οπωρολαχανικά τις οποίες:
i. τοποθετεί επί της συσκευασίας, όταν ο ίδιος συσκευάζει, και συμπληρώνει, πέραν των άλλων ενδείξεων, και μόνο για τα προϊόντα του ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ (Α), τον αριθμό παρτίδας παραγωγής, την ποιοτική κατηγορία όπου προβλέπεται αυτή και την ποικιλία. Η ποικιλία δεν αναγράφεται για το είδος κρεμμύδια.
ii. παρέχει συμπληρωμένες στο συσκευαστήριο, όταν αυτό αγοράζει ή συσκευάζει για λογαριασμό του παραγωγού, και το συσκευαστήριο τις τοποθετεί επί της συσκευασίας συμπληρώνοντας τα στοιχεία του, πέραν των άλλων ενδείξεων, και μόνο για τα προϊόντα του ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ (Α), τον αριθμό παρτίδας παραγωγής, την ποιοτική κατηγορία όπου προβλέπεται αυτή και την ποικιλία. Η ποικιλία δεν αναγράφεται για το είδος κρεμμύδια.
iii. παρέχει συμπληρωμένες στον έμπορο, όταν αυτός αγοράζει και αναλαμβάνει την συγκομιδή και την συσκευασία του προϊόντος (ηρτημένη παραγωγή κλπ.) και ο έμπορος τις τοποθετεί επί της συσκευασίας συμπληρώνοντας τα στοιχεία του, πέραν των άλλων ενδείξεων, και μόνο για τα προϊόντα του ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ (Α), τον αριθμό παρτίδας παραγωγής, την ποιοτική κατηγορία όπου προβλέπεται αυτή και την ποικιλία. Η ποικιλία δεν αναγράφεται για το είδος κρεμμύδια.
8. Προκειμένου για εισαγόμενα οπωρολαχανικά, ο αριθμός παρτίδας εισαγωγής για τα προϊόντα του ΠΙΝΑΚΑ (Α) συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τον εκάστοτε έμπορο – εισαγωγέα και σε περίπτωση συσκευασίας ή ανασυσκευασίας, από τον τελικό συσκευαστή και περιλαμβάνει:
i. Τον εξαψήφιο αριθμό μητρώου του εισαγωγέα παραλήπτη.
ii. Τον αύξοντα αριθμό (Α/Α) εγγραφής ημέρας στο ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.
iii. Την ημερομηνία εγγραφής-παραλαβής στο ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. Η εγγραφή της ημερομηνίας γίνεται με εξαψήφιο αριθμό στον οποίο τα δύο πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στην ημέρα, τα δύο επόμενα στον μήνα και τα τελευταία δύο ψηφία στο έτος.
9. Ο εισαγωγέας παραλήπτης υποχρεούται να διαθέτει προεκτυπωμένες πινακίδες ή αυτοκόλλητες ετικέτες με τις ενδείξεις για τα εισαγόμενα οπωρολαχανικά της παρούσας παραγράφου τις οποίες :
i. τοποθετεί επί των εισαγομένων εμπορικών συσκευασιών ή των συσκευασιών που προκύπτουν από ανασυ-σκευασία που ο ίδιος διενεργεί, και συμπληρώνει, πέραν των άλλων ενδείξεων, και μόνο για τα προϊόντα του ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ (Α), τον αριθμό παρτίδας εισαγωγής, την ποιοτική κατηγορία όπου προβλέπεται αυτή και την ποικιλία. Η ποικιλία δεν αναγράφεται για το είδος κρεμμύδια.
ii. παρέχει συμπληρωμένες στο συσκευαστήριο, όταν αυτό αγοράζει ή συσκευάζει για λογαριασμό του εμπόρου – εισαγωγέα, και το συσκευαστήριο τις τοποθετεί στις νέες συσκευασίες συμπληρώνοντας τα στοιχεία του, πέραν των άλλων ενδείξεων, και μόνο για τα προϊόντα του ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ (Α), τον αριθμό παρτίδας παραγωγής, την ποιοτική κατηγορία, όπου προβλέπεται αυτή και την ποικιλία. Η ποικιλία δεν αναγράφεται για το είδος κρεμμύδια.
10. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η αφαίρεση ή η καταστροφή των παραπάνω πινακίδων -ετικετών καθώς και η αλλοίωση των αναγραφομένων επί αυτών ενδείξεων.
11. Στις συσκευασίες πατάτας επιτρέπεται η ύπαρξη ξένων υλών (χώμα κλπ.) μέχρι ποσοστό 1,5% στο καθαρό βάρος τους.

 • Προτείνουμε να αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας παραγωγής και ο αριθμός παρτίδας εισαγωγής αντίστοιχα για τα προϊόντα του ΠΙΝΑΚΑ Α μόνο στα υλικά συσκευασίας των προϊόντων και όχι στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία. Η αναγραφή των ανωτέρω κωδικών στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία είναι στην πράξη ανέφικτη.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2012, 13:03 | Παπαϊωάννου Χριστίνα

  Η ιδέα της τήρησης Βιβλίου Ιχνηλασιμότητας είναι πολύ καλή και θα έπρεπε να ισχύει για όλα τα φρούτα και κηπευτικά. Η χειρόγραφη τήρησή του όμως (καθώς το Βιβλίο πρέπει να είναι θεωρημένο από τη Διεύθυνση Εμπορίου) ανεβάζει το κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης. Γιατί να μην τηρείται ηλεκτρονικά;

  Επιπλέον πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά η περίπτωση κατά την οποία μία εταιρία παράγει, συσκευάζει και εμπορεύεται όλη την ποσότητα προϊόντος για λογαριασμό της. Σε αυτή την περίπτωση η δομή του Βιβλίου παρουσιάζει τις εξής αδυναμίες: οι στήλες 2, 3 και 5 είναι περιττές ενώ η σύνδεση του προϊόντος με το αγροτεμάχιο από το οποίο συγκομίστηκε (πλήρης ιχνηλασιμότητα) απουσιάζει.

 • Παρατηρούμε στην περιοχή Αχαΐας και Ηλείας πολλά «Συσκευαστήρια» αγροτικών προϊόντων και κυρίως Πατάτας να λειτουργούν χωρίς την απαραίτητη άδεια.

  Ενδεχομένως πρέπει να εξετάσετε στα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν τον Αριθμό Παρτίδας Παραγωγής, να ενταχθεί άλλος ένας αριθμός, αυτός της αδείας λειτουργίας της επιχείρησης …

 • Η ιδέα της εφαρμογής του βιβλίου Ιχνηλασιμότητας καθώς και του Αριθμού Παρτίδας Παραγωγής είναι πολύ καλή, δεδομένου πως με αυτόν τον τρόπο είναι ευκολότερος ο αγορανομικός έλεγχος επί των παρτίδων προϊόντος.
  Είναι αδιανόητο που δεν υπάγονται ΟΛΑ τα φρούτα και κηπευτικά στη Διάταξη αυτή. Πρέπει να υπαχθούν όλα τα φρούτα και κηπευτικά και όχι μόνο αυτά του Πίνακα Α. Επίσης να γίνουν έλεγχοι για την εφαρμογή της Διάταξης αυτής, δεδομένου πως ΟΥΤΕ η ΑΔ 7/09 αλλά ούτε η ΑΔ 3/11 εφαρμόσθηκε από συσκευαστές και αγρότες ως προς τις παραγράφους της ιχνηλασιμότητας …