Άρθρο 113: Σχηματισμός δείγματος από δεξαμενές υγρών καυσίμων στις εγκαταστάσεις εταιρειών ή διυλιστηρίων

1. Σε κάθε πλήρωση δεξαμενής καυσίμων που τελεί υπό καθεστώς ειδικού κρατικού ελέγχου και βρίσκεται σε εγκαταστάσεις χρήσης εταιρειών εμπορίας υγρών καυσίμων, πριν από τη σφράγιση της δεξαμενής από τα εντεταλμένα κρατικά όργανα, λαμβάνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα του καυσίμου της δεξαμενής κατά τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες περί δειγματοληψίας υγρών καυσίμων διατάξεις του Α.Χ.Σ παρουσία των εντεταλμένων κρατικών οργάνων. Η δειγματοληψία είναι υποχρεωτική για τις βενζίνες και το πετρέλαιο (κίνησης και θέρμανσης).
2. Κάθε δείγμα τοποθετείται σε δοχείο που σφραγίζεται με ειδική σφραγίδα του άρθρου 109 και αριθμείται με ειδικό αριθμό. Η σφραγίδα φέρει το σήμα της εταιρείας. Το δείγμα φυλάσσεται με μέριμνα και ευθύνη των εταιρειών επί τρίμηνο τουλάχιστον σε ειδικό προς τούτο διατιθέμενο χώρο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
3. Στο δοχείο του δείγματος προσαρτάται σταθερή πινακίδα ασφαλισμένη ομοίως με την παραπάνω σφραγίδα στην οποία αναγράφονται :
i. Ο κωδικός αριθμός της δεξαμενής από όπου λήφθηκε και ο ειδικός αριθμός του αντίστοιχου δείγματος.
ii. Η ημερομηνία και η ακριβής ώρα πλήρωσης της δεξαμενής και λήψης του δείγματος.
iii. Το είδος του καυσίμου από το οποίο προέρχεται το δείγμα.
iv. Η ποσότητα του φορτίου της δεξαμενής.
Σε κάθε φόρτωση βυτιοφόρου από τις δεξαμενές καυσίμων, στα κατά νόμο εκδιδόμενα παραστατικά στοιχεία, αναγράφεται απαραιτήτως και ο κωδικός ταυτοποίησης του δείγματος του φορτίου, που περιλαμβάνει οπωσδήποτε και τον κωδικό της δεξαμενής.
4. Η υποχρέωση λήψης δείγματος και διατήρησής του κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1, ισχύει και στην περίπτωση δεξαμενών των διυλιστηρίων, από τις οποίες γίνεται φόρτωση απευθείας σε βυτιοφόρα σε σημείο φόρτωσης εντός των διυλιστηρίων. Ο κωδικός του αντίστοιχου δείγματος του φορτίου της δεξαμενής των διυλιστηρίων, από όπου φορτώθηκε το βυτιοφόρο, γνωστοποιείται στην εταιρεία η οποία υποχρεούται να τον αναγράφει στα εκδιδόμενα απ’ αυτήν παραστατικά στοιχεία.
5. Στη σταθερή πινακίδα του δοχείου κάθε δείγματος συνυπογράφουν οι κρατικοί υπάλληλοι και ο εκπρόσωπος της εταιρείας ή του διυλιστηρίου που παρέστησαν στη δειγματοληψία.
6. Εφόσον δείγμα καυσίμου βρεθεί μη κανονικό, η εταιρεία εμπορίας μπορεί να προσκομίσει το δείγμα αυτό προς συνεξέταση με το κατά έφεση δείγμα σε συνδυασμό με το δείγμα του βυτιοφόρου. Εάν το δείγμα προέρχεται από φορτίο που λήφθηκε με απευθείας φόρτωση από τα διυλιστήρια, ενημερώνονται αμελλητί από την εταιρεία τα διυλιστήρια.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 09:33 | Μανόλης Μαρκάκης

  Σχόλια της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο Άρθρο 113.

  Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 υποχρέωση τήρησης των δειγμάτων επί τρίμηνο στα Διυλιστήρια δεν είναι εφικτή λόγω του μεγάλου αριθμού δειγμάτων, των περιορισμένων διαθέσιμων χώρων φύλαξης δειγμάτων και των ειδικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας που υπάρχουν για τους συγκεκριμένους χώρους. Η πρακτική που ακολουθείται σήμερα είναι η διατήρηση των δειγμάτων να γίνεται επί ένα μήνα σε χώρο που εποπτεύεται από το κλιμάκιο του Γενικού Χημείου του Κράτους στο κάθε Διυλιστήριο. Στην πράξη ουδέποτε έχει προκύψει ανάγκη αναζήτησης δείγματος μετά την παρέλευση μήνα.
  Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της τρίτης πρότασης της παραγράφου 2 του άρθρου 113 ως εξής:
  «Το δείγμα φυλάσσεται με μέριμνα και ευθύνη των εταιρειών επί ένα μήνα τουλάχιστον σε ειδικό προς τούτο διατιθέμενο χώρο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.»

  Μανόλης Μαρκάκης
  Διευθυντής Προγραμματισμού & Αριστοποίησης Λειτουργίας.
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.