Άρθρο 112: Σχηματισμός δειγμάτων κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων

1. Κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων από τα διυλιστήρια μέχρι και τον τελικό παραλήπτη σε κάθε παράδοση και παραλαβή, εφ’ όσον ο ένας από τους συναλλασσόμενους το απαιτήσει, σχηματίζεται υποχρεωτικά δείγμα εις διπλούν, ποσότητας τουλάχιστον ενός (1) λίτρου, κατά τον τρόπο που η νομοθεσία ορίζει.
Τα δείγματα αυτά λαμβάνονται από την ποσότητα που παραδίδεται, σφραγίζονται με σφραγίδες των ενδιαφερομένων μερών κατά τρόπο που να διασφαλίζεται απόλυτα το περιεχόμενο τους και φυλάσσονται από τους συναλλασσόμενους.
2. Τα σχηματιζόμενα δείγματα πρέπει να έχουν τις παρακάτω ενδείξεις:
i. Τα στοιχεία των συναλλασσόμενων.
ii. Το είδος καυσίμου.
iii. Την ποσότητα του καυσίμου.
iv. Τον αριθμό τιμολογίου πώλησης του καυσίμου, εφ’ όσον έχει εκδοθεί τέτοιο, διαφορετικά τον αριθμό του δελτίου αποστολής.
v. Την ονομασία ή τον τίτλο της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών από την οποία προέρχεται το καύσιμο.
vi. Την ημερομηνία δειγματοληψίας.
vii. Κάθε άλλη ένδειξη που οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν σκόπιμο να προσθέσουν.
3. Τα αμοιβαία παραδεκτά δείγματα μπορούν να υποβάλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εξέταση μαζί με την αίτηση επανεξέτασης στις περιπτώσεις μη κανονικών δειγμάτων. Η εξέταση τους γίνεται παράλληλα με την εξέταση των κατά έφεση δειγμάτων και των δειγμάτων του βυτιοφόρου.

  • Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 1, ως εξής:
    «1. Κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων από τα διυλιστήρια μέχρι και τον τελικό παραλήπτη σε κάθε παράδοση και παραλαβή (συμπεριλαμβανομένης και της φόρτωσης των καυσίμων από τις δεξαμενές των εταιριών εμπορίας στα βυτιοφόρα αυτοκίνητα με προορισμό τα πρατήρια), εφ’ όσον ο ένας από τους συναλλασσόμενους το απαιτήσει, σχηματίζεται υποχρεωτικά δείγμα εις διπλούν, ποσότητας τουλάχιστον ενός (1) λίτρου, κατά τον τρόπο που η νομοθεσία ορίζει.
    Τα δείγματα αυτά λαμβάνονται από την ποσότητα που παραδίδεται, σφραγίζονται με σφραγίδες των ενδιαφερομένων μερών κατά τρόπο που να διασφαλίζεται απόλυτα το περιεχόμενο τους και φυλάσσονται από τους συναλλασσόμενους.»

    Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 3, ως εξής:
    «3. Τα αμοιβαία παραδεκτά δείγματα μπορούν να υποβάλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εξέταση μαζί με την αίτηση επανεξέτασης στις περιπτώσεις μη κανονικών δειγμάτων. Η εξέταση τους γίνεται υποχρεωτικά παράλληλα με την εξέταση των κατά έφεση δειγμάτων και των δειγμάτων του βυτιοφόρου.»