Άρθρο 66: Ορισμοί

 1. Για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 104/2000του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ορίζονται τα εξής:

i.       Ως αλιευτικά προϊόντα νοούνται τα υδρόβια είδη που αλιεύονται στη
θάλασσα, στα εσωτερικά ύδατα (λίμνες, ποτάμια) καθώς και τα προϊόντα
υδατοκαλλιέργειας.
ii.  Παραγωγόςαλιευτικών προϊόντων νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί μέσα παραγωγής για την παραγωγή αλιευτικών προϊόντων με σκοπό την πρώτη διάθεσή τουςστην αγορά.

Τανωπά αλιεύματα που αλιεύονται στα χωρικά μας ύδατα (θάλασσα, λίμνες, ποτάμια) ήαυτά που αλιεύονται εκτός χωρικών υδάτων σε διεθνή ύδατα ή σε ύδατα τρίτων
χωρών από αλιευτικά σκάφη ελληνικής σημαίας και πωλούνται για πρώτη φορά στην
ελληνική επικράτεια ή προέρχονται από υδατοκαλλιέργειες μέσα στην ελληνική
επικράτεια θεωρούνται «Ελληνικά προϊόντα».

 • Ελληνικό προϊόν πρέπει να θεωρείται μόνον αυτό, που αλιεύθηκε, σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Ακόμα και όταν η ένδειξη «ελληνικό προϊόν» ακολουθείται, από τον κωδικό FAO, η ένδειξη «ελληνικό προϊόν» είναι ισχυρότερη και μπορεί να παραπλανήσει τον καταναλωτή.

  Για το Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ.
  Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., Μέλος Ο.Κ.Ε., και Αν.Μέλος της Ε.Ο.Κ.Ε.
  Ευαγγελία Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς, Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 08:26 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

  παρ. 2: Δεν τίθεται θέμα παραπλάνησης των καταναλωτών; Αρκεί η αναφορά της ζώνης FAO;