Άρθρο 143: Θέση των αντλιών υγρών καυσίμων/διανομέων (dispensers) υγραερίου σε κατάσταση «εκτός λειτουργίας»

1. Κάθε φορά που οποιοσδήποτε πρατηριούχος διαπιστώνει ότι το σφάλμα μέτρησης του ογκομετρητή κάποιας αντλίας/διανομέα (dispenser) του πρατηρίου του βρίσκεται έξω από τα ανεκτά όρια σφάλματος, υποχρεούται να θέσει την αντλία/διανομέα αμέσως εκτός λειτουργίας, αναρτώντας πάνω σε αυτήν πινακίδα με την ένδειξη «ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ» μέχρις ότου η αντλία/διανομέας επισκευαστεί, ρυθμιστεί και σφραγιστεί.
2. Εφόσον κατά τους ελέγχους για την ακρίβεια των ογκομετρητών υγρών καυσίμων, που διενεργούνται από τα αρμόδια όργανα, διαπιστωθεί ελλιπής μέτρηση από ­0,5% έως ­1,0% η αντλία/διανομέας τίθεται από τον πρατηριούχο αμέσως εκτός λειτουργίας, ο οποίος και αναρτά πάνω σε αυτήν πινακίδα με την ένδειξη «ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ», μέχρις ότου η αντλία/διανομέας επισκευαστεί, ρυθμιστεί και σφραγιστεί και σε κάθε υπεύθυνο επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.
3. Εφόσον κατά τον έλεγχο των ογκομετρητών υγρών καυσίμων, που διενεργείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, διαπιστωθεί ελλιπής μέτρηση μεγαλύτερη από -1,0%, ή ύπαρξη παράνομων παρεμβάσεων, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, το σύστημα της αντλίας/διανομέα σφραγίζεται με σφραγίδα της υπηρεσίας και τίθεται εκτός λειτουργίας, από τους αρμόδιους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο, με σκοπό τη μη χρησιμοποίησή του μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.
4. Εφόσον διαπιστωθεί από τους ελεγκτές ότι οι διατάξεις ρύθμισης του όγκου (μηχανικές ή ηλεκτρονικές) των αντλιών/διανομέων υγρών καυσίμων δεν έχουν σφραγιστεί με τον προβλεπόμενο τρόπο ή δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 142 της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, το σύστημα της αντλίας/διανομέα σφραγίζεται με σφραγίδα της υπηρεσίας και τίθεται εκτός λειτουργίας, από τους αρμόδιους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο, με σκοπό τη μη χρησιμοποίησή του μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.
5. Σε περίπτωση που, ο έλεγχος παρεμποδιστεί ή/και διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, παρά τη θέληση του ελεγκτή, το σύστημα της αντλίας/διανομέα σφραγίζεται με σφραγίδα της υπηρεσίας και τίθεται εκτός λειτουργίας, από τους αρμόδιους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο, με σκοπό τη μη χρησιμοποίησή του μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, προκειμένου να είναι δυνατή η διενέργεια/συνέχιση του ελέγχου.
6. Για την αποσφράγιση του συστήματος της αντλίας/διανομέα απαιτείται η παρουσία τόσο του υπαλλήλου αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, όσο και του τεχνικού του εξουσιοδοτημένου συνεργείου, ο οποίος και θα επαναρυθμίσει τον ογκομετρητή ή θα απομακρύνει τυχόν παρεμβάσεις, θα τοποθετήσει τις προβλεπόμενες σφραγίδες καθώς και θα συνυπογράψει το πρωτόκολλο αποσφράγισης.

  • Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 1, ως εξής:
    «1. Ο πρατηριούχος υποχρεούται κατά την έναρξη της λειτουργίας του πρατηρίου και τουλάχιστον μια φορά την ημέρα να διενεργεί λιτρομέτρηση των αντλιών των υγρών καυσίμων. Κάθε φορά που οποιοσδήποτε πρατηριούχος διαπιστώνει ότι το σφάλμα μέτρησης του ογκομετρητή κάποιας αντλίας/διανομέα (dispenser) του πρατηρίου του βρίσκεται έξω από τα ανεκτά όρια σφάλματος, υποχρεούται να θέσει την αντλία/διανομέα αμέσως εκτός λειτουργίας, αναρτώντας πάνω σε αυτήν πινακίδα με την ένδειξη «ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ» μέχρις ότου η αντλία/διανομέας επισκευαστεί, ρυθμιστεί και σφραγιστεί.»