Άρθρο 108: Υποχρεώσεις διακινητών υγρών καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης

1. Οι Προμηθευτές των υγρών καυσίμων των άρθρων 5 και 6 του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει, υποχρεούνται να παραδίδουν τα πετρελαιοειδή προϊόντα στην αποθήκη των αγοραστών (κατόχων άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, κατόχων άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης).
2. Η μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων που προμηθεύονται οι ως άνω αγοραστές, πραγματοποιείται αποκλειστικά από τις εγκαταστάσεις των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών ή των διυλιστηρίων προς τις αποθήκες των αγοραστών, με βυτιοφόρα ιδιωτικής χρήσης των προμηθευτών ή δημόσιας χρήσης που έχουν προστηθεί από αυτούς.
3. Πωλητές πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση, που δε διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους, παραλαμβάνουν το προϊόν από τις αποθήκες άλλων κατόχων άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους και όχι απ’ ευθείας από τις εγκαταστάσεις των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών ή τα διυλιστήρια.
4. Η παράδοση των πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση από τους κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων ή κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στους αποθηκευτικούς χώρους των τελικών καταναλωτών και μόνο για τις επιτρεπόμενες χρήσεις, γίνεται με ευθύνη του μεταφορέα και παράλληλη ευθύνη των κατόχων άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, των Προμηθευτικών Συνεταιρισμών ή Κοινοπραξιών των οποίων είναι μέλη ή κατόχων άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, αντίστοιχα, για την ποιότητα και την ποσότητα.
5. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων πετρελαιοειδών προϊόντων, ή οι πωλητές Πετρελαίου Θέρμανσης ευθύνονται από κοινού με την προμηθεύτρια εταιρεία για την ποιότητα και την ποσότητα των πωλουμένων πετρελαιοειδών προϊόντων, τηρουμένων των σχετικών με τις δειγματοληψίες διατάξεων.
6. Στις περιπτώσεις που έχουν συσταθεί Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί ή Κοινοπραξίες πρατηρίων λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων, η ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των διακινουμένων προϊόντων ανήκει από κοινού τόσο στον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό ή Κοινοπραξία όσο και στο μέλος για το οποίο διαπιστώνεται ότι παραβαίνει τις ισχύουσες διατάξεις.
7. Οι Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων δεν υποχρεώνονται να εκτελούν παραγγελίες υγρών καυσίμων μικρότερες από ένα (1) πλήρες διαμέρισμα βυτιοφόρου, ή όταν πρόκειται για πετρέλαιο θέρμανσης, παραγγελίες μικρότερες των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2500) λίτρων.
8. Οι Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών δεν επιτρέπεται να διαθέτουν σε κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης άλλα είδη καυσίμων εκτός από πετρέλαιο θέρμανσης και φωτιστικό πετρέλαιο.
9. Οι κάτοχοι άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης δεν επιτρέπεται να διαθέτουν στους τελικούς καταναλωτές άλλα είδη καυσίμων, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης και του φωτιστικού πετρελαίου.
10. Δεν επιτρέπεται η διάθεση υγρών καυσίμων από:
i. κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε άλλο κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.
ii. κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, με ή χωρίς ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.
iii. κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, ανεξάρτητα αν διαθέτει ή όχι αποθηκευτικούς χώρους, σε κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.
11. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση από κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, που έχει σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας με συγκεκριμένη εταιρεία εμπορίας και διανομής πετρελαιοειδών με βυτιοφόρο αυτοκίνητο που φέρει το σήμα της εν λόγω εταιρείας, στις περιπτώσεις που αυτός ενεργεί και ως κάτοχος άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, κατόπιν σχετικής άδειας που έχει λάβει.
12. Δεν επιτρέπεται η διάθεση ναυτιλιακών καυσίμων (που απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης), από κάτοχο άδειας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή από κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.
13. Δεν επιτρέπεται η διάθεση ναυτιλιακών καυσίμων (που απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης) τα οποία βρίσκονται σε χώρους σε κατάσταση ΤΡΑΝΖΙΤ, από κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή από κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.
14. Πρατήρια υγρών καυσίμων, που διαθέτουν στην κατανάλωση υγρά καύσιμα με τροποποιημένες, σε σχέση με τις ελάχιστες επιβαλλόμενες, βάσει νομοθεσίας, προδιαγραφές, υποχρεούνται να διαθέτουν παράλληλα οπωσδήποτε και το αντίστοιχο καύσιμο με τις ελάχιστες προδιαγραφές.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 12:25 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

  Αρθρο 108 Παρ. 10.I
  Πρέπει να επιτρέπεται και η διάθεση υγρών καυσίμων από κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε άλλο του ιδίου εταιρικού σήματος

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 12:04 | Μασσαλής Γεώργιος

  Πρέπει η διατύπωση του άρθρου 108 παρ. 8,9 να είναι σαφής έτσι ώστε οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης να αγοράζουν και να διαθέτουν οποιοδήποτε τύπο πετρελαίου η πολιτεία απιτεί να χρησιμοποιείται για θέρμανση χώρων που διαβιούν άτομα . Αυτό διότι με το δεύερο μνημόνιο επεβλήθη τα νομικά πρόσωπα να χρησημοποιούν ως πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης.Αυτονόητο είναι όσο ισχύει αυτή η υποχρέωση οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης να μπορούν να προμηθεύουν τα νομικά πρόσωπα που είναι πελάτες τους και είναι σημαντικό μέρος της δουλειάς τους με πετρέλαιο κίνησης αποκλειστικά για σκοπούς θέρμανσης.Έτσι όπως έγινε διευκρίνηση για το φωτιστικό και δύναται να το διακινούν για σκοπούς θέρμανσης(σόμπες) το ίδιο πρέπει να γίνει και για το πετρέλαιο κίνησης αποκλειστικά για σκοπούς θέρμανσης.Πολλοί εκ των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης διαθέτουν ξεχωριστές δεξαμενές και η διακίνηση μπορεί να γίνεται με απόλυτη ασφάλεια. Υπάρχει δε και σύμφωνη γνώμη επ αυτού από το ΥΠΕΚΑ.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 12:54 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

  Αρθρο 108 Παρ.7
  Ο προσδιορισμός ελαχίστων παραγγελιών, αντίκειται του ελεύθερου ανταγωνισμού.

 • Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 2, ως εξής:
  «2. Η μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων που προμηθεύονται οι ως άνω αγοραστές, πραγματοποιείται αποκλειστικά από τις εγκαταστάσεις των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών ή των διυλιστηρίων προς τις αποθήκες των αγοραστών, με βυτιοφόρα ιδιωτικής χρήσης των προμηθευτών ή δημόσιας χρήσης που έχουν προστηθεί από αυτούς, δηλαδή τους ανωτέρω προμηθευτές.»

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 3, ως εξής:
  «3. Πωλητές πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση, που δε διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους, δύνανται να παραλαμβάνουν το προϊόν είτε απ’ ευθείας από τις εγκαταστάσεις των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, είτε από τις αποθήκες άλλων κατόχων άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους.»

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 5, ως εξής:
  «5. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων πετρελαιοειδών προϊόντων, ευθύνονται από κοινού με την προμηθεύτρια εταιρεία για την ποιότητα και την ποσότητα των πωλουμένων πετρελαιοειδών προϊόντων, τηρουμένων των σχετικών αγορανομικών διατάξεων.»

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 6, ως εξής:
  «6. Στις περιπτώσεις που έχουν συσταθεί Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί ή Κοινοπραξίες πρατηρίων λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων, η ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των διακινουμένων προϊόντων ανήκει από κοινού αφενός μεν στον προμηθευτή τους (διυλιστήρια ή Εταιρεία Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων), αφετέρου δε τόσο στον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό ή Κοινοπραξία όσο και στο μέλος για το οποίο διαπιστώνεται ότι παραβαίνει τις ισχύουσες διατάξεις.»

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
  Η προτεινόμενη αλλαγή στην παράγραφο 3 είναι επιβεβλημένη, καθώς ο πωλητής θέρμανσης χωρίς εγκαταστάσεις πρέπει να μπορεί να επιλέξει προμηθευτή ανάμεσα στις εταιρίες πετρελαιοειδών και σε άλλους πωλητές με εγκαταστάσεις. Η θέσπιση υποχρέωσης να επιλέξει μόνο από τους δεύτερους δε συμβαδίζει ούτε με το πνεύμα της ελεύθερης οικονομίας, ούτε βέβαια με την επιχειρούμενη με την τροποποίηση απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου και την κατάργηση των υπερβολικών και αδικαιολόγητων περιορισμών που δημιουργούν «τεχνητά» εμπόδια στην αγορά χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Οι εγκαταστάσεις των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών είναι φυσικά εξίσου ασφαλείς με αυτές των πωλητών θέρμανσης και επιβλέπονται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές και δεν υπάρχει κανένας λόγος δημοσίου συμφέροντος να αποκλειστούν από την χρήση τους οι πωλητές θέρμανσης που δεν έχουν εγκαταστάσεις.

  Ως προς την προτεινόμενη στην παράγραφο 5 τροποποίηση, σημειώνουμε πως είναι αυτονόητο ότι οι εταιρίες εμπορίας δε μπορούν να είναι υπεύθυνες για την ποσότητα και την ποιότητα του πετρελαίου θέρμανσης που διαθέτουν στην αγορά οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης με τα δικά τους μεταφορικά μέσα σε καταναλωτές, όπως είναι υπεύθυνες για την ποσότητα των καυσίμων που τα πρατήρια υγρών καυσίμων με το σήμα τους πωλούν στους καταναλωτές. Εξάλλου, στις παραδόσεις που οι τελευταίοι κάνουν σε πολυκατοικίες η μέτρηση της παραδιδόμενης ποσότητας γίνεται κάθε φορά επί της δεξαμενής του καταναλωτή! Η αλλαγή της φράσης «με τις δειγματοληψίες» από τη λέξη «αγορανομικών» είναι απαραίτητη, καθώς η ποσότητα των καυσίμων που τα πρατήρια διαθέτουν στην αγορά δε ρυθμίζεται από τις διατάξεις σχετικές με τις δειγματοληψίες, αλλά από άλλες αγορανομικές διατάξεις (άρθρο 140).

 • 21 Σεπτεμβρίου 2012, 23:59 | Σάββας Μανουσαρίδης

  Οι ΕΔ έχουν αποθήκες καυσίμων στις οποίες υποχρεούνται να τηρούν αποθέματα για τα οποία δαπανούν εκατομμύρια ευρώ.

  Ιδιωτικές εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών επειδή χρόνια τώρα δεν μπορούν αν αποκτήσουν αποθήκες καυσίμων για να εισάγουν καύσιμα σε καλύτερες-φθηνότερες τιμές κτυπώντας το καρτέλ των καυσίμων στη χώρα μας αναγκάζονται να αγοράζουν καύσιμα από τα διυλιστήρια και να τα εμπορεύονται χωρίς να μπορούν να ανταγωνιστούν τις εταιρείες που έχουν δικά τους διυλιστήρια.

  Προτείνετε η ενοικίαση των αποθηκών καυσίμων των ΕΔ από ιδιωτικές εταιρείες εμπορίας καυσίμων και η υπογραφή ειδικής συμφωνίας τήρησης από αυτές ειδικών αποθεμάτων τα οποία και θα επιτάσσονται όποτε το επιβάλλουν οι συνθήκες.

  Οι ΕΔ και θα αποδεσμεύσουν πιστώσεις που προορίζονταν για καύσιμα και θα έχουν έσοδα που θα χρηματοδοτήσουν τις λειτουργικές τους δαπάνες ελαφρύνοντας τον Κρατικό Πραϋπολογισμό