Άρθρο 102: Σχετικά με χρήση ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκορπίσεως του υπεδάφους ή ακινήτων μνημείων

Για την διάθεση στην αγορά ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκορπίσεως του υπεδάφους ή ακινήτων μνημείων, επιβάλλεται όπως στην συσκευασία και στις οδηγίες χρήσεως τους, αναγράφεται σε εμφανές μέρος και με σαφήνεια ότι η χρήση των οργάνων αυτών επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένη περιοχή κατόπιν αδείας της αρχαιολογικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παραγρ. 8 του νόμου 2557/1997, το άρθρο 38, παρ. 2 και άρθρο 62 του νόμου 3028/2002(ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002), το άρθρο 3, παρ. 4 του Ν. 3658/2008 (ΦΕΚ 70/Α/22-4-2008) και την Υπουργική Απόφαση ΥΑ/ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥΝΣ/ΤΟΠΥΝΣ/33/42426/30-7-2003 (ΦΕΚ 1124/Β/8-8-2003),και την ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΤΠΠΑ/Φ148/41733/704/2-5-2012 (ΦΕΚ 1440/Β/2-5-2012), όπως κάθε φορά ισχύουν.

  • 21 Σεπτεμβρίου 2012, 13:56 | Βασίλης Καραβίτης

    Ο όρος «διασκορπίσεως του εδάφους» είναι λάθος. Δεν …διασκορπίζεται το έδαφος με τους ανιχνευτές μετάλλων. Ο σωστός όρος είναι «διασκοπήσεως», που σημαίνει ότι το έδαφος εξετάζεται σε βάθος, με μέσα που διαπερνούν την επιφάνεια.