Άρθρο 94: Μαστίχα Χίου

1. Απαγορεύεται η χύμα προσφορά και πώληση στον τελικό καταναλωτή μαστίχας Χίου και επιτρέπεται μόνο σε προσυσκευασία.
2. Η συσκευασία της μαστίχας επιτρέπεται να γίνεται μόνο μέσα στα όρια του Νομού Χίου και με τρόπο που το περιεχόμενο προσυσκευασιών (κουτιά, φακελλάκια, σακκουλάκια κλπ.) να μην μπορεί να μεταβληθεί χωρίς παραβίαση της συσκευασίας.
3. Η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου των προσυσκευασιών μαστίχας πρέπει να ανήκει στην παρακάτω σειρά ονομαστικών ποσοτήτων (σε γραμμάρια) 10-20-50-100- 500.
4. Πάνω στις προσυσκευασίες μαστίχας πρέπει να αναγράφεται:
i. Το είδος του περιεχομένου.
ii. Το ονομαστικό βάρος του περιεχόμενου.
iii. Η επωνυμία και η διεύθυνση του συσκευαστή.
5. Η ονομαστική ποσότητα μαστίχας που συνοδεύει κατ` οποιονδήποτε τρόπο παιχνίδια, τουριστικά είδη κλπ. ή περιέχεται σε αυτά, πρέπει να ανήκει στην παραπάνω σειρά ονομαστικών ποσοτήτων και να αναγράφεται στα είδη αυτά κατ` οποιονδήποτε τρόπο.