Άρθρο 32: Απαγόρευση εμπορίας και διάθεσης μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού 999/2001 (άρθρο 7 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)

1. Υπό την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων, που ορί¬ζονται στην την ΚΥΑ 275751/20-08-04 (ΦΕΚ Β΄1276) όπως τροποποιήθηκε από την 290710/7-06-07 (ΦΕΚ Β΄909) και σύμφωνα με το Παράρτημα IV του Κανονισμού 999/2001 απαγορεύεται η εμπορία και διάθεση στην εσωτερική αγορά των μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών, προοριζομένων για την διατροφή εκτρεφομένων ζώων, που συντηρούνται, παχύνονται ή εκτρέφονται για την παραγωγή τροφίμων.
2. Οι μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες, προ¬οριζόμενες για την διατροφή εκτρεφομένων ζώων, που συντηρούνται, παχύνονται ή εκτρέφονται για την πα¬ραγωγή τροφίμων, με ευθύνη των κατόχων τους, απο-σύρονται από την αγορά και από οπουδήποτε αλλού (αλυσίδα διανομής, αποθήκες γεωργικών εκμεταλλεύ-σεων κ.λπ.).