Άρθρο 12: Προωθητικές Ενέργειες

1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υπάγονται τα συσκευασμένα προϊόντα (είδη μαζικής κατανάλωσης και ενδεικτικά είδη παντοπωλείου πλην νωπών οπωροκηπευτικών, εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων), συμπεριλαμβανομένων και αυτών που χαρακτηρίζονται ως συσκευασμένα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, που πωλούνται λιανικώς στον τελικό καταναλωτή. Ως προϊόν νοείται αυτό που εξατομικεύεται κάθε φορά με συγκεκριμένο Γραμμωτό Κώδικα (BARCODE).
2. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ορίζεται ως «προωθητική ενέργεια» κάθε ενέργεια μάρκετινγκ, περιορισμένης χρονικής ισχύος, που επικοινωνείται στον τελικό καταναλωτή και με την οποία υποδηλώνεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι η αγορά του υπό προώθηση προϊόντος του αποφέρει οικονομικό όφελος. Θεωρούνται ενδεικτικά ως «προωθητικές ενέργειες» οι παρακάτω μορφές πώλησης:
i. Πώληση προϊόντος για το οποίο δηλώνεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι πωλείται φθηνότερα.
ii. Πώληση προϊόντος για το οποίο δηλώνεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι πωλείται σε συσκευασία εμπεριέχουσα επιπλέον ποσότητα ως «ΔΩΡΟ» για τον καταναλωτή.
iii. Πώληση πολυσυσκευασίας, αποτελούμενης από περισσότερα του ενός πανομοιότυπα μεταξύ τους συσκευασμένα βασικά προϊόντα, για την οποία δηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο ότι εμπεριέχει μία ή περισσότερες συσκευασίες «ΔΩΡΟ» ή ότι προσφέρεται σε χαμηλότερη τιμή.
iv. Πώληση προϊόντος για το οποίο δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι πωλείται μαζί με άλλο ανόμοιο προϊόν ως «ΔΩΡΟ».
v. Πώληση συνοδεία εκπτωτικών κουπονιών που διανέμονται εντός του καταστήματος λιανικής πώλησης.
vi. Υπαγωγή συγκεκριμένων προϊόντων που πωλούνται εντός του καταστήματος λιανικής πώλησης σε προγράμματα επιβράβευσης πιστότητας (loyalty card).
Οι εκπτώσεις που αφορούν το σύνολο μιας κατηγορίας προϊόντων ,στο ίδιο σημείο λιανικής πώλησης ,δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.
3. Το οικονομικό όφελος του καταναλωτή από την προωθητική ενέργεια πρέπει να είναι εμφανές, να προκύπτει άμεσα και επαγωγικά και να απεικονίζεται σε κάθε πινακίδα λιανικής πώλησης και σε κάθε άλλη μορφή εμπορικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης και της με οποιοδήποτε τρόπο διαφήμισης.
4. Επί της πινακίδας λιανικής πώλησης αναγράφεται υποχρεωτικά, εκτός από την τιμή πώλησης του προωθούμενου προϊόντος, και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης πριν και μετά την προωθητική ενέργεια. Οι ενδείξεις των παραπάνω τιμών πρέπει να αναγράφονται με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα, με έμφαση στην τιμή πώλησης του προϊόντος που θα τονίζεται με γραμματοσειρά έντονης γραφής (bold).
5. Εφόσον από την προωθητική ενέργεια προκύπτει έμμεσα ή άμεσα μείωση της τιμής ανά μονάδα μέτρησης, η τιμή ανά μονάδα μέτρησης που προκύπτει από την προωθητική ενέργεια πρέπει να είναι μικρότερη της αρχικής.
6. Εφόσον προσφέρεται μαζί με το πωλούμενο προϊόν ως δώρο άλλο, ανόμοιο προϊόν, η αξία του τελευταίου δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία του πωλούμενου προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση η τιμή ανά μονάδα μέτρησης του πωλούμενου με δώρο προϊόντος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την τιμή ανά μονάδα μέτρησης του ίδιου προϊόντος που πωλείται χωρίς δώρο. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση προϊόντων που συμμετέχουν σε προγράμματα επιβράβευσης πιστότητας.
7. Απαγορεύεται ρητά η καταστροφή της προωθητικής συσκευασίας και η πώληση του περιεχομένου αυτής ως μεμονωμένα προϊόντα.
8. Επιτρέπεται η διενέργεια προωθητικών ενεργειών στο σημείο λιανικής πώλησης, εφόσον δεν έχει αυξηθεί η τιμή αγοράς βάσει τιμολογίου αγοράς του προωθούμενου προϊόντος ,κατά την περίοδο των δύο (2) μηνών που προηγούνται της έναρξης της προωθητικής ενέργειας. Ως ημερομηνία έναρξης της προωθητικής ενέργειας προϊόντος ,θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος στο συγκεκριμένο σημείο λιανικής πώλησης .
9. Στα σημεία λιανικής πώλησης όπου διενεργούνται προωθητικές ενέργειες που προϋποθέτουν την αγορά τουλάχιστον δύο (2) συσκευασιών του ίδιου προϊόντος, θα πρέπει το προωθούμενο προϊόν να διατίθεται υποχρεωτικά και μεμονωμένα.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 13:49 | Αθανασία Ντούμα

  Επίσης, να διευκρινιστεί ότι δεν απαιτείται να απεικονίζεται στους δείκτες ραφιού (οι οποίοι παρουσιάζουν το οικονομικό όφελος καθαρά στον καταναλωτή, π.χ. -30 λεπτά) το οικονομικό όφελος του καταναλωτή με την ίδια μορφή που θα απεικονίζεται στις πινακίδες πώλησης. Είναι περιττό δεδομένου ότι οι δείκτες ραφιού βρίσκονται πάρα πολύ κοντά με τις πινακίδες πώλησης.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 13:51 | Αθανασία Ντούμα

  Σχετικά με την απαγόρευση προωθητικής ενέργειας για δύο μήνες μετά την αύξηση της τιμής από τον προμηθευτεί, το άρθρο θα πρέπει να περιορίσει την απαγόρευση στις προωθητικές που διενεργούνται από τον προμηθευτή και όχι από τον λιανέμπορο διαφορετικά αυτός που χάνει σε αυτήν την περίπτωση είναι ο καταναλωτής.
  Επιπλέον, δεν θα πρέπει η ημερομηνία έναρξης της προωθητικής ενέργειας να συνδεέται με το σημείο λιανικής.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 13:14 | Αθανασία Ντούμα

  Οι περιπτώσεις τήρησης πινακίδας προωθητικών ενεργειών στην περίπτωση των εκπτωτικών κουπονιών πρέπει να εξαιρεθεί. Δεν είναι δυνατό να τοποθετηθεί πινακίδα προωθητικής αφού ο λιανέμπορος και δη οι υπάλληλοι αυτού δεν δύνανται να ελέγχουν ανά πάσα ώρα και στιγμή αν υπάρχει εκπτωτικό κουπόνι στο ράφι ή έχουν τελειώσει. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν περισσότερα του ενός διαφορετικά εκπτωτικα κουπόνια, οπότε είναι ακόμη πιο δύσκολο και να τοποθετηθούν διαφορετικές πινακίδες στο ράφι αλλά και να παρακολουθείται διαρκώς η προωθητική ενέργεια από το κατάστημα/υπαλλήλους.

 • Στην παράγραφο 2, η τελευταία πρόταση δε γίνεται κατανοητή. Παρακαλούμε, για διευκρινήσεις.

  Στο άρθρο αυτό, πρέπει να προστεθούν:
  • Κάθε συσκευασμένο προϊόν μπορεί να βρίσκεται, σε καθεστώς προωθητικής ενέργειες τρεις (3) φορές το χρόνο και όχι συνεχόμενα, με μέγιστη διάρκεια ισχύος τους δυο (2) μήνες, σε κάθε σημείο λιανικής πώλησης. Αποθέματα μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται έως και 14 ημέρες μετά το πέρας των 2 μηνών.
  • Τα προϊόντα προσφοράς δεν πρέπει να βρίσκονται, σε διαφορετικό σημείο, από τα ομοειδή τους. Δεν πρέπει να υπάρχουν, εντός των καταστημάτων, χωριστά ράφια, με προσφορές, άρα ίδια προϊόντα, σε διαφορετικά σημεία.

  Για το Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ.
  Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., Μέλος Ο.Κ.Ε., και Αν.Μέλος της Ε.Ο.Κ.Ε.
  Ευαγγελία Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς, Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 12:19 | Αλέξιος Χατζηιωάννου

  Η απαίτηση να φέρουν όλα τα προϊόντα barcode είναι παράλογη. Σε κάθε περίπτωση πρέπει η εν λόγω απαίτηση (μαζί με πολλαπλά σημεία του παρόντα προτεινόμενου Κανονισμόυ) να τεθεί σε διαβούλευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του συστήματος TRIS της οδηγίας 98/34.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 08:14 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

  παρ.1 : Προτείνουμε να εξαιρεθούν πλήν των νωπών οπωροκηπευτικών και τα τυροκομικά και τα κρέατα.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2012, 08:24 | Φώτης

  Σε συνέχεια του σχολίου του κ. Τσιώτσιου, έπειτα από την καταστροφή της συσκευασίας η οποία δηλώνει την προωθητική ενέργεια είναι αδύνατη η διαπίστωση της συγκεκριμένης παράβασης καθώς τα μεμονωμένα τεμάχια της προωθητικής ενέργειας φέρουν τις ίδιες ενδείξεις με αυτά τα οποία δεν υπάγονται σε προωθητική ενέργεια. Σε πρόσφατο έλεγχο σε αναψυκτικά διαπιστώθηκε ότι μόνο μια εταιρεία είχε εξασφαλίσει ότι η προωθητική ενέργεια αναγραφόταν τόσο στην εξωτερική πλαστική συσκευασία αλλά και στα μεμονωμένα τεμάχια. Σε διαφορετική περίπτωση είναι αδύνατος ο έλεγχος ακόμα και βάσει τιμολογίων κατά την άποψη μου. Θα πρέπει σε περίπτωση προωθητικής ενέργειας η ίδια η εταιρεία που συσκευάζει τα προϊόντα να εξασφαλίσει καταρχήν ότι αυτή θα διατεθεί ως έχει στον πελάτη της με αντικατάσταση του barcode με αντίστοιχη ένδειξη η οποία δηλώνει την προωθητική ενέργεια. Επίσης να διευκρινιστεί ο τρόπος διαπίστωσης της μείωσης της τιμής με κάποια απλά παραδείγματα χωρίς τη χρήση αριθμητικών πράξεων καθώς στο παρελθόν διαπιστώθηκε η χρήση τέτοιων παραδειγμάτων τα οποία περιείχαν λογικά λάθη. Να διευκρινιστεί εάν το διοκητικό πρόστιμο θα υπολογιστεί βάσει πωλήσεων ή θα είναι συγκεκριμένο ποσό ή θα είναι απλή ποινική δίωξη.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2012, 15:22 | Γιάννης

  Η μόνη προωθητική ενέργεια που μπορούν να κάνουν πλέον οι εταιρίες στην ελλάδα,είναι να εναρμονήσουν τις τιμές σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες των πολιτών που είναι ισχνές.Με τους ανέργους κοντά στο 1,5 εκατομμύριο,αλλά και τους μισθωτο΄τς και συνταξιούχους στα όριά τους πια,θα ήταν πρέπον να μειωθούν τόσο οι τιμές των προ’ι’όντων κάνοντάς τα ξανά ελκυστικά αλλά και να μπορο΄θμε να τα αγοράσουμε όλοι,δίνοντας έτσι μια ανάσα στην αγορά μιας και αφου θα υπάρχουν προ’ι’όντα σε λογικές τιμές η αγορά θα αρχίσει πάλι να κινείται!

 • 22 Σεπτεμβρίου 2012, 21:22 | Αλέκος Παπαδόπουλος

  Η πρώτη πρόταση της παραγράφου 6 αφορά στην ουσία αθέμιτο ανταγωνισμό και δεν έχει θέση στο παρόν νομοσχέδιο.
  Γιατί να μην μπορεί κάποιος να προσφέρει ως δώρο το προϊόν Β που πωλείται 10 ευρώ μαζί με το προϊόν Α που πωλείται 5 ευρώ, στην τιμή των 5 ευρώ και τα δύο μαζί; Πώς βλάπτεται ο καταναλωτής από αυτό; Αν κάποιος βλάπτεται (αν), είναι οι ανταγωνιστές – εξ ου και το ότι το θέμα αφορά αθέμιτο ανταγωνισμό και πρέπει να εξαλειφθεί.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2012, 18:33 | Ιωάννης Τσιώτσιος

  Το «Απαγορεύεται ρητά η καταστροφή της προωθητικής συσκευασίας και η πώληση του περιεχομένου αυτής ως μεμονωμένα προϊόντα.» της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου πως διασφαλίζεται; Δηλαδή, σε περίπτωση όπου διαπιστώνεται καταστροφή της προωθητικής συσκευασίας και πώληση του περιεχομένου της ως μεμονωμένου προϊόντος, τι επιπτώσεις θα υπάρχουν για όποιον πράττει κατ΄ αυτόν τον τρόπο;

  Με εκτίμηση

 • 22 Σεπτεμβρίου 2012, 07:57 | σταυρος

  παράγραφος vi.6
  Γιατί θα πρέπει η αξία του δώρου να είναι < από την αξία του πωλούμενου είδους;
  Και αν τω δώρο δεν πωλείται μεμονωμένο στο S/M, ή αν δεν έχει κυκλοφορήσει καθόλου στην Ελλάδα;

 • 22 Σεπτεμβρίου 2012, 06:37 | σταυρος

  Σε περίπτωση παράλληλων προσφορών θα πρέπει να ξεκαθαρίζεται τι ισχύει.
  Έτσι π.χ όταν υπάρχει εκπτωτικό κουπόνι της εταιρείας 2€ και έκπτωση καταστήματος 30%, η τελική τιμή του προιόντος μπορεί να είναι διαφορετική.
  10€ – 30% = 7 € – κουπόνι 2€ = 5€
  10€ -κουπόνι 2€ = 8€ -30% = 5.6€

 • 21 Σεπτεμβρίου 2012, 17:23 | ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

  ΘΕΤΙΚΟΤΑΤΑ ολα οσα αφορουν τις προωθητικες ενεργειες, αλλα νομιζω
  οτι ηρθε ο καιρος να αναγραφεται και η τιμη προιοντος της ΠΕΡΣΙΝΗΣ
  ΧΡΟΝΙΑΣ ,(μεση ετησια τιμη), ωστε ο καταναλωτης να ξερει ΑΚΡΙΒΩΣ
  τι γινεται……..
  Σε ενα ταμπελακι να γραφεται : τιμη κανονικη, τιμη προωθητικης ενεργειας, περσινη τιμη.
  Ετσι θα ξερουμε ποια εταιρεια ΑΝΕΒΑΖΕΙ τις τιμες ,ωστε να δωσει κατι
  πισω στον καταναλωτη ,μερικες φορες τον χρονο ,και ειδικα οταν δεν
  περπατανε οι πωλησεις, ή κανω τωρα προσφορα και μετα λιγο καιρο κανω
  ανατιμηση κοκ