Άρθρο 136: Ειδικές ρυθμίσεις για την παροχή υπηρεσιών. Τιμοκατάλογοι – Υπηρεσίες εκτίμησης

1. Τα ιδιωτικά σχολεία γενικής και τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα κάθε είδους φροντιστήρια και οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί, τα ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης και εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, είναι υποχρεωμένα να έχουν συνταγμένους τιμοκαταλόγους, που θα διατηρούν στο κατάστημα τους, τους οποίους θα θέτουν στην διάθεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και σπουδαστών, εφόσον οι τελευταίοι το ζητήσουν. Στους τιμοκαταλόγους αυτούς θα αναγράφονται οι τιμές των πάσης φύσεως παρεχομένων υπηρεσιών (δίδακτρα, μεταφορικά, προαιρετικές υπηρεσίες κλπ.) που ισχύουν για την τρέχουσα σχολική χρονιά.
2. Ειδικά οι επιχειρήσεις, που εκμεταλλεύονται στεγασμένους και ακάλυπτους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, απαγορεύεται να αρνηθούν την υποδοχή αυτοκινήτων για στάθμευση, εφόσον κατά την στιγμή της άφιξης του οχήματος υπάρχει κενός χώρος.
3. Οι επιχειρήσεις της ως άνω παραγράφου 3, υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη πινακίδα, τουλάχιστον διαστάσεων 1, 00 Χ 0, 50 μ. ή τιμοκατάλογο, σε ορατό για τον πελάτη σημείο, όπου με μεγάλα και καθαρά γράμματα και αριθμούς θα αναγράφονται τα δικαιώματα που εισπράττονται για την στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων και λοιπών τροχοφόρων (π.χ. τιμές στάθμευσης ανά μία ή περισσότερες ώρες, τιμές στάθμευσης ανά 24ωρο, ανά βδομάδα, ανά μήνα κλπ.).
4. Σε περίπτωση που πριν την παροχή της κύριας υπηρεσίας παρέχεται υπηρεσία εκτίμησης, τότε η παροχή της εκτίμησης αποτελεί διακριτή υπηρεσία και υπάγεται στις γενικές διατάξεις. Η παροχή της υπηρεσίας εκτίμησης τελεί σε ανεξάρτητη σχέση με την εκπλήρωση ή μη της κύρια παροχής και ο παρέχων την κύρια υπηρεσία πρέπει αφού να λάβει τη σύμφωνη γνώμη του καταναλωτή/πελάτη πριν προβεί σε αυτήν.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 08:25 | Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.

  Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.
  ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
  (ΑΡΙΘ. ΑΝΑΓΝ. 1024/1970)

  Καποδιστρίου 24 106 82 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 5138913 5142222 Fax: 210 5138913
  eoveamm@acsmi.gr

  Αριθ. Πρωτ. 14769 Αθήνα 28/9/2012

  Θέμα: Τήρηση τιμοκαταλόγου στα συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων οχημάτων – Πρόταση συμπλήρωσης του άρθρου 136 (Τήρηση τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών)

  Η ιδιομορφία στην τιμολόγηση των εργασιών επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων (πληθώρα μοντέλων, εκατοντάδες τύποι αυτοκινήτων, χρήση εξειδικευμένων συστημάτων ηλεκτρονικής κοστολόγησης – τιμολόγησης, διαφορετικοί χρόνοι επισκευής) και η καταβαλλόμενη προσπάθεια εκσυγχρονισμού του κλάδου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων κατά τα κοινοτικά πρότυπα, καθιστά αναγκαία την τροποποίηση – συμπλήρωση της ανωτέρω αγορανομικής διάταξης (υπ’ άρθρο 136), ώστε εναλλακτικά να προβλέπεται ρητώς για τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης η δυνατότητα ανάρτησης πινακίδας με την τιμή παροχής υπηρεσιών ανά ώρα επισκευής (εργατοώρα) και ανάλογης τιμολόγησης.
  Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία εκτίμησης – προεκτίμησης αποτελεί χωριστή υπηρεσία για τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων, δεδομένου ότι απαιτεί πρόσθετες εργασίες και ανάλογο χρόνο απασχόλησης, η οποία τιμολογείται χωριστά σε σχέση με τις κύριες παρεχόμενες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης.
  Το κείμενο της προτεινόμενης διάταξης (υπό παράγραφο 4) περιλαμβάνεται ήδη στο υπ’ αριθμ. πρωτ. Α4/681 – 5/2007 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου / Διεύθυνση Τιμών Παροχής Υπηρεσιών / Τμήμα Β΄) και εφαρμόζεται, ήδη από την έκδοσή του, από τα συνεργεία του κλάδου. Ωστόσο, κατά την άποψή μας, η προτεινόμενη διάταξη πρέπει να περιληφθεί, για λόγους ασφάλειας δικαίου και ενόψει της ειδικότητας του κλάδου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, στο κείμενο της κωδικοποίησης ως κατωτέρω:

  «Άρθρο 136
  Ειδικές ρυθμίσεις για την παροχή υπηρεσιών. Τιμοκατάλογοι – Υπηρεσίες εκτίμησης
  1. Τα ιδιωτικά σχολεία γενικής και τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα κάθε είδους φροντιστήρια και οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί, τα ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης και εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, είναι υποχρεωμένα να έχουν συνταγμένους τιμοκαταλόγους, που θα διατηρούν στο κατάστημα τους, τους οποίους θα θέτουν στην διάθεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και σπουδαστών, εφόσον οι τελευταίοι το ζητήσουν. Στους τιμοκαταλόγους αυτούς θα αναγράφονται οι τιμές των πάσης φύσεως παρεχομένων υπηρεσιών (δίδακτρα, μεταφορικά, προαιρετικές υπηρεσίες κλπ.) που ισχύουν για την τρέχουσα σχολική χρονιά.
  2. Ειδικά οι επιχειρήσεις, που εκμεταλλεύονται στεγασμένους και ακάλυπτους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, απαγορεύεται να αρνηθούν την υποδοχή αυτοκινήτων για στάθμευση, εφόσον κατά την στιγμή της άφιξης του οχήματος υπάρχει κενός χώρος.
  3. Οι επιχειρήσεις της ως άνω παραγράφου 3, υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη πινακίδα, τουλάχιστον διαστάσεων 1, 00 Χ 0, 50 μ. ή τιμοκατάλογο, σε ορατό για τον πελάτη σημείο, όπου με μεγάλα και καθαρά γράμματα και αριθμούς θα αναγράφονται τα δικαιώματα που εισπράττονται για την στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων και λοιπών τροχοφόρων (π.χ. τιμές στάθμευσης ανά μία ή περισσότερες ώρες, τιμές στάθμευσης ανά 24ωρο, ανά βδομάδα, ανά μήνα κλπ.).

  Πρόταση συμπλήρωσης (προστίθεται παράγραφος 4)

  «4. Ειδικά για τις επιχειρήσεις συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων οχημάτων και κάθε φύσεως τροχοφόρων, ο υποχρεωτικός τιμοκατάλογος που ορίζεται στην παράγραφο 1 μπορεί να διαμορφώνεται ως εξής:
  α. Αναγράφοντας αναλυτικά και εξειδικευμένα τις κάθε είδους παρεχόμενες υπηρεσίες με την αντίστοιχη αμοιβή τους. Η αναγραφή αυτή μπορεί να περιέχει ανάλυση κατά μάρκα οχήματος, κατά μοντέλο κλπ, ανάλογα με τη βούληση κάθε επιχείρησης. Στα εκδιδόμενα παραστατικά (αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών) ή στα συνοδευτικά αυτών έντυπα θα αναγράφεται αναλυτικά το είδος της επισκευής και η τιμή χρέωσης, που θα πρέπει να συμπίπτει με αυτή του τιμοκαταλόγου.
  β. Αντί της ως άνω αναλυτικής περιγραφής, η επιχείρηση μπορεί να αναρτά τιμοκατάλογο – πινακίδα, όπου θα αναγράφεται μόνο η χρεούμενη τιμή που απαιτεί ανά εργατοώρα. Στην περίπτωση αυτή στα εκδιδόμενα παραστατικά (δελτία ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών) ή στα συνοδευτικά αυτών έντυπα θα αναγράφεται αναλυτικά το είδος της επισκευής, ο απαιτηθείς χρόνος, η τιμή χρέωσης ανά εργατοώρα, που θα πρέπει να συμπίπτει με αυτή του τιμοκαταλόγου – πινακίδας, καθώς και το τελικό ποσό χρέωσης.».
  γ. Με μικτό σύστημα, δηλαδή στον τιμοκατάλογο ένα μέρος των εργασιών επισκευής και συντήρησης να εξειδικεύεται και να αναφέρει τη συγκεκριμένη τιμή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο α, ενώ για τις υπόλοιπες εργασίες να αναφέρει την ανά εργατοώρα απαιτούμενη τιμή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο β. Στην περίπτωση αυτή τα παραστατικά εκδίδονται ανάλογα ως ανωτέρω.»

  5. Σε περίπτωση που πριν την παροχή της κύριας υπηρεσίας παρέχεται υπηρεσία εκτίμησης, τότε η παροχή της εκτίμησης αποτελεί διακριτή υπηρεσία και υπάγεται στις γενικές διατάξεις. Η παροχή της υπηρεσίας εκτίμησης τελεί σε ανεξάρτητη σχέση με την εκπλήρωση ή μη της κύρια παροχής και ο παρέχων την κύρια υπηρεσία πρέπει αφού να λάβει τη σύμφωνη γνώμη του καταναλωτή/πελάτη πριν προβεί σε αυτήν.

  Με εκτίμηση

  Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

  Αθανάσιος Νικολόπουλος Χρήστος Ευαγγέλου

 • 23 Σεπτεμβρίου 2012, 01:20 | ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 136:Κάποια στιγμή θα πρέπει να μας απασχολήσει το γεγονός ότι σε τέτοια «κοινωνικά κτίρια» θα έπρεπε και οι επιχειρηματίες να στηρίζονται ανάλογα.. Έχουν γίνει τα φροντιστήρια πολυέξοδες επιχειρήσεις με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να πληρώνει συνέχεια το μάρμαρο.. Πρόταση μου είναι η ύπαρξη Πλαφόν στο ενοίκιο: Π.χ Να μην ξεπερνά τα 5 -8 ευρώ το τετραγωνικό , η να έχουν έκπτωση από την ΔΕΗ 30% ,ΚΑΙ ΟΤΕ καθώς και ελάφρυνση στα ασφαλιστικά των εργαζομένων..
  ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ