Άρθρο 15: Σχετικά με τη χρήση όρου «οικολογικό»

1. Δεν επιτρέπεται η χρήση του επιθετικού προσδιορισμού «οικολογικό» ή «οικο» στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα, κατά τη διάθεση στην κατανάλωση, πώληση και διαφήμιση κάθε είδους προϊόντος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, εφόσον σε αυτό δεν έχει εκχωρηθεί ο παραπάνω όρος ή οικολογικό σήμα, είτε βάσει του Κανονισμού ΕΚ/66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου «σχετικά με το οικολογικό σήμα της Ε.Ε. (E.U. Ecolabel)», είτε βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου συστήματος εκχώρησης, που ισχύει νόμιμα σε κράτος μέλος της Ε.Ε., την Τουρκία ή σε κράτος Ε.Ζ.Ε.Σ., συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ε. Ο. Χ..
2. Οι κατασκευαστές προϊόντων με οικολογικό λογότυπο ή και οικολογικές ενδείξεις ή οι υπεύθυνοι για τη διάθεσή τους στην αγορά, εγκατεστημένοι σε Κράτος Μέλος της Ε. Ε, την Τουρκία ή σε κράτος Ε.Ζ.Ε.Σ., πρέπει να κατέχουν σχετική βεβαίωση εκχώρησης, βάσει κάποιου συστήματος από τα προβλεπόμενα ανωτέρω.

 • Στο άρθρο 15, πρέπει να προστεθούν οι διατάξεις της Ζ3-1531/17.4.2012 ΚΥΑ, για τον καθορισμό των προϋποθέσεων, για τη χρήση περιβαλλοντικών ισχυρισμών, σε πλαστικά αντικείμενα και συσκευασίες.

  Για το Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ.
  Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., Μέλος Ο.Κ.Ε., και Αν.Μέλος της Ε.Ο.Κ.Ε.
  Ευαγγελία Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς, Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2012, 10:47 | Θ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ (ΣΕΒΑΣ)

  Η διάταξη αυτή δεν καλύπτει προιόντα και υπηρεσίες που ενδεχομένως φέρουν το κοινοτικό οικολογικό σήμα, πλην όμως στη συνέχεια ή και την ίδια ώρα παραβιάζουν τους όρους χρήσης αυτού που προβλέπει η σχετική κοινοτική νομοθεσία (π.χ. Κανονισμός 66/2010). Η απόκτηση κοινοτικού οικολογικού σήματος δεν πρέπει να έχει αποκλειστικά στόχο άντληση ή απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, αλλά την εξυπηρέτηση των περιβαλλοντικών σκοπών απονομής του σήματος. Αυτό προυποθέτει την πιστή τήρηση όλων των διατάξεων των σχετικών κοινοτικών προβλέψεων και βασίζεται σε αυτήν. Για την διαπίστωση της τήρησης αυτής και αντιμετώπιση ενδεχόμενης μη τήρησης αυτής ( αυτοτελώς από το Υπουργείο ή σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ) δεν υπάρχει πρόβλεψη.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2012, 00:06 | ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

  AΡΘΡΟ 15:Σίγουρα εδω θα πρέπει να εφαρμοστεί επιτέλους η Κάρτα παρακολούθησης προϊόντος..
  Μια κάρτα που θα καταγράφει όλη την ιστορία του προϊόντος..
  Από την καταγωγή του μέχρι την διάθεση του.oiko-smart cart
  ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ