Άρθρο 114: Σχηματισμός δειγμάτων κατά την παράδοση υγρών καυσίμων σε πρατηριούχους

1. Οι εταιρείες εμπορίας και διανομής πετρελαιοειδών, στην περίπτωση παράδοσης υγρών καυσίμων με βυτιοφόρα που ανήκουν σε αυτές, υποχρεούνται να παραδίδουν στους πρατηριούχους λιανοπωλητές σε κάθε παράδοση δείγμα από αυτά. Σε περίπτωση που η μεταφορά και η παράδοση γίνεται από εταιρείες μεταφορών υγρών καυσίμων την παραπάνω υποχρέωση έχουν οι μεταφορείς.
2. Το δείγμα αυτό, ποσότητας ενός (1) λίτρου τουλάχιστον, λαμβάνεται κατά την εκφόρτωση του καυσίμου στις δεξαμενές του πρατηρίου από το σωλήνα εκροής του βυτιοφόρου, οπωσδήποτε μετά τη δίοδο των πρώτων είκοσι (20) λίτρων και τοποθετείται σε δοχείο ανάλογης χωρητικότητας (από λευκοσίδηρο ή από άλλο υλικό κατάλληλο για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τα ισχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα) το οποίο σφραγίζεται με σφραγίδα του τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 109 της παρούσας. Σε κάθε δείγμα τοποθετείται πινακίδα που ασφαλίζεται κατά τον ίδιο τρόπο με την παραπάνω σφραγίδα, η οποία υπογράφεται από τον μεταφορέα που παραδίδει το καύσιμο και τον πρατηριούχο που το παραλαμβάνει και έχει τις εξής ενδείξεις :
i. Δείγμα βυτιοφόρου καυσίμου
ii. Είδος καυσίμου
iii. Παραληφθείσα ποσότητα
iv. Ονομασία ή τίτλος της εταιρείας εμπορίας και διανομής πετρελαιοειδών από την οποία προέρχεται το καύσιμο.
v. Όνομα του παραλήπτη πρατηριούχου και διεύθυνσή του.
vi. Ονομασία ή τίτλος της επιχείρησης στην οποία ανήκει το βυτιοφόρο μεταφοράς του καυσίμου.
vii. Αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου και όνομα του οδηγού.
viii. Αριθμός τιμολογίου πώλησης, εάν έχει εκδοθεί τέτοιο, διαφορετικά του δελτίου αποστολής.
ix. Ημερομηνία δειγματοληψίας.
x. Ο αριθμός της σφραγίδας.
3. Οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων υποχρεούνται να παραλαμβάνουν το παραπάνω δείγμα και να το φυλάσσουν μέχρι να εξαντληθεί η ποσότητα του καυσίμου από το οποίο έχει ληφθεί.
4. Στα παραστατικά στοιχεία πώλησης του καυσίμου (τιμολόγιο πώλησης ή δελτίο αποστολής) από τις εταιρείες εμπορίας πρέπει να αναγράφονται:
i. οι αριθμοί των παραδιδόμενων σφραγίδων για τη σφράγιση των δειγμάτων βυτιοφόρου.
ii. ο αριθμός άδειας λειτουργίας των δικαιούχων παραληπτών.
iii. η πυκνότητα του παραδιδόμενου καυσίμου.
Η παράδοση των δειγμάτων πιστοποιείται ενυπογράφως επί του παραστατικού στοιχείου και από τα δύο μέρη.

  • Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 1, ως εξής:
    «1. Οι εταιρείες εμπορίας και διανομής πετρελαιοειδών, στην περίπτωση παράδοσης υγρών καυσίμων με βυτιοφόρα που ανήκουν σε αυτές, υποχρεούνται να παραδίδουν στους πρατηριούχους λιανοπωλητές σε κάθε παράδοση δείγμα από αυτά. Σε περίπτωση που η μεταφορά και η παράδοση γίνεται από εταιρείες μεταφορών υγρών καυσίμων (φορτηγά βυτιοφόρα αυτοκίνητα Δ.Χ.) την παραπάνω υποχρέωση έχουν οι μεταφορείς.»