Άρθρο 139: Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης

1. Ως συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης νοούνται εκείνα που βρίσκονται επί σταθερών σημείων ή βυτιοφόρων αυτοκινήτων και χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές με τελικούς καταναλωτές.
2. Τα συστήματα της ως άνω παρ. 1 πρέπει να φέρουν επ’ αυτών, σε εμφανές σημείο, τον αριθμό έγκρισης τύπου ΕΚ ή τον αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 138.
3. Τα συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων πρέπει να αποτελούνται απαραιτήτως από:
i. Ογκομετρητή
ii. Ενδείκτη- Καταγραφικό
iii. Αεροδιαχωριστή (σε κατάσταση ορθής λειτουργίας)
4. Τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα, που χρησιμοποιούνται για τη διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης σε τελικούς καταναλωτές, φέρουν υποχρεωτικά σύστημα μέτρησης του παρεχόμενου όγκου, με τις απαιτήσεις της ως άνω παρ. 3
5. Το ανεκτό όριο σφάλματος των ογκομετρητών υγρών καυσίμων (βενζινών, πετρελαίων) καθορίζεται σε ± 0,5%, σύμφωνα με την Οδηγία 04/22/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με την Υ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007) όπως κάθε φορά ισχύουν.
6. Το ανεκτό όριο σφάλματος μετρητών υγραερίου για τροχοφόρα, του οποίου η διάθεση γίνεται από πρατήρια, καθορίζεται σε ± 1,0 %, όπως προβλέπεται από την Οδηγία 04/22/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με την Υ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007) και κάθε φορά ισχύει.

  • 22 Σεπτεμβρίου 2012, 10:40 | Χάρης Ελμάζης

    Εφαρμογή άμεση -για να ελεγχθεί σαν πιλοτικό πρόγραμμα για την από- δοσή του μέχρι το τέλος του έτους- του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής εισροών -εκροών.