Άρθρο 104: Επισήμανση υποδημάτων

1. Πεδίο εφαρμογής
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στην επισήμανση των υλικών που χρησιμοποιούνται στα κύρια μέρη των υποδημάτων που προορίζονται για πώληση στον καταναλωτή.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοείται ως «υπόδημα» κάθε προϊόν εφοδιασμένο με σόλα που έχει σκοπό να προστατεύει ή να καλύπτει το πόδι, συμπεριλαμβανομένων των μερών που διατίθενται στην αγορά χωριστά, τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα Ι.
Στο παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνεται μη περιοριστικός κατάλογος των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν άρθρο.
Εξαιρούνται από το παρόν άρθρο :
• τα μεταχειρισμένα υποδήματα
• τα υποδήματα που καλύπτονται από την ΚΥΑ Β 4373/1205/1993 (Β.187)
• τα υποδήματα που καλύπτονται από το Π.Δ 445/1983 (Α 166) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
• τα υποδήματα που έχουν χαρακτήρα παιχνιδιού.

2. Διατάξεις επισήμανσης
2.1 Τα υποδήματα όταν διατίθενται στο εμπόριο πρέπει να φέρουν επισήμανση σύμφωνα με την παράγραφο Β του παρόντος άρθρου, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των τριών μερών τους, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Ι, ήτοι :
i. επάνω μέρος
ii. φόδρες και
iii. Σόλα
2.2
i. Η σύνθεση των μερών του υποδήματος πρέπει να δηλώνεται, κατά τον λεπτομερή τρόπο που περιγράφεται στην υποπαράγραφο 2.3 του παρόντος άρθρου, είτε βάσει εικονογραμμάτων είτε βάσει γραπτών ενδείξεων, σύμφωνα με το παράρτημα Ι. Στην περίπτωση των γραπτών ενδείξεων, η αναγραφή πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα για τα συγκεκριμένα μέρη του υποδήματος και υλικά από τα οποία αποτελούνται, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Ι, απαγορευομένης της χρήσης συντμήσεων. Η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει την πλέον της ελληνικής γλώσσας αναγραφή των γραπτών ενδείξεων και σε άλλες γλώσσες.
ii. Στην επισήμανση πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για το υλικό που ορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι, το οποίο υλικό αποτελεί τουλάχιστον :
• το 80% της επιφάνειας του επάνω μέρους
• το 80% της επιφάνειας των φοδρών του υποδήματος
• το 80% του όγκου της σόλας.
Εάν κανένα από τα υλικά δεν αποτελεί τουλάχιστον το 80% του επισημανόμενου μέρους του υποδήματος, οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται για τα δυο κυριότερα υλικά από τα οποία αυτό αποτελείται :
– Για το επάνω μέρος η ταξινόμηση των υλικών, βάσει των διατάξεων που αναφέρονται στο παραπάνω εδάφιο και στο παράρτημα Ι, γίνεται χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως τα προστατευτικά αστραγάλων, οι πιάντες, τα διακοσμητικά στοιχεία, οι πόρπες, τα γλωσσίδια, τα καψούλια ή άλλα παρόμοια προσαρτήματα.
– Για τη σόλα η ταξινόμηση βασίζεται στον όγκο των υλικών που την αποτελούν σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.
2.3
i. Οι πληροφορίες που προβλέπονται στις υποπαραγράφοπυς 2.1 και 2.2 του παρόντος άρθρου, πρέπει να παρέχονται επί του υποδήματος και σε ένα τουλάχιστον υπόδημα ανά ζεύγος. Αυτό μπορεί να γίνεται με εκτύπωση, επικόλληση, ανάγλυφη αποτύπωση ή με την χρησιμοποίηση προσαρτημένης ετικέτας.
ii. Η επισήμανση πρέπει να είναι ορατή, στερεά συνδεδεμένη και σε εμφανές σημείο, οι δε διαστάσεις των εικονογραμμάτων πρέπει να είναι μεγάλες, ώστε οι πληροφορίες να γίνονται εύκολα κατανοητές. Η επισήμανση δεν πρέπει να μπορεί να παραπλανήσει τον καταναλωτή.
iii. Οι πληροφορίες που απαιτούνται από το παρόν άρθρο είναι δυνατόν να συνοδεύονται από συμπληρωματικές γραπτές πληροφορίες, οι οποίες τίθενται, αν αυτό είναι αναγκαίο, στην επισήμανση. Εντούτοις οι συμπληρωματικές αυτές πληροφορίες είναι προαιρετικές και δεν μπορεί να απαγορεύεται ή να εμποδίζεται η εμπορία υποδημάτων που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

3. Διατάξεις σχετικά με τα σημεία λιανικής πώλησης υποδημάτων.
3.1 Στα σημεία λιανικής πώλησης υποδημάτων είναι υποχρεωτική η ανάρτηση πινακίδας την οποία θα απεικονίζονται τα εικονογράμματα που ορίζονται στο παράρτημα Ι, και θα έχουν ως επεξήγηση τις αντίστοιχες γραπτές ενδείξεις, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, απαγορευομένης της χρήσης συντμήσεων, γραμμένες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και ενδεχομένως και σε άλλες γλώσσες κατά την επιλογή των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης.
3.2 Η πινακίδα αυτή θα πρέπει να εκτίθεται σε ορατή θέση του καταστήματος, πολυκαταστήματος και εν γένει σημείου λιανικής πώλησης υποδημάτων και εντός του χώρου πώλησης των υποδημάτων. Οι διαστάσεις της πινακίδας δεν πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές του εντύπου Α3 (420 mm x 297mm) και η διάταξη των πληροφοριών πρέπει να είναι όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ.
3.3 Την πινακίδα μπορεί να υποκαταστήσει οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο μέσο π.χ. βίντεο, ηλεκτρονικά μέσα κ.λ.π υπό τον όρο ότι τα μέσα αυτά παρέχουν εξίσου αποτελεσματικά στους τελικούς καταναλωτές όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3.1 του παρόντος άρθρου.

4. Υποχρεώσεις υπευθύνων
4.1 Ο κατασκευαστής υποδημάτων ή ο εγκατεστημένος στην Ε.Ε εντολοδόχος του υποχρεούται να παρέχει την επισήμανση που προβλέπεται από το παρόν άρθρο και είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών που αναγράφονται σε αυτή. Αν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντολοδόχος του είναι εγκατεστημένοι στην Ε.Ε η υποχρέωση αυτή βαρύνει τον υπεύθυνο για την πρώτη διάθεση του προϊόντος στην αγορά της Ε.Ε.
4.2 Ο έμπορος λιανικής πώλησης υποχρεούται να φροντίζει ώστε τα υποδήματα που πωλεί να φέρουν την κατάλληλη επισήμανση που προβλέπεται από το παρόν άρθρο καθώς επίσης υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της παραγράφου Γ του παρόντος άρθρου.

5. Κυρώσεις
Σε περίπτωση που υποδήματα κατά τη διάθεσή τους στο εμπόριο δεν φέρουν όλη την επισήμανση που επιβάλλεται από το παρόν άρθρο ή έχουν επισημανθεί κατά τρόπο ανακριβή ή παραπλανητικό για τον καταναλωτή δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους και μπορούν να επαναδιατεθούν στην κατανάλωση μόνο κατόπιν επισημάνσεώς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

6. Ειδικές διατάξεις
Μόνον τα υποδήματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη άλλων σχετικών κοινοτικών νομικών υποχρεώσεων, μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο.

7. Παραρτήματα
Προσαρτώνται στο παρόν άρθρο και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού τα κατωτέρω παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ
Τα «υποδήματα» μπορούν να ποικίλουν από σανδάλια, των οποίων το επάνω μέρος αποτελείται απλώς από προσαρμοζόμενα κορδόνια ή κορδέλες, έως μπότες μέχρι το μηρό, των οποίων το επάνω μέρος καλύπτει την κνήμη και το μηρό. Μεταξύ των προϊόντων αυτών επομένως περιλαμβάνονται ιδίως:
i. τα ίσια υποδήματα ή τα υποδήματα με τακούνια για συνήθη χρήση μέσα ή έξω από το σπίτι,
ii. τα μποτίνια, οι μπότες που καλύπτουν τη μισή ή όλη την κνήμη και οι μπότες μέχρι το μηρό,
iii. τα σανδάλια διαφόρων ειδών, τα «espadrilles» (υποδήματα με πάνινο το επάνω μέρος και σόλα από πλεγμένα φυτικά υλικά): τα υποδήματα αντισφαιρίσεως, τα υποδήματα για τρέξιμο και άλλα σπορ, τα σανδάλια μπάνιου και άλλα υποδήματα ψυχαγωγίας,
iv. τα ειδικά αθλητικά υποδήματα που έχουν, ή υπάρχει πρόβλεψη για προσαρμογή καρφιών, γάντζων, λουριών, ράβδων ή παρομοίων διατάξεων καθώς και τα υποδήματα παγοδρομίας, χιονοδρομίας, πάλης, πυγμαχίας και ποδηλασίας. Περιλαμβάνονται επίσης τα υποδήματα που φέρουν στερεωμένα πατίνια (πάγου ή με τροχούς),
v. τα υποδήματα χορού,
vi. τα υποδήματα που παράγονται από ένα ενιαίο τεμάχιο, ιδίως με χύτευση καουτσούκ ή πλαστικής ύλης, με εξαίρεση τα είδη από ελαφρά υλικά μιας χρήσεως (χαρτί, πλαστικές ταινίες κ.λπ. χωρίς πρόσθετη σόλα),
vii. είδη υπόδησης που φοριούνται πάνω από άλλα υποδήματα και τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν έχουν τακούνι,
viii. τα υποδήματα μιας χρήσεως με πρόσθετες σόλες, τα οποία εν γένει είναι σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται μόνον μία φορά,
ix. τα ορθοπεδικά υποδήματα.
Για λόγους ομοιογένειας και σαφήνειας και με την επιφύλαξη των διατάξεων στις οποίες γίνεται αναφορά κατά την περιγραφή των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν άρθρο, τα προϊόντα που ανήκουν στο κεφάλαιο 64 της συνδυασμένης ονοματολογίας («ΣΟ») μπορούν γενικά να θεωρούνται ως εμπίπτοντα στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ
ΑΡΘΡΟ

Τα «υποδήματα» μπορούν να ποικίλουν από σανδάλια, των οποίων το επάνω μέρος αποτελείται απλώς από προσαρμοζόμενα κορδόνια ή κορδέλες, έως μπότες μέχρι το μηρό, των οποίων το επάνω μέρος καλύπτει την κνήμη και το μηρό. Μεταξύ των προϊόντων αυτών επομένως περιλαμβάνονται ιδίως:
i.   τα ίσια υποδήματα ή τα υποδήματα με τακούνια γιασυνήθη χρήση μέσα ή έξω από το σπίτι,

ii.  τα μποτίνια, οι μπότες που καλύπτουν τη μισή ή όλητην κνήμη και οι μπότες μέχρι το μηρό,

iii.  τα σανδάλια διαφόρων ειδών, τα «espadrilles»(υποδήματα με πάνινο το επάνω μέρος και σόλα από πλεγμένα φυτικά υλικά): ταυποδήματα αντισφαιρίσεως, τα υποδήματα για τρέξιμο και άλλα σπορ, τα σανδάλιαμπάνιου και άλλα υποδήματα ψυχαγωγίας

iv.  τα ειδικά αθλητικά υποδήματα που έχουν, ή υπάρχειπρόβλεψη για προσαρμογή καρφιών, γάντζων, λουριών, ράβδων ή παρομοίων διατάξεωνκαθώς και τα υποδήματα παγοδρομίας, χιονοδρομίας, πάλης, πυγμαχίας καιποδηλασίας. Περιλαμβάνονται επίσης τα υποδήματα που φέρουν στερεωμένα πατίνια(πάγου ή με τροχούς),

v.  τα υποδήματα χορού,

vi.  τα υποδήματα που παράγονται από ένα ενιαίο τεμάχιο,ιδίως με χύτευση καουτσούκ ή πλαστικής ύλης, με εξαίρεση τα είδη από ελαφράυλικά μιας χρήσεως (χαρτί, πλαστικές ταινίες κ.λπ. χωρίς πρόσθετη σόλα),

vii. είδη υπόδησης που φοριούνται πάνω από άλλαυποδήματα και τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν έχουν τακούνι,

viii. τα υποδήματα μιας χρήσεως με πρόσθετες σόλες, ταοποία εν γένει είναι σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται μόνον μία φορά

ix.  τα ορθοπεδικά υποδήματα.

Για λόγους ομοιογένειας και σαφήνειας και με τηνεπιφύλαξη των διατάξεων στις οποίες γίνεται αναφορά κατά την περιγραφή τωνπροϊόντων που καλύπτονται από το παρόν άρθρο, τα προϊόντα που ανήκουν στοκεφάλαιο 64 της συνδυασμένης ονοματολογίας («ΣΟ») μπορούν γενικά να θεωρούνταιως εμπίπτοντα στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου

  • 23 Σεπτεμβρίου 2012, 20:11 | ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥΜΠΟΥ

    πολύ λίγα απ’αυτά τα προιόντα ειναι ελληνικά ( αν είναι και αν υπάρχουν ακόμα ελληνικά εργοστάσια )εκτός αυτού τώρα οιπαράνομοι λιανοπωλητές είναι και οι εισαγωγείς των υποδημάτων–μονο το made in china αναγράφεται
    Ευχαριστώ