Άρθρο 117: Συνοδευτικά Παραστατικά Διακίνησης Πετρελαίου Θέρμανσης

1. Κάθε ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης που διακινείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (διακινητές) για εμπορία, με οποιοδήποτε τρόπο, συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα προβλεπόμενα φορολογικά/τελωνειακά παραστατικά στοιχεία.
2. Στην περίπτωση που, για τη διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης, δεν έχει εκδοθεί Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, τότε εκδίδεται, από το διακινητή, υποχρεωτικά κατά την έναρξη του δρομολογίου, «Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου Θέρμανσης» στο οποίο αναγράφονται:
i. Τα στοιχεία του διακινητή (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ)
ii. Η ημ/νία και η ώρα έναρξης του δρομολογίου
iii. Ο αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου
iv. Το όνομα του οδηγού
v. Οι αριθμοί των εκδοθεισών «Αποδείξεων λιανικής/Δελτίων αποστολής» ή «Τιμολογίων/Δελτίων Αποστολής», που αφορούν τις παραγγελίες που διακινούνται στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.
Το άθροισμα των ποσοτήτων που αναγράφονται στις εκδοθείσες Αποδείξεις λιανικής/Δελτία αποστολής” ή στα “Τιμολόγια/Δελτία αποστολής” πρέπει να ισούται με τη φορτωθείσα, στο συγκεκριμένο δρομολόγιο, ποσότητα Πετρελαίου Θέρμανσης.
3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο 2 συμπληρώνονται κατά την έναρξη του δρομολογίου. Την πρωτότυπη σελίδα του Δελτίου Διακίνησης Πετρελαίου Θέρμανσης έχει μαζί του ο οδηγός και συνοδεύει τη διακίνηση των συγκεκριμένων παραγγελιών που αναγράφονται σ’ αυτό, ενώ το στέλεχος παραμένει στο χώρο έκδοσης των τιμολογίων, με ευθύνη του διακινητή.
4. Μετά το τέλος κάθε διανομής, ο οδηγός παραδίδει το Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου Θέρμανσης, στο διακινητή, ο οποίος το φυλάει για δύο έτη.
5. Στην περίπτωση που, για τη διακίνηση του Πετρελαίου Θέρμανσης, έχει εκδοθεί Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, τότε δεν απαιτείται η έκδοση Δελτίου Διακίνησης Πετρελαίου Θέρμανσης.
6. Το Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου Θέρμανσης είναι τουλάχιστον διπλότυπο και αριθμημένο με συνεχή αρίθμηση, ανά διετία και δεν απαιτείται θεώρησή του.
7. Η μη έκδοση του Δελτίου Διακίνησης Πετρελαίου Θέρμανσης, ή η μη επίδειξή του κατά τον έλεγχο, εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 30 του Α.Κ. (Ν.Δ. 136/46), όπως ισχύει.
8. Η ποσότητα του πετρελαίου θέρμανσης, που υπάρχει κάθε φορά στις δεξαμενές των βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής, πρέπει να είναι ίση με την ποσότητα που είχε φορτωθεί και αναγράφεται στο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής ή που προκύπτει από το Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου Θέρμανσης, μειωμένη κατά τις ποσότητες που παραδόθηκαν μέχρι τη στιγμή του ελέγχου. Τα παραπάνω αποδεικνύονται από τα παραστατικά στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν το πετρέλαιο θέρμανσης κατά τη διακίνησή του.