Άρθρο 91: Περιπτώσεις δέσμευσης τροφίμων

Στις περιπτώσεις που υφίσταται αναγκαιότητα μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας τροφίμων μέσω των διαδικασιών δέσμευσης ή κατάσχεσης ακολουθούνται τα προβλεπόμενα που ορίζονται στο εκάστοτε ισχύουν κυρωτικό σύστημα περί τροφίμων (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών και ΚΥΑ 15523/2006).