Άρθρο 111: Εξοπλισμός βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων για την ογκομέτρηση των υγρών καυσίμων

1. Όλα ανεξαιρέτως τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων, για τη μέτρηση του όγκου των μεταφερόμενων καυσίμων, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με μετρικούς κανόνες (βέργες), με ευθύνη του ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου.
2. Οι μετρικοί κανόνες βαθμονομούνται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή ογκομέτρησης της Τελωνειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και φέρουν:
i. μία ή περισσότερες βαθμονομημένες κλίμακες, για κάθε ένα από τα διαμερίσματα του βυτιοφόρου αυτοκινήτου και τον αριθμό του διαμερίσματος, στο οποίο αντιστοιχεί η κάθε κλίμακα και
ii. στα δύο άκρα τους εγχάρακτη σφράγιση της Τελωνειακής Υπηρεσίας πού διενήργησε τη βαθμονόμηση και ογκομέτρηση.
3. Τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα της παρ. 1 δύναται να είναι εξοπλισμένα και με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου στάθμης, πιστοποιημένο από κοινοποιημένο φορέα και εγκεκριμένο από τη Δ/ση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
4. Σε περίπτωση διαφοράς στις ενδείξεις μεταξύ των ως άνω δύο συστημάτων (μετρικού κανόνα και ηλεκτρονικού) επικρατεί η ένδειξη του μετρικού κανόνα (βέργας).
5. Μη ύπαρξη των μετρικών κανόνων επί του βυτιοφόρου, των πρωτοκόλλων ογκομέτρησης των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου και των πινάκων βαθμονόμησης που έχουν εκδοθεί από την Τελωνειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών ή η μη επίδειξή τους κατά τον έλεγχο, εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 30 του Α.Κ. (Ν.Δ. 136/46), όπως ισχύει και οι κυρώσεις βαρύνουν το διακινητή.