Άρθρο 26: Τρόπος Στοιβασίας σε χώρους ψύξης και κατάψυξης

1. Κατά την αποθήκευση των διαφόρων ειδών στα ψυγεία, πρέπει να εξασφαλίζεται ο σωστός και επαρκής ψυκτικός κύκλος αερισμού. Η στοίβαξη γενικά των ειδών στα ψυγεία πρέπει να πραγματοποιείται με την προσοχή που επιβάλλεται και με τεχνική ορθολογική τάξη, για να επιτυγχάνεται η αξιολόγηση του χώρου, ο καλός αερισμός, η διευκόλυνση του ελέγχου των εν λόγω ειδών από τα αρμόδια όργανα, η προστασία τού καταναλωτικού κοινού και να αποφεύγονται ζημιές λόγω αλλοίωσης ή καταστροφής αυτών.
2. Σε εφαρμογή αυτού θα πρέπει να τηρούνται σωρευτικώς τα παρακάτω:
i. Κατά μήκος και κατά πλάτος των θαλάμων πρέπει να υπάρχουν διάδρομοι που να καλύπτουν περίπου το 6% της επιφάνειας του δαπέδου του θαλάμου.
ii. Τα εφόδια που συντηρούνται δεν πρέπει να εφάπτονται στους τοίχους των θαλάμων αλλά να απέχουν από αυτούς τουλάχιστον 10 εκατοστά.
iii. Το επάνω μέρος της επιφάνειας κάθε στιβάδας πρέπει να απέχει από την οροφή τουλάχιστον 50 εκατοστά.

  • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 13:30 | Αθανασία Ντούμα

    Το όριο των 50 εκατοστών που πρέπει να απέχει η επιφάνεια κάθε στοιβάδας από την οροφή στους ψυκτικούς θαλάμους είναι υπερβολικό. Δεν συμφωνεί και με τα οριζόμενα στην οικεία Υγειονομική Διάταξη.