Άρθρο 141: Λοιπά σημεία σφράγισης εκτός των σημείων ρύθμισης του όγκου

1. Τα λοιπά σημεία σφράγισης των αντλιών υγρών καυσίμων, των διανομέων (dispensers) υγραερίου ή των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, που δεν σχετίζονται με τη ρύθμιση του παρεχόμενου όγκου, όπως αυτά καθορίζονται από τον κατασκευαστή και την έγκριση του οργάνου, σφραγίζονται από τον κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/εισαγωγέα/διανομέα, με ευθύνη του.
2. Οι σφραγίδες που χρησιμοποιούνται για τα σημεία της παρ. 1, είναι μιας χρήσης από πλαστικό ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων (εξαιρουμένων των μολυβδοσφραγίδων), φέρουν μοναδικό διακριτό αριθμό σειράς και τα διακριτικά (λογότυπο ή σήμα) της εταιρείας που διενήργησε τη σφράγιση.
3. Οι κατασκευαστές/εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι/εισαγωγείς/διανομείς αντλιών υγρών καυσίμων και των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων υποχρεώνονται να καταθέτουν στη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δείγματα των σφραγίδων αυτών, έγχρωμη φωτογραφία τους σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, καθώς και τους διατεθέντες αριθμούς σειράς.
4. Οι απαιτήσεις της παρ. 1 τίθενται σε ισχύ δύο (2) μήνες, μετά την έκδοση της παρούσας, για τις νέες εγκαταστάσεις και δώδεκα (12) μήνες, μετά την έκδοση της παρούσας, για τα ήδη εγκατεστημένα όργανα.
5. Με την παρέλευση των προθεσμιών της ως άνω παρ. 4, αντλίες υγρών καυσίμων, διανομείς (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητές βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων που δεν συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην ως άνω παρ. 1, θεωρούνται ασφράγιστοι και εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 11αii του άρθρου 30 του Α.Κ. (Ν.Δ. 136/46), όπως ισχύει.

  • Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 1, ως εξής:
    «1. Τα λοιπά σημεία σφράγισης των αντλιών υγρών καυσίμων, των διανομέων (dispensers) υγραερίου ή των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, που δεν σχετίζονται με τη ρύθμιση του παρεχόμενου όγκου, όπως αυτά καθορίζονται από τον κατασκευαστή και την έγκριση του οργάνου, σφραγίζονται από τον κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/εισαγωγέα/διανομέα, με ευθύνη αυτού και του πρατηριούχου.»

    Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 3, ως εξής:
    «3. Οι κατασκευαστές/εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι/εισαγωγείς/διανομείς αντλιών υγρών καυσίμων και των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων υποχρεώνονται να καταθέτουν στη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, έγκριση τύπου–δήλωση συμμόρφωσης/εθνική έγκριση αντλίας, δείγματα των σφραγίδων αυτών, έγχρωμη φωτογραφία τους σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, καθώς και τους διατεθέντες αριθμούς σειράς.»