Άρθρο 67: Ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης αλιευμάτων

  1. Οιλιανοπωλητές νωπών και κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων σε χύμα ή συσκευασμένη
    μορφή που εμπίπτουν στις δασμολογικές κλάσεις του κεφαλαίου 03-Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλαασπόνδυλα υδρόβια της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, υποχρεούνται νατοποθετούν ή να αναρτούν σε κάθε είδος αλιευτικού προϊόντος, σε σημείο απολύτωςορατό από τον καταναλωτή,  πινακίδα ήετικέτα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9, στην οποία αναγράφονται στην ελληνικήγλώσσα με κεφαλαία, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα οι παρακάτω ενδείξεις,σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς:

–      (ΕΚ) 2065/2001 για καθορισµό των λεπτομερειώνεφαρμογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου, όσον αφορά τηνενημέρωση του καταναλωτή στον τοµέα των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

–     (ΕΕ) 404/2011 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού(ΕΚ) 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για τηνεξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής.
i.      Η επιστημονική και η εμπορική ονομασία τουείδους, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 159996/14-7-2003 (ΦΕΚ Β΄ 1035) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πρώην Υπουργείου Γεωργίας) περί«Καθορισμού εμπορικής ονομασίας ειδών αλιευτικών προϊόντων και άλλεςλεπτομέρειες για την ενημέρωση του καταναλωτή στον τομέα των προϊόντων αλιείαςκαι υδατοκαλλιέργειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για τα είδη που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο εμπορικών ονομασιών εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 της ως άνω Απόφασης.

Ειδικά για την επιστημονική ονομασία, κατά παρέκκλιση της υποχρέωσης αναγραφής επί της πινακίδας, μπορεί αυτή να παρέχεται με τη μορφή εμπορικών πληροφοριών, όπως σε αφίσες (παράγραφος 2 άρθρου 68 Κανονισμού ΕΕ 404/2011).

ii.     Η τιμή λιανικής πώλησης ανά συσκευασία, εφόσον το προϊόν διατίθεται συσκευασμένο και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης (ευρώ ανά κιλό) κατόπιν αναγωγής της πρώτης τιμής στη δεύτερη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10. Ειδικά για τα κατεψυγμένα αλιεύματα με επίπαγο, ο τρόπος εμφάνισης της τιμής ανά μονάδα μέτρησης ορίζεται κατωτέρω στο άρθρο 70.

iii.     Ημέθοδος παραγωγής ήτοι:

–         Για αλιευτικά προϊόντα αλιευμένα στη θάλασσα θα υπάρχει η ένδειξη  «…αλιευμένο…».

Η φράση «αλιευμένο» μπορεί να παραλείπεται, όταν από τηνεμπορική ονομασία και τη ζώνη αλίευσης απορρέει σαφώς ότι πρόκειται για είδοςπου έχει αλιευθεί στη θάλασσα .

–         Για αλιευτικά προϊόντα αλιευμένα στα εσωτερικά νερά (λίμνες, ποτάμια), θα υπάρχει η ένδειξη «…αλιευμένο σε γλυκά νερά…»

–     Για αλιευτικά προϊόντα καλλιέργειας υδροβίων οργανισμών που παραμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτροφής ή καλλιέργειάς τους και μέχρι και τη συγκομιδή τους στην ιδιοκτησία φυσικού ή νομικού προσώπου, θα υπάρχει η ένδειξη «υδατοκαλλιέργειας»

iv.     Η ζώνηαλίευσης ήτοι:

–         Για προϊόντα που αλιεύονται σε θάλασσες, η ζώνηαλίευσης και προαιρετικά ο κωδικός FAO που καθορίζει τη ζώνη αλίευσης(παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα).

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
(επετηρίδα) FAO Ζώνη  αλίευσης
Καθορισμός της ζώνης
Βορειοδυτικός
Ατλαντικός
Ζώνη  FAO αριθ. 21
Βορειοανατολικός  Ατλαντικός πληνΒαλτικής ΘάλασσαςΖώνη FAO  αριθ. 27
Βαλτική ΘάλασσαΖώνη  FAO αριθ. 27.IIId
Κεντροδυτικός ΑτλαντικόςΖώνη FAO  αριθ. 31
Κεντροανατολικός ΑτλαντικόςΖώνη  FAO αριθ. 34
Νοτιοδυτικός ΑτλαντικόςΖώνη  FAO αριθ. 41
Νοτιοανατολικός ΑτλαντικόςΖώνη FAO  αριθ. 47
Μεσόγειος ΘάλασσαΖώνη FAO αριθ.
37.1, 37.2 και 37.3
Εύξεινος ΠόντοςΖώνη  FAO αριθ. 37.4
Ινδικός ΩκεανόςΖώνη FAO αριθ.
51 και 57
Ειρηνικός ΩκεανόςΖώνη FAO αριθ.
61,67,71,77,81 και 87
ΑνταρκτικήΖώνη FAO αριθ.
48, 58 και 88

 

– Για τα προϊόντα που αλιεύονται σε γλυκά νερά (ποτάμια, λίμνες),  θα αναφέρεται η
ένδειξη του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας καταγωγής του προϊόντος (άρθρο 5
του Κανονισμού (ΕΚ) 2065/2001).

-Για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, θα αναφέρεται η ένδειξη του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας στην οποία εκτυλίχθηκε το στάδιο τελικής ανάπτυξης του προϊόντος. Ειδικά για τα προϊόντα λιμνοθαλασσών θα αναφέρεται επιπρόσθετα και η ένδειξη «λιμνοθάλασσας» (άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 2065/2001)..

Επιτρέπεται περαιτέρω αναφορά προέλευσης σε «ακριβέστερηζώνη» αλίευσης ή παραγωγής μεταξύ παρενθέσεων (   ) ως συνέχεια της υποχρεωτικής σήμανσης της
περιοχής ή του τόπου προέλευσης των αλιευτικών προϊόντων, πχ Μεσόγειος θάλασσα
(Θερμαϊκός κόλπος).
v.           Όταν ένα αλιευτικό προϊόν ή προϊόν υδατοκαλλιέργειας έχει προηγουμένως καταψυχθεί αναγράφεται επίσης, η λέξη «αποψυχθέν», υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 68.

Όταν η λέξη αυτή δεν αναγράφεται σε επίπεδο λιανικής πώλησης σημαίνει ότι τα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας δεν είχαν καταψυχθεί και στη
συνέχεια αποψυχθεί.

Κατά παρέκκλιση της ως άνω παραγράφου δεν είναι αναγκαστική η αναφορά της λέξης «αποψυχθέν» για:

–         Αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που έχουν προηγουμένως καταψυχθεί για λόγους ασφάλειας υγειας, σύμφωνα με ταπαράρτημα ΙΙΙ, τμήμα VIII, του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 853/2004 και

–          Αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειαςπου έχουν προηγουμένως αποψυχθεί πριν από τα κάπνισμα, το αλάτισμα, τομαγείρεμα, τη διατήρηση σε ξίδι, την αποξήρανση ή συνδυασμό των επεξεργασιώναυτών.(παρ. 3και 4 του άρθρο 68 του ΚΑΝ(ΕΕ) 404/2011).

Ταπαραπάνω αναφερόμενα στην παράγραφο 1 δεν έχουν εφαρμογή για μικρές ποσότητεςπροϊόντων που διατίθενται απευθείας από τους παραγωγούς στους καταναλωτές,εφόσον το αντίστοιχο έσοδο δεν υπερβαίνει τα 20 ευρώ ανά καταναλωτή (άρθρο 7του ΚΑΝ. (ΕΚ) 2065/2001).

  • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 13:57 | Αθανασία Ντούμα

    παρ. 1 περ. v: πώς θα αποδεικνύεται η αναφερόμενη στην πρώτη περίπτωση κατάψυξη των προϊόντων για λόγους ασφάλειας υγείας?

  • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 08:03 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

    Η αναγραφή της επιστημονικής ονομασίας στις πινακίδες πώλησης περισσότερο θα μπερδεύει τον καταναλωτή παρά θα του παρέχει χρήσιμες πληροφορίες, απαραίτητες για την αγορά του προϊόντος.